Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Integrale voorbereidende vergadering

donderdag 3 juni 2021

10:00 - 13:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Pepijn Zwanenberg
Start
donderdag 3 juni 2021 09:48
Eind
donderdag 3 juni 2021 11:13
Toelichting

de plv voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor de integrale voorbereidende agenda

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 10:27 - 10:27
 2. 2

  00:14:32 - 00:14:39 - Zweth, Rick van der
  00:14:38 - - Zwanenberg, Pepijn
 3. 11

  Wethouder Klein
  Status: B
  Indicatieve tijd: 5 min


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde reactiebrief aan Het Utrechts Archief (HUA) vast te stellen als zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2022-2025 van HUA, waarin aandacht wordt gevraagd voor de verdere verbetering van de effectindicatoren, het weerstandsvermogen, de voorgenomen uittreding van het Rijk en de kosten voor digitaal archiefbeheer.

 4. 12

  Rekenkamer
  Status: B
  Indicatieve tijd: 15 min


  De rekenkamer stelt de raad voor te besluiten om het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:
  1. De benodigde maatregelen te nemen tegen de technische risico’s die bekend zijn. En daarbij ook de uitkomsten van (interne en externe) pentesten van het rekenkameronderzoek te benutten.
  2. Structureel te investeren in het bewustzijn van medewerkers over informatieveiligheid. Daarbij ook aandacht aan tijdelijke en externe medewerkers te besteden.
  3. De procedure voor het melden van beveiligingsproblemen en -incidenten zoveel mogelijk te structureren en verhelderen. Deze breed bekend te maken en (nogmaals) de urgentie ervan te benadrukken.
  4. De beveiliging van gemeentelijke gebouwen te verbeteren om de toegang voor onbevoegden te voorkomen.
  5. Het uitvoeren van de maatregelen in de roadmap te versnellen. Voor verdere maatregelen is het ook nodig om na te gaan of eerder getroffen maatregelen hebben gewerkt. Daarbij het extra geld voor gegevensbescherming en de uitbreiding van de DISO-capaciteit effectief in te zetten. Ook binnen de organisatieonderdelen te zorgen voor voldoende capaciteit.
  6. Alle benodigde risicoanalyses uit te voeren om een totaalbeeld op te kunnen maken van de huidige stand van de risico’s. Daarbij de inzet van de extra DISO-capaciteit te benutten.
  7. Het toezicht op en de technische beveiligingsmaatregelen voor informatieveiligheid in de thuiswerksituatie te verbeteren.
  8. De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.

  00:18:14 - 00:18:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:31 - 00:19:41 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:42 - 00:21:15 - Zwinkels, Jantine
  00:21:14 - 00:21:19 - Zwanenberg, Pepijn
  00:21:21 - 00:22:22 -
  00:22:22 - 00:22:25 - Zwanenberg, Pepijn
  00:22:24 - 00:23:02 -
  00:23:03 - 00:23:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:04 - 00:23:30 -
  00:23:31 - 00:23:35 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:34 - 00:24:15 - Zweth, Rick van der
  00:24:16 - 00:24:17 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:18 - 00:24:38 - Zwinkels, Jantine
  00:24:38 - 00:24:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:39 - 00:24:43 - Zweth, Rick van der
  00:24:44 - 00:24:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:50 - 00:31:54 - Voortman, Linda
  00:28:15 - 00:28:28 - Zwanenberg, Pepijn
  00:28:24 - 00:28:46 -
  00:28:45 - 00:28:48 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:36 - 00:29:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:33 - 00:31:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:35 - 00:31:44 -
  00:31:43 - 00:31:44 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:51 - 00:32:09 - Zwanenberg, Pepijn
  00:33:22 - 00:33:40 - Zwinkels, Jantine
  00:33:43 - 00:33:43 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:30 - 00:34:57 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:22 - - Zwanenberg, Pepijn
 5. 13

