Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 6 juni 2024

15:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 6 juni 2024 19:42
Eind
donderdag 6 juni 2024 23:43

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 14:38 - 14:39
 2. 2

  05:01:29 - 05:01:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:01:26 - 05:01:05 - Hoonte, Gertjan te
  05:01:05 - 05:01:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:01:03 - 05:00:58 - Dijkstra, Gert
  05:00:58 - 05:00:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:00:32 - - Stellinga, Hessel
 3. 3

  - Ontslagbrief griffier Merel van Hall
  - Lijst ingekomen stukken zoals is vastgesteld in de commissie MGOR in mei 2024. De ingekomen stukken staan conform de AVG, in iBabs achter een slotje

 4. 5

 5. 6

 6. 7

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om ambtshalve wijzigingen in het Chw bestemmingsplan Helling 12-14 aan te brengen.
  2. Het Chw bestemmingsplan Helling 12-14, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCHWHELLING1214-VA01 vast te stellen, waarmee beoogd wordt de woningbouwontwikkeling aan Helling 12-14 met in totaal 56 woningen mogelijk te maken.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor de ontwikkeling.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Helling 12-14
 7. 8

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Op grond van artikel 9.1 lid 1 sub c van de Omgevingswet, een voorkeursrechtbeschikking te nemen op basis waarvan op meerdere onroerende zaken aan en nabij de Thematerkade 4 een voorkeursrecht wordt gevestigd:
  - zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uit makende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening/kaart A40.552 e (bijlage 1);
  - en de bijbehorende en daarvan deel uit makende perceellijst, waarop de kadastrale aanduiding is vermeld van de in de voorkeursrechtbeschikking opgenomen onroerende zaken, de grootte en naam en vestigingsplaats van de eigenaar volgens de registers van het kadaster (bijlage 2);
  met de aantekening dat deze onroerende zaken eerder zijn betrokken in de voorkeursrechtbeschikking van het college van 12 maart 2024 en waarmee de gemeente het eerste recht van koop krijgt op deze onroerende zaken.
  2. Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van vaststelling, op grond van artikel 1:4 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vestiging voorkeursrecht Thematerkade 4 te Haarzuilens
  05:01:49 - - Stellinga, Hessel
 8. 9

  Status: A


  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en wijzigingen voor bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Thomas à Kempisplantsoen’.
  2. Het ‘Chw bestemmingsplan Thomas à Kempisplantsoen’ dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPTHOMASAKEMPISPLA-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPTHOMASAKEMPISPLA-VA01.dgn vast te stellen, waarmee er op deze locatie o.a. maximaal 349 sociale- en middenhuurwoningen mogelijk worden gemaakt en de Thomas à Kempisweg als een park wordt ingericht.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Thomas à Kempisplantsoen
  04:59:56 - - Dijksma, Sharon A.M.
 9. 9.1

 10. 10

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De beleidsnota bibliotheek 2024 – 2034 vast te stellen als kaderstellend en richtinggevend met als belangrijkste doelstellingen:
  • Een bibliotheek van de wijk;
  • Optimaal bereik in de stad;
  • Toegankelijkheid als uitgangspunt voor gelijke kansen voor alle Utrechters;
  • Een toekomstgerichte en vooruitstrevende maatschappelijke voorziening;
  • Versterken en vergroten van samenwerking.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beleidsnota Bibliotheek 2024 - 2034
 11. 11

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad op (ontwerp)begroting 2025 van de GGD regio Utrecht, waarin staat dat:
  a. De raad het aanbod van de GGDrU als reactie op de zienswijze kaderbrief 2025 om in gesprek te gaan graag aanneemt;
  b. De raad geen opmerkingen heeft over de verhoging van de inwonersbijdrage, maar verdere kostenstijgingen niet mogelijk zijn;
  c. De raad nieuwe ontwikkelingen niet meer zonder meer financiert tenzij er een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt;
  d. De raad de GGDrU oproept voor hun kadernota 2026 in een vroeg stadium de besparingsmogelijkheden in kaart te brengen en dit bestuurlijk af te stemmen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting GGDrU 2025
 12. 12

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om te besluiten:
  1. De bijgevoegde reactiebrief aan Het Utrechts Archief (HUA) vast te stellen als zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2025-2028 van HUA, waarin de raad aandacht vraagt voor
  a. het scherp blijven op de effectindicatoren,
  b. het in kaart brengen van besparingsmogelijkheden en het rekening houden met tegenvallende financiële kaders in de ambities en
  c. bewaken van de belangen van de achterblijvende partners bij het uitreden van het rijk uit de gemeenschappelijke regeling.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2025-2028 Het Utrechts Archief (HUA)
 13. 13

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden conform bijgevoegd concept-wijzigingsbesluit GR SGL met als belangrijkste aanpassingen:
  a. De zelfstandige leesbaarheid van de gemeenschappelijke regeling wordt verbeterd.
  b. Mogelijk maken om meer onderwerpen voor zienswijzen bij raden en Staten aan te bieden voorafgaand aan besluitvorming.
  c. Begroting en Jaarrekening gelijktijdig aanbieden aan raden en Staten en schrappen van de zienswijze op de jaarrekening
  2. Het college toestemming te geven om in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wijzigingen Wgr GR Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 14. 14

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, met daarin:
  a. instemming met de voorlopige jaarstukken 2023 VRU;
  b. instemming met de geactualiseerde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 VRU;
  c. een procesvoorstel ter voorbereiding op de begroting voor 2026;
  d. het verzoek om aandacht te besteden aan het versterken van een veerkrachtige samenleving;
  e. het verzoek om een lange termijnvisie op het dekkingsplan voor de brandweer.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze financiële stukken VRU
  04:58:27 - - Peters, Ralph
 15. 15

  Status: B


  In de commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie van 23 mei jl. is gedebatteerd over Inbesteding Stadsgeldbeheer. De fracties van EenUtrecht en CDA agenderen dit onderwerp voor een spoeddebat. Deze afrondende besluitvorming heeft spoed omdat wethouder Voortman namens het college heeft aangekondigd vanaf deze week onomkeerbare stappen te gaan zetten op weg naar dat beoogde inbesteden van Stadsgeldbeheer. Tot nu toe heeft het college dat aangehouden vanwege het debat in de commissie en de raad. Onomkeerbaar betekent dat de gemeente brieven gaat sturen naar Stadsgeldbeheer om taken over te dragen en de overgang van medewerkers in gang te zetten; dus ook juridische stappen die uiteindelijk leiden tot het opheffen van Stadsgeldbeheer en overnemen van de hele organisatie door de gemeente.
  EenUtrecht zal de raad voorstellen het college op te dragen het contract met de Tussenvoorziening over Stadsgeldbeheer niet eerder dan per 31 december 2025 op te zeggen en in het tussenliggende jaar te onderzoeken of inbesteden inderdaad effectiever, efficiënter en cliëntvriendelijker is. Hiermee beoogt de fractie een goede tussenoplossing te presenteren. Het CDA zal de raad voorstellen om de samenwerking tussen gemeente en Tussenvoorziening (Stadsgeldbeheer) te verbeteren en de kracht ervan blijvend te benutten.

