Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 21 januari 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 21 januari 2021 19:50
Eind
maandag 25 januari 2021 10:10
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:11:08 - - Zwanenberg, Pepijn
 2. Presidium
  Status: A

  Het presidium stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Verordening rekenkamer gemeente Utrecht vast te stellen
  2. De Verordening commissie personeelszorg raadsfunctionarissen gemeente Utrecht vast te stellen.
  3. De Instructie voor de griffier gemeente Utrecht vast te stellen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel aanpassing verordeningen rekenkamer, CPR en instructie Griffier
 3. Presidium
  Status: A

  Het Presidium stelt de raad voor te besluiten:
  1. De heer J. Schueler aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.
  2. De heer G.L.H. Corten aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.
  3. Mevrouw J. Udo aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel aanwijzing plaatsvervangend griffier
 4. Presidium
  Status: A

  Het presidium stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Mandaatregeling gemeenteraad en burgemeester gemeente Utrecht vast te stellen.
  2. Alle eerder genomen mandaatbesluiten met betrekking tot de in de mandaatregeling genoemde
   mandaten in te trekken.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel vaststellen Mandaatregeling gemeenteraad en burgemeester gemeente Utrecht
 5. Burgemeester
  Status: A

  bijlage 'Bekendmaking' (voor publicatie op www.overheid.nl) volgt nog.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De woonplaatsgrenswijziging voor de percelen Zandweg 214b en 214c in De Meern vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel wijziging woonplaatsgrens Zandweg 214b en 214c
 6. Burgemeester
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de concept Kadernota 2022 van de
   Veiligheidsregio Utrecht.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze concept kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2022
 7. Wethouder Klein
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording over het begrotingsjaar 2021 en
   2022 vast te stellen op 1,5 % van de totale lasten (inclusief mutaties in de reserves) voor fouten
  en onduidelijkheden en over het begrotingsjaar 2023 vast te stellen op 1 % van de totale lasten
   (inclusief mutaties in de reserves) voor fouten en onduidelijkheden, waarbij deze percentages
  gelden voor fouten en onduidelijkheden afzonderlijk.
  2. In de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken een toelichting op te nemen op de
   rechtmatigheidsverantwoording, met daarin een uiteenzetting van de geconstateerde bevindingen
   en oorzaken, afwijkingen van wet- en regelgeving en maatregelen ter voorkoming van soortgelijke
   bevindingen in de toekomst, en waarin incidentele bevindingen en/of systematische fouten en
  onduidelijkheden boven de rapportagegrens van € 500.000 worden opgenomen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel verantwoordingsgrens rechtmatigheid
 8. Anne Marijke Podt (D66) zal, mede namens Julia Kleinrensink (GroenLinks), hierbij het Initiatiefvoorstel Krijgen waar je recht op hebt aanbieden en toelichten.

  00:15:39 - 00:16:20 -
  00:16:23 - 00:17:26 - Kleinrensink, Julia
  00:16:23 - 00:16:26 -
  00:17:26 - 00:18:29 -
  00:18:29 - 00:18:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:18:56 - 00:19:27 -
  00:19:28 - 00:19:30 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:29 - 00:19:39 -
  00:19:39 - 00:19:58 - Zwanenberg, Pepijn
 9. Burgemeester
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. Diepe spijt te betuigen aan de Joodse gemeenschap in Utrecht voor de uiterst zakelijke houding  die de gemeente destijds heeft ingenomen ten opzichte van terugkerende Joodse inwoners.
  2. Een bedrag van € 300.000 beschikbaar te stellen aan de Joodse gemeenschap als gebaar voor  het leed dat hen in de naoorlogse periode door de gemeente Utrecht is aangedaan en dit bedrag  in 2020 op te nemen als verplichting (“nog te betalen”) ten laste van de algemene middelen (post onvoorzien).
  3. Het college mandaat te geven voor het maken van afspraken met de Joodse gemeenschap hoe  het bedrag te besteden.

