Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 16 september 2021

14:00 - 22:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 23 september 2021 09:19
Eind
donderdag 23 september 2021 09:21
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

afscheid raadsleden GroenLinks en D66
beëdiging raadslid GroenLinks
beëdiging raadsleden D66

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 14:38 - 14:38
 2. 2

  18:37:03 - - Dijksma, Sharon A.M.
 3. 3
  Ingekomen stukken
 4. 6

  Dit agendapunt wordt als laatste agendapunt  behandeld

  Moties

  Onderwerp
  M293 WK Streetfishing niet welkom
  M294 Nu actie voor meer betaalbare woningen
  M295 Decriminaliseer sekswerk
  M296 Coronaterrassen tot 1 november
  M297 RSU referendum gewoon goed doen
 5. 7

  Presidium
  Status: A

  De raad besluit:

  1. Tot het benoemen van Dimitri Gilissen en Heleen de Boer als plaatsvervangend voorzitter raadscommissie als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub b Verordening op de raadscommissies 2020 raadslid
 6. 8

  Wethouder Verschuure
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De wijziging van de verordening precariobelasting 2021 vast te stellen, waarbij het tarief van nul euro wordt vastgesteld voor de extra vierkante meters van tijdelijke terrassen in verband met de 1,5m-inrichting, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021
  2. De wijziging verordening van de leges omgevingsvergunning vast te stellen, waarbij het tarief van nul euro wordt vastgesteld voor de aanvraag van een vergunning voor een tijdelijke terras als gevolg van de coronamaatregelen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021
  3. De wijziging van de verordening leges vast te stellen, waarbij het tarief van nul euro wordt vastgesteld voor de aanvraag van een vergunning voor een tijdelijke terras als gevolg van de coronamaatregelen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wijziging verordeningen precariobelasting, leges en leges omgevingsvergunning 2021 voor tijdelijke terrassen in verband met Corona
 7. 9

  Wethouder Diepeveen
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening ('Voorbereidingsbesluit'), voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met bestandsnaam NL.IMRO.0344.VBMERWEDEKANAALZ21-VA01.
  2. Te bepalen dat het ter plaatse van VBB_Besluitvlak -1 verboden is het gebruik van de onder beslispunt 1 aangewezen gronden en bouwwerken te wijzigen.
  3. Te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning van het onder beslispunt 2 genoemde verbod kunnen afwijken indien en voor zover er geen onevenredig nadelige effecten voor de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen ontstaan, er geen verslechtering van het woon- en leefklimaat ontstaat, er redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het beoogde gebruik positief bestemd wordt in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, en past binnen de
  doelstellingen van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone of het nu ter vaststelling voorliggende concept-stedenbouwkundig plan of het ontwerpbestemmingsplan indien en voor zover dat ter inzage is gelegd.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Merwedekanaalzone 2022 deelgebied 5
 8. 10

  Wethouder Eerenberg
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vast te stellen als zienswijze op de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021, waarin een sluitende onderbouwing wordt gevraagd voor het te verwachten negatieve resultaat in 2021.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijzemogelijkheid eerste bestuursrapportage RUD Utrecht 2021
 9. 11

  Wethouder Klein
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De volgende ambities bij het werken aan initiatief vast te stellen:
  a) We staan klaar voor de grote diversiteit aan initiatiefnemers met primair een lokaal belang. Om initiatieven die het publiek belang dienen zo goed mogelijk te ondersteunen, te faciliteren en verder te helpen.
  b) We willen de positieve effecten van initiatieven behouden, ook na de initiatieffase. We werken aan betere aansluiting van nieuwe initiatieven op regulier beleid en op de
  doorontwikkeling van initiatieven.
  c) We geven ruimte aan initiatieven en werken aan een duidelijke en transparante afweging voor ondersteuning in financiering of ambtelijke bijdrage. We zorgen voor heldere rollen en processen.
  d) We vinden het belangrijk dat iedereen initiatief kan nemen. Voor de mensen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is, zorgen we voor aanmoediging en extra ondersteuning
  2. De volgende leidende principes te hanteren bij het werken aan initiatief:
  a) Een gezonde stad kan niet zonder initiatiefnemers.
  b) Initiatieven zijn ván de stad.
  c) We leren continu en we ontwikkelen door
  d) We bekijken initiatieven integraal en werken en denken in maatschappelijke waarden
  e) We kijken vooruit naar de fase na het initiatief.
  f) Maatwerk is nodig, maar structuur kan helpen.
  g) Wel beter, niet meer geld.
  h) Verder met initiatief aan de hand van routekaart LSA.
  3. De agenda met daarin de volgende actielijnen vast te stellen:
  a) Communiceren en doorontwikkelen bewonersbod en zelfbeheer
  b) Verdere inzet van buurtbudgetten uitwerken
  c) Samenwerkingsnetwerk versterken
  d) Ondersteunen en versoepelen processen
  e) Doorontwikkelen participatie en inclusie bij initiatieven
  f) Verdiepen vraagstuk zeggenschap
  4. Het Actieprogramma Samen stad maken: Initiatief vast te stellen, zodat de actielijnen, fasering en
  prioritering verder vorm kunnen krijgen in samenwerking met de partners in de stad.