  Moties

  Onderwerp
  M199 Niet overhaast Stadsgeldbeheer inbesteden
  M200 Blijf de kracht van Stadsgeldbeheer benutten

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Spoeddebat over Inbesteding Stadsgeldbeheer: M200
  04:56:37 - 04:55:22 - Dijkstra, Gert
  04:55:21 - 04:55:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:55:16 - 04:55:16 - Dada-Anthonij, Venita
  04:55:14 - 04:54:53 - Dada-Anthonij, Venita
  04:54:53 - 04:54:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:54:52 - 04:54:31 - Dijkstra, Gert
  04:54:32 - 04:54:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:54:30 - 04:54:21 - Dada-Anthonij, Venita
  04:54:21 - 04:54:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:54:19 - 04:53:46 - Dijkstra, Gert
  04:53:45 - 04:53:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:53:43 - 04:53:31 - Dada-Anthonij, Venita
  04:53:29 - 04:52:57 - Dijkstra, Gert
  04:52:57 - 04:52:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:52:54 - 04:52:42 - Al-Saqaff, Mariam
  04:52:41 - 04:52:11 - Dijkstra, Gert
  04:52:12 - 04:52:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:52:10 - 04:51:59 - Al-Saqaff, Mariam
  04:51:58 - 04:51:39 - Dijkstra, Gert
  04:51:39 - 04:51:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:51:37 - 04:51:00 - Kleinrensink, Julia
  04:51:00 - 04:50:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:50:59 - 04:50:10 - Dijkstra, Gert
  04:50:08 - 04:50:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:50:07 - 04:49:46 - Kleinrensink, Julia
  04:49:46 - 04:49:04 - Dijkstra, Gert
  04:49:02 - 04:48:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:48:37 - 04:47:26 - Steeg, Bert van
  04:47:29 - 04:47:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:46:57 - 04:44:26 - Voortman, Linda
  04:44:30 - 04:44:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:44:26 - 04:44:07 - Steeg, Bert van
  04:44:07 - 04:44:04 - Voortman, Linda
  04:44:05 - 04:44:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:44:03 - 04:43:39 - Dijkstra, Gert
  04:43:39 - 04:43:11 - Voortman, Linda
  04:43:09 - 04:43:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:43:08 - 04:42:56 - Dijkstra, Gert
  04:42:57 - 04:42:27 - Voortman, Linda
  04:42:27 - 04:42:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:42:26 - 04:42:13 - Dijkstra, Gert
  04:42:13 - 04:41:52 - Voortman, Linda
  04:41:52 - 04:41:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:41:50 - 04:41:35 - Raaijmakers, Ilse
  04:41:35 - 04:41:25 - Voortman, Linda
  04:41:25 - 04:41:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:41:17 - 04:41:14 - Steeg, Bert van
  04:41:14 - 04:41:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:39:36 - - Zwanenberg, Pepijn
 16. 16

  Status: B


  Op 30 mei jl. heeft de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën uitgebreid gedebatteerd over de politie-inzet bij de pro-Palestina demonstraties op de Universiteit Utrecht. De fracties van BIJ1, DENK, EenUtrecht en de Partij voor de Dieren willen dit debat afsluiten met enkele uitspraken van de raad. BIJ1 zal een voorstel indienen om in de toekomst geen undercover agenten, ook wel romeo’s genoemd, in te zetten in Utrecht. En ook zal BIJ1 een procesvoorstel doen om de ervaringen van demonstranten bij de Palestina demonstraties te evalueren met de gemeente. De fractie van DENK zal voorstellen doen die zich richten op het verloop van de demonstraties, de inzet van politie en verschillende geweldsinstrumenten. Daarnaast zal de fractie van DENK enkele voorstellen doen gericht op acties die we als gemeente kunnen inzetten om bij te dragen aan de wederopbouw van Palestina. EenUtrecht zal met een voorstel komen waarin de raad wordt voorgesteld de burgemeester te vragen om bij goedkeuring voor inzet van de ME altijd enkele stappen voor te schrijven die nodig zijn alvorens de ME geweld mag gebruiken.

