Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed

donderdag 25 augustus 2022

14:00 - 16:45

Locatie
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter
Voorzitter commissie
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed, die wordt gehouden op 25 augustus2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agendapunten

 1. Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

 2. Volgt.

 3. Volgt.

 4. Beleidsveld: Ruimtelijke ontwikkeling, wethouder Eerenberg
  Indicatieve behandeltijd: 45 min.
  Reactie college wordt nagezonden na 16 augustus 2022.

  Initiatiefnemer: Anna Zanger i.s.m. Gert Dijkstra,namens Gezond Stedelijk Wonen Utrecht i.s.m. EenUtrecht
  Toelichting: De gebrekkige onderbouwing en het ontbreken van draagvlak voor de RSU2040, in het bijzonder als het gaat over de groei met 100.000 inwoners tot 2040 en het voorstel om dat te bereiken met extreem hoge woningdichtheden in enkele kernen van de stad Utrecht.
  De vragen en besluiten die wij bij de burgeragendering willen stellen aan de gemeenteraad:

  1. Bent u het met ons eens dat de onderbouwing van de RSU niet deugdelijk genoeg is; vooral als het gaat over de impact op de leefbaarheid, de betaalbaarheid van het wonen, het kunnen realiseren van de klimaatdoelen én of we als gemeente dit wel kunnen financieren?
  2. Bent u het met ons eens dat er naast de geplande groei van de RSU2040 (min. 100.000 inwoners er bij tot 2040) nog andere groeiscenario’s denkbaar zijn?
  3. Bent u het met ons eens dat de uitslag van en de discussie over de RSU2040 n.a.v. onze petitie ‘Referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’ laat zien dat je mag twijfelen of er wel voldoende kennis van en draagvlak is onder Utrechters voor de huidige RSU2040?
  4. Bent u bereid het College van Burgemeester en Wethouders te vragen om de RSU2040 beter te onderbouwen én daarna te onderzoeken of er voldoende draagvlak voor is onder de Utrechters, bijvoorbeeld door hierover een referendum te organiseren?

  Dit onderwerp agenderen we onder inbrengen van 7.451 handtekeningen, waarvan aantoonbaar door 4.252 stemgerechtigde Utrechters (zie brief burgemeester Dijksma d.d. 29 sept. jl., kenmerk 9253355). Deze handtekeningen zijn gezet onder onze petitie ‘Referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’. Het referendumverzoek heeft het daarmee niet gehaald, maar voor deze gelijkluidende burgeragendering zijn er ruim voldoende stemmen. Ook de eerdere petitie heeft het nadrukkelijk over de gebrekkige onderbouwing van de RSU2040: “Het stadsbestuur wil met de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040 de stad enorm laten groeien, zonder onderbouwing van effecten of betaalbaarheid.”

 5. Wethouder Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten.

  In juli 2020 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd vastgesteld. Daarin is ook een gebiedsontwikkeling voorzien van Galgenwaard en omgeving. Deze gebiedsontwikkeling wordt nu verder uitgewerkt en hiervoor worden plankosten gemaakt. In een overeenkomst tussen de gemeente en twee private partijen is afgesproken dat 50% van de plankosten voor rekening van de gemeente komt.
  Het college vraagt in dit raadsvoorstel de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van 0,65 miljoen Euro beschikbaar te stellen en dit voorlopig te dekken uit de Reserve Grondexploitaties. Als straks voor het gebied een grondexploitatie wordt opgezet vindt dekking van de kosten hieruit plaats.

 6. Wethouder Eerenberg, Ruimtelijke Ontwikkeling
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten

  Geagendeerd door:
  De fracties van de PvdA, GroenLinks, SP, VVD, VOLT, BIJ1, PvdD, S&S, EenUtrecht, CDA en PVV agenderen het intentiedocument Herontwikkeling Van Heukelomlaan-Berlagestraat voor een commissie. Momenteel wordt er, top down, door de corporatie sterk aangestuurd op sloop/nieuwbouw van een deel van de panden. De fracties zijn van mening dat er onvoldoende is gekeken naar alternatieven zoals renovatie van de woningen, een extra woonlaag, het anders benutten van de ruimte achter de garages, etcetera. De fracties willen in debat om te kijken welke opties er nu nog zijn om bij te sturen voordat het op een draagvlakmeting onder bewoners aankomt. Ook willen de fracties het gesprek aan gaan over de verschillende sloopprojecten uit de stad die nu langskomen i.r.t. de nieuwe ambities in het coalitieakkoord en de rol van bewoners in dit hele proces.