Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviescommissie Controle en Financiën

donderdag 17 februari 2022

20:00 - 21:30

Voorzitter
Dimitri Gilissen
Toelichting

Agendapunt 1 t/m 8 worden behandeld in aanwezigheid van de (medewerkers van) de afdeling Concernmanagement Financiën, Inkoop en Juridische Zaken/Concern Control, de voorzitter/secretaris van de Rekenkamer en de accountant.
Agendapunt 9 t/m 12 worden behandeld in aanwezigheid van de accountant.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel: Aangeven of u nog wijzigingen op de conceptagenda heeft en vaststellen agenda

 2. Behandelvoorstel: Aangeven of u vragen, opmerkingen of correcties heeft bij het conceptverslag (bij voorkeur voorafgaand aan de vergadering). Wanneer u geen vragen of opmerkingen heeft, kunt u het verslag vaststellen en zal deze worden toegevoegd aan de volgende commissie VBF.

 3. • Geen
  NB: voor de lijst ingekomen raadsbrieven wordt tevens verwezen naar de lijst zoals toegevoegd aan de agenda van de cie VBF.

 4. Behandelvoorstel: Toelichting door ambtelijke organisatie en mogelijkheid tot het stellen van vragen.
  NB: op 29 april 2021 is hier eerder in de adviescie over gesproken. Door onder meer corona heeft het lang geduurd voordat RV naar de raad is verstuurd.
  Besluit RV (terugwerkende kracht 1-1-2022):
  Aanpassen van de nota aan actuele ontwikkelingen:
  i. Actualiseren van de nota aan de aangepaste BBV-wijzigingen
  ii. Verhelderen van de bevoegdheden van de raad
  iii. Vastleggen huidige werkwijze sloopkosten en routine investeringen
  iv. Activeringsgrens naar 100.000 euro in lijn gebracht met de nota BOR
  b. Het beleid voor restwaarde en componentenmethode is niet aangepast:
  i. Behouden van de terughoudende lijn voor gebruik van restwaarde
  ii. Behouden van de systematiek onderhoudsmethode i.p.v. componentenmethode.
  NB: zijn de gemaakte afspraken op 29 april 2021 nagekomen qua informatievoorziening aan de raad?

 5. Behandelvoorstel: Toelichting door ambtelijke organisatie en mogelijkheid tot het stellen van vragen.
  NB: inhoudelijke vragen graag vooraf doorgeven aan de cie-griffier zodat ik deze ter voorbereiding kan uitzetten.

 6. Behandelvoorstel: Toelichting door ambtelijke organisatie en mogelijkheid tot het stellen van vragen.
  NB: tijdens de vorige vergadering van 9-12-2021 zou nog worden teruggekomen op het financiële overzicht van de grexen uit de presentatie.

 7. Behandelvoorstel: Toelichting door ambtelijke organisatie (voortgang na adviescie van 20-1-2022) en gelegenheid tot het stellen van vragen.

 8. Behandelvoorstel:
  • Het Jaarplan wordt elke vergadering indien nodig geactualiseerd. Wordt ingestemd met deze onderwerpen voor de volgende vergadering? Aanvullingen?
  Do. 21 april
   Vergadering adviescommissie (90 minuten): 1e commissie na verkiezingen
   Opening, verslag en ingekomen stukken (tijd: 30 minuten)
   Jaarverslag Rekenkamer (jaarplan loopt tot eind 2022) en jaarplan Concernaudit (loopt van april tot en met maart)
   213a-onderzoek naar de opgave ‘Veerkracht en gelijke kansen’
   Invulling TB JS/VJN (15 minuten)
   Voortgang accountantscontrole (15 minuten)
   Vooruitblik volgende vergadering (tijd: 5 minuten)
   Afsluiting (5 minuten)
  ****************************************************************************************
  NB: 5 minuten wissel pauze, zodat we het laatste deel van de vergadering gebruiken om een advies richting de commissies te formuleren dan wel met elkaar in gesprek te gaan over voorliggende onderwerpen. Voor afsluiting een korte rondvraag richting ambtelijke organisatie door de voorzitter.

 9. Behandelvoorstel: Toelichting door voorzitter/cie-griffier en mogelijkheid tot vragen/aanvulling op het voorstel.

 10. Behandelvoorstel: Toelichting door voorzitter/cie-griffier en mogelijkheid tot aanvullingen.
  NB: 1e concept besproken op 27 januari 2022.

 11. Behandelvoorstel: Dit agendapunt creëert de vrije ruimte voor het behandelen van onderwerpen die niet zijn aangemeld. U kunt naar eigen inschatting onderwerpen inbrengen.