  Moties

  Onderwerp
  M01 - Mogelijke compensatie nav het onderzoek naar de rol van Utrecht in het slavernijverleden.
  M02 - Mogelijkheid tot terugvordering van gelden bij onjuiste besteding
  M03 - Onderzoek houding Utrecht en mogelijkheden tot rechtsherstel voor de Roma en Sinti in Utrecht

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Joods rechtsherstel
  00:24:39 - 00:24:49 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:51 - 00:25:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:51 - 00:25:01 - Bos, Cees
  00:25:04 - 00:25:30 -
  00:25:26 - 00:25:37 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:38 - 00:26:28 - Dijksma, S.A.M.
  00:26:27 - - Zwanenberg, Pepijn
 10. Wethouder Verschuure
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Ontwikkelkader 2e Daalsedijk deelgebied 2 t/m 4 vast te stellen, die de transformatie
   mogelijk maakt van het in onbruik geraakte industriële bedrijventerrein, waar voorheen de
   wisselbouwwerkplaats van de NS was gevestigd, naar een gemengd stedelijk gebied.
  2. Het gehele plangebied 2e Daalsedijk (deelgebied 1 t/m 4) te kwalificeren als A2-gebied inclusief
   betaald parkeren conform de Nota Stallen en Parkeren.
  3. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport bestemmingsplan 2e Daalsedijk deelgebied 2 tot
   en met 4, met daarin de beantwoording van de zienswijzen in hoofdstuk 3 en de wijzigingen uit
   hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport in het bestemmingsplan te verwerken.
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  5. Het bestemmingsplan 2e Daalsedijk deelgebied 2 tot en met 4 dat bestaat uit het digitale
   bestand NL.IMRO.0344.BP2EDAALSEDEEL2TM4-VA01.gml met ondergrond
   NL.IMRO.0344.BP2EDAALSEDEEL2TM4-VA01.dgn vast te stellen.
  6. De bevoegdheid om op de locaties Concordiastraat 80 en/of 2e Daalsedijk 4 binnen de
   bestemming ‘Gemengd’ een hotel mogelijk te maken te delegeren aan het college van
   burgemeester en wethouders.

  Amendementen

  Onderwerp
  A01 Hotelstop
  A02 Kies voor betaalbare kamers
  A03 Parkeren 2e Daalsedijk in lijn met omgeving

  Moties

  Onderwerp
  M04 De woonvisie is ook geldig in 2e Daalsedijk
  M05 Ondergronds parkeren ook mogelijk maken
  M06 Hanteer 63 DB als maximale grenswaarde voor geluidshinder
  M07 Monitoren parkeer- en verkeersdruk nieuwbouw 2e Daalsedijk
  M08 Blijven sturen op woningen met voldoende m2 die bereikbaar blijven voor studenten, gezinnen en ouderen
  M09 Betaalbare koop
  M10 2e Daalsedijk - Fietstunnel Boorstraat