  Moties

  Onderwerp
  M201 Veroordeel het politiegeweld
  M202 Geen plek voor Romeo's in Utrecht
  M203 Geef gehoor aan demonstranten
  M204 Anton Pijpers, vertrek
  M205 Steun wederopbouw Gaza via VNG
  M206 Meldpunt voor activisten
  M207 Geen verbod op From the River to the Sea, Palestine will be free
  M208 UU Verbreek banden met Israëlische instellingen
  M209 Pleit voor erkenning Palestina
  M210 Stadhuis in kleuren Palestijnse vlag
  M211 Zionisme = Racisme!
  M212 Zorgvuldige aanpak bij inzet geweld ME
  M213 Demonstreren is een recht, ook op de universiteit
  04:38:53 - 04:38:52 - Zwanenberg, Pepijn
  04:38:49 - 04:36:58 - Nolten, Stevie
  04:37:12 - 04:37:09 - Zwanenberg, Pepijn
  04:37:00 - 04:36:54 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:55 - 04:36:32 - Koning, Maarten
  04:36:31 - 04:36:31 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:30 - 04:36:19 - Nolten, Stevie
  04:36:19 - 04:36:18 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:17 - 04:36:09 - Koning, Maarten
  04:36:09 - 04:36:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:08 - 04:35:51 - Nolten, Stevie
  04:35:51 - 04:35:49 - Zwanenberg, Pepijn
  04:35:49 - 04:35:37 - Koning, Maarten
  04:35:37 - 04:35:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:35:36 - 04:35:12 - Nolten, Stevie
  04:35:11 - 04:35:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:35:08 - 04:34:48 - Steeg, Bert van
  04:34:48 - 04:34:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:34:47 - 04:34:24 - Nolten, Stevie
  04:34:24 - 04:34:23 - Zwanenberg, Pepijn
  04:34:23 - 04:34:09 - Steeg, Bert van
  04:34:09 - 04:34:09 - Zwanenberg, Pepijn
  04:34:08 - 04:33:51 - Nolten, Stevie
  04:33:51 - 04:33:49 - Zwanenberg, Pepijn
  04:33:50 - 04:33:35 - Steeg, Bert van
  04:33:36 - 04:33:35 - Zwanenberg, Pepijn
  04:33:34 - 04:33:17 - Nolten, Stevie
  04:33:16 - 04:33:15 - Zwanenberg, Pepijn
  04:33:14 - 04:32:46 - Meerding, Tess
  04:32:47 - 04:32:46 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:46 - 04:32:22 - Nolten, Stevie
  04:32:22 - 04:32:21 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:20 - 04:32:04 - Meerding, Tess
  04:32:05 - 04:32:04 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:02 - 04:32:01 - Nolten, Stevie
  04:32:00 - 04:31:46 - Zwanenberg, Pepijn
  04:31:46 - 04:31:38 - Nolten, Stevie
  04:31:45 - 04:31:40 - Zwanenberg, Pepijn
  04:31:36 - 04:31:29 - Zwanenberg, Pepijn
  04:31:29 - 04:31:09 - Nolten, Stevie
  04:31:10 - 04:31:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:31:07 - 04:30:50 - Nolten, Stevie
  04:30:52 - 04:30:50 - Zwanenberg, Pepijn
  04:30:49 - 04:30:10 - Nolten, Stevie
  04:30:11 - 04:30:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:30:08 - 04:29:47 - Nolten, Stevie
  04:29:46 - 04:29:40 - Zwanenberg, Pepijn
  04:29:34 - 04:29:33 - Zwanenberg, Pepijn
  04:29:31 - 04:22:58 - Sungur, Mahmut
  04:28:05 - 04:28:03 - Zwanenberg, Pepijn
  04:28:04 - 04:27:46 - Steeg, Bert van
  04:27:47 - 04:27:46 - Zwanenberg, Pepijn
  04:27:14 - 04:27:13 - Zwanenberg, Pepijn
  04:27:14 - 04:26:51 - Steeg, Bert van
  04:26:51 - 04:26:33 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:10 - 04:26:10 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:10 - 04:25:47 - Steeg, Bert van
  04:25:46 - 04:25:26 - Zwanenberg, Pepijn
  04:25:07 - 04:25:06 - Zwanenberg, Pepijn
  04:25:07 - 04:24:43 - Steeg, Bert van
  04:24:43 - 04:24:40 - Zwanenberg, Pepijn
  04:24:07 - 04:23:18 - Zwanenberg, Pepijn
  04:23:22 - 04:22:58 - Steeg, Bert van
  04:23:17 - 04:23:15 - Zwanenberg, Pepijn
  04:23:11 - 04:22:59 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:26 - 04:20:24 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:03 - 04:19:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:19:46 - 04:18:05 - Sungur, Mahmut
  04:19:42 - 04:19:40 - Zwanenberg, Pepijn
  04:19:04 - 04:18:32 - Bosch, David
  04:19:02 - 04:18:44 - Zwanenberg, Pepijn
  04:18:32 - 04:18:05 - Zwanenberg, Pepijn
  04:18:27 - 04:18:21 - Bosch, David
  04:12:26 - 04:12:19 - Zwanenberg, Pepijn
  04:12:20 - 04:01:16 - Sungur, Mahmut
  04:11:46 - 04:11:43 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:41 - 04:11:17 - Meerding, Tess
  04:11:19 - 04:11:17 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:55 - 04:10:54 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:54 - 04:10:25 - Meerding, Tess
  04:10:25 - 04:10:24 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:23 - 04:10:03 - Bosch, David
  04:10:03 - 04:09:57 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:43 - 04:08:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:13 - 04:08:10 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:10 - 04:08:01 - Paalman, Victor
  04:08:01 - 04:08:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:07:59 - 04:07:58 - Zwanenberg, Pepijn
  04:07:58 - 04:07:19 - Paalman, Victor
  04:07:20 - 04:07:19 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:55 - 04:06:54 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:53 - 04:06:31 - Paalman, Victor
  04:06:31 - 04:06:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:57 - 04:05:56 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:55 - 04:05:40 - Nolten, Stevie
  04:05:40 - 04:05:39 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:31 - 04:05:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:15 - 04:05:13 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:55 - 04:04:51 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:32 - 04:04:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:29 - 04:04:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:27 - 04:04:13 - Koning, Maarten
  04:04:13 - 04:04:12 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:38 - 04:03:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:36 - 04:03:14 - Koning, Maarten
  04:03:15 - 04:03:13 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:39 - 04:02:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:38 - 04:02:19 - Koning, Maarten
  04:02:19 - 04:02:18 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:13 - 04:02:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:57 - 04:01:55 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:41 - 04:01:39 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:30 - 04:01:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:21 - 04:01:19 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:18 - 04:01:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:44 - 04:00:43 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:43 - 03:58:50 - Dijkstra, Gert
  03:58:51 - 03:58:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:46 - 03:58:17 - Bosch, David
  03:58:18 - 03:58:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:17 - 03:57:38 - Dijkstra, Gert
  03:57:41 - 03:57:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:35 - 03:56:48 - Bosch, David
  03:56:56 - 03:56:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:44 - 03:56:22 - Dijkstra, Gert
  03:56:23 - 03:56:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:18 - 03:56:17 - Nolten, Stevie
  03:56:17 - 03:55:56 - Nolten, Stevie
  03:55:56 - 03:55:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:54 - 03:55:28 - Dijkstra, Gert
  03:55:32 - 03:55:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:27 - 03:55:12 - Nolten, Stevie
  03:55:11 - 03:55:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:10 - 03:54:51 - Dijkstra, Gert
  03:54:52 - 03:54:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:51 - 03:54:33 - Steeg, Bert van
  03:54:34 - 03:54:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:33 - 03:54:10 - Dijkstra, Gert
  03:54:17 - 03:54:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:11 - 03:53:54 - Steeg, Bert van
  03:53:56 - 03:53:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:53 - 03:53:30 - Dijkstra, Gert
  03:53:29 - 03:53:27 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:28 - 03:53:13 - Steeg, Bert van
  03:53:13 - 03:53:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:12 - 03:52:47 - Dijkstra, Gert
  03:52:51 - 03:52:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:45 - 03:52:38 - Sungur, Mahmut
  03:52:39 - 03:52:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:38 - 03:52:13 - Dijkstra, Gert
  03:52:13 - 03:52:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:11 - 03:51:01 - Bos, Cees
  03:51:07 - 03:51:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:04 - 03:50:29 - Dijkstra, Gert
  03:50:30 - 03:50:20 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:27 - 03:50:26 - Dijkstra, Gert
  03:50:08 - 03:48:24 - Vries, Louise de
  03:48:24 - 03:48:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:57 - 03:47:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:55 - 03:46:28 - Fattal, Mahaar
  03:46:53 - 03:46:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:30 - 03:46:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:24 - 03:45:27 - Koning, Maarten
  03:45:25 - 03:45:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:45:24 - 03:44:29 - Steeg, Bert van
  03:44:28 - 03:44:27 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:24 - 03:43:31 - Meerding, Tess
  03:43:31 - 03:43:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:30 - 03:43:19 - Nolten, Stevie
  03:43:18 - 03:43:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:17 - 03:43:09 - Meerding, Tess
  03:43:09 - 03:43:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:07 - 03:42:58 - Nolten, Stevie
  03:42:57 - 03:42:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:56 - 03:42:26 - Meerding, Tess
  03:42:26 - 03:42:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:25 - 03:42:06 - Nolten, Stevie
  03:42:05 - 03:41:28 - Meerding, Tess
  03:42:05 - 03:42:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:28 - 03:41:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:23 - 03:40:57 - Sungur, Mahmut
  03:40:58 - 03:40:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:55 - 03:40:48 - Meerding, Tess
  03:40:46 - 03:40:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:45 - 03:40:10 - Sungur, Mahmut
  03:40:10 - 03:40:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:09 - 03:39:57 - Meerding, Tess
  03:39:57 - 03:39:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:56 - 03:39:50 - Sungur, Mahmut
  03:39:49 - 03:39:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:48 - 03:39:44 - Meerding, Tess
  03:39:44 - 03:39:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:39 - 03:39:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:37 - 03:39:12 - Paalman, Victor
  03:39:12 - 03:39:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:10 - 03:38:54 - Snijder, Ruben
  03:38:53 - 03:38:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:38:50 - 03:38:04 - Bos, Cees
  03:38:03 - 03:38:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:38:01 - 03:37:26 - Maas, Ruud
  03:37:26 - 03:37:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:37:22 - 03:37:16 - Graaf, Rik van der
  03:37:16 - 03:37:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:19 - 03:24:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:50 - 03:23:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:45 - 03:20:39 - Dijksma, S.A.M.
  03:20:41 - 03:20:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:38 - 03:20:13 - Nolten, Stevie
  03:20:12 - 03:18:15 - Dijksma, S.A.M.
  03:20:12 - 03:20:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:19 - 03:18:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:15 - 03:17:43 - Nolten, Stevie
  03:17:43 - 03:17:42 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:43 - 03:17:02 - Dijksma, S.A.M.
  03:17:32 - 03:17:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:05 - 03:17:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:04 - 03:16:49 - Nolten, Stevie
  03:16:49 - 03:16:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:47 - 03:15:00 - Dijksma, S.A.M.
  03:15:01 - 03:15:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:01 - 03:14:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:58 - 03:14:41 - Nolten, Stevie
  03:14:48 - 03:13:43 - Dijksma, S.A.M.
  03:14:35 - 03:14:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:44 - 03:13:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:42 - 03:13:00 - Sungur, Mahmut
  03:13:00 - 03:12:11 - Dijksma, S.A.M.
  03:13:00 - 03:12:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:11 - 03:11:47 - Sungur, Mahmut
  03:12:11 - 03:12:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:47 - 03:11:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:46 - 03:10:58 - Dijksma, S.A.M.
  03:11:07 - 03:10:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:57 - 03:10:44 - Sungur, Mahmut
  03:10:44 - 03:10:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:43 - 03:09:48 - Dijksma, S.A.M.
  03:09:49 - 03:09:26 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:33 - 03:09:30 - Sungur, Mahmut
  03:09:27 - 03:07:46 - Dijksma, S.A.M.
  03:09:18 - 03:09:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:49 - 03:07:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:45 - 03:07:31 - Sungur, Mahmut
  03:07:30 - 03:07:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:29 - 03:07:06 - Dijksma, S.A.M.
  03:07:06 - 03:07:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:05 - 03:06:50 - Sungur, Mahmut
  03:06:50 - 03:01:20 - Dijksma, S.A.M.
  03:06:50 - 03:06:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:06:22 - 03:06:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:41 - 03:03:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:39 - 03:03:31 - Nolten, Stevie
  03:03:32 - 03:03:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:21 - 03:01:20 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:19 - 03:01:03 - Nolten, Stevie
  03:01:03 - 03:01:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:02 - 03:00:31 - Dijksma, S.A.M.
  03:00:32 - 03:00:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:31 - 03:00:08 - Nolten, Stevie
  03:00:08 - 03:00:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:07 - 02:59:39 - Dijksma, S.A.M.
  02:59:41 - 02:59:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:37 - 02:59:22 - Nolten, Stevie
  02:59:22 - 02:59:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:20 - 02:57:04 - Dijksma, S.A.M.
  02:57:06 - 02:57:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:05 - 02:56:51 - Steeg, Bert van
  02:56:51 - 02:55:53 - Dijksma, S.A.M.
  02:56:51 - 02:56:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:54 - 02:55:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:53 - 02:55:34 - Steeg, Bert van
  02:55:52 - 02:55:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:34 - 02:55:13 - Dijksma, S.A.M.
  02:55:34 - 02:55:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:14 - 02:55:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:13 - 02:55:09 - Steeg, Bert van
  02:55:09 - 02:55:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:08 - 02:55:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:07 - 02:55:01 - Dijksma, S.A.M.
  02:55:05 - 02:55:03 - Steeg, Bert van
  02:55:04 - 02:54:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:02 - 02:54:57 - Steeg, Bert van
  02:54:41 - 02:53:38 - Dijksma, S.A.M.
  02:53:40 - 02:53:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:36 - 02:53:20 - Bosch, David
  02:53:21 - 02:53:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:20 - 02:52:32 - Dijksma, S.A.M.
  02:52:33 - 02:52:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:25 - 02:52:17 - Bosch, David
  02:52:16 - 02:52:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:16 - 02:52:00 - Dijksma, S.A.M.
  02:52:01 - 02:51:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:58 - 02:51:03 - Bos, Cees
  02:51:38 - 02:51:06 - Dijksma, S.A.M.
  02:51:06 - 02:50:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:00 - 02:49:49 - Dijksma, S.A.M.
  02:49:51 - 02:49:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:49 - 02:49:26 - Bosch, David
  02:49:40 - 02:49:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:24 - 02:48:30 - Dijksma, S.A.M.
  02:48:29 - 02:48:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:28 - 02:48:24 - Nolten, Stevie
  02:48:25 - 02:48:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:18 - 02:47:52 - Vries, Louise de
  02:47:53 - 02:47:09 - Dijksma, S.A.M.
  02:47:53 - 02:47:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:09 - 02:47:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:08 - 02:47:01 - Nolten, Stevie
  02:47:00 - 02:46:59 - Dijksma, S.A.M.
  02:47:00 - - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:58 - 02:46:56 - Dijksma, S.A.M.
 17. 16.1

