Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

donderdag 28 september 2023

10:00 - 17:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, die wordt gehouden op 28 september 2023. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 28 september 2023
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

 4. 3.2

 5. 4

  Ter vaststelling:
  Conceptverslag commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken 29 juni 2023 VJN
  Conceptverslag commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken 29 juni 2023 VJN (geheim verslag)

  Conceptverslag commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken 31 augustus 2023

 6. 6

  Geen.

 7. 7

  Wethouder: Voortman, Beleidsterrein: Grondzaken
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten

  Op de parkeergarage aan het Paardenveld rust een gemeentelijk erfpachtrecht. In principe loopt de erfpachtovereenkomst op 3 september 2023 af.
  Het college is voornemens door middel van een nieuwe vaststellingsovereenkomst het erfpachtrecht per 3 september 2025 te beëindigen. Zo ontstaat een tijdelijke verlenging van twee jaar. In de concept overeenkomst wordt tevens de waardebepalingsmethodiek voor de vergoeding door de opstallen bepaald na beëindiging van het erfpachtrecht.

  Alvorens hiertoe over te gaan zijn de raadsleden door het college in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen ten aanzien van de conceptovereenkomst kenbaar te maken. 

  Op basis van de door het Dagelijks Bestuur van de raad vastgestelde richtlijnen vindt na de termijn van indiening van wensen en bedenkingen agendering van de raadsbrief plaats in de commissie. Op deze wijze kan over de inbreng van de raadsleden en de reactie van het college erop nog een debat plaatsvinden en kan indien gewenst de commissie (raad) nog verdere sturing proberen te geven aan de inhoud van de overeenkomst.

 8. 8

  Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten

  Het nu voorliggende bestemmingsplan voorziet in de realisatie van in totaal 3 torens van maximaal 140 meter bestaande uit maximaal 1.015 woningen voor verschillende doelgroepen, maatschappelijke voorzieningen, leisure, horeca, commerciële voorzieningen en detailhandel. Het bestemmingplan volgt op een raadsbesluit van 17 juni 2021 waarin de raad het stedenbouwkundig plan vaststelde.

  Het ontwerpbestemmingsplan (met toen nog in totaal 1.200 woningen en andere regels voor verkeer en parkeren) heeft ter inzage gelegen en in totaal zijn 10 zienswijzen ingediend. Een enkele zienswijze is voor het college aanleiding geweest het voorliggende bestemmingsplan aan te passen.
  Verder zijn ambtshalve wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van het maximaal aantal woningen (nu 1015) en andere onderbouwingen voor verkeer en parkeren. Dit houdt verband met regelgeving op het gebied van stikstof. Het college stelt voor akkoord te gaan met het Vaststelingsrapport (waarin opgenomen de reacties op de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen), het bestemmingsplan vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

 9. 9

  Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten

  Het raadsvoorstel houdt verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Deze wet vervangt 26 andere wetten op het gebied van met name de ruimtelijke ordening waaronder de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Bestemmingsplannen heten straks omgevingsplannen. De vaststelling blijft een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het college stelt voor bij beleidsarme wijzigingen van het omgevingsplan de bevoegdheid tot wijziging over te dragen aan het college.

  Het college stelt verder voor in een aantal in het raadsvoorstel genoemde gevallen waarvoor een buitenplanse afwijkvergunning nodig is de gemeenteraad eerst om een bindend advies te vragen en hiervoor een werkwijze met elkaar vast te leggen in verband met de wettelijke termijnen waarbinnen een besluit moet worden genomen. Tot slot stelt het college voor de werkwijze na een jaar te evalueren en de raad ieder half jaar te informeren over de toepassing van de bevoegdheden door het college.