Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 25 november 2021

10:00 - 23:00

Locatie
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 25 november 2021 20:51
Eind
donderdag 25 november 2021 22:22
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

19.30-20.00 uur:

In memoriam mevrouw Judith Fransen-Van Galen, oud raadslid VVD
afscheid raadsleden PVV en GroenLinks
beëdiging raadsleden PVV en GroenLinks

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

01:13:20 - 01:12:52 - Dijksma, Sharon A.M.
01:07:34 - 01:07:32 - Dijksma, Sharon A.M.
01:07:27 - 01:03:22 - Gastspreker 02
01:03:21 - 01:02:43 - Dijksma, Sharon A.M.
01:02:43 - 01:02:12 -
01:02:13 - 01:01:53 - Dijksma, Sharon A.M.
00:57:13 - - Dijksma, Sharon A.M.
10:44:17 - 10:43:50 - Kleinrensink, Julia
10:43:52 - 10:43:36 - Dijksma, Sharon A.M.
10:41:37 - - Dijksma, Sharon A.M.

Dit agendapunt wordt als eerste agendapunt van het avonddagdeel behandeld

Moties

Onderwerp
M405 Hengelen in gemeentelijk water
00:56:41 - 00:55:38 - Heuven, Maarten van
00:55:37 - 00:55:32 - Dijksma, Sharon A.M.
00:55:32 - 00:54:46 -
00:54:55 - 00:54:40 - Dijksma, Sharon A.M.
00:54:38 - 00:54:27 - Heuven, Maarten van
00:54:26 - 00:54:23 - Dijksma, Sharon A.M.
00:54:15 - 00:54:14 - Dijksma, Sharon A.M.
00:54:13 - 00:54:03 - Heuven, Maarten van
00:54:02 - 00:54:01 - Dijksma, Sharon A.M.
00:54:01 - 00:53:38 -
00:53:38 - 00:53:03 - Heuven, Maarten van
00:53:38 - 00:53:37 - Dijksma, Sharon A.M.
00:53:01 - 00:53:00 - Dijksma, Sharon A.M.
00:52:59 - 00:52:36 -
00:52:35 - 00:51:52 - Heuven, Maarten van
00:51:50 - 00:51:44 - Dijksma, Sharon A.M.
00:51:45 - 00:49:10 - Hooijdonk, Lot van
00:49:12 - 00:49:04 - Dijksma, Sharon A.M.
00:49:02 - 00:48:50 -
00:48:51 - 00:47:59 - Hooijdonk, Lot van
00:47:59 - 00:47:57 - Dijksma, Sharon A.M.
00:47:57 - 00:47:43 -
00:47:42 - 00:47:19 - Hooijdonk, Lot van
00:47:16 - 00:47:15 - Dijksma, Sharon A.M.
00:47:15 - 00:46:51 -
00:46:50 - 00:46:18 - Hooijdonk, Lot van
00:46:16 - 00:46:13 - Dijksma, Sharon A.M.
00:46:13 - 00:45:29 - Heuven, Maarten van
00:45:28 - 00:45:23 - Dijksma, Sharon A.M.
00:45:27 - 00:44:58 - Hooijdonk, Lot van
00:44:56 - 00:44:47 - Dijksma, Sharon A.M.
00:44:49 - 00:44:39 - Sungur, Mahmut
00:44:39 - 00:44:29 - Hooijdonk, Lot van
00:44:29 - 00:44:19 - Dijksma, Sharon A.M.
00:42:29 - 00:42:15 - Dijksma, Sharon A.M.
00:42:15 - - Hooijdonk, Lot van

Presidium
Status: A

Het Presidium stelt de raad voor te besluiten:
1. Mevrouw F.A. Bouts aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.
2. De heer H.J. van Loo aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel Aanwijzing plaatsvervangend raadsgriffier

Presidium
Status: A

Het Presidium stelt de raad voor te besluiten:
1. Op grond van het bepaalde in artikel 7, eerste lid, onderdeel b van de Verordening op de raadscommissies gemeente Utrecht Susanne Schilderman te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport.

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel benoemen plaatsvervangend voorzitter Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport

Wethouder Eerenberg
Status: A

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad op de begrotingswijziging 2021_1 van de GGD regio Utrecht (GGDrU), waarin de raad positief oordeelt over de begrotingswijziging en aandachtspunten meegeeft voor activiteiten in 2022 en verder.

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel Zienswijze Begrotingswijziging 2021_1 van GGDrU

Wethouder: Van Hooijdonk
Status: A

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze naar het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden (SGL), waarin de raad instemt met de eerste wijziging in de begroting van SGL 2021 én twee aandachtspunten meegeeft voor de finale besluitvorming door het AB van de Stichtse Groenlanden.
2. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze aan het Plassenschap Loosdrecht e.o (LSD), waarin de raad instemt met de eerste wijziging van de begroting 2021 (LSD) én twee aandachtspunten meegeeft voor de finale besluitvorming door het AB van het Plassenschap.

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel Zienswijzen naar recreatieschappen, eerste begrotingswijzing 2021

Floor de Koning (GroenLinks) en Jan Wijmenga (CU)
Status: B

Raadsleden Floor de Koning (GL) en Jan Wijmenga (CU) stellen de raad voor te besluiten:
1. Het actieplan Utrechtse Wooncoöperaties vast te stellen, met als doel meer ruimte voor bewonersinitiatieven en mensen die duurzaam betaalbaar willen wonen binnen wooncoöperaties, door de coöperatieve woningsector een volwaardige positie te geven naast de bestaande woonsectoren.
2. Het publieke belang van wooncoöperaties te erkennen, waardoor het mogelijk wordt voor de gemeente om initiatieven te ondersteunen op organisatorisch en financieel vlak.
3. Ten behoeve van de ondersteuning van wooncoöperaties:
a. Een gemeentelijk aanspreekpunt aan te stellen voor wooncoöperaties.
b. Een onafhankelijk steunpunt voor wooncoöperaties in Utrecht te faciliteren voor de periode van juli 2022 tot en met dec 2024 (2,5 jaar). Hiertoe een eenmalige uitname van 150.000 euro te doen vanuit het budget voor nieuwe woonconcepten en dit te storten in een reserve en na 2 jaar een evaluatie uit te voeren.
c. Het college op te dragen een partij te selecteren voor dit onafhankelijk steunpunt en de raad hierover uiterlijk in het tweede kwartaal 2022 te informeren.
4. In te stemmen met de doelstelling om elk jaar minimaal 2 locaties beschikbaar te laten stellen voor wooncoöperaties door het college op te dragen:
a. Bij directe gronduitgiftes en bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed de mogelijkheid om te verkopen aan wooncoöperaties standaard mee te nemen in de afweging.
b. Bij omgevingsvisies, SPVE’s en anterieure overeenkomsten ambities op te nemen over het bieden van ruimte voor wooncoöperaties.
en hierover jaarlijks te rapporteren in het MPR.
5. Het college op te dragen om een financieringsconstructie voor wooncoöperaties uit te werken om het financieringsgat van ca 30% waar wooncoöperaties tegenaanlopen op te vangen, waarbij middels een gemeentelijke garantstelling geldleningen worden verstrekt aan wooncoöperaties die inzetten op duurzame betaalbaarheid (sociale huur en middenhuur). Hiervoor uiterlijk in het tweede kwartaal 2022 een voorstel aan de raad voor te leggen.
6. Het college op te dragen om op korte termijn te starten met een pilot met mogelijke
financieringsconstructies bij minimaal één, en zo mogelijk twee, wooncoöperatieprojecten. Voor de dekking van de hiervoor benodigde risicoreservering een voorstel aan de raad voor te leggen waarbij de beschikbare middelen van de Conversieregeling 2017 t.b.v. Betaalbaar wonen ingezet kunnen worden.
7. Het ‘Actieplan Utrechtse Wooncoöperaties’ te beschouwen als aanvulling op de ’Woonvisie Utrecht beter in balans’ (2019) en het plan op te nemen in de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ – als onderdeel van het thematische beleid - en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/ hierop aan te passen.

Amendementen

Onderwerp
A143 Eerst de poen, dan pas doen
A144 Een gemeentelijk aanspreek- en steunpunt voor Utrechtse Wooncoöperaties
A145 Steunpunt collectieve woonvormen

Moties

Onderwerp
M406 Overzie de financiële impact van nieuwe instrumenten voor Utrechtse Wooncoöperaties.

