Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

donderdag 30 mei 2024

11:00 - 23:00
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, die wordt gehouden op 30 mei 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 30 mei 2024
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd. (Volgt 23 mei 2024).

 4. 3.1

  Volgt 23 mei 2024.

 5. 4

  Ter vaststelling: 
  Conceptverslag commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën 18 april 2024 (volgt 23 mei 2024).

 6. 5

  Ter vaststelling. (Volgt 23 mei 2024).

 7. 6

  Geen. (Indien aanwezig: volgt 23 mei 2024)

 8. 7

  Ter kennisname: 
  Verslag Adviescommissie Controle en Financiën 21 maart 2024

 9. 8

  Wethouder: Streefland, Beleidsterrein: Personeel en Organisatie
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten


  De gemeente Utrecht participeert in de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief (HUA). De gemeente Utrecht wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2025-2028 en op de kadernota 2024.


  De gemeente Utrecht kan uiterlijk tot 7 juli 2024 een zienswijze indienen.

 10. 9

  Wethouder: Schilderman, Beleidsterrein: Financiën
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten


  De BghU stuurt de ontwerpbegroting BghU 2025 waarop u een zienswijze kunt indienen. Tevens wordt het meerjarenperspectief 2025-2028 geboden waarin de ontwikkelingen zijn vertaald naar planvorming en financiële consequenties. Daarnaast treft u, ter informatie, de jaarstukken 2023 en de concept controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan. De gemeente Utrecht kan tot eind juni een zienswijze indienen.

 11. 10

  Wethouder: Oosters, Beleidsterrein: Participatie
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  De voorgestelde Beleidsnota Samen stad maken ‘Geen Utrecht zonder U’ bevat de uitgangspunten bij de samenwerking tussen Utrechters en gemeente. Er wordt richting gegeven aan participatieprocessen, met leidende principes voor houding en gedrag voor ambtenaren, college en raadsleden. Daarnaast wordt het 'Kompas voor zeggenschap’ geïntroduceerd, een handvat voor een gesprek met Utrechters om te komen tot de best passende samenwerkingsvorm voor dat moment. Het kompas is bedoeld om verwachtingen over en weer helder te maken en stimuleert dat de principes voor houding en gedrag worden toegepast.

 12. 11

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten


  De VRU stuurt de voorlopige jaarstukken 2023, de resultaatbestemming 2023, de ontwerpbegroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024. Als raad wordt u in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen; deze moet uiteindelijk 24 juni kenbaar gemaakt worden aan het bestuur van de VRU.

 13. 12

  Burgemeester: Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten
  Ingediend door: Bert van Steeg (CDA)


  Dit initiatiefvoorstel wil de barrière tussen de fysieke en online wereld slechten ten aanzien van de aanpak van online ordeverstoring. Daartoe wordt voorgesteld de APV te moderniseren met toevoeging van een bepaling om achteraf ingrijpen door de burgemeester mogelijk te maken. Ook wordt ingezet op het vergroten van bewustwording en het uitwerken van een protocol dat het delen van gevoelige content bij grootschalige veiligheidsincidenten moet tegengaan.

 14. 13

  Burgemeester, Wethouder Streefland, Beleidsterrein: Openbare Orde en veiligheid, Asiel en Integratie
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Geagendeerd Tess Meerding (VVD), mede geagendeerd door Victor Paalman (Horizon), Titus Stam (PvdA), Stevie Nolten (Bij1), Mahaar Fattal (GroenLinks), Maarten Koning (D66), David Bosch (UtrechtNu!), Gerth Dijkstra (EenUtrecht), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), Bert van Steeg (CDA).


  De fracties willen in gesprek over de raadsbrief ‘Voortgang aanpak overlastgevende vreemdelingen’. Specifiek willen ze spreken over de door de burgemeester aangekondigde acties, of deze acties nu voldoende zijn en of er niet meer in samenwerking met de landelijke overheid gedaan zou moeten worden.