  Wethouder Van Hooijdonk
  Status: B
  Indicatieve tijd: 15 min


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het concept WKO-warmteplan Beursgebied vast te stellen, waarin is bepaald dat:
  a. Het warmteplan geldt voor alle nieuwbouw in het Beursgebied:
  b. Er een collectief warmtesysteem komt met een hoge mate van duurzaamheid en
  milieubescherming en de energieprestatie voor dit warmtesysteem vastgelegd wordt.
  2. De bevoegdheid om de energieprestatiewaarden aan te passen, overeenkomstig de uitkomst van
  de aanbesteding van het warmte- en koudesysteem, te mandateren aan het college.
  3. De bevoegdheid om te besluiten dat het warmteplan in werking treedt zodra de exacte
  energieprestatiewaarden in het warmteplan zijn opgenomen te mandateren aan het college.
  4. Dat met het vaststellen van het warmteplan de gemeente zorgdraagt voor de organisatie van het
  collectieve warmtesysteem en daarom:
  a. Het warmtesysteem aanbesteedt, waarbij de betaalbaarheid voor de bewoners wordt
  geborgd door een lage vastrechtbijdrage en de gereguleerde warmteprijs om besparing te
  bevorderen, waarbij de koude gratis wordt geleverd voor een goede systeemwerking;
  b. Naast de ‘prijs’ ook kwalitatieve gunningcriteria vaststelt om de (publieke) belangen van
  de gemeente en bewoners te borgen;
  c. Stuurt op de publieke (randvoor)waarden: duurzaamheid, betaalbaarheid,
  betrouwbaarheid en transparantie en de aanvullende waarden open net en keuzevrijheid.

 6. 14

  Wethouder Van Hooijdonk
  Status: B
  Indicatieve tijd: 60 min


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Transitievisie Warmte deel I vast te stellen, met als belangrijkste uitgangspunten:
  a) de beoogde warmteoplossing per buurt, zodat duidelijk is waar we welk alternatief
  verwachten en welk temperatuurregime daarbij hoort. De beoogde warmteoplossing per
  buurt is gevisualiseerd in twee WAT-kaarten;
  b) ‘betaalbaarheid voor de eindgebruiker’, ‘robuustheid van de beoogde warmteoplossing’
  en ‘zo min mogelijk overlast en gedoe voor gebouweigenaren en gebruikers’ als criteria
  te hanteren, op basis waarvan we in de Transitievisie warmte deel II een voorstel doen
  over waar we met de gebiedsgerichte aanpak starten;
  c) bij initiatief van bestaande en nieuwe warmteaanbieders van collectieve
  warmteoplossingen of initiatief uit de maatschappij, in die gebieden waar de beoogde
  warmteoplossing een collectief warmtenet is, te sturen op de volgende publieke
  (rand)voorwaarden: duurzaamheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en transparantie en
  de aanvullende waarden open net en keuzevrijheid. En met deze randvoorwaarden de
  uitbreiding van het warmtenet in Overvecht-Noord met Eneco te verkennen.

  00:40:17 - 00:42:53 - Heijne, Rachel
  00:42:53 - 00:42:53 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:53 - 00:49:47 -
  00:44:57 - 00:44:59 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:58 - 00:45:30 -
  00:45:29 - 00:45:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:45:31 - 00:46:00 - Steeg, Bert van
  00:45:59 - 00:46:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:57 - 00:47:03 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:30 - 00:47:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:36 - 00:48:31 - Hoonte, Gertjan te
  00:48:30 - 00:48:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:27 - 00:49:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:34 - 00:49:35 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:47 - 00:49:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:50 - 00:54:14 -
  00:52:11 - 00:52:12 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:12 - 00:52:21 - Hoonte, Gertjan te
  00:52:22 - 00:52:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:25 - 00:52:36 - Hoonte, Gertjan te
  00:53:14 - 00:53:14 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:15 - 00:53:23 - Hoonte, Gertjan te
  00:53:23 - 00:53:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:36 - 00:53:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:10 - 00:54:15 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:15 - 00:54:35 -
  00:54:36 - 00:54:38 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:38 - 01:01:22 - Hoonte, Gertjan te
  00:55:42 - 00:56:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:01 - 00:56:31 -
  00:56:30 - 00:56:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:57:54 - 00:57:57 - Zwanenberg, Pepijn
  00:58:36 - 00:58:38 - Zwanenberg, Pepijn
  00:58:38 - 00:59:18 - Heijne, Rachel
  00:59:18 - 00:59:19 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:14 - 01:00:17 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:17 - 01:00:33 - Heijne, Rachel
  01:00:34 - 01:00:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:22 - 01:01:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:26 - 01:04:39 - Heuven, Maarten van
  01:04:38 - 01:04:41 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:41 - 01:06:13 - Steeg, Bert van
  01:06:12 - 01:06:17 - Zwanenberg, Pepijn
  01:06:17 - 01:07:12 -
  01:07:12 - 01:07:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:14 - 01:09:22 -
  01:09:22 - 01:09:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:36 - 01:24:27 - Hooijdonk, Lot van
  01:17:21 - 01:17:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:22 - 01:17:39 -
  01:17:40 - 01:17:41 - Zwanenberg, Pepijn
  01:22:19 - 01:22:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:22:20 - 01:22:27 - Hoonte, Gertjan te
  01:22:27 - 01:22:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:24:27 - 01:24:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:24:42 - 01:24:54 - Hoonte, Gertjan te
  01:24:54 - 01:25:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:24:57 - 01:25:00 - Hoonte, Gertjan te
  02:10:20 - 02:10:26 -