Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie

donderdag 23 mei 2024

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie, die wordt gehouden op 23 mei 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van de commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie van 23 mei 2024
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

 4. 3.4

 5. 4

  Ter vaststelling het verslag van de commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie van 11 april 2024

 6. 6

  Er zijn geen ingekomen stukken.

 7. 7

  Beleidsveld: Evenementen
  Portefeuillehouder: Eva Oosters
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  Met het raadsvoorstel Beleidsnota Locatiebeleid evenementen, vraagt het college de raad o.m. om de beleidsnota over het locatiebeleid voor evenementen voor de komende 6 jaar vast te stellen. Het college wil hiermee zorgen voor een betere spreiding van evenementen in ruimte en tijd net als een betere balans tussen levendigheid en leefbaarheid in de stad.

 8. 8

  Beleidsveld: Onderwijs
  Portefeuillehouder: Eelco Eerenberg
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten


  Met het raadsvoorstel beleidsnota bibliotheek 2024-2034 vraagt het college de raad om de beleidsnota voor de bibliotheek voor 10 jaar vast te stellen. De nota is het kader waarbinnen de bibliotheek uitvoering kan geven aan de subsidie die ze van de gemeente krijgt.

 9. 9

  Beleidsveld: Volksgezondheid
  Portefeuillehouder: Eelco Eerenberg
  Indicatieve behandeltijd: 15 minuten


  De raad kan een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2025 van de GGDrU. Met dit raadsvoorstel, stelt het college voor de concept zienswijzebrief vast te stellen, waarin staat dat de raad:
  a. het aanbod van de GGDrU als reactie op de zienswijze kaderbrief 2025 om in gesprek te gaan graag aanneemt;
  b. geen opmerkingen heeft over de verhoging van de inwonersbijdrage, maar verdere kostenstijgingen niet mogelijk zijn;
  c. nieuwe ontwikkelingen niet meer zonder meer financiert tenzij er een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt;
  d. de GGDrU oproept voor hun kadernota 2026 in een vroeg stadium de besparingsmogelijkheden in kaart te brengen en dit bestuurlijk af te stemmen.

 10. 10

  Beleidsveld: Volksgezondheid
  Portefeuillehouder: Eelco Eerenberg
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten


  Geagendeerd door: Romi Leever (PvdA), Maartje Vermeulen (GroenLinks), Margreet Ramaker (VVD) en Nadia Stylianou (D66)


  De fracties van de PvdA, GroenLinks, VVD en D66 willen met de wethouder in debat over de wachtlijsten voor kraamzorg en de rol van de gemeente daarin.
  De wachtlijst voor kraamzorg in Utrecht is flink gegroeid. In sommige delen van de stad is de wachtlijst groter dan elders in de stad. Vragen van de fracties zijn:
  - Hoe de gemeente hierop sturing kan geven?
  - Is het ongelijk investeren voor gelijke kansen door de gemeente mogelijk?
  - Hoe kan de gemeente in samenwerking met partners zoals buurtteams, JGZ, wijkverpleegkundigen de toegankelijkheid tot de kraamzorg waarborgen?
  En in beeld hebben en houden van het aanbod aan kraamzorg?

 11. 11

  Beleidsveld: Werk en Inkomen
  Portefeuillehouder: Linda Voortman
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Geagendeerd door: Juriaan Otto (EenUtrecht), Julia Kleinrensink (GroenLinks), Ilse Raaijmakers (PvdA), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), Rik van der Graaf (ChristenUnie), Gineke Barelds (CDA), Mariam Al-Saqaff (VVD), Venita Dada-Anthonij (D66)


  Het college heeft het besluit genomen de schuldhulpverlening van kwetsbare Utrechters in te besteden en daarmee niet meer onder te brengen bij Stadsgeldbeheer. Dit besluit heeft verregaande consequenties voor de mensen en organisaties bij zowel de gemeente Utrecht als Stadsgeldbeheer. De agenderende fracties willen graag over de volgende punten in debat met de wethouder:


  1. Hoe verhoudt het besluit een deel van de taken van Stadsgeldbeheer in te besteden zich tot het vertrouwen van de cliënt in de schuldhulpverlening en het cliëntperspectief in het algemeen?
  2. Is de nieuwe situatie een daadwerkelijke efficiëntere, kwalitatief betere en goedkopere oplossing met het oog op de nog te maken interne efficiëntieslag en personele capaciteit bij de gemeente?
  3. Heeft het besluitvormingsproces op zorgvuldige en transparante wijze plaatsgevonden en is de onderbouwing hiervan navolgbaar?

 12. 12

  Beleidsveld: Sekswerk, Openbare Orde en Veiligheid
  Portefeuillehouder: Wethouder Eerenberg, Burgemeester Dijksma
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  Geagendeerd door: Derk van Bergen (ChristenUnie), Ruud Maas (Volt), Mahaar Fattal (GroenLinks), Bert van Steeg (CDA), Dirk-Jan van Vliet (D66), Tess Meerding (VVD), Louise de Vries (Partij voor de Dieren), Romi Leever (PvdA), Stevie Nolten (BIJ1), Ruben Snijder (Student & Starter), Iskender Şimşek (DENK)


  Een klein jaar geleden vond het laatste debat over deze portefeuille plaats. Sindsdien is het college aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager over sekswerkbeleid in Utrecht en met de moties die vanuit de raad werden meegegeven. Middels een tweetal brieven en een tweetal sets schriftelijke vragen van de fracties van CDA, ChristenUnie, Utrecht Solidair, Stadsbelang Utrecht en van BIJ1 en Volt is de raad het afgelopen jaar op de hoogte gehouden.
  De fracties van de ChristenUnie, Volt, GroenLinks, CDA, D66, VVD, PvdD, PvdA, BIJ1, Student & Starter en Denk willen graag in gesprek met elkaar en met het college over de voortgang op dit dossier, over de afhandeling van de ingediende moties en over de financiering met het oog op de nog komende voorjaarsnota.