Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 18 juli 2019

10:00 - 00:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Jan van Zanen
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

De vergadering bestaat uit 3 delen:

van 10.00 uur - 13.00 uur
van 14.00 uur - 17.00 uur
van 20.00 uur - 00.00 uur

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Ingekomen stukken
 4. 5

 5. 6

  Dit punt wordt in de avond behandeld

  *2019/M231: 'Veranderagenda ook voor gemeenten' ingediend door Cees Bos SBU
  *2019/M237 : 'Maximale begeleiding medewerkers UCK naar nieuw werk', ingediend door Hester Assen (PvdA), mede namens Maarten van Heuven (PvdD), Eva Oosters (S&S) en Ruurt Wiegant (SP)

  Moties

  Onderwerp
  M231 Veranderagenda ook voor gemeenten
  M237 Maximale begeleiding medewerkers UCK naar nieuw werk
 6. 7

  Wethouder Klein
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 In te stemmen met de Akte van Statutenwijziging Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken (NUOVO), waarin 1) de mogelijkheid wordt opgenomen om het eenhoofdig bestuur uit te breiden naar een tweehoofdig college van bestuur (artikel 6.1), en
  2) Gemeente Utrecht de bevoegdheid krijgt om te voorzien in bestuur als de Raad van Toezicht hierin niet slaagt, voor zover nodig om te voorzien in de nodige slagkracht in zo’n uitzonderlijke situatie (artikel 6.9).
  2 De bestuurlijke fusie van NUOVO Scholengroep en OSG Schoonoord goed te keuren.

 7. 8

  Wethouder Klein
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Mevrouw M. Eussen, de heer A. de Jong en de heer H. Telkamp te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep met ingang van de fusie met OSG Schoonoord, voor een periode van maximaal 2 jaar

 8. 9

  Wethouder Verschuure
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Ambtshalve in het bestemmingsplan AcademieTien Leidsche Rijn Centrum Oost wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen.
  2 Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3 Het bestemmingsplan AcademieTien Leidsche Rijn Centrum Oost met het identificatienummer NL.IMRO.0344.BPACADETIENLEIDRCO-VA01.gml met ondergrond
  NL.IMRO.0344.BPNL.IMRO.0344.BPACADETIENLEIDRCO-VA01.dgn vast te stellen.

 9. 10

  Wethouder Verschuure
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Naar aanleiding van zienswijzen 1, 2 en 3 in het bestemmingsplan Dorpsplein Vleuten wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen.
  2 Ambtshalve in het bestemmingsplan Dorpsplein Vleuten wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen.
  3 Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4 Het bestemmingsplan Dorpsplein Vleuten met het identificatienummer NL.IMRO.0344.BPDORPSPLEINVLEUTE-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPDORPSPLEINVLEUTE-VA01.dgn vast te stellen.

 10. 11

  Presidium
  Status: B
  Indicatieve tijd: 5 min

  Het presidium stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De tekst van de brief over het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers aan minister Ollongren vast te stellen zoals verwoord in de bijlage en namens de gemeenteraad te versturen.

 11. 12

  Wethouder Voortman
  Status: B
  Indicatieve tijd: 5 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De tweede wijzigingsverordening op de Legesverordening gemeente Utrecht 2019 vast te stellen, waarmee een wettelijke grondslag wordt geboden voor de heffing van leges voor het thuisbezorgen van reisdocumenten.

 12. 13

  Wethouder Klein
  Status: B
  Indicatieve tijd: 15 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De Nota risicomanagement en weerstandsvermogen vast te stellen, waarin onder meer het volgende wordt vastgelegd: de manier waarop we risico's inventariseren, wegen en beheersen en welk vermogen nodig is om gebeurtenissen financieel het hoofd te bieden.