Stemming

Onderwerp
Initiatiefvoorstel Utrechtse Wooncoöperaties - De Koning (GroenLinks) en Wijmenga (ChristenUnie)
10:41:17 - 10:39:28 -
10:39:48 - 10:39:45 - Dijksma, Sharon A.M.
10:39:29 - 10:39:19 - Dijksma, Sharon A.M.
10:39:18 - 10:38:25 - Bos, Cees
10:38:22 - 10:38:12 - Dijksma, Sharon A.M.
10:38:11 - 10:37:57 - Schipper, Tim
10:37:57 - 10:37:53 - Dijksma, Sharon A.M.
10:37:53 - 10:36:31 - Steeg, Bert van
10:36:55 - 10:36:51 - Dijksma, Sharon A.M.
10:36:36 - 10:36:28 - Dijksma, Sharon A.M.
10:36:26 - 10:35:29 -
10:35:31 - 10:35:22 - Dijksma, Sharon A.M.
10:35:23 - 10:34:46 -
10:34:46 - 10:34:42 - Dijksma, Sharon A.M.
10:34:42 - 10:34:16 - Zweth, Rick van der
10:34:16 - 10:34:14 - Dijksma, Sharon A.M.
10:34:13 - 10:33:51 - Sasbrink, Anne
10:33:50 - 10:33:48 - Dijksma, Sharon A.M.
10:33:48 - 10:33:26 - Gastspreker 02
10:33:26 - 10:33:21 - Dijksma, Sharon A.M.
10:33:20 - 10:33:00 - Kleinrensink, Julia
10:32:59 - 10:32:49 - Dijksma, Sharon A.M.
10:32:48 - 10:26:21 -
10:29:32 - 10:29:31 - Dijksma, Sharon A.M.
10:29:32 - 10:28:53 -
10:28:54 - 10:28:14 - Dijksma, Sharon A.M.
10:28:48 - 10:28:21 -
10:27:32 - 10:27:32 - Dijksma, Sharon A.M.
10:27:32 - 10:26:56 -
10:26:19 - 10:26:18 - Dijksma, Sharon A.M.
10:26:18 - 10:24:08 -
10:24:13 - 10:24:07 - Dijksma, Sharon A.M.
10:24:08 - 10:23:29 - Diepeveen, Kees
10:23:28 - 10:23:01 - Dijksma, Sharon A.M.
10:20:22 - - Zwanenberg, Pepijn

Burgemeester/wethouder Eerenberg
Status: B

Het college heeft de raad per brief met kenmerk 9275857, d.d. 5 november 2021 geïnformeerd over het feit dat om moverende redenen de inschrijving is afgewezen en de tenderprocedure is beëindigd inzake het vervullen van de prostitutiezone op het Nieuwe Zandpad.
De fracties van SBU, Denk, PVV en CDA willen graag een spoeddebat voeren over de oorzaken van het mislukken van de tender en op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid scheppen richting de inwoners van Overvecht over de positie van het Nieuwe Zandpad.
Daarnaast wensen zij te spreken over de keuze van het college om te komen tot de instelling van een expertcommissie die (onder leiding van mw. W. Sorgdrager) met een voorstel komt over de toekomst van sekswerk in Utrecht Een voorstel waarin recht wordt gedaan aan de ontwikkelingen die in dit legale beroep gaande zijn en een betere positie van sekswerkers, veilige werkomstandigheden en vergunde (thuis)werkplekken vooropstelt.
Het spoedeisende karakter voor dit agenderingsverzoek, behelst naast de de positie van het Zandpad, de gewenste discussie over de oormerking dekkingsbron versus ruime opdracht waarmee de commissie op pad gesteld wordt. Het college handelt buiten zijn boekje. Het gebruikt R.O./grondzakengeld wordt aangewend voor onderzoeken naar vergunningverlening van (thuis)werkplekken, voor arbeidsomstandigheden en veiligheidszaken.
De raad heeft budgetrecht in dit kader. Door het eigenstandige besluit betreffende dit onderzoek treed de het college hierin. Een inbreuk op de financiële spelregels.
Tegelijk, terwijl een onderzoek loopt naar werkomstandigheden & (thuis)werkplekken, aan het Zandpad als bestemming voor een prostitutiezone te blijven vasthouden lijkt ons niet gepast, de grondexploitatie moet vanwege het feit dat de tender is beëindigd terstond gesloten worden met verliesneming. Het onderzoek is een apart onderzoek, en valt buiten de realisatiescope van het Nieuwe Zandpad. Nu de tender weer is mislukt, is opnieuw beginnen niet opportuun.

