Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

donderdag 5 september 2024

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, die wordt gehouden op 5 september 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 5 september 2024
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd. (Volgt 29 augustus 2024)

 4. 3.x

  (Volgt 29 augustus 2024)

 5. 4

  Ter vaststelling:


  Conceptverslag openbaar verslag commissie ROG 13 juni 2024 (Volgt 29 augustus 2024)
  Conceptverslag geheim verslag commissie ROG 13 juni 2024 (Volgt 29 augustus 2024)
  Conceptverslag commissie ROG 20 juni 2024 (Volgt 29 augustus 2024)
  Conceptverslag commissie ROG VJN 4 juli 2024 (Volgt 29 augustus 2024)

 6. 5

  (Volgt 29 augustus 2024)

 7. 6

  Indien aanwezig: (Volgt 29 augustus 2024)

 8. 7

  Wethouder: Eelco Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  Voor het doorlopen van ruimtelijke procedures is in het verleden het Utrechts Plan Proces vastgesteld. In dit proces zijn afspraken gemaakt over de wijze waarlangs het proces loopt, welke documenten voor besluitvorming worden vastgesteld en of de raad of het college hierbij bevoegd is.


  Het college wenst bij bouwprojecten te komen tot een versnelling van deze procedure en doet hierover een voorstel aan de raad. Nam bij wijzigingen van het Omgevingsplan (vroegere bestemmingsplan) de raad bij grote bouwprojecten twee keer en bij kleinere eenmaal een besluit, het college stelt voor dat in beginsel altijd één keer te laten zijn aan het begin voor middel van het vaststellen van uitgangspunten en de bevoegdheid tot vaststellig van wijziging van het Omgevingsplan over de dragen aan het college.

 9. 8

  Wethouder: Eelco Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten


  Voor het gebied dat ligt aan de Croeselaan tussen Valeriusbaan en de Jan van Foreeststraat tussen Dichterswijk en Stationsgebied zijn twee ontwikkelingen voorzien. De eerste betreft de bouw van 60 woningen (plan Ondaatje) waarvoor de raad al een bestemmingsplan heeft vastgesteld. De tweede ontwikkeling betreft het Matserterrein waarvoor de Rabobank ruimte voor werk en kantoren wenst te realiseren, inclusief renovatie van het gebouw Zilver en daarnaast nog de bouw van 130 woningen.


  Voor beide ontwikkelingen heeft het college een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld (SPvE) waarin de ruimtelijke en functionele ambities en randvoorwaarden worden beschreven. Het SPvE wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college stelt voor het SPvE vast te stellen.


  Het concept SPvE heeft ter inzage gelegen, waarop 12 reacties zijn ontvangen. Deze reacties gaven het college geen aanleiding het SPvE te wijzigen, maar het college geeft aan een aantal reacties wel mee te willen nemen in de verdere uitwerking van de plannen.

 10. 9

  Wethouder: Linda Voortman, Beleidsterrein: Grondzaken
  Indicatieve behandeltijd 120 minuten.


  Het college heeft een nieuw beleidsdocument opgesteld voor het grondbeleid. Het grondbeleid gaat over de uitgifte, verkoop, verhuur en ingebruikgeving van gemeentelijke gronden, maar ook over de inzet van de gemeente bij aankoop van gronden in de gemeente.


  Het college stelt voor als gemeente een meer actieve rol dan tot nu toe te vervullen in het grondbeleid om zo meer de regie te houden op grond voor bijvoorbeeld betaalbaar wonen en voldoende groen en mobiliteit. Zo zou erfpacht als algemene uitgiftevorm voor toekomstige gronduitgiften moeten worden gehanteerd.


  Het college stelt aan de raad voor de beleidsnota vast te stellen.

 11. 10

  Wethouder: Lot van Hooijdonk, Beleidsterrein: Ruimtelijke Projecten: Lunetten Koningsweg
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 is de locatie Lunetten – Koningsweg aangewezen als één van de nog te ontwikkelen stedelijke knooppunten, waarmee het gebied een belangrijke rol krijgt in de groei van Utrecht- Oost naar een gebied met onder andere dichtere bebouwing en een goede ontsluiting met OV. De realisatie van het knooppunt is pas mogelijk over 10-15 jaar.


  Het college wil in aansluiting op een eerder door de raad aangenomen motie tijdelijke huisvesting creëren binnen dit gebied tussen de rails. Het zou dan volgens het college moeten gaan om ongeveer 450 flexwoningen voor een brede groep spoedzoekers (regulier woningszoekenden, kwetsbare doelgroepen en statushouders) voor een periode van maximaal 10 jaar. Daarnaast worden werkplekken en culturele ruimtes gecreëerd.
  Voor de verdere ontwikkeling en realisatie van deze flexwoningen en andere verbonden functies is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) met uitgangspunten door het college opgesteld dat nu aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd. Indien de raad instemt met het SPvE volgt geen wijziging van het omgevingsplan, maar volgt een procedure van een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit die een snellere procedure voor realisatie kent.
  Het concept Programma van Eisen heeft niet ter inzage gelegen. Wel is een analyse van stakeholders gemaakt en zijn deze stakeholders, waaronder omwonenden, geraadpleegd.
  Het college stelt voor het SPvE vast te stellen, af te wijken voor wat betreft de parkeernormen en een krediet van 6,1 miljoen euro beschikbaar te stellen, te dekken uit ontvangen subsidies en de huuropbrengsten van de grond.