 18. 16.2

 19. 16.3

 20. 16.4

 21. 16.5

 22. 16.6

 23. 17

  Actuele moties kunnen worden ingediend tot woensdag 5 juni 23:30

  Moties

  Onderwerp
  M198 Bevordering veilige kattenkragen en vogelvriendelijke plekken in Utrecht
  02:45:52 - 02:45:37 - Dijkstra, Gert
  02:45:40 - 02:45:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:36 - 02:43:42 - Dijkstra, Gert
  02:43:43 - 02:43:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:38 - 02:43:19 - Kleinrensink, Julia
  02:43:19 - 02:43:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:17 - 02:42:48 - Dijkstra, Gert
  02:42:52 - 02:42:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:46 - 02:42:13 - Heuven, Maarten van
  02:42:13 - 02:42:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:12 - 02:41:35 - Dijkstra, Gert
  02:42:03 - 02:42:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:43 - 02:41:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:31 - 02:40:51 - Bos, Cees
  02:41:01 - 02:40:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:50 - 02:40:29 - Dijkstra, Gert
  02:40:29 - 02:40:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:04 - 02:40:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:03 - 02:38:16 - Voortman, Linda
  02:38:16 - 02:38:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:10 - 02:38:03 - Dijkstra, Gert
  02:38:03 - 02:37:44 - Voortman, Linda
  02:37:43 - 02:37:38 - Zwanenberg, Pepijn
 24. 18

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 


  1. De Nota van uitgangspunten voor deelgebied 6 Merwedekanaalzone vast te stellen met als belangrijkste uitgangspunten een transformatie van fase 1 naar woningen met bijbehorend programma, de ontwikkelregels voor de bouwvelden van fase 1, het ruimtelijk raamwerk, de mobiliteitsstrategie en het oprichten van een gebiedsorganisatie, en daarmee de richtinggevende kaders voor de gebiedsontwikkeling vast te stellen als basis voor het op te stellen omgevingsplan voor organische gebiedsontwikkeling voor fase 1. 2. Een voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van deelgebied 6 Merwedekanaalzone van EUR 0,3 miljoen beschikbaar te stellen voor het opstellen van een omgevingsplan, het onderdeel ‘plankosten voorbereidingsfase faciliterend grondbeleid’ in de reserve grondexploitatie, te bestemmen als achtervang voor dit krediet.

  Amendementen

  Onderwerp
  A46 Meer middenhuur in Deelgebied 6
  A47 Ambitie houden in goede en slechte tijden
  A48 Ambitie houden in goede en slechte tijden

  Moties

  Onderwerp
  M214 Ruimte voor levensbeschouwing
  M215 Woonwensen deelgebied 6 Merwedekanaalzone
  M216 Omarm de braakliggende terreinen in deelgebied 6
  M217 Pas bruggen bouwen als we bruggenbouwen voor Utrechtse watersporters
  M218 Meer woningen in Merwedekanaalzone mogelijk maken
  M219 Ruimte voor levensbeschouwing
  M220 Onderzoek meer middenhuur in Deelgebied 6

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Deelgebied 6 Merwedekanaalzone