Moties

Onderwerp
M407 Zandpad schrappen als ontwikkellocatie voor enige raamprostitutievoorziening
M408 Zandpad schrappen als ontwikkellocatie voor enige prostitutievoorziening.
M409 Afzien van de huidige locatiekeuze het Nieuwe Zandpad II
M410 Geen prostitutiezone bij woonwijken
M411 Afwezigheid maatschappelijke en sociale functies toevoegen als criterium aan
M412 Financiële waardering expertise sekswerkers
10:20:08 - 10:13:36 - Bos, Cees
10:18:03 - 10:17:55 - Zwanenberg, Pepijn
10:17:07 - 10:17:04 - Zwanenberg, Pepijn
10:16:47 - 10:16:46 - Zwanenberg, Pepijn
10:16:44 - 10:16:37 -
10:16:37 - 10:16:36 - Zwanenberg, Pepijn
10:16:32 - 10:16:31 - Zwanenberg, Pepijn
10:16:30 - 10:16:21 -
10:16:21 - 10:16:21 - Zwanenberg, Pepijn
10:15:30 - 10:15:27 - Zwanenberg, Pepijn
10:15:28 - 10:14:50 -
10:14:51 - 10:14:49 - Zwanenberg, Pepijn
10:14:49 - 10:14:49 -
10:13:53 - 10:13:53 - Zwanenberg, Pepijn
10:13:50 - 10:13:35 - Zwanenberg, Pepijn
10:13:35 - 10:12:47 -
10:12:47 - 10:12:46 - Zwanenberg, Pepijn
10:12:46 - 10:12:25 - Bos, Cees
10:12:24 - 10:12:19 - Zwanenberg, Pepijn
10:12:15 - 10:02:04 -
10:12:03 - 10:12:01 - Zwanenberg, Pepijn
10:07:54 - 10:07:46 - Zwanenberg, Pepijn
10:07:46 - 10:07:25 -
10:07:26 - 10:07:25 - Zwanenberg, Pepijn
10:07:02 - 10:07:01 - Zwanenberg, Pepijn
10:07:01 - 10:06:31 -
10:06:31 - 10:06:30 - Zwanenberg, Pepijn
10:05:52 - 10:05:51 - Zwanenberg, Pepijn
10:05:51 - 10:05:15 -
10:05:15 - 10:05:14 - Zwanenberg, Pepijn
10:04:21 - 10:04:20 - Zwanenberg, Pepijn
10:04:20 - 10:03:56 -
10:03:56 - 10:03:55 - Zwanenberg, Pepijn
10:03:26 - 10:03:25 - Zwanenberg, Pepijn
10:03:25 - 10:02:44 -
10:02:44 - 10:02:43 - Zwanenberg, Pepijn
10:02:08 - 10:02:03 - Zwanenberg, Pepijn
10:02:04 - 10:01:30 - Gastspreker 02
10:01:58 - 10:01:55 - Zwanenberg, Pepijn
10:01:30 - 10:01:04 - Zwanenberg, Pepijn
10:01:05 - 10:00:01 - Steeg, Bert van
10:01:02 - 10:01:01 - Zwanenberg, Pepijn
10:00:01 - 09:59:56 - Zwanenberg, Pepijn
09:59:57 - 09:58:02 -
09:58:03 - 09:57:58 - Zwanenberg, Pepijn
09:57:57 - 09:57:17 - Meerding, Tess
09:57:18 - 09:57:12 - Zwanenberg, Pepijn
09:57:12 - 09:55:21 -
09:56:07 - 09:56:00 - Zwanenberg, Pepijn
09:56:00 - 09:55:19 - Bos, Cees
09:55:47 - 09:55:45 - Zwanenberg, Pepijn
09:55:21 - 09:55:20 - Zwanenberg, Pepijn
09:55:20 - 09:54:54 -
09:54:54 - 09:54:53 - Zwanenberg, Pepijn
09:54:52 - 09:54:05 -
09:54:07 - 09:54:04 - Zwanenberg, Pepijn
09:54:05 - 09:53:24 - Bos, Cees
09:53:22 - 09:53:18 - Zwanenberg, Pepijn
09:53:20 - 09:53:15 -
09:53:17 - 09:53:14 - Zwanenberg, Pepijn
09:53:14 - 09:51:48 -
09:51:49 - 09:51:42 - Zwanenberg, Pepijn
09:51:42 - 09:51:05 - Assen, Hester
09:51:07 - 09:51:04 - Zwanenberg, Pepijn
09:51:04 - 09:50:24 -
09:50:25 - 09:50:23 - Zwanenberg, Pepijn
09:50:24 - 09:50:05 - Assen, Hester
09:50:05 - 09:50:04 - Zwanenberg, Pepijn
09:50:03 - 09:49:24 - Assen, Hester
09:49:24 - 09:49:19 - Zwanenberg, Pepijn
09:49:20 - 09:48:29 -
09:48:30 - 09:48:28 - Zwanenberg, Pepijn
09:48:27 - 09:48:16 - Steeg, Bert van
09:48:16 - 09:48:15 - Zwanenberg, Pepijn
09:48:14 - 09:47:52 -
09:47:52 - 09:47:51 - Zwanenberg, Pepijn
09:47:51 - 09:47:33 - Steeg, Bert van
09:47:33 - 09:47:32 - Zwanenberg, Pepijn
09:47:33 - 09:47:10 -
09:47:11 - 09:47:10 - Zwanenberg, Pepijn
09:47:09 - 09:46:41 - Meerding, Tess
09:46:41 - 09:46:39 - Zwanenberg, Pepijn
09:46:40 - 09:46:03 -
09:46:04 - 09:46:03 - Zwanenberg, Pepijn
09:46:02 - 09:45:53 - Meerding, Tess
09:45:53 - 09:45:52 - Zwanenberg, Pepijn
09:45:53 - 09:45:27 -
09:45:28 - 09:45:25 - Zwanenberg, Pepijn
09:45:25 - 09:44:49 - Bos, Cees
09:44:49 - 09:44:47 - Zwanenberg, Pepijn
09:44:48 - 09:44:15 -
09:44:15 - 09:44:09 - Zwanenberg, Pepijn
09:44:10 - 09:43:31 -
09:43:30 - 09:43:09 - Zwanenberg, Pepijn
09:36:34 - 09:36:25 - Zwanenberg, Pepijn
09:36:25 - 09:30:49 - Dijksma, S.A.M.
09:31:45 - 09:30:48 - Zwanenberg, Pepijn
09:30:47 - 09:29:57 -
09:29:57 - 09:29:56 - Zwanenberg, Pepijn
09:29:56 - 09:28:46 - Dijksma, S.A.M.
09:28:47 - 09:28:45 - Zwanenberg, Pepijn
09:28:46 - 09:28:02 -
09:28:02 - 09:28:01 - Zwanenberg, Pepijn
09:28:01 - 09:27:14 - Dijksma, S.A.M.
09:27:15 - 09:27:14 - Zwanenberg, Pepijn
09:27:14 - 09:26:28 -
09:26:28 - 09:26:27 - Zwanenberg, Pepijn
09:26:25 - 09:25:26 - Dijksma, S.A.M.
09:25:25 - 09:25:24 - Zwanenberg, Pepijn
09:25:23 - 09:24:25 -
09:24:26 - 09:24:24 - Zwanenberg, Pepijn
09:24:24 - 09:24:07 - Bos, Cees
09:24:06 - 09:24:05 - Zwanenberg, Pepijn
09:24:04 - 09:23:12 - Dijksma, S.A.M.
09:23:13 - 09:23:12 - Zwanenberg, Pepijn
09:23:11 - 09:22:56 - Gastspreker 02
09:22:56 - 09:22:55 - Zwanenberg, Pepijn
09:22:55 - 09:20:35 - Dijksma, S.A.M.
09:22:10 - 09:22:09 - Zwanenberg, Pepijn
09:20:35 - 09:20:34 - Zwanenberg, Pepijn
09:20:33 - 09:20:23 - Steeg, Bert van
09:20:23 - 09:20:21 - Zwanenberg, Pepijn
09:20:21 - 09:17:10 - Dijksma, S.A.M.
09:20:14 - 09:20:12 - Zwanenberg, Pepijn
09:17:12 - 09:17:10 - Zwanenberg, Pepijn
09:17:11 - 09:16:49 -
09:16:52 - 09:16:50 - Zwanenberg, Pepijn
09:16:49 - 09:15:08 - Dijksma, S.A.M.
09:16:19 - 09:16:17 - Zwanenberg, Pepijn
09:15:10 - 09:15:07 - Zwanenberg, Pepijn
09:15:07 - 09:14:39 - Bos, Cees
09:14:38 - 09:14:37 - Zwanenberg, Pepijn
09:14:38 - 09:13:28 - Dijksma, S.A.M.
09:13:30 - 09:13:27 - Zwanenberg, Pepijn
09:13:29 - 09:13:08 -
09:13:09 - 09:13:08 - Zwanenberg, Pepijn
09:13:09 - 09:12:47 - Dijksma, S.A.M.
09:12:48 - 09:12:47 - Zwanenberg, Pepijn
09:12:47 - 09:12:23 -
09:12:23 - 09:12:22 - Zwanenberg, Pepijn
09:12:23 - 09:10:00 - Dijksma, S.A.M.
09:11:55 - 09:11:54 - Zwanenberg, Pepijn
09:10:01 - 09:10:00 - Zwanenberg, Pepijn
09:10:00 - 09:09:22 -
09:09:22 - 09:09:21 - Zwanenberg, Pepijn
09:09:22 - 09:08:50 - Dijksma, S.A.M.
09:08:50 - 09:08:49 - Zwanenberg, Pepijn
09:08:49 - 09:08:28 -
09:08:28 - 09:08:27 - Zwanenberg, Pepijn
09:08:25 - 09:07:38 - Dijksma, S.A.M.
09:07:39 - 09:07:33 - Zwanenberg, Pepijn
09:07:37 - 09:07:29 -
09:07:29 - 09:07:12 - Zwanenberg, Pepijn
09:07:24 - 09:07:23 - Dijksma, S.A.M.
09:07:13 - 09:06:45 - Assen, Hester
09:06:45 - 09:06:44 - Zwanenberg, Pepijn
09:06:44 - 09:05:28 - Dijksma, S.A.M.
09:05:30 - 09:05:27 - Zwanenberg, Pepijn
09:05:26 - 09:05:03 -
09:05:03 - 09:05:01 - Zwanenberg, Pepijn
09:05:01 - 09:04:42 - Dijksma, S.A.M.
09:04:44 - 09:04:43 - Zwanenberg, Pepijn
09:04:43 - 09:04:41 -
09:04:41 - 09:04:40 - Zwanenberg, Pepijn
09:04:40 - 09:04:13 - Dijksma, S.A.M.
09:04:12 - 09:04:03 - Zwanenberg, Pepijn
09:04:00 - 09:03:15 -
09:03:52 - 09:03:46 - Zwanenberg, Pepijn
09:03:16 - 09:03:11 - Zwanenberg, Pepijn
09:03:10 - 09:02:15 - Dijksma, S.A.M.
09:02:17 - 09:02:05 - Zwanenberg, Pepijn
09:02:07 - 09:01:43 - Sasbrink, Anne
09:01:44 - 09:01:41 - Zwanenberg, Pepijn
09:01:43 - 09:01:09 - Dijksma, S.A.M.
09:01:25 - 09:01:24 - Zwanenberg, Pepijn
09:01:12 - 09:01:09 - Zwanenberg, Pepijn
09:01:08 - 09:00:40 -
09:00:40 - 09:00:30 - Zwanenberg, Pepijn
09:00:37 - 09:00:34 -
09:00:28 - 09:00:01 -
09:00:00 - - Zwanenberg, Pepijn

Wethouder: Diepeveen
Status: B

Geagendeerd door: Anne Sasbrink (Partij voor de Dieren), Bert van Steeg (CDA), Tim Schipper (SP) en Rick van der Zweth (PvdA).

Naar aanleiding van het commissiedebat en de raadsbrief willen de fracties van de PvdD, CDA, SP en PvdA de plannen ook bespreken in de raad om moties te kunnen indienen met betrekking tot de velvergunningen, aantasting van de hoofdgroenstructuur, en alsnog mogelijkheden om te onderzoeken hoe aanpassing van bouwblokken ruimte schept om bomen te behouden. In de commissie heeft de SP zich kritisch opgesteld ten opzichte van de absolute afname van het aantal sociale huurwoningen bij een toename van het aantal woningen met 70%. De SP wilt een uitspraak van de raad  over het bovenstaande en zal daar dan ook een motie over indienen. De fractie van de PvdA legt de focus op het woonprogramma, mn afname sociale huur.