  Stemming

  Onderwerp
  Vaststelling Ontwikkelkader en bestemmingsplan 2e Daalsedijk, deelgebied 2 tot en met 4 en 2e Daalsedijk deelgebied 1 tot en met 4 als A2-gebied inclusief betaald parkeren
  00:26:52 - 00:27:03 - Zweth, Rick van der
  00:27:03 - 00:27:08 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:09 - 00:27:46 -
  00:27:19 - 00:27:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:45 - 00:27:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:53 - 00:27:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:55 - 00:28:29 - Steeg, Bert van
  00:28:24 - 00:28:34 - Zwanenberg, Pepijn
  00:28:34 - 00:30:29 - Bos, Cees
  00:29:02 - 00:29:03 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:10 - 00:29:13 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:20 - 00:29:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:20 - 00:30:30 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:29 - 00:30:39 - Zweth, Rick van der
  00:30:41 - 00:30:49 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:48 - 00:31:16 - Bos, Cees
  00:30:57 - 00:31:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:24 - 00:31:39 -
  00:31:38 - 00:31:44 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:42 - 00:32:00 -
  00:31:52 - 00:31:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:59 - 00:32:08 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:09 - 00:32:34 - Sasbrink, Anne
  00:32:35 - 00:32:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:39 - 00:33:06 -
  00:33:04 - 00:33:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:33:22 - 00:36:49 -
  00:36:49 - - Zwanenberg, Pepijn
 11. Wethouder Van Ooijen
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Nota van Uitgangspunten Opgave Inburgering vast te stellen als Utrechts kader voor de
   implementatie van de nieuwe inburgeringswet, met als belangrijke uitgangspunten:
  a. Dat de ambitie is dat nieuwkomers zich thuis voelen in Utrecht
  b. Dat de gemeente de ambitie heeft om Welkomhuizen, een begeleidingsteam en een
   kansrijke start vorm te geven en daarnaast plussen op de leerroutes en alle doelgroepen
   zoveel mogelijk te laten profiteren van wat we inrichten.
  c. Dat de gemeente werkt volgens de leidende principes:
  - We doen het samen
  - Voor iedereen
  - Leefwereld centraal
  - Integratie en participatie vanaf dag 1
  - Uitgaan van de mogelijkheden en talenten van de inburgeraar
  - Eenvoud en toegankelijkheid
  - Lokaal wat kan, regionaal wat meerwaarde heeft
  d. Dat de gemeente het nieuwe inburgeringsstelsel opbouwt door lerend te ontwikkelen en in
   januari 2024 besluit over de definitieve inrichting.
  e. Dat de gemeente in regionaal verband taalonderwijs inkoopt volgens de beschreven
   inkoopstrategie.
  f. Dat de gemeente sturing en verantwoording van inburgering vormgeeft door te werken
   vanuit het Utrechts sturingsmodel.
  g. Dat de beschikbare budgetten, in combinatie met de Rijksbijdrages voor uitvoeringskosten
   en programmakosten, het kader vormen waarin de gemeente de ambitie realiseert.

  Moties

  Onderwerp
  M11 Flexibiliteit Inburgering
  M12 Extra middelen inburgering

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten Opgave Inburgering
  00:37:08 - 00:37:35 -
  00:37:35 - 00:37:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:38 - 00:38:12 - Kleinrensink, Julia
  00:38:03 - 00:38:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:12 - 00:38:19 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:19 - 00:38:28 -
  00:38:28 - 00:38:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:44 - 00:38:47 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:50 - 00:38:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:54 - 00:39:04 -
  00:39:07 - - Zwanenberg, Pepijn
 12. Wethouder Klein
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De ‘Verordening huisvesting scholen gemeente Utrecht’ vast te stellen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A04 Gymzaal voor speciaal onderwijs

  Moties

  Onderwerp
  M13 Groei en krimp van scholen meer in balans door onderling overleg
  M14 Gelijke kansen, ook op een groen schoolplein
  M15 Er is nog meer werk aan de winkel

  Stemming

  Onderwerp
  Verordening huisvesting scholen
  00:39:27 - 00:39:46 - Kleinrensink, Julia
  00:39:49 - 00:40:35 - Zweth, Rick van der
  00:40:14 - 00:40:19 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:19 - 00:40:44 - Kleinrensink, Julia
  00:40:30 - 00:40:37 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:44 - 00:40:49 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:47 - 00:41:29 - Zweth, Rick van der
  00:41:29 - 00:41:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:32 - 00:42:04 -
  00:42:03 - 00:42:09 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:06 - 00:42:28 -
  00:42:21 - 00:42:28 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:27 - 00:42:36 - Zweth, Rick van der
  00:42:35 - 00:42:48 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:47 - 00:43:00 - Steeg, Bert van
  00:42:59 - 00:43:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:02 - 00:43:25 - Sasbrink, Anne
  00:43:25 - 00:43:41 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:37 - 00:44:03 - Bos, Cees
  00:43:58 - 00:44:12 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:12 - 00:45:50 -
  00:45:48 - 00:46:14 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:12 - 00:46:25 -
  00:46:25 - 00:46:32 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:37 - - Dijksma, Sharon A.M.
 13. Wethouder van Hooijdonk
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief aan het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden vast te stellen als
   zienswijze op de ontwerp uitgangspunten begroting 2022 van het Recreatieschap De
   Stichtse Groenlanden
  2. De bijgevoegde brief aan het Plassenschap Loosdrecht e.o. vast te stellen als zienswijze op de
   Kadernota begroting 2022 van het Plassenschap Loosdrecht e.o.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijzen Ontwerp uitgangspunten begroting Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Kadernota begroting Plassenschap Loosdrecht 2022
  00:15:11 - - Zwanenberg, Pepijn
 14. Wethouder Diepeveen
  Status: B
  Indicatieve tijd: 120 min