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Deelgebied 6 Merwedekanaalzone: M216
  02:36:25 - 02:34:03 - Graaf, Rik van der
  02:35:03 - 02:35:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:34:11 - 02:34:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:34:08 - 02:33:54 - Hoonte, Gertjan te
  02:33:54 - 02:32:32 - Graaf, Rik van der
  02:33:21 - 02:33:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:33:20 - 02:33:06 - Hoonte, Gertjan te
  02:32:35 - 02:32:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:32:27 - 02:32:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:32:04 - 02:31:27 - Stellinga, Hessel
  02:31:28 - 02:31:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:31:03 - 02:29:26 - Snijder, Ruben
  02:29:26 - 02:29:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:29:12 - 02:28:50 - Hoonte, Gertjan te
  02:28:50 - 02:28:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:28:49 - 02:28:37 - Snijder, Ruben
  02:28:36 - 02:28:07 - Hoonte, Gertjan te
  02:28:36 - 02:28:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:28:05 - 02:28:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:28:01 - 02:27:54 - Snijder, Ruben
  02:27:53 - 02:27:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:24 - 02:23:59 - Claasen, Fred
  02:26:00 - 02:25:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:55 - 02:25:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:45 - 02:25:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:40 - 02:25:15 - Hoonte, Gertjan te
  02:24:57 - 02:24:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:24:56 - 02:24:52 - Hoonte, Gertjan te
  02:24:37 - 02:24:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:24:36 - 02:24:16 - Hoonte, Gertjan te
  02:24:07 - 02:24:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:23:50 - 02:22:44 - Vasters, Joost
  02:22:46 - 02:22:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:22:41 - 02:22:06 - Hoonte, Gertjan te
  02:22:06 - 02:21:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:53 - 02:21:06 - Bos, Cees
  02:21:49 - 02:21:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:05 - 02:21:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:02 - 02:19:24 - Zweth, Rick van der
  02:19:25 - 02:19:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:19:24 - 02:19:19 - Hoonte, Gertjan te
  02:19:17 - 02:18:54 - Zweth, Rick van der
  02:18:52 - 02:18:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:18:49 - 02:18:28 - Hoonte, Gertjan te
  02:18:26 - 02:18:19 - Hoonte, Gertjan te
  02:18:26 - 02:18:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:18:18 - 02:18:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:18:06 - 02:17:55 - Zweth, Rick van der
  02:17:54 - 02:17:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:17:45 - 02:17:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:15:21 - 02:15:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:15:20 - 02:15:04 - Stellinga, Hessel
  02:15:12 - 02:15:11 - Eerenberg, Eelco
  02:15:02 - 02:14:27 - Eerenberg, Eelco
  02:14:32 - 02:14:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:28 - 02:14:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:27 - 02:14:15 - Stellinga, Hessel
  02:14:17 - 02:14:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:13 - 02:13:54 - Eerenberg, Eelco
  02:13:54 - 02:13:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:13:52 - 02:13:15 - Bos, Cees
  02:13:15 - 02:12:58 - Eerenberg, Eelco
  02:12:58 - 02:12:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:12:57 - 02:09:37 - Eerenberg, Eelco
  02:10:00 - 02:09:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:09:38 - 02:09:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:09:36 - 02:09:02 - Zweth, Rick van der
  02:09:01 - 02:08:37 - Eerenberg, Eelco
  02:08:36 - 02:08:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:35 - 02:08:15 - Hoonte, Gertjan te
  02:08:13 - 02:08:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:10 - 02:08:00 - Snijder, Ruben
  02:07:58 - 02:07:14 - Eerenberg, Eelco
  02:07:14 - 02:07:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:07:12 - 02:06:42 - Bos, Cees
  02:06:38 - 02:06:20 - Eerenberg, Eelco
  02:06:21 - 02:06:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:06:20 - 02:05:28 - Bos, Cees
  02:05:28 - 02:05:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:05:27 - 02:04:55 - Eerenberg, Eelco
  02:04:55 - 02:04:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:04:52 - 02:04:04 - Stellinga, Hessel
  02:04:11 - 02:04:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:04:04 - 02:03:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:03:55 - 02:02:45 - Eerenberg, Eelco
  02:02:46 - 02:02:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:02:42 - 02:02:14 - Stellinga, Hessel
  02:02:13 - 02:02:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:02:12 - 02:01:59 - Eerenberg, Eelco
  02:02:01 - 02:02:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:01:59 - 02:01:43 - Claasen, Fred
  02:01:41 - 02:00:05 - Eerenberg, Eelco
  02:00:11 - 02:00:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:00:04 - 01:59:58 - Hoonte, Gertjan te
  01:59:56 - 01:59:46 - Eerenberg, Eelco
  01:59:46 - 01:59:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:59:41 - 01:59:36 - Hoonte, Gertjan te
  01:59:34 - 01:59:28 - Eerenberg, Eelco
  01:59:27 - 01:59:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:59:20 - 01:59:01 - Zweth, Rick van der
  01:58:59 - 01:58:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:58:45 - 01:58:22 - Eerenberg, Eelco
  01:58:22 - 01:58:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:58:21 - 01:57:58 - Graaf, Rik van der
  01:57:57 - 01:57:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:57:56 - 01:57:39 - Eerenberg, Eelco
  01:57:38 - 01:57:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:57:23 - 01:57:05 - Kleinrensink, Julia
  01:57:13 - 01:57:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:57:03 - 01:56:50 - Peters, Ralph
  01:56:52 - 01:56:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:56:38 - 01:56:25 - Snijder, Ruben
  01:56:25 - 01:56:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:56:11 - 01:56:08 - Eerenberg, Eelco
  01:56:09 - 01:56:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:56:06 - 01:55:49 - Meerding, Tess
  01:55:50 - 01:55:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:03:46 - 00:04:22 - Zwanenberg, Pepijn
  00:04:41 - 00:04:42 - Zwanenberg, Pepijn
  00:04:43 - 00:06:50 - Claasen, Fred
  00:05:14 - 00:05:15 - Zwanenberg, Pepijn
  00:05:17 - 00:05:21 - Zwanenberg, Pepijn
  00:05:25 - 00:05:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:05:35 - 00:05:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:05:48 - 00:05:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:06:42 - 00:06:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:06:57 - 00:07:15 - Zwanenberg, Pepijn
  00:07:15 - 00:07:38 - Vasters, Joost
  00:07:29 - 00:07:30 - Zwanenberg, Pepijn
  00:07:34 - 00:07:38 - Zwanenberg, Pepijn
  00:12:59 - 00:13:13 - Zwanenberg, Pepijn
  00:13:12 - 00:13:29 - Vasters, Joost
  00:13:25 - 00:13:30 - Zwanenberg, Pepijn
  00:13:29 - 00:13:32 - Vasters, Joost
  00:13:31 - 00:13:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:13:42 - 00:14:50 - Vasters, Joost
  00:14:45 - 00:14:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:14:49 - 00:14:55 - Bode, Linda
  00:14:55 - 00:14:55 - Zwanenberg, Pepijn
  00:14:56 - 00:15:13 - Vasters, Joost
  00:14:58 - 00:15:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:14:58 - 00:14:59 - Bode, Linda
  00:15:12 - 00:15:13 - Zwanenberg, Pepijn
  00:15:13 - 00:15:25 - Bode, Linda
  00:15:24 - 00:15:36 - Vasters, Joost
  00:15:24 - 00:15:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:15:37 - 00:15:48 - Zwanenberg, Pepijn
  00:15:41 - 00:15:41 - Vasters, Joost
  00:16:00 - 00:16:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:16:04 - 00:17:58 - Graaf, Rik van der
  00:16:46 - 00:16:57 - Zwanenberg, Pepijn
  00:16:57 - 00:17:27 - Hessel, Yvonne
  00:17:27 - 00:17:58 - Hessel, Yvonne
  00:17:27 - 00:17:28 - Zwanenberg, Pepijn
  00:17:57 - 00:17:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:17:59 - 00:18:24 - Hessel, Yvonne
  00:18:24 - 00:18:25 - Zwanenberg, Pepijn
  00:18:24 - 00:18:48 - Graaf, Rik van der
  00:18:47 - 00:18:49 - Zwanenberg, Pepijn
  00:18:50 - 00:19:01 - Hessel, Yvonne
  00:19:01 - 00:19:09 - Graaf, Rik van der
  00:19:01 - 00:19:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:08 - 00:19:14 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:40 - 00:19:41 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:47 - 00:20:08 - Stellinga, Hessel
  00:20:08 - 00:20:09 - Zwanenberg, Pepijn
  00:20:09 - 00:20:14 - Stellinga, Hessel
  00:20:12 - 00:20:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:20:19 - 00:20:25 - Bos, Cees
  00:20:59 - 00:21:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:22:59 - 00:23:04 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:34 - 00:23:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:47 - - Zwanenberg, Pepijn
 25. 18.1

 26. 19

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en wijzigingen over bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan, windpark Rijnenburg en Reijerscop’.
  2. Het bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan, windpark Rijnenburg en Reijerscop’ dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPWINDRIJNENREIJER-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPWINDRIJNENREIJER-VA01.dgn vast te stellen, waarmee drie windturbines in Rijnenburg en één windturbine in Reijerscop mogelijk worden gemaakt en het aandeel duurzame elektriciteitsopwekking in de stad bijna wordt verdubbeld.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Op grond van artikel 3:20 onderdeel b van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 16.8 lid 1 van de Omgevingswet een coördinatiebesluit te nemen voor een wijziging van het omgevingsplan voor de realisering van een energielandschap in de polder Rijnenburg en/of Reijerscop, waardoor de volgende uitvoeringsbesluiten samen worden voorbereid en bekendgemaakt:
  - omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit (artikel 5.1 lid 2 sub a van de Omgevingswet);
  - omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit (artikel 5.1 lid 2 sub b van de Omgevingswet);
  - omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit in verband met de bescherming van archeologische waarden (artikel 5.1 lid 1 sub a van de Omgevingswet);
  - omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit (artikel 5.1 lid 2 sub g van de Omgevingswet); waarmee afdeling 3.5 van de Algemene wet Bestuursrecht van toepassing is en waarvoor het college van burgemeester en wethouders als coördinerend bestuursorgaan wordt aangewezen.
  5. Akkoord te gaan met de inzet van duurzame opwek van zon en wind van de gemeente Utrecht voor het realiseren van de provinciebrede Regionale Energiestrategie-doelstelling voor 2030, zoals vermeld in de concept-collegebrief aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, te weten de volgende door de raad vastgestelde opwekprojecten:
  - Windpark Rijnenburg en Reijerscop, indien het bestemmingsplan wordt vastgesteld;
  - Meijewetering;
  - Gebiedsontwikkeling Ockhuizen; 
  - Haarrijnseplas.