Moties

Onderwerp
M413 Ivoordreef Kappen met Kappen tot bestemmingsplan is vastgesteld
M414 Ivoordreef Onderzoek anders bouwen bomen sparen
M415 Bomen Einsteindreef zoveel mogelijk behouden
M416 Maak een plan waarbij meer oude bomen in de groenstrook langs de Einsteindreef behouden kunnen blijven
M417 Kappen met Kappen voor bouwrijp maken tot bestemmingsplan is vastgesteld
M418 Minimaal behoud aantal sociale huurwoningen Ivoordreef
08:56:16 - 08:52:07 - Sasbrink, Anne
08:54:25 - 08:54:23 - Dijksma, Sharon A.M.
08:53:18 - 08:53:13 - Dijksma, Sharon A.M.
08:53:11 - 08:53:07 - Dijksma, Sharon A.M.
08:53:07 - 08:52:56 -
08:52:08 - 08:52:07 - Dijksma, Sharon A.M.
08:52:06 - 08:51:57 - Zweth, Rick van der
08:51:57 - 08:51:25 - Sasbrink, Anne
08:51:25 - 08:51:24 - Dijksma, Sharon A.M.
08:51:23 - 08:50:53 -
08:50:52 - 08:50:07 - Sasbrink, Anne
08:50:06 - 08:50:06 - Dijksma, Sharon A.M.
08:50:05 - 08:49:50 -
08:49:48 - 08:49:44 - Dijksma, Sharon A.M.
08:49:46 - 08:49:42 - Sasbrink, Anne
08:49:42 - 08:49:38 - Dijksma, Sharon A.M.
08:49:38 - 08:48:09 - Steeg, Bert van
08:48:11 - 08:48:09 - Dijksma, Sharon A.M.
08:48:09 - 08:48:05 - Dijksma, Sharon A.M.
08:48:05 - 08:43:19 - Dekkers, Fred
08:45:31 - 08:45:21 - Dijksma, Sharon A.M.
08:44:31 - 08:44:14 - Dijksma, Sharon A.M.
08:44:13 - 08:43:58 -
08:43:18 - 08:43:16 - Dijksma, Sharon A.M.
08:43:17 - 08:42:40 -
08:42:40 - 08:41:38 - Dekkers, Fred
08:41:37 - 08:41:33 - Dijksma, Sharon A.M.
08:41:33 - 08:38:40 - Dekkers, Fred
08:39:45 - 08:39:25 - Dijksma, Sharon A.M.
08:38:46 - 08:38:42 - Dijksma, Sharon A.M.
08:38:39 - 08:38:37 - Dijksma, Sharon A.M.
08:38:37 - 08:32:35 - Schipper, Tim
08:36:22 - 08:36:15 - Dijksma, Sharon A.M.
08:36:21 - 08:35:55 -
08:35:14 - 08:35:11 - Dijksma, Sharon A.M.
08:35:10 - 08:34:48 -
08:34:07 - 08:34:04 - Dijksma, Sharon A.M.
08:34:04 - 08:33:16 -
08:32:35 - 08:32:33 - Dijksma, Sharon A.M.
08:32:32 - 08:30:03 - Zweth, Rick van der
08:31:32 - 08:31:30 - Dijksma, Sharon A.M.
08:31:30 - 08:31:03 - Sasbrink, Anne
08:30:01 - 08:29:57 - Dijksma, Sharon A.M.
08:29:57 - 08:29:09 -
08:29:08 - 08:29:04 - Dijksma, Sharon A.M.
08:29:04 - 08:28:29 -
08:28:29 - 08:28:26 - Dijksma, Sharon A.M.
08:28:27 - 08:27:58 - Sasbrink, Anne
08:27:56 - 08:27:29 -
08:27:27 - 08:27:15 - Dijksma, Sharon A.M.
08:27:15 - 08:20:58 - Diepeveen, Kees
08:20:56 - 08:20:56 - Dijksma, Sharon A.M.
08:20:55 - 08:20:40 - Steeg, Bert van
08:20:38 - 08:18:45 - Diepeveen, Kees
08:18:46 - 08:18:44 - Dijksma, Sharon A.M.
08:18:44 - 08:18:07 - Steeg, Bert van
08:18:06 - 08:17:34 - Diepeveen, Kees
08:17:32 - 08:17:31 - Dijksma, Sharon A.M.
08:17:32 - 08:17:30 - Steeg, Bert van
08:17:31 - 08:16:53 - Dekkers, Fred
08:16:53 - 08:07:44 - Diepeveen, Kees
08:15:14 - 08:15:11 - Dijksma, Sharon A.M.
08:15:12 - 08:14:45 - Steeg, Bert van
08:08:07 - 08:07:41 - Dijksma, Sharon A.M.
07:04:08 - -

Wethouder Van Ooijen
Status: B

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2022 vast te stellen met als belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2020:
a. De definitie ‘algemeen gebruikelijke voorziening’ aan te passen;
b. De verschillende begrippen die voor ‘vertegenwoordiger’ worden gebruikt in de verordening te stroomlijnen en de voorwaarden voor en de verantwoordelijkheden van de vertegenwoordiger duidelijker op te nemen;
c. Verduidelijken dat een weigeringsgrond voor een maatwerkvoorziening kan zijn dat de kosten gemaakt zijn voor de melding;
d. Als aanvullende regel voor beschermd wonen en opvang op te nemen dat moet worden voldaan aan de voorwaarden in de convenanten landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen;
e. Onverbindende bepalingen te schrappen uit de weigeringsgronden voor een pgb;
f. De wettelijke grondslag verder uit te werken met contra-indicaties voor de toewijzing van een pgb naar het voorbeeld van de pgb handreiking voor gemeenten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
g. De opgenomen werkwijze omtrent ondersteuning inkopen met een pgb in overeenstemming te brengen met de uitvoeringspraktijk door op te nemen dat een pgb-formulier niet van toepassing is bij hulpmiddelen en/of een woonvoorziening/-aanpassing.
h. Toe te voegen onder welke voorwaarden er sprake is van instellingstarief, zelfstandige zonder personeel (zzp)-tarief of informeel tarief bij de verstrekking van een pgb;
i. De intrekkingsgronden aan te vullen;
j. Verschillende kleine tekstuele aanpassingen te doen voor de leesbaarheid en juistheid.
2. Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening Raadgevend referendum
gemeente Utrecht en het raadsbesluit per 1 januari 2022 in werking te laten treden.

Moties

Onderwerp
M419 Vrijstelling eigen bijdrage beschermd thuis
M420 Indexering informele tarieven PGB WMO
M421 Wmo indicatie onbepaalde tijd

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2022
07:03:05 - 06:59:07 -
06:59:08 - 06:58:34 -
06:58:35 - 06:53:43 -
06:54:53 - 06:54:48 -
06:53:58 - 06:53:53 -
06:53:43 - 06:53:37 -
06:53:38 - 06:52:28 - Raaijmakers, Ilse
06:52:33 - 06:52:29 -
06:52:28 - 06:52:12 -
06:52:12 - 06:52:11 -
06:52:10 - 06:51:24 - Raaijmakers, Ilse
06:51:30 - 06:51:23 -
06:51:23 - 06:50:24 - Raaijmakers, Ilse
06:50:25 - 06:50:18 -
06:50:18 - 06:49:52 - Bos, Cees
06:49:59 - 06:49:49 -
06:49:53 - 06:49:48 - Raaijmakers, Ilse
06:49:48 - 06:49:23 - Gastspreker 02
06:49:26 - 06:49:24 -
06:49:23 - 06:49:21 -
06:49:22 - 06:48:53 - Raaijmakers, Ilse
06:48:53 - 06:48:50 -
06:48:51 - 06:48:32 -
06:48:39 - 06:48:31 -
06:48:31 - 06:48:18 - Raaijmakers, Ilse
06:48:19 - 06:48:16 -
06:48:16 - 06:47:53 -
06:47:54 - 06:47:52 -
06:47:52 - 06:47:35 - Raaijmakers, Ilse
06:47:36 - 06:47:33 -
06:47:33 - 06:47:05 -
06:47:05 - 06:47:04 -
06:47:05 - 06:46:43 - Raaijmakers, Ilse
06:46:43 - 06:46:33 -
06:46:34 - 06:45:32 -
06:45:32 - 06:45:24 -
06:45:27 - 06:45:10 -
06:45:09 - 06:44:52 -
06:44:52 - 06:44:35 -
06:44:49 - 06:44:34 -
06:38:15 - 06:38:03 -
06:38:03 - 06:33:40 -
06:33:43 - 06:33:41 -
06:33:42 - 06:33:12 - Raaijmakers, Ilse
06:33:13 - 06:33:11 -
06:33:11 - 06:32:09 -
06:32:10 - 06:32:08 -
06:32:10 - 06:31:46 - Raaijmakers, Ilse
06:31:47 - 06:30:38 -
06:31:46 - 06:31:46 -
06:30:59 - 06:30:47 -
06:30:44 - 06:30:31 -
06:30:32 - 06:30:11 -
06:30:09 - 06:30:07 -
06:30:09 - 06:28:43 -
06:28:45 - 06:28:38 -
06:28:38 - 06:28:26 -
06:28:26 - 06:28:19 -
06:28:26 - 06:28:25 -
06:28:19 - 06:28:00 -
06:28:00 - 06:27:52 -
06:27:53 - 06:27:45 - Raaijmakers, Ilse
06:27:44 - 06:27:29 -
06:25:23 - -