  De fracties van de PvdA, GL, D66, VVD, CDA, SP, PVV, DENK en CU willen graag in de gemeenteraad de verschillende ontwikkelingen rondom Overvecht in samenhang bespreken. Dit is de opvolging van de twee debatten in de commissies (juni en september) en geeft de mogelijkheid aan de raad om zich uit te spreken en/of richting te geven. Dit betreft o.a.:

  • De centrale rol van organisaties uit Overvecht zelf bij de plannen voor Overvecht;
  • De impact van corona op de budgetten en keuzes van Samen voor Overvecht en de RegioDeal;
  • Benodigde indicatoren om te sturen op een goede ontwikkeling van de wijk;
  • Uitgangspunten voor het Omgevingsprogramma in samenhang met de Werkplaats en in relatie tot de RSU;
  • Wijze van participatie en betrokkenheid bewoners bij zowel Samen voor Overvecht, de RegioDeal als de keuzes in het Omgevingsprogramma en de Werkplaats;
  • Samenhang van de verschillende trajecten.

  Moties

  Onderwerp
  M16 Focus op jongeren van Overvecht
  M17 Ondersteuning bewonersinbreng op buurtniveau
  M18 Werk aan knelpunten sociaal bereik wijkinstanties
  M19 Samen scoren in Overvecht
  M20 Begin bij Overvecht, verzilver het goud
  M21 Naar een Werkplaats die werkt
  M22 Geen groen voor poen
  00:50:49 - 00:59:41 - Zweth, Rick van der
  00:53:28 - 00:53:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:53:31 - 00:54:25 - Dekkers, Fred
  00:54:24 - 00:54:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:55:13 - 00:55:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:57:57 - 00:58:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:58:00 - 00:58:22 -
  00:58:22 - 00:58:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:58:38 - 00:58:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:58:39 - 00:59:00 -
  00:59:00 - 00:59:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:59:41 - 00:59:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:59:48 - 01:10:20 - Dekkers, Fred
  01:03:24 - 01:03:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:03:28 - 01:03:36 -
  01:03:39 - 01:03:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:03:42 - 01:03:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:03:44 - 01:04:01 -
  01:04:00 - 01:04:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:04:57 - 01:05:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:04:59 - 01:05:18 - Zweth, Rick van der
  01:05:44 - 01:05:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:05:46 - 01:06:28 - Sasbrink, Anne
  01:06:29 - 01:06:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:06:48 - 01:06:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:07:06 - 01:07:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:10:17 - 01:10:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:10:24 - 01:10:26 - Dekkers, Fred
  01:10:32 - 01:17:31 -
  01:13:37 - 01:13:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:15:23 - 01:15:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:17:30 - 01:17:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:17:36 - 01:23:32 -
  01:19:58 - 01:20:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:23:33 - 01:23:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:23:37 - 01:23:47 -
  01:23:48 - 01:23:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:23:55 - 01:28:31 - Steeg, Bert van
  01:28:26 - 01:28:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:28:30 - 01:28:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:28:52 - 01:38:48 -
  01:32:54 - 01:32:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:33:32 - 01:33:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:33:36 - 01:33:56 -
  01:34:21 - 01:34:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:34:31 - 01:35:06 - Dekkers, Fred
  01:35:07 - 01:35:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:35:11 - 01:35:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:36:09 - 01:36:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:36:28 - 01:36:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:36:31 - 01:37:07 -
  01:37:06 - 01:37:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:37:46 - 01:37:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:38:49 - 01:38:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:38:54 - 01:41:42 -
  01:40:34 - 01:40:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:40:40 - 01:41:11 - Dekkers, Fred
  01:41:12 - 01:41:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:41:24 - 01:42:03 -
  01:42:04 - 01:42:46 - Dekkers, Fred
  01:42:04 - 01:42:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:42:46 - 01:42:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:42:52 - 01:43:33 -
  01:43:30 - 01:43:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:43:36 - 01:43:44 - Dekkers, Fred
  01:43:44 - 01:44:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:43:49 - 01:46:53 -