  Amendementen

  Onderwerp
  A49 Geen windturbines in Rijnenburg en Reijerscop
  A50 Integraal plan Rijnenburg

  Moties

  Onderwerp
  M221 Uranium Fever

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan, Windpark Rijnenburg en Reijerscop, Coördinatiebesluit energielandschap Rijnenburg en Reijerscop en brief aan Provincie Utrecht over zoekgebieden zon en wind
  00:24:31 - 00:24:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:15 - 00:25:16 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:58 - 00:26:17 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:18 - 00:26:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:22 - 00:26:50 - Hoonte, Gertjan te
  00:26:49 - 00:26:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:52 - 00:26:55 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:52 - 00:26:54 - Hoonte, Gertjan te
  00:26:55 - 00:27:26 - Bos, Cees
  00:27:24 - 00:27:25 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:27 - 00:28:14 - Hoonte, Gertjan te
  00:28:13 - 00:28:14 - Zwanenberg, Pepijn
  00:28:14 - 00:28:31 - Bos, Cees
  00:28:30 - 00:28:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:28:38 - 00:29:39 - Hoonte, Gertjan te
  00:29:39 - 00:29:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:18 - 00:30:19 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:25 - 00:31:23 - Stellinga, Hessel
  00:31:24 - 00:31:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:25 - 00:31:46 - Vasters, Joost
  00:31:46 - 00:31:47 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:48 - 00:32:14 - Stellinga, Hessel
  00:32:15 - 00:32:16 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:16 - 00:32:30 - Vasters, Joost
  00:32:30 - 00:33:09 - Stellinga, Hessel
  00:32:30 - 00:32:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:33:10 - 00:33:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:33:16 - 00:33:20 - Stellinga, Hessel
  00:33:24 - 00:33:48 - Bos, Cees
  00:33:47 - 00:34:18 - Stellinga, Hessel
  00:33:47 - 00:33:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:18 - 00:34:25 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:33 - 00:34:34 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:01 - 00:36:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:27 - 00:36:28 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:29 - 00:37:40 - Heijne, Rachel
  00:37:34 - 00:37:37 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:37 - 00:37:41 - Hoonte, Gertjan te
  00:37:41 - 00:37:46 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:43 - 00:38:11 - Heijne, Rachel
  00:38:12 - 00:38:39 - Heijne, Rachel
  00:38:12 - 00:38:14 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:38 - 00:38:41 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:40 - 00:38:41 - Hessel, Yvonne
  00:38:41 - 00:39:20 - Hessel, Yvonne
  00:39:20 - 00:39:21 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:20 - 00:39:27 - Heijne, Rachel
  00:39:29 - 00:39:46 - Hessel, Yvonne
  00:39:29 - 00:39:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:47 - 00:40:05 - Heijne, Rachel
  00:39:48 - 00:39:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:06 - 00:40:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:08 - 00:40:30 - Hessel, Yvonne
  00:40:30 - 00:40:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:30 - 00:40:33 - Heijne, Rachel
  00:40:52 - 00:41:07 - Heijne, Rachel
  00:41:09 - 00:41:18 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:39 - 00:41:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:14 - 00:44:15 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:18 - 00:44:27 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:27 - 00:44:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:36 - 00:44:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:39 - 00:44:55 - Vasters, Joost
  00:45:30 - 00:45:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:45:31 - 00:45:39 - Vasters, Joost
  00:45:40 - 00:45:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:45:46 - 00:45:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:18 - 00:46:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:19 - 00:46:27 - Vasters, Joost
  00:46:27 - 00:46:28 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:52 - 00:46:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:59 - 00:47:06 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:06 - 00:48:06 - Zweth, Rick van der
  00:48:06 - 00:48:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:07 - 00:48:15 - Stellinga, Hessel
  00:48:15 - 00:48:16 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:15 - 00:48:19 - Zweth, Rick van der
  00:48:20 - 00:48:21 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:21 - 00:48:42 - Stellinga, Hessel
  00:48:42 - 00:48:43 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:43 - 00:48:49 - Zweth, Rick van der
  00:48:51 - 00:48:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:52 - 00:49:00 - Stellinga, Hessel
  00:48:59 - 00:49:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:00 - 00:49:17 - Zweth, Rick van der
  00:49:18 - 00:49:21 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:23 - 00:49:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:30 - 00:49:36 - Hoonte, Gertjan te
  00:49:37 - 00:49:38 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:37 - 00:49:51 - Zweth, Rick van der
  00:49:51 - 00:49:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:52 - 00:50:12 - Hoonte, Gertjan te
  00:50:12 - 00:50:13 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:12 - 00:50:26 - Zweth, Rick van der
  00:50:26 - 00:50:27 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:27 - 00:50:30 - Hoonte, Gertjan te
  00:50:31 - 00:50:32 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:31 - 00:50:49 - Zweth, Rick van der
  00:50:50 - 00:50:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:52 - 00:51:01 - Stellinga, Hessel
  00:51:02 - 00:51:03 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:02 - 00:51:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:03 - 00:51:11 - Zweth, Rick van der
  00:51:07 - 00:51:08 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:10 - 00:51:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:30 - 00:51:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:31 - 00:52:17 - Graaf, Rik van der
  00:52:17 - 00:52:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:32 - 00:52:32 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:33 - 00:53:21 - Vasters, Joost
  00:53:14 - 00:53:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:21 - 00:53:44 - Bos, Cees
  00:53:31 - 00:53:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:51 - 00:54:07 - Stellinga, Hessel
  00:54:08 - 00:54:09 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:08 - 00:54:32 - Vasters, Joost
  00:54:32 - 00:54:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:33 - 00:54:50 - Stellinga, Hessel
  00:54:50 - 00:54:57 - Zwanenberg, Pepijn
  00:55:00 - 00:55:40 - Bos, Cees
  00:55:41 - 00:55:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:55:52 - 00:56:36 - Hessel, Yvonne
  00:56:37 - 00:56:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:59 - 00:57:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:57:00 - 01:00:21 - Hooijdonk, Lot van
  01:00:22 - 01:00:24 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:25 - 01:01:57 - Eerenberg, Eelco
  01:01:57 - - Zwanenberg, Pepijn
 27. 20

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De beleidsnota ‘Locatiebeleid evenementen’ vast te stellen, met als belangrijkste uitgangspunten:
  a. Bij de start van het werken met locatiespecifieke regels per locatie - de locatieprofielen - worden kaders toegepast voor onder meer aantal en duur van evenementen, rustperiodes tussen evenementen en maximale geluidsniveaus voor versterkt geluid;
  b. Niet toestaan van middelgrote, grote en zeer grote evenementen op onverharde locaties van 1 november t/m 31 maart waarvoor een locatieprofiel geldt;
  c. Bij alle evenementenlocaties te werken met een verdelingssystematiek, die in werking treedt als er concurrerende aanmeldingen voor een datum en locatie worden ingediend, waarbij de keuze wordt bepaald op basis van de volgende kwalitatieve criteria:
  i. Waarde van het evenement voor omgeving en stad;
  ii. Bijdrage van het evenement aan een pluriform Utrechts evenementenaanbod voor een breed publiek;
  iii. Het evenement is toegankelijk en inclusief georganiseerd;
  iv. Het evenement wordt zo duurzaam mogelijk georganiseerd.
  d. Ruimte te bieden aan de volgende stads- en volksfeesten, herdenkingen en huldigingen, die onlosmakelijk verbonden zijn met onze stad, gratis toegankelijk en meestal locatie- en datum gebonden zijn:
  i. Koningsnacht- en dag
  ii. Nationale dodenherdenking
  iii. Bevrijdingsdag
  iv. Keti Koti-herdenking en viering
  v. Utrecht Canal Pride
  vi. Viering van Sint Maarten
  vii. De intocht van Sinterklaas.
  2. De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht 2010, locatieprofielen evenementen en de bestaande praktijk vast te stellen, met als belangrijkste wijzigingen:
  a. Verankeren van Locatieprofielen als weigeringsgrond;
  b. Het opnemen van de bevoegdheid van de burgemeester om locatie en datum aan te wijzen die gereserveerd zijn voor stads- en volksfeesten, herdenkingen, vieringen en huldigingen;
  c. Aanpassing aan de bestaande praktijk.
  3. Het onder 2 genoemde besluit direct na publicatie in werking te laten treden op basis van artikel 1.4 van de Referendumverordening.
  4. Het beleid Evenementen en festivals in Utrecht ’t Bruis an alle kant’ 2009 in te trekken en ter vervanging in de Omgevingsvisie Utrecht de Beleidsnota ‘Locatiebeleid evenementen’ op te nemen als onderdeel van het thematisch beleid van de omgevingsvisie en het overzicht ‘Lijst beleidsdocumenten van de Omgevingsvisie Utrecht’ en de internetpagina www.omgevingsvisie.utrecht.nl hierop aan te passen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A51 Spreid de hoeveelheid evenementen
  A52 Winterstop is winterslaap
  A53 Geen evenementen met dieren
  A54 Bij schaarste criteria anders toepassen
  A55 Emissievrije evenemententerreinen
  A56 Winterstop vanaf 2027
  A57 Ruimte voor de Ramadan en Offerfeest