Wethouder Eerenberg
Status: B

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
1. De Verordening Jeugdwet gemeente Utrecht 2022 vast te stellen met als belangrijkste wijzigingenten opzichte van de Verordening Jeugdhulp 2020 gemeente Utrecht:
a. kwaliteitseisen jeugdhulp aanscherpen;
b. artikelen ten behoeve van de (toegang tot) dyslexiezorg aanpassen in verband met de nieuwepoortwachtersfunctie;
c. artikel 3 lid 1 aanpassen als gevolg van het convenant implementatie wet wijzigingwoonplaatsbeginsel;
d. de termijn voor het verstrekken van een beschikking aanpassen van 6 naar de wettelijk termijnvan 8 weken;
e. toevoegen onder welke voorwaarden er sprake is van instellingstarief, zelfstandige zonderpersoneel (zzp)-tarief of informeel tarief;
f. de pgb tarieven aan de verordening toevoegen;
g. een intrekkingsgrond pgb toevoegen;
h. overbodige en onverbindende artikelen schrappen of wijzigen.
2. Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening Raadgevend referendum gemeente Utrecht en het raadsbesluit per 1 januari 2022 in werking te laten treden.

Amendementen

Onderwerp
A146 Verbetering clientondersteuning in de jeugdzorg
A147 Kwaliteit verordening jeugdwet
A148 Indexering informele tarieven PGB Jeugd

Stemming

Onderwerp
Raadvoorstel Verordening Jeugdwet gemeente Utrecht 2022
06:25:01 - 06:24:16 - Bos, Cees
06:24:39 - 06:24:31 -
06:24:22 - 06:24:19 -
06:24:17 - 06:24:09 -
06:24:09 - 06:23:49 -
06:23:49 - 06:23:37 -
06:23:39 - 06:23:31 -
06:23:30 - 06:23:09 -
06:23:09 - 06:20:15 - Eerenberg, Eelco
06:20:16 - 06:19:52 -
06:15:59 - -

Wethouder Eerenberg
Status: B

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
1. Het vaststellingsrapport vast te stellen met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om wijzigingen in het bestemmingsplan Chw Beurskwartier 1 te verwerken.
2. Het bestemmingsplan Chw Beurskwartier 1 dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCHWBEURSKWARTIE1-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BP BPCHWBEURSKWARTIE1-VA01.dgn vast te stellen.
3. In de grondexploitatie op te nemen dat het woonprogramma van het Beurskwartier 1 bestaat uit 35% ‘sociale huur’ en 25% ‘middensegment’ en het woonprogramma van De Foreest uit ten minste 50% ‘sociale huur’.
4. Een grondexploitatie Beurskwartier te openen voor het project Beurskwartier, en vervolgens bij het openen van de grondexploitatie Beurskwartier de reeds voor dit project verstrekte voorbereidingskredieten hiermee te verrekenen.
5. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Amendementen

Onderwerp
A149 Stop de sloop

Moties

Onderwerp
M422 Gelijke huurontwikkeling bewoners Croeselaan
M423 Draagvlakmeting bij sloop Croeselaan
M424 Gelijke huurontwikkeling bewoners Croeselaan

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan en opening grondexploitatie Beurskwartier
06:15:37 - 06:01:12 - Koning, Maarten
06:14:07 - 06:14:01 -
06:14:01 - 06:13:49 - Zweth, Rick van der
06:13:50 - 06:13:48 -
06:13:14 - 06:13:12 -
06:13:13 - 06:12:49 - Zweth, Rick van der
06:12:48 - 06:12:48 -
06:12:29 - 06:12:27 -
06:12:28 - 06:11:59 - Zweth, Rick van der
06:11:59 - 06:11:58 -
06:11:24 - 06:11:20 -
06:09:46 - 06:09:42 -
06:09:43 - 06:09:15 -
06:09:15 - 06:09:14 -
06:08:35 - 06:08:32 -
06:08:33 - 06:08:10 -
06:08:10 - 06:08:10 -
06:07:42 - 06:07:38 -
06:07:38 - 06:06:58 - Schipper, Tim
06:06:58 - 06:06:57 -
06:06:52 - 06:06:45 -
06:06:44 - 06:06:13 - Sasbrink, Anne
06:06:21 - 06:06:12 -
06:05:24 - 06:05:19 -
06:04:51 - 06:04:39 -
06:04:18 - 06:04:17 -
06:04:17 - 06:04:11 - Zweth, Rick van der
06:04:12 - 06:04:11 -
06:03:43 - 06:03:41 -
06:03:42 - 06:03:22 - Zweth, Rick van der
06:03:25 - 06:03:22 -
06:02:53 - 06:02:51 -
06:02:52 - 06:02:29 - Zweth, Rick van der
06:02:29 - 06:02:27 -
06:01:43 - 06:01:34 -
06:01:33 - 06:01:22 - Zweth, Rick van der
06:01:22 - 06:01:05 -
06:01:04 - 05:58:00 -
05:58:10 - 05:58:06 -
05:58:03 - 05:57:58 -
05:57:58 - 05:51:32 - Zweth, Rick van der
05:56:41 - 05:55:59 -
05:55:30 - 05:55:22 -
05:55:21 - 05:54:44 - Koning, Maarten
05:54:43 - 05:54:42 -
05:54:01 - 05:53:58 -
05:53:59 - 05:53:37 - Koning, Maarten
05:53:37 - 05:53:36 -
05:53:02 - 05:53:00 -
05:52:25 - 05:52:19 -
05:51:32 - 05:51:27 -
05:51:28 - 05:49:14 -
05:49:14 - 05:49:09 -
05:49:09 - 05:46:55 - Sasbrink, Anne
05:46:56 - 05:46:50 -
05:46:49 - 05:44:09 - Schipper, Tim
05:44:09 - 05:44:04 -
05:44:04 - 05:42:23 - Gastspreker 02
05:42:24 - 05:42:19 -
05:42:19 - 05:39:55 -
05:39:56 - 05:39:52 -
05:39:51 - 05:34:47 -
05:37:45 - 05:37:36 -
05:37:36 - 05:37:16 - Zweth, Rick van der
05:37:17 - 05:37:16 -
05:36:54 - 05:36:48 -
05:34:48 - 05:34:43 -
05:34:43 - 05:32:25 - Steeg, Bert van
05:32:25 - 05:32:19 -
05:32:21 - 05:31:27 -
05:31:27 - 05:31:16 -
05:31:16 - 05:30:49 - Eerenberg, Eelco
05:31:12 - 05:31:11 -
05:31:06 - 05:30:47 -
05:17:31 - 05:17:14 -
05:17:14 - 05:14:07 - Eerenberg, Eelco
05:14:11 - 05:14:00 -
05:14:01 - 05:13:33 - Zweth, Rick van der
05:13:34 - 05:13:32 -
05:13:32 - 05:12:55 - Eerenberg, Eelco
05:12:57 - 05:12:55 -
05:12:56 - 05:12:37 - Zweth, Rick van der
05:12:37 - 05:12:36 -
05:12:36 - 05:12:05 - Eerenberg, Eelco
05:12:06 - 05:12:04 -
05:12:04 - 05:11:47 - Zweth, Rick van der
05:11:47 - 05:11:44 -
05:11:45 - 05:11:10 -
05:11:10 - 05:11:09 -
05:11:08 - 05:06:16 - Eerenberg, Eelco
05:09:57 - 05:09:56 -
05:06:18 - 05:06:16 -
05:06:15 - 05:05:56 - Schipper, Tim
05:05:55 - 05:05:54 -
05:05:53 - 05:05:16 - Eerenberg, Eelco
05:05:20 - 05:05:12 -
05:05:15 - 05:05:13 -
05:05:12 - 05:04:58 - Schipper, Tim
05:04:57 - 05:04:56 -
05:04:56 - 05:04:34 -
05:04:36 - 05:04:32 -
05:04:32 - 05:04:12 -
05:04:12 - 05:04:05 -
05:04:04 - 05:01:53 - Eerenberg, Eelco
05:01:57 - 05:01:54 -
05:01:54 - 05:01:23 -
05:01:31 - 05:01:19 -
05:01:19 - 04:59:38 - Eerenberg, Eelco
05:00:05 - 04:59:25 -
04:59:25 - 04:57:58 - Eerenberg, Eelco
04:57:59 - 04:57:57 -
04:57:58 - 04:57:35 -
04:57:36 - 04:57:35 -
04:57:34 - 04:56:46 - Eerenberg, Eelco
04:56:48 - 04:56:46 -
04:56:47 - 04:56:24 -
04:56:23 - 04:55:44 - Eerenberg, Eelco
04:55:46 - 04:55:44 -
04:55:43 - 04:55:23 -
04:55:22 - 04:53:21 - Eerenberg, Eelco
04:54:47 - 04:54:47 -
04:53:22 - 04:53:21 -
04:53:20 - 04:52:50 - Schipper, Tim
04:52:48 - 04:52:47 -
04:52:48 - 04:51:03 - Eerenberg, Eelco
04:51:04 - 04:51:02 -
04:51:02 - 04:50:45 - Zweth, Rick van der
04:50:46 - 04:50:45 -
04:50:44 - 04:49:34 - Eerenberg, Eelco
04:49:36 - 04:49:34 -
04:49:34 - 04:49:02 - Zweth, Rick van der
04:49:02 - 04:49:01 -
04:49:00 - 04:46:53 - Eerenberg, Eelco
04:48:15 - 04:48:13 -
04:46:56 - 04:46:55 -
04:46:55 - 04:46:10 -
04:46:09 - 04:46:08 -
04:46:08 - 04:45:24 - Eerenberg, Eelco
04:45:25 - 04:45:23 -
04:45:24 - 04:44:56 -
04:44:56 - 04:44:55 -
04:44:55 - 04:42:12 - Eerenberg, Eelco
04:44:04 - 04:44:03 -
04:42:21 - 04:41:55 -
04:42:06 - 04:42:01 - Gastspreker 02
04:41:55 - 04:41:27 - Eerenberg, Eelco
04:41:28 - 04:41:15 -
04:41:13 - 04:40:53 -
04:40:56 - 04:40:48 -
04:40:49 - 04:40:32 -
04:40:30 - 04:40:01 -
04:40:00 - 04:39:45 - Eerenberg, Eelco
04:39:46 - -