  Amendementen

  Onderwerp
  A40 taakstellingen zijn ook een risico

  Moties

  Onderwerp
  M230 Sparen is verstandig, straf het niet af
 13. 14

  Wethouder Klein
  Status: B
  Indicatieve tijd: 20 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De Nota lokale heffingen vast te stellen, waarin onder meer het volgende wordt vastgelegd: de samenstelling van het pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen, de verdeling van de druk van de belastingen over de verschillende type huishoudens en belanghebbenden, de kostendekkendheid van de heffingen, de druk van de lokale belastingen en heffingen, het kwijtscheldingsbeleid en het tarievenbeleid.

 14. 15

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 20 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Een opt-in systeem voor ongeadresseerd drukwerk in te voeren.
  2 Te kiezen voor een variant en aanpak waarbij huishoudens zonder sticker geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en ook geen huis-aan-huisbladen meer ontvangen en waarbij incidentele en concreet gedefinieerde uitingen kunnen worden uitgezonderd.
  3 De Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 vast te stellen.
  4 De verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke verordening (APV) Utrecht 2010 vast te stellen.
  5 De wijzingen van de APV en de Afvalstoffenverordening in werking te laten treden op 1-1-2020.

  Amendementen

  Onderwerp
  A41 Voortbestaan huis-aan-huisbladen
 15. 17

  Wethouder Diepeveen en wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 120 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 'De Woonvisie 20: Utrecht beter in Balans' met daarin de volgende speerpunten: Versnellen en (langdurig) verhogen bouwproductie, Meer gemengde wijken, Doorstroming, een (t)huis voor iedereen, Duurzaamheid en toekomstbestendigheid vast te stellen.
  2 Het actieplan Middenhuur te beschouwen als onderdeel van de Woonvisie: Utrecht beter in balans;
  3 In de 'Omgevingsvisie Utrecht, versie 1.0' en in de bijlage ‘Beleidsdocumenten van de Omgevingsvisie 1.0’ de 'Actualisering woonvisie Utrecht 2015' en het 'Actieplan middenhuur' te vervangen door de 'Woonvisie: Utrecht beter in Balans' en de
  internetpagina https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/omgevingsvisie/ hierop aan te passen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A42 Gemengde wijken
  A43 In de woonvisie mag de aanpak schimmelwoningen in corporatiebezit niet ontbreken
  A44 Wijzig ontwikkelrichtingen woningvoorraad

  Moties

  Onderwerp
  M232 Behoud woongroepen
  M233 Wil je gemengde wijken dan pas je de variant 40-40 20 toe toch!
  M234 Bestemming erfpachtfonds voor sociale huur
  M235 Strekkende tot het opheffen van het taboe op een actief grondbeleid
  M236 Gelijk speelveld toewijzing soiale huurwoningen (Mixed Zone)
  M238 Locaties voor sociale huurwoningen
  M239 Behoud het groen bij woningoverdracht
  M240 Flexibele schil aan verplaatsbare woningen
  M241 Duidelijke doelstellingen voor friendswoningen
  M242 Stop de verkoop van sociale huurwoningen
  M243 Draagvlak is cruciaal voor het slagen van de woonvisie
  M244 Bied bij verkoop Overvecht eerst huidige huurders een kans
  M245 Zet vaart achter aanpak scheefwonen
  M246 Stimuleer medezeggenschap op grote en kleine schaal
  M247 Van Woonvisie naar concrete energie-ambities in de prestatieafspraken
  M248 Niet-DAEB deel van woningsorporaties onder actieplan middenhuur
  M249 Woningcorporaties ook toewijzen aan lage middeninkomens
  M250 Middenhuur ook in de woonmonitor
  M251 Echte sociale huur
  M252 Pak de slechtste woningen het eerst aan
  M253 Versterken positie bewoners bij renovaties, groot onderhoud en mengvormen daarvan
  M254 Alternatieve hypotheekvormen als oplossing voor problemen op de woningmarkt
  M255 Herplantingsplicht van sociale huurwoningen voor elke huurwoning die verdwijnt
  M256 Kaders stellen 1
  M257 Kaders stellen 2
  M258 Kaders stellen 3
  M259 Zet vaart achter aanpak scheefwonen
  M260 Echte sociale huur
  M261 Alternatieve hypotheekvormen als oplossing voor problemen op de woningmarkt
 16. 18