  01:44:14 - 01:44:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:46:02 - 01:46:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:46:07 - 01:46:16 -
  01:46:17 - 01:46:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:46:51 - 01:46:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:46:55 - 01:56:13 -
  01:50:38 - 01:50:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:50:40 - 01:50:54 -
  01:51:47 - 01:51:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:51:47 - 01:52:16 -
  01:52:16 - 01:52:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:53:03 - 01:53:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:53:12 - 01:54:01 -
  01:54:01 - 01:54:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:55:10 - 01:55:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:55:13 - 01:55:29 -
  01:56:11 - 01:56:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:56:15 - 02:00:22 -
  02:00:21 - 02:00:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:00:39 - 02:04:58 -
  02:03:26 - 02:03:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:03:28 - 02:03:50 -
  02:04:57 - 02:05:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:05:04 - 02:07:34 - Sasbrink, Anne
  02:07:35 - 02:07:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:15:45 - 02:16:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:23:59 - 02:24:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:24:03 - 02:24:48 - Zweth, Rick van der
  02:24:47 - 02:24:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:43 - 02:25:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:47 - 02:26:16 -
  02:26:17 - 02:26:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:17 - 02:27:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:20 - 02:28:03 -
  02:28:03 - 02:28:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:31:51 - 02:31:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:31:51 - 02:32:30 - Zweth, Rick van der
  02:32:27 - 02:32:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:35:42 - 02:35:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:35:45 - 02:36:28 - Dekkers, Fred
  02:36:27 - 02:36:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:41:50 - 02:41:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:41:51 - 02:41:58 -
  02:41:57 - 02:42:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:42:00 - 02:42:02 -
  02:44:48 - 02:44:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:44:53 - 02:45:21 - Zweth, Rick van der
  02:45:21 - 02:45:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:45:36 - 02:45:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:45:37 - 02:46:13 -
  02:46:13 - 02:46:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:46:40 - 02:46:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:46:41 - 02:47:13 -
  02:47:12 - 02:47:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:47:57 - 02:48:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:48:05 - 02:48:36 - Steeg, Bert van
  02:48:34 - 02:48:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:49:33 - 02:49:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:50:31 - 02:50:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:50:34 - 02:50:46 -
  02:51:14 - 02:51:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:51:17 - 02:51:31 -
  02:51:31 - 02:51:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:56:26 - 02:56:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:58:10 - 02:58:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:58:16 - 02:58:32 -
  02:58:32 - 02:58:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:00:19 - 03:00:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:00:52 - 03:01:16 - Zweth, Rick van der
  03:01:16 - 03:01:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:01:18 - 03:01:30 -
  03:01:31 - 03:01:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:01:48 - 03:02:26 -
  03:02:26 - 03:02:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:04:40 - 03:04:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:04:41 - 03:04:59 - Zweth, Rick van der
  03:05:00 - 03:05:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:05:11 - 03:05:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:05:28 - 03:05:58 -
  03:05:58 - 03:06:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:06:00 - 03:06:22 - Steeg, Bert van
  03:06:22 - 03:06:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:06:24 - 03:06:47 -
  03:06:47 - 03:06:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:06:49 - 03:06:50 -
  03:06:52 - 03:07:07 - Dekkers, Fred
  03:07:08 - 03:07:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:07:47 - 03:08:49 -
  03:08:49 - 03:09:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:09:01 - 03:09:20 - Zweth, Rick van der
  03:09:20 - 03:09:37 - Dijksma, Sharon A.M.