Wethouder Van Hooijdonk
Status: B

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
1. De Parkeervisie vast te stellen, waarin de volgende doelstellingen zijn opgenomen voor het parkeerbeleid:
a. Bereikbaarheid van en binnen de stad
b. Kwaliteit openbare ruimte
c. Stimuleren duurzame(re) vormen van mobiliteit
d. Rechtvaardige verdeling van parkeerruimte
2. De module Parkeernormen vast te stellen, met daarin als belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige nota Parkeernormen Fiets en Auto:
a. De maximumparkeernormen voor autoparkeren zijn gelijkgesteld aan de minimumparkeernormen.
b. De autoparkeernormen voor bouwontwikkelingen in zone B2 zijn gelijkgesteld aan de autoparkeernormen in zone B1.
c. De mogelijkheden om af te wijken van de parkeereis auto ten behoeve van
mobiliteitsalternatieven zoals deelmobiliteit en extra fietsparkeren, zijn verruimd.
d. Er is een bezoekersnorm toegevoegd voor fietsparkeren bij woningen.
e. Initiatiefnemers moeten voortaan bij iedere ontwikkeling een mobiliteitsbeheerplan aanleveren waarin is opgenomen op welke manier mobiliteit langjarig is geregeld, en hoe (toekomstige) belanghebbenden worden geïnformeerd over het gebruik van mobiliteitsoplossingen.
f. Er komt een Bereikbaarheidsfonds voor mede bekostigen van mobiliteitsalternatieven, waaraan initiatiefnemers bij individuele bouwontwikkelingen bijdragen als zij niet de volledige parkeereis op eigen terrein realiseren.
3. De module Aanpak betaald parkeren vast te stellen, met daarin als belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige procedure Invoering betaald parkeren:
a. Het college wijst op grond van parkeerdrukmetingen en meldingen over parkeeroverlast de gebieden aan waar een draagvlakmeting voor invoering van betaald parkeren kan worden gehouden.
b. We bieden een overgangsregeling voor bestaande bewoners, waarbij in geval van voldoende ruimte extra parkeervergunningen kunnen worden uitgegeven. In gebieden waar zonder draagvlakmeting betaald parkeren wordt ingevoerd is extra maatwerk mogelijk.
c. We stemmen de participatie af op de wensen en behoeften in de buurt.
4. De Parkeervisie op te nemen in de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ ter vervanging van de nota Stallen en Parkeren - onderdeel van het thematisch beleid - en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/ hierop aan te passen.

Amendementen

Onderwerp
A150 Utrecht voor iedereen toegankelijk en bereikbaar
A151 Gratis parkeren voor bewoners
A152 Hanteer de parkeernormen van CROW
A153 Altijd draagvlakmeting bij invoering betaald parkeren
A154 Verhoog minimum respons buurtpeiling

Moties

Onderwerp
M425 Fietsparkeren in de wijk
M426 Garant voor parkeren op afstand
M427 Geen differentiatie elektrisch parkeren
M428 gezamenlijke fietsstalling woningen boven de 50m2
M429 Ook kleinere woningen verdienen een goede fietsstalling
M430 Geen onderscheid feestdagen bij parkeerbelasting
M431 Betaald parkeren binnen de ring
M432 Oliemannetje tussen vraag en aanbod parkeerplaatsen.
M433 Monitor de mobiliteitsvraag
M434 Keuzevrijheid in deelmobiliteit
M435 Verlaag inpandige parkeertarieven in en rondom de binnenstad
M436 Geen betaald parkeren op zondag
M437 Geen invoering betaald parkeren op zondag of feestdag zonder stemming