  Burgemeester
  Status: B
  Indicatieve tijd: 90 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 In de APV een artikel te introduceren op basis waarvan bij wijze van experiment tijdelijk afgeweken kan worden van een aantal APV-artikelen. Dit met het oog op het verzamelen van gegevens om te beoordelen of de afwijking permanent kan worden gemaakt (nieuw artikel 1:9 Experiment).
  2 In de APV een verbod te introduceren op het vervoer of het bij zich hebben van stoffen die brand bevorderen, tenzij het aannemelijk is dat die stoffen niet bedoeld zijn voor brandstichting (nieuw artikel 2:25a Vervoer van stoffen die brand bevorderen).
  3 In de APV op grond van de Wet aanpak woonoverlast (artikel 151d Gemeentewet) de bevoegdheid aan de burgemeester toe te kennen om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast als ultimum remedium een last onder bestuursdwang (gedragsaanwijzing, dwangsom, tijdelijk aanwezigheidsverbod) op te kunnen leggen (nieuw artikel 2:38a
  Woonoverlast).
  4 In de APV een verbod op het oplaten van (wens)ballonnen te introduceren (nieuw artikel 4:5b Verbod oplaten ballonnen).
  5 In de APV het buiten behandeling stellen van te laat ingediende aanvragen wijzigen in het weigeren ervan en om die reden de leden van artikel 1:3 (Indiening aanvraag) onder te brengen bij de weigeringsgronden van artikel 1:8.
  6 Het rookverbod in de APV te actualiseren conform de huidige model-APV waarbij het verbod ook blijft gelden voor parken, zodanig dat de afstand waarbinnen het verboden is brandende of smeulende voorwerpen weg te gooien of te laten vallen of liggen verkleint van 100 naar 30 meter (artikel 2:14 Rookverbod in parken, bossen en natuurgebieden).
  7 Het verbod om zich buiten wegen en paden in parken en dergelijke te bevinden zodanig in de APV aan te passen dat het niet van toepassing is op en ook geen ontheffing nodig is voor het gebruik maken van de voor (dag)recreatie bestemde mogelijkheden, zoals grasperken, speel- en ligweides of voor het plegen van onderhoud (artikel 2:26 Betreden van
  plantsoenen e.d.).
  8 In de APV de bevoegdheid tot het opleggen van een aanlijn- en/of muilkorfgebod van gevaarlijke of hinderlijke honden niet meer bij het college maar bij de burgemeester te beleggen (artikel 2:37 Gevaarlijke honden).
  9 De verplichting dat een gevaarlijke of hinderlijke hond, waarvoor een aanlijn- en/of muilkorfgebod is opgelegd, in oor of buikwand moet zijn voorzien van een uniek identificatiekenmerk in de APV te vervangen door de verplichting dat een dergelijke hond door middel van een microchip moet zijn voorzien van een uniek identificatienummer
  (artikel 2:37 Gevaarlijke honden).
  10 Leden- of donateurswerving voor een liefdadig of ideëel doel op te nemen in de collectebepaling van de APV (artikel 5:11 Inzameling van geld of goederen).
  11 In de APV de begripsbepaling voor binnenevenementen te wijzigen door de burgemeester de bevoegdheid te geven om categorieën vechtsportevenementen aan te wijzen waarvoor de vergunningplicht voor binnenevenementen geldt, ongeacht het aantal bezoekers (artikel 5:20 Begripsbepaling binnenevenement en artikel 5:21 Verbodsbepaling).
  12 In verband met de inwerkingtreding van het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ (hierna Besluit) per 1 januari 2018, de verplichting tot het aanleveren van gegevens die nodig zijn voor een gebruiksmelding bij een