  Moties

  Onderwerp
  M222 Geef (vrijwilligers-)organisaties ook hun evenement
  M223 Even niet je locatie
  M224 Evenementlocatie? Denk in hokjes!
  M225 Geef lucht aan de bodems Lepelenburg en Wilhelminapark
  M226 Kortere op en afbouw periodes
  M227 Geen grote en zeer grote evenementen in broedseizoen
  M228 Laat kleinschalige muziekevenementen niet als zwaardere categorie meetellen
  M229 Geef in 2025 en 2026 ruimte aan 2 winterevenementen
  M230 Maak vaart met evenemententerrein
  M231 Kies voor spreiding en toenadering bescherm onze parken
  M232 Voorkom gehoorschade en onduldbare overlast bij evenementen
  M233 Natuurherstel na festivals, groot en klein
  M234 Langer herstel in broedseizoen
  M235 Breng profielen met elkaar in lijn
  M236 Houd fiets en wandelroutes open
  M237 Pas waar mogelijk criteria generiek toe
  M238 Beperk gehoorschade en onduldbare overlast bij evenementen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beleidsnota Locatiebeleid evenementen en wijziging APV gemeente Utrecht 2010, locatieprofielen evenementen
  01:02:49 - 01:02:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:57 - 01:03:29 - Al-Saqaff, Mariam
  01:03:31 - 01:03:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:40 - 01:05:08 - Al-Saqaff, Mariam
  01:05:12 - 01:05:14 - Al-Saqaff, Mariam
  01:05:14 - 01:05:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:17 - 01:05:24 - Al-Saqaff, Mariam
  01:06:02 - 01:06:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:51 - 01:07:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:32 - 01:08:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:08 - 01:09:19 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:30 - 01:09:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:31 - 01:10:57 - Bode, Linda
  01:10:54 - 01:11:01 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:11 - 01:11:11 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:11 - 01:13:18 - Heuven, Maarten van
  01:13:15 - 01:13:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:20 - 01:13:25 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:13:26 - 01:13:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:27 - 01:13:45 - Heuven, Maarten van
  01:13:47 - 01:13:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:49 - 01:14:45 - Heuven, Maarten van
  01:14:18 - 01:14:21 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:42 - 01:14:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:46 - 01:15:04 - Fattal, Mahaar
  01:14:58 - 01:15:41 - Heuven, Maarten van
  01:14:58 - 01:14:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:15:42 - 01:15:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:15:43 - 01:16:01 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:16:01 - 01:16:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:16:02 - 01:16:26 - Heuven, Maarten van
  01:16:27 - 01:16:28 - Zwanenberg, Pepijn
  01:16:28 - 01:16:44 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:16:44 - 01:16:55 - Heuven, Maarten van
  01:16:44 - 01:16:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:16:55 - 01:16:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:01 - 01:18:29 - Heuven, Maarten van
  01:17:20 - 01:17:22 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:05 - 01:18:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:29 - 01:18:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:32 - 01:19:05 - Heuven, Maarten van
  01:18:38 - 01:18:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:03 - 01:19:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:07 - 01:19:33 - Bode, Linda
  01:19:33 - 01:19:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:34 - 01:20:02 - Heuven, Maarten van
  01:20:03 - 01:20:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:06 - 01:20:16 - Heuven, Maarten van
  01:20:14 - 01:20:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:16 - 01:20:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:19 - 01:21:08 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:20:24 - 01:20:48 - Heuven, Maarten van
  01:20:47 - 01:20:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:49 - 01:21:15 - Heuven, Maarten van
  01:21:15 - 01:21:16 - Zwanenberg, Pepijn
  01:21:16 - 01:21:32 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:21:32 - 01:21:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:21:32 - 01:21:49 - Heuven, Maarten van
  01:21:50 - 01:21:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:22:09 - 01:22:10 - Zwanenberg, Pepijn
  01:22:15 - 01:23:09 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:23:08 - 01:23:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:23:13 - 01:23:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:23:15 - 01:23:17 - Bode, Linda
  01:23:17 - 01:23:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:23:17 - 01:23:47 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:23:18 - 01:23:21 - Zwanenberg, Pepijn
  01:23:48 - 01:23:51 - Bode, Linda
  01:23:48 - 01:23:49 - Zwanenberg, Pepijn
  01:23:51 - 01:24:10 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:23:51 - 01:23:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:23:52 - 01:23:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:24:11 - 01:24:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:24:12 - 01:24:35 - Bode, Linda
  01:24:29 - 01:24:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:24:36 - 01:24:50 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:24:51 - 01:24:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:24:52 - 01:25:33 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:25:33 - 01:25:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:36 - 01:25:43 - Al-Saqaff, Mariam
  01:25:43 - 01:25:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:44 - 01:26:05 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:26:05 - 01:26:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:26:07 - 01:26:23 - Al-Saqaff, Mariam
  01:26:23 - 01:26:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:26:24 - 01:26:46 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:26:48 - 01:26:49 - Zwanenberg, Pepijn
  01:26:49 - 01:26:59 - Al-Saqaff, Mariam
  01:26:59 - 01:27:04 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:26:59 - 01:26:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:27:03 - 01:27:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:27:07 - 01:28:14 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:28:13 - 01:28:22 - Zwanenberg, Pepijn
  01:28:32 - 01:28:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:28:35 - 01:29:58 - Snijder, Ruben
  01:29:58 - 01:30:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:30:00 - 01:30:21 - Snijder, Ruben
  01:30:02 - 01:30:08 - Al-Saqaff, Mariam
  01:30:09 - 01:30:10 - Zwanenberg, Pepijn
  01:30:21 - 01:30:22 - Zwanenberg, Pepijn
  01:30:22 - 01:30:27 - Al-Saqaff, Mariam
  01:30:27 - 01:30:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:30:29 - 01:30:30 - Snijder, Ruben
  01:30:32 - 01:30:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:30:33 - 01:30:48 - Bode, Linda
  01:30:48 - 01:30:49 - Zwanenberg, Pepijn
  01:30:49 - 01:30:53 - Snijder, Ruben
  01:30:56 - 01:31:03 - Bode, Linda
  01:30:56 - 01:30:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:02 - 01:31:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:04 - 01:31:07 - Snijder, Ruben
  01:31:09 - 01:31:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:13 - 01:31:22 - Snijder, Ruben
  01:31:25 - 01:31:42 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:31:26 - 01:31:27 - Snijder, Ruben
  01:31:43 - 01:31:50 - Snijder, Ruben
  01:31:43 - 01:31:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:52 - 01:31:54 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:54 - 01:32:11 - Bode, Linda
  01:32:11 - 01:32:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:32:13 - 01:32:30 - Snijder, Ruben
  01:32:31 - 01:32:54 - Zwanenberg, Pepijn
  01:32:53 - 01:33:16 - Sungur, Mahmut
  01:33:11 - 01:33:11 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:12 - 01:33:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:38 - 01:33:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:39 - 01:34:31 - Zwinkels, Jantine
  01:34:31 - 01:34:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:34:59 - 01:35:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:03 - 01:36:24 - Dijkstra, Gert
  01:36:24 - 01:36:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:36:53 - 01:36:54 - Zwanenberg, Pepijn
  01:36:54 - 01:38:11 - Fattal, Mahaar
  01:38:06 - 01:38:10 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:09 - 01:38:22 - Bode, Linda
  01:38:22 - 01:38:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:23 - 01:38:42 - Fattal, Mahaar
  01:38:43 - 01:38:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:43 - 01:38:54 - Bode, Linda
  01:38:54 - 01:38:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:55 - 01:39:25 - Fattal, Mahaar
  01:39:26 - 01:39:35 - Bode, Linda
  01:39:26 - 01:39:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:39:34 - 01:39:36 - Zwanenberg, Pepijn
  01:39:36 - 01:40:01 - Fattal, Mahaar
  01:39:59 - 01:40:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:02 - 01:40:16 - Hessel, Yvonne
  01:40:16 - 01:40:17 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:17 - 01:41:56 - Fattal, Mahaar
  01:40:42 - 01:40:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:51 - 01:41:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:56 - 01:42:04 - Bode, Linda
  01:42:04 - 01:42:30 - Fattal, Mahaar
  01:42:04 - 01:42:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:30 - 01:42:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:31 - 01:42:44 - Bode, Linda
  01:42:44 - 01:42:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:45 - 01:43:06 - Fattal, Mahaar
  01:43:05 - 01:43:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:07 - 01:43:25 - Al-Saqaff, Mariam
  01:43:26 - 01:43:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:28 - 01:43:48 - Fattal, Mahaar
  01:43:50 - 01:43:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:11 - 01:45:14 - Graaf, Rik van der
  01:44:12 - 01:44:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:06 - 01:45:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:11 - 01:45:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:15 - 01:45:24 - Zwinkels, Jantine
  01:45:22 - 01:45:28 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:23 - 01:45:27 - Graaf, Rik van der
  01:45:29 - 01:45:53 - Graaf, Rik van der
  01:45:52 - 01:45:54 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:55 - 01:46:49 - Graaf, Rik van der
  01:46:47 - 01:46:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:54 - 01:47:27 - Stam, Titus
  01:47:28 - 01:47:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:01 - 01:48:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:07 - 01:52:00 - Oosters, Eva
  01:52:00 - 01:52:01 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:01 - 01:52:27 - Bode, Linda
  01:52:26 - 01:52:28 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:28 - 01:53:10 - Oosters, Eva
  01:53:09 - 01:53:10 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:10 - 01:53:25 - Heuven, Maarten van
  01:53:26 - 01:56:09 - Oosters, Eva
  01:53:26 - 01:53:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:08 - 01:56:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:09 - 01:56:18 - Heuven, Maarten van
  01:56:19 - 01:56:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:20 - 01:56:58 - Oosters, Eva
  01:56:57 - 01:56:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:58 - 01:57:10 - Heuven, Maarten van
  01:57:11 - 01:57:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:12 - 02:04:52 - Oosters, Eva
  02:04:51 - 02:04:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:52 - 02:05:00 - Dijkstra, Gert
  02:05:00 - 02:05:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:02 - 02:05:38 - Oosters, Eva
  02:05:37 - 02:05:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:39 - 02:06:02 - Dijkstra, Gert
  02:05:56 - 02:06:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:00 - 02:06:23 - Oosters, Eva
  02:06:23 - 02:06:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:25 - 02:07:26 - Hessel, Yvonne
  02:07:05 - 02:07:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:20 - 02:07:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:28 - 02:08:02 - Oosters, Eva
  02:08:01 - 02:08:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:03 - 02:08:23 - Hessel, Yvonne
  02:08:24 - 02:08:34 - Oosters, Eva
  02:08:24 - 02:08:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:31 - 02:08:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:34 - 02:08:52 - Vliet, Dirk-Jan van
  02:08:52 - 02:08:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:53 - 02:11:54 - Oosters, Eva
  02:09:10 - 02:09:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:53 - 02:11:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:15 - 02:12:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:19 - 02:12:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:20 - 02:12:41 - Oosters, Eva
  02:12:42 - 02:13:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:22 - 02:13:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:27 - 02:14:20 - Dijkstra, Gert
  02:14:21 - 02:14:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:49 - 02:15:35 - Oosters, Eva
  02:15:36 - 02:15:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:55 - 02:23:06 - Zwanenberg, Pepijn
 28. 20.1