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel Parkeervisie en modules Aanpak betaald parkeren en Parkeernormen
04:35:47 - 04:34:59 - Raaijmakers, Ilse
04:34:59 - 04:34:54 -
04:34:52 - 04:34:44 -
04:34:45 - 04:31:07 - Steeg, Bert van
04:32:57 - 04:32:51 -
04:32:28 - 04:32:20 -
04:32:20 - 04:32:09 - Gastspreker 02
04:31:39 - 04:31:37 -
04:31:08 - 04:30:59 -
04:30:59 - 04:30:18 - Bos, Cees
04:30:18 - 04:30:08 -
04:30:09 - 04:28:22 -
04:28:22 - 04:28:17 -
04:28:16 - 04:24:25 -
04:26:47 - 04:26:37 -
04:26:39 - 04:26:31 - Sungur, Mahmut
04:26:31 - 04:26:30 -
04:26:16 - 04:26:13 -
04:25:40 - 04:25:37 -
04:24:25 - 04:24:16 -
04:24:17 - 04:16:18 -
04:22:12 - 04:22:08 -
04:21:22 - 04:21:18 -
04:21:17 - 04:21:11 - Heuven, Maarten van
04:21:12 - 04:21:11 -
04:20:49 - 04:20:48 -
04:20:48 - 04:20:36 - Heuven, Maarten van
04:20:36 - 04:20:35 -
04:20:03 - 04:20:00 -
04:20:00 - 04:19:48 - Heuven, Maarten van
04:19:48 - 04:19:47 -
04:19:40 - 04:19:37 -
04:19:37 - 04:19:14 - Sungur, Mahmut
04:19:14 - 04:19:13 -
04:18:45 - 04:18:41 -
04:18:42 - 04:18:34 - Sungur, Mahmut
04:18:34 - 04:18:33 -
04:18:21 - 04:18:11 -
04:18:18 - 04:17:55 - Meerding, Tess
04:17:56 - 04:17:55 -
04:17:20 - 04:17:18 -
04:17:17 - 04:17:07 - Meerding, Tess
04:17:08 - 04:17:06 -
04:16:50 - 04:16:46 -
04:16:47 - 04:16:32 - Meerding, Tess
04:16:32 - 04:16:28 -
04:16:30 - 04:16:18 - Sungur, Mahmut
04:16:17 - 04:16:10 -
04:16:13 - 04:15:33 -
04:16:07 - 04:16:05 -
04:15:37 - 04:15:28 -
04:15:31 - 04:15:22 - Steeg, Bert van
04:15:21 - 04:15:12 -
04:15:12 - 04:12:53 -
04:14:48 - 04:14:18 -
04:12:53 - 04:12:44 -
04:12:44 - 04:11:23 - Heuven, Maarten van
04:11:41 - 04:11:20 -
04:11:16 - 04:11:09 -
04:11:08 - 04:09:40 - Meerding, Tess
04:09:43 - 04:09:38 -
04:09:38 - 04:09:18 -
04:09:19 - 04:09:17 -
04:09:17 - 04:07:41 - Meerding, Tess
04:08:47 - 04:08:46 -
04:07:45 - 04:07:39 -
04:07:38 - 04:07:25 -
04:07:25 - 04:07:24 -
04:07:24 - 04:06:33 - Meerding, Tess
04:07:19 - 04:07:18 -
04:06:35 - 04:06:31 -
04:06:32 - 04:06:11 -
04:06:11 - 04:06:10 -
04:06:10 - 04:05:31 - Meerding, Tess
04:05:32 - 04:05:29 -
04:05:30 - 04:05:23 -
04:05:23 - 04:05:22 -
04:05:22 - 04:05:06 - Meerding, Tess
04:05:07 - 04:04:41 -
04:04:39 - 04:04:20 - Meerding, Tess
04:04:22 - 04:04:13 -
04:04:14 - 04:03:53 -
04:03:54 - 04:03:53 -
04:03:53 - 04:00:56 - Meerding, Tess
04:03:29 - 04:03:28 -
04:02:03 - 04:02:00 -
04:01:02 - 04:00:59 -
04:00:57 - 04:00:53 -
04:00:54 - 04:00:20 -
04:00:20 - 04:00:19 -
04:00:19 - 03:59:46 - Meerding, Tess
03:59:49 - 03:59:41 -
03:59:41 - 03:57:56 - Gastspreker 02
03:57:56 - 03:57:50 -
03:57:53 - 03:54:32 - Sungur, Mahmut
03:56:20 - 03:56:15 -
03:56:15 - 03:56:10 -
03:56:12 - 03:56:08 -
03:55:52 - 03:55:48 -
03:55:15 - 03:55:12 -
03:54:39 - 03:54:36 -
03:54:33 - 03:54:25 -
03:54:28 - 03:53:50 -
03:53:52 - 03:53:06 -
00:38:18 - 00:38:16 - Dijksma, Sharon A.M.
00:38:15 - 00:37:53 - Meerding, Tess
00:37:35 - 00:37:34 - Dijksma, Sharon A.M.
00:37:34 - 00:37:23 - Meerding, Tess
00:34:36 - 00:34:35 - Dijksma, Sharon A.M.
00:34:34 - 00:34:09 - Meerding, Tess
00:32:14 - 00:32:13 - Dijksma, Sharon A.M.
00:32:13 - 00:32:04 - Sungur, Mahmut
00:32:04 - 00:31:45 - Dijksma, Sharon A.M.
00:31:29 - 00:31:25 - Dijksma, Sharon A.M.
00:30:20 - 00:30:18 - Dijksma, Sharon A.M.
00:30:18 - 00:30:00 - Steeg, Bert van
00:28:51 - 00:28:50 - Dijksma, Sharon A.M.
00:28:49 - 00:28:37 -
00:27:55 - 00:27:54 - Dijksma, Sharon A.M.
00:27:53 - 00:27:39 -
00:27:25 - 00:27:21 - Dijksma, Sharon A.M.
00:27:24 - 00:27:20 - Steeg, Bert van
00:27:20 - 00:27:01 -
00:27:00 - 00:18:51 - Hooijdonk, Lot van
00:24:06 - 00:24:05 - Dijksma, Sharon A.M.
00:24:04 - 00:23:57 - Meerding, Tess
00:23:24 - 00:23:23 - Dijksma, Sharon A.M.
00:19:40 - 00:19:14 - Dijksma, Sharon A.M.
00:19:12 - 00:19:08 - Dijksma, Sharon A.M.
00:19:06 - 00:18:43 - Meerding, Tess
00:18:55 - 00:18:28 - Dijksma, Sharon A.M.
00:18:27 - 00:18:20 -
00:18:19 - 00:18:07 - Dijksma, Sharon A.M.
00:17:55 - 00:17:53 - Dijksma, Sharon A.M.
00:17:52 - 00:17:38 - Steeg, Bert van
00:17:37 - 00:17:29 - Dijksma, Sharon A.M.
00:13:45 - 00:13:45 - Dijksma, Sharon A.M.
00:13:44 - 00:13:22 - Sungur, Mahmut
00:13:39 - 00:12:56 - Dijksma, Sharon A.M.
00:12:59 - 00:12:46 - Meerding, Tess
00:12:36 - 00:12:05 - Dijksma, Sharon A.M.
00:12:07 - 00:11:29 - Meerding, Tess
00:11:50 - 00:10:59 - Dijksma, Sharon A.M.
00:11:00 - 00:10:28 - Hooijdonk, Lot van
00:10:26 - 00:09:53 - Dijksma, Sharon A.M.
00:09:32 - 00:08:51 - Dijksma, Sharon A.M.
00:09:09 - 00:08:59 -
00:01:13 - 00:01:42 - Dijksma, Sharon A.M.
00:01:40 - 00:01:51 - Bosch, David
00:01:51 - 00:01:55 - Dijksma, Sharon A.M.
00:01:55 - 00:02:07 -
00:02:14 - 00:02:19 - Dijksma, Sharon A.M.
00:02:19 - 00:02:32 - Verschuure, Klaas
00:02:34 - 00:02:35 - Dijksma, Sharon A.M.
00:03:20 - 00:03:23 - Dijksma, Sharon A.M.
00:03:23 - 00:03:36 - Heijne, Rachel
00:03:38 - 00:03:39 - Dijksma, Sharon A.M.
00:03:38 - 00:03:50 - Assen, Hester
00:03:50 - 00:03:52 - Dijksma, Sharon A.M.
00:03:51 - 00:04:06 -
00:04:08 - 00:04:09 - Dijksma, Sharon A.M.
00:04:10 - 00:04:36 - Schipper, Tim
00:04:18 - 00:04:21 - Dijksma, Sharon A.M.
00:04:41 - 00:04:43 - Dijksma, Sharon A.M.

Wethouder: Van Hooijdonk
Status: B

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
1. De Transitievisie Warmte deel II vast te stellen met als belangrijkste onderdeel de buurten waar we als eerste gaan starten (blok 1) met de buurtgerichte aanpak naar een alternatief voor aardgas.
2. De daadwerkelijke overstap naar aardgasvrije buurten te maken als dit haalbaar en betaalbaar kan, conform de voorwaarden die de VNG heeft gesteld aan het Rijk.