  vergunningaanvraag om een buitenevenement in de APV op te nemen als nieuw tweede lid in artikel 5:31.
  13 In de APV het maximaal aantal aanwezigen bij een straat- of buurtfeest aan te passen van niet meer dan 50 naar niet meer dan 100 (artikel 5:32, eerste lid).
  14 Uit de APV te schrappen: de verplichting voor de rechthebbende of gebruiker tot het onmiddellijk verwijderen van goederen die bij een ontruiming op straat belanden (artikel 2:10 Deponeren van goederen op de weg).
  15 Uit de APV te schrappen: het verbod aan onbevoegden om een bord of een andere voorziening ten behoeve van het openbaar verkeer of de openbare verlichting te verwijderen, te wijzigen, te beschadigen, de werking ervan te beletten of te belemmeren (artikel 2:15a (Verwijdering e.d. voorzieningen voor verkeer en verlichting).
  16 Uit de APV te schrappen: het verbod om een raamprostitutiebedrijf in de Hardebollenstraat voor klanten geopend te houden of daarin klanten toe te laten op andere tijdstippen dan van 08.00 uur tot 02.00 uur (onder vernummering van de overige leden, het eerste lid van artikel 3:14 (Sluiting(stijden)) en wegens deze vernummering de verwijzing in het eerste
  lid, onder f van artikel 3:10 aanpassen).
  17 Uit de APV te schrappen: het overgangsrecht voor prostitutiebedrijven, seksinrichtingen en prostituees (artikel 3:16a Overgangsbepaling).
  18 Uit de APV te schrappen: het verbod om zonder schriftelijke toestemming te krijten (het woord ‘krijt in het tweede lid, onder b van artikel 4:4 Plakken en kladden verwijderen).
  19 Uit de APV te schrappen: de mogelijkheid om nadere regels te kunnen stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen (onder vernummering van het daaropvolgende lid, het zesde lid van artikel 4:4 (Plakken en kladden).
  20 Uit de APV te schrappen: de bepaling op grond waarvan het verbod om bedrijfsmatig drie of meer voertuigen op de weg te stallen, herstellen, slopen, verhuren of verhandelen of de weg als werkplaats te gebruiken niet geldt voor voertuigen op een automarkt (onderdeel a van het vijfde lid van artikel 5:2 (Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.).
  21 Uit de APV te schrappen: de mogelijkheid om terreinen aan te wijzen waarvoor het verbod om binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig, een bromfiets of met een fiets of een paard niet van toepassing is (onder
  vernummering van de overige leden, het tweede lid van artikel 5:16 (Beperking verkeer in natuurgebieden).
  22 Uit de APV te schrappen: de mogelijkheid om nadere regels te stellen aan het door de rechthebbende op een bouwwerk in afwijkende vorm kunnen aanbrengen van de aanduiding van door het college vastgestelde huisnummering (de tweede volzin van het derde lid van artikel 5:19 (Verwijdering e.d. aanduidingen).
  23 Uit de APV te schrappen: het artikel betreffende destructie van gezelschapsdieren (artikel 5:40 Destructie).
  24 In te stemmen met de redactionele wijzigingen in de APV zoals vermeld in de ‘Was-wordtlijst’ (zie bijlage).
  25 De geactualiseerde toelichting bij de APV vast te stellen.
  26 Vast te stellen de ‘Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, partiële herziening 2019’.
  27 De 'Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, partiële herziening 2019' in werking te laten treden vijf weken na bekendmaking.