 29. 21

  Status: B


  1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de Ontwerpbegroting 2025
  Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht, inclusief meerjarenperspectief 2026-2028, waarin de raad een positieve zienswijze afgeeft en uitdrukkelijk de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht oproept zich te blijven inspannen om
  a. de reguliere dienstverlening te verbeteren,
  b. de achterstanden in te lopen,
  c. de kosten en daarmee de deelnemersbijdrage te beperken en
  d. alvast een proces in te richten voor het gezamenlijk uitwerken van een aantal scenario’s met mogelijke besparingen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 BghU, inclusief meerjarenperspectief 2026-2028
  02:23:42 - 02:24:04 - Heuven, Maarten van
  02:23:50 - 02:23:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:02 - - Zwanenberg, Pepijn
 30. 22

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De Uitgangspuntennotitie Beleidsnota (deel) Omgevingsvisie Lage Weide vast te stellen als basis voor het opstellen van deze beleidsnota, waarin:
  • Op basis van bestaand beleid per stadsprofiel de belangrijkste inhoudelijke uitgangspunten voor Lage Weide in samenhang en overzichtelijk zijn weergegeven;
  • Voorstellen staan waarmee het onderscheidende profiel van Lage Weide ten opzichte van andere bedrijventerreinen in de regio versterkt kan worden;
  • Een participatievoorstel is opgenomen, zodat de beleidsnota een onderbouwde Visie op Lage Weide kan vormen, opgesteld in overleg met stakeholders en belanghebbenden, met een uitvoeringsstrategie.
  2. Het college van B&W opdracht te geven om bij het uitwerken van de beleidsnota specifiek in te gaan op de volgende uitgangspunten:
  a. Inzetten op de speerpunten grootschalige bedrijfsactiviteiten in het circulair verwerken en hergebruiken van afvalstromen, grondstoffen, bouwmaterialen en goederen; stadsdistributiecentra (stadshubs), productie en levering van duurzame energie; de vestiging van maakbedrijven en het leveren van essentiële stad-gerelateerde diensten passend bij en ondersteunend aan dit bedrijventerrein;
  b. Inzetten op een helder en robuust ruimtelijk raamwerk met aandacht voor een radicale mobiliteitstransitie, vergroening en het klimaatbestendig maken van het bedrijventerrein, en met een indeling in deelgebieden met elk een eigen karakter en profiel.
  c. Inzet op sterke verdichting waardoor extra ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

  Moties

  Onderwerp
  M239 Samenwerking Lage Weide en mbo
  M240 Schenk klare wijn over windenergie op Lage Weide

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie Beleidsnota (deel)Omgevingsvisie Lage Weide

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie Beleidsnota (deel)Omgevingsvisie Lage Weide: M239
  02:24:35 - 02:24:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:36 - 02:25:23 - Raaijmakers, Ilse
  02:25:21 - 02:25:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:31 - 02:25:55 - Zwinkels, Jantine
  02:25:35 - 02:26:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:00 - 02:26:09 - Zwinkels, Jantine
  02:26:24 - 02:26:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:56 - 02:26:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:13 - 02:27:40 - Stellinga, Hessel
  02:27:40 - 02:27:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:02 - 02:28:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:41 - 02:29:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:47 - 02:29:51 - Raaijmakers, Ilse
  02:29:51 - - Zwanenberg, Pepijn
 31. 23

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het voorbereidingsbesluit tabaksspeciaalzaken 2023 met IMRO-identificatienaam NL.IMRO.0344.VBTABAKSPECZAAK23-VA01 d.d. 8 juni 2023, dat als doel had om het feitelijk gebruik van gronden en bouwwerken met een bestemming of functie die detailhandel toestaat te wijzigen in een tabaksspeciaalzaak te verbieden, in te trekken.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Intrekken voorbereidingsbesluit tabaksspeciaalzaken 2023
 32. 24

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De projectenlijst Utrechtse Aanpak 2e tranche vast te stellen, met gerichte maatregelen om (een aantal) beleidseisen los te laten waarmee we op korte termijn voortgang kunnen houden in woningbouwprojecten conform de Utrechtse aanpak.

  Moties

  Onderwerp
  M241 We kunnen dat prima onzelfstandig!
  M242 Verlies onzelfstandige studentenhuisvesting niet uit het oog

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Tweede tranche maatregelen op gang houden woningbouw
  02:30:51 - 02:32:21 - Zweth, Rick van der
  02:32:21 - 02:32:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:38 - 02:32:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:39 - 02:34:35 - Snijder, Ruben
  02:33:52 - 02:33:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:34 - 02:34:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:58 - 02:35:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:03 - 02:39:24 - Eerenberg, Eelco
  02:39:24 - 02:39:57 - Zwanenberg, Pepijn
 33. 25

  Moties

  Onderwerp
  M197 Gun de stad een alternatief bezuinigingspakket