Amendementen

Onderwerp
A155 Duidelijkheid voor Bewonersinitiatief
A156 Niet Verplicht van het Gas af
A157 Niet Verplicht aan de Stadsverwarming

Moties

Onderwerp
M438 Speciale aandacht voor Veldhuizen, Vleuterweide, Lunetten en bedrijventerreinen.
M439 Communicatie op logische momenten

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel Transitievisie Warmte deel II
00:07:07 - 00:07:17 - Bosch, David
00:07:18 - 00:07:27 - Bosch, David
00:07:43 - 00:10:46 -
00:10:03 - 00:10:05 - Dijksma, Sharon A.M.
00:10:45 - 00:10:48 - Dijksma, Sharon A.M.
00:11:17 - 00:11:33 - Dijksma, Sharon A.M.
00:12:49 - 00:12:52 - Dijksma, Sharon A.M.
00:12:54 - 00:13:49 - Schipper, Tim
00:13:49 - 00:13:52 - Dijksma, Sharon A.M.
00:13:53 - 00:14:44 - Heuven, Maarten van
00:14:44 - 00:14:45 - Dijksma, Sharon A.M.
00:14:46 - 00:15:29 -
00:15:28 - 00:15:31 - Dijksma, Sharon A.M.
00:15:33 - 00:16:54 - Steeg, Bert van
00:16:13 - 00:16:15 - Dijksma, Sharon A.M.
00:16:37 - 00:16:41 - Dijksma, Sharon A.M.
00:16:39 - 00:16:54 -
00:16:55 - 00:17:07 - Steeg, Bert van
00:17:09 - 00:17:10 - Dijksma, Sharon A.M.
00:17:10 - 00:17:54 - Heijne, Rachel
00:17:54 - 00:18:02 - Steeg, Bert van
00:18:04 - 00:18:09 - Dijksma, Sharon A.M.
00:18:08 - 00:20:04 - Heijne, Rachel
00:20:04 - 00:20:06 - Dijksma, Sharon A.M.
00:20:28 - 00:21:09 - Heijne, Rachel
00:21:12 - 00:21:12 - Dijksma, Sharon A.M.
00:21:48 - 00:21:58 - Dijksma, Sharon A.M.
00:21:57 - 00:22:02 - Heijne, Rachel
00:22:02 - 00:22:08 - Dijksma, Sharon A.M.
00:22:08 - 00:22:42 - Heijne, Rachel
00:22:44 - 00:22:48 - Dijksma, Sharon A.M.
00:22:48 - 00:23:31 -
00:23:31 - 00:23:43 - Dijksma, Sharon A.M.
00:23:43 - 00:24:13 - Assen, Hester
00:24:13 - 00:24:27 - Dijksma, Sharon A.M.
00:24:26 - 00:30:12 - Hooijdonk, Lot van
00:30:12 - 00:30:14 - Dijksma, Sharon A.M.
00:30:14 - 00:30:32 - Heijne, Rachel
00:30:33 - 00:30:41 - Hooijdonk, Lot van
00:30:41 - 00:30:45 - Dijksma, Sharon A.M.
00:31:05 - 00:31:22 - Hooijdonk, Lot van
00:31:23 - 00:31:41 - Dijksma, Sharon A.M.
00:31:39 - 00:31:52 - Steeg, Bert van
00:31:47 - 00:31:48 - Hooijdonk, Lot van
00:31:50 - 00:32:11 - Dijksma, Sharon A.M.
00:36:11 - 00:36:28 - Dijksma, Sharon A.M.
00:36:28 - 00:40:06 - Bosch, David
00:40:07 - 00:40:30 - Dijksma, Sharon A.M.
00:40:30 - 00:41:27 -
00:41:02 - 00:41:04 - Dijksma, Sharon A.M.
00:41:24 - 00:41:30 - Dijksma, Sharon A.M.
00:41:29 - 00:43:45 -
00:42:53 - 00:42:58 - Dijksma, Sharon A.M.
00:43:39 - 00:43:49 - Dijksma, Sharon A.M.
00:43:45 - 00:44:10 -
00:44:12 - 00:44:53 -
00:44:51 - 00:44:56 - Dijksma, Sharon A.M.
00:44:54 - 00:45:12 - Sasbrink, Anne
00:45:13 - 00:46:04 -
00:46:05 - 00:46:23 - Dijksma, Sharon A.M.
00:48:52 - 00:48:54 - Dijksma, Sharon A.M.
00:48:54 - 00:49:01 - Bosch, David
00:49:02 - 00:49:03 - Dijksma, Sharon A.M.
00:49:39 - 00:49:45 - Dijksma, Sharon A.M.
00:49:49 - 00:49:51 - Dijksma, Sharon A.M.
00:49:51 - 00:50:15 - Hoonte, Gertjan te
00:50:17 - 00:50:24 - Dijksma, Sharon A.M.
00:50:21 - 00:51:44 - Verschuure, Klaas
00:51:46 - 00:51:47 - Dijksma, Sharon A.M.
00:51:48 - 00:51:55 - Zwanenberg, Pepijn
00:51:55 - 00:52:04 - Dijksma, Sharon A.M.
00:52:02 - 00:54:08 - Hoonte, Gertjan te
00:54:10 - 00:54:13 - Dijksma, Sharon A.M.
00:54:13 - 00:55:10 -
00:55:11 - 00:55:13 - Dijksma, Sharon A.M.
00:55:14 - 00:57:31 - Sasbrink, Anne
00:57:11 - 00:57:13 - Dijksma, Sharon A.M.
00:57:31 - 00:57:38 - Dijksma, Sharon A.M.
00:57:37 - 00:58:49 -
00:58:49 - 00:58:52 - Dijksma, Sharon A.M.
00:58:52 - 01:00:45 - Steeg, Bert van
00:59:32 - 00:59:36 - Dijksma, Sharon A.M.
01:00:44 - 01:00:47 - Dijksma, Sharon A.M.
01:00:47 - 01:02:03 - Zweth, Rick van der
01:02:03 - 01:02:06 - Dijksma, Sharon A.M.
01:02:07 - 01:02:43 - Schipper, Tim
01:02:44 - 01:02:56 - Dijksma, Sharon A.M.
01:03:02 - 01:12:43 - Verschuure, Klaas
01:05:52 - 01:06:01 - Dijksma, Sharon A.M.
01:06:02 - 01:06:06 - Sasbrink, Anne
01:06:07 - 01:06:08 - Dijksma, Sharon A.M.
01:07:56 - 01:07:57 - Dijksma, Sharon A.M.
01:07:58 - 01:08:01 - Hoonte, Gertjan te
01:10:07 - 01:10:09 - Dijksma, Sharon A.M.
01:10:10 - 01:10:56 -
01:11:49 - 01:11:50 - Dijksma, Sharon A.M.
01:11:50 - 01:12:03 - Hoonte, Gertjan te
01:12:13 - 01:12:19 - Hoonte, Gertjan te
01:12:15 - 01:12:16 - Dijksma, Sharon A.M.
01:12:42 - 01:12:50 - Dijksma, Sharon A.M.
01:12:49 - 01:13:09 -
01:13:12 - 01:13:51 - Verschuure, Klaas
01:13:43 - 01:13:44 - Dijksma, Sharon A.M.
01:13:44 - 01:13:48 -
01:13:48 - 01:14:23 - Dijksma, Sharon A.M.
01:14:22 - 01:14:39 - Sasbrink, Anne
01:14:39 - 01:14:52 - Dijksma, Sharon A.M.
01:28:33 - 01:28:45 - Dijksma, Sharon A.M.
01:28:44 - 01:29:09 - Zweth, Rick van der
01:29:09 - 01:29:13 - Steeg, Bert van
01:29:09 - 01:29:11 - Dijksma, Sharon A.M.
01:29:12 - 01:29:14 - Dijksma, Sharon A.M.
01:29:14 - 01:29:16 - Bosch, David
01:29:16 - 01:29:17 - Dijksma, Sharon A.M.
01:29:17 - 01:29:19 - Hoonte, Gertjan te
01:29:19 - 01:29:20 - Dijksma, Sharon A.M.
01:29:21 - 01:29:22 - Schipper, Tim
01:29:25 - - Dijksma, Sharon A.M.
01:29:28 - 01:29:42 -
01:29:29 - 01:29:31 -
01:29:43 - 01:29:45 -

Wethouder Verschuure
Status: B

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
1. De Basisprincipes en onderzoeksvragen ‘Ruimtelijke en Financiële Verkenning Overvecht Centrum’ zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen.
2. De gezamenlijke planvorming bij het opstellen een masterplan voort te zetten met een trekkers- en regierol van de gemeente.
3. Een voorbereidingskrediet van EUR 1,7 miljoen beschikbaar te stellen voor de volgende fase met het masterplan als eindproduct en te dekken uit de Reserve Grondexploitatie.

Wethouder Verschuure
Status: B

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
1. In te stemmen met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen in hoofdstuk 3 van het vaststellingsrapport en de wijzigingen uit hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport in het bestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 2-6 te verwerken;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
3. Het bestemmingsplan Cartesiusdriehoek Fase 2-6 dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCARTSIUSDRIEHOEK-VA01 vast te stellen.

Amendementen

Onderwerp
A158 Hoogtebeperking geluidswal Cartesius
A159 Twee is genoeg
A160 Begane grond CAB gebouw

Moties

Onderwerp
M440 geen betaald parkeren in de omliggende buurten van de Cartesiusdriehoek
M441 Ten minste 35% sociale huur in de Cartesiusdriehoek
M442 Werk aan lage geluidswal

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Cartesiusdriehoek Fase 2-6