  Amendementen

  Onderwerp
  A45 Schrap artikel woonoverlast
  A46 Minder regels voor straat- en buurtfeestjes
  A47 Maak in de APV ook parken vuurwerkvrij
  A48 Aanvulling op artikel 2:38a van de APV Woonoverlast
  A49 Schrappen bepaling artikel 2:38 a van de APV Woonoverlast
  A50 Wijziging op artikel 2:38 a van de APV Woonoverlast
  A51 Pak lachgasoverlast aan met gebiedsaanpak
  A52 Verbied plastic en metalen confetti
  A53 Schrappen van Beslispunt 2: Verbod op het vervoer of het bij zich hebben van stoffen die brand bevorderen

  Moties

  Onderwerp
  M262 Wijs gebieden aan voor aanpak lachgas
 17. 19

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 90 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De visie Wolvenplein vast te stellen als basis voor de herontwikkeling van het Wolvenpleincomplex.

  Amendementen

  Onderwerp
  A54 Een sociaal Wolvenplein
  A55 Garandeer zo groot mogelijke publieke toegankelijkheid
  A56 Rust, Reuring & Return

  Moties

  Onderwerp
  M263 Utrecht wil het beste plan
  M264 Voeg groen toe aan Wolvenplein
  M265 Hoogste bod? Dan vloeit een deel van de opbrengsten terug voor lokale investeringen
  M266 De wet Voorkeursrecht gemeenten draagt bij aan goed mengen, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen
  M267 Meer Woningbouw op het Wolvenplein onderzoeken
 18. 20

  Wethouder Diepeveen
  Status: B
  Indicatieve tijd: 30 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Het 'Ambitiedocument Samen voor Overvecht' vast te stellen met een aanpak die:
  A) wordt geïntensiveerd en verbreed naar een aanpak op sociaal, veilig, fysiek én economisch vlak;
  B) kiest voor 5 inhoudelijke ambities;
  C) kiest voor een ontwikkelstrategie gericht op verbinden van kansen en partijen vanuit concrete plekken in de wijk;
  D) kiest voor een investeringsstrategie waarbij de gemeentelijke budgetten worden verbonden met de inzet
  van andere partijen gericht op de ambities en kansen.
  2 Draagt het college op om in het najaar van 2019 een actieprogramma van Samen voor Overvecht voor te leggen aan de Raad waarin de voortgang op de verschillende onderdelen wordt beschreven en de vervolgacties voor het volgende jaar benoemd. En vanaf 2020 deze voortgangsrapportages mee te nemen bij de voorjaarsnota.

  Moties

  Onderwerp
  M268 Samen voor én door Overvecht
  M269 Raad heeft het laatste woord over budgetten van het actieprogramma
  M270 Ecologische uitwerking van het Groene Lint
  M271 Geen bomenkap voor Sportpark Vechtzoom
  M272 Ambitie voor werkgelegenheid en participatie in Overvecht
 19. 21

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 30 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De in 2015 ingestelde verhoging op de onroerende zaakbelasting op niet-woningen met 11,1% in stand te houden.
  2 Met de verhoging van 11,1% van de Onroerendzaakbelasting op niet woningen de gemeentelijke bijdrage aan het Ondernemersfonds Utrecht ook na 2019 te blijven continueren.
  3 De looptijd van de gemeentelijke subsidie aan de stichting Ondernemersfonds Utrecht en de bijbehorende verhoging van de onroerende zaak belasting op niet-woningen van 11,1% voor onbepaalde tijd door te zetten, met dien verstande dat de gemeente de subsidie jaarlijks kan stopzetten.

  Moties

  Onderwerp
  M273 Privacy op orde, ook bij veiligheidspartners
  M274 Geen geld op de plank, stimuleer werk
  M275 Stimuleren van werkgelegenheid en de koppeling
 20. 22

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 60 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De Startnotitie Omgevingsvisie Utrecht Science Park vast te stellen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A57 Geef studenten een volwaardige stem
  A58 Ambities voor het Utrecht Science Park
  A59 Zorg voor een veilig Utrecht Science Park
  A60 Utrecht Science Park bereikbaar per auto voor patienten
  A61 Maak Utrecht Science Park niet onbereikbaar per auto
  A62 Rode contour Utrecht Science Park
  A63 Voeg verkeersveiligheid en fietsroutes toe aan Omgevingsvisie Utrecht Science Park
  A64 Voeg sociale componenten toe aan de Omgevingsvisie Utrecht Science Park
  A65 Ruimte voor rust, ook op het Science Park

  Moties

  Onderwerp
  M276 Nu Actie voor een echte supermarkt