  Amendementen

  Onderwerp
  A096 Samen stad maken doen we samen met de stad,
  A097 Gezamelijke leernetwerken en ondersteuning
  A098 Kwaliteit
  A099 Lokaal belang aangepast
  A100 Goede dienstverlening en ondersteuning
  A101 Vergroot zeggenschap met samen stad maken

  Moties

  Onderwerp
  M298 Ga juist daar heen waar nu nog weinig initiatief is
  M299 Gezonde leefstijl stimuleren bij alle kinderen met een gezonde en duurzame lunch.
  M300 Stimuleer initiatieven van mensen met een beperking, praktisch opgeleiden en mensen met een migratieachtergrond.
  M301 Meer manieren om initiatief in te dienen
  M302 Challenges dagen uit om mee te doen
  M303 Kleinschalige buurtideeën opzetten en delen via Platform Voor je Stadsie
  M304 Buurtadviseurs bereik je niet via 14030

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Actieprogramma Samen stad maken Initiatief
  18:36:32 - 18:31:29 - Dekkers, Fred
  18:35:00 - 18:34:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:34:48 - 18:34:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:34:33 - 18:34:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:34:31 - 18:34:08 - Bakker, Has
  18:33:01 - 18:32:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:33:00 - 18:32:34 - Bakker, Has
  18:31:56 - 18:31:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:31:30 - 18:30:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:31:24 - 18:27:47 - Dekkers, Fred
  18:30:48 - 18:30:17 - Zwinkels, Jantine
  18:30:17 - 18:30:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:29:37 - 18:29:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:29:36 - 18:29:15 - Zwinkels, Jantine
  18:28:45 - 18:28:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:28:43 - 18:28:25 - Zwinkels, Jantine
  18:27:50 - 18:27:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:27:47 - 18:22:59 - Dekkers, Fred
  18:26:58 - 18:26:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:25:58 - 18:25:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:24:29 - 18:24:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:24:27 - 18:24:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:23:00 - 18:22:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:22:56 - 18:21:21 - Zweth, Rick van der
  18:21:21 - 18:21:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:21:18 - 18:21:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:21:14 - 18:18:55 -
  18:18:56 - 18:18:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:18:53 - 18:17:49 - Bakker, Has
  18:17:50 - 18:17:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:17:48 - 18:16:15 - Bakker, Has
  18:17:01 - 18:16:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:16:16 - 18:16:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:16:12 - 18:10:33 - Sungur, Mahmut
  18:15:25 - 18:15:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:15:22 - 18:15:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:15:20 - 18:14:56 - Bakker, Has
  18:14:55 - 18:14:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:13:04 - 18:13:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:13:00 - 18:12:45 -
  18:12:08 - 18:11:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:12:01 - 18:11:10 - Dekkers, Fred
  18:10:34 - 18:10:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:10:28 - 18:08:34 -
  18:09:29 - 18:09:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:08:36 - 18:08:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:08:30 - 18:07:05 - Zwinkels, Jantine
  18:07:45 - 18:07:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:07:15 - 18:07:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:07:05 - 18:06:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:06:54 - 18:05:54 -
  18:05:54 - 18:05:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:05:51 - 18:05:23 -
  18:05:21 - 18:05:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  18:05:07 - 17:59:59 -
  18:00:00 - 17:59:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:59:59 - 17:59:43 - Zweth, Rick van der
  17:59:42 - 17:57:05 -
  17:57:07 - 17:57:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:57:05 - 17:55:30 - Sungur, Mahmut
  17:56:50 - 17:56:07 -
  17:56:04 - 17:56:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:55:59 - 17:55:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:55:52 - 17:50:32 -
  17:50:33 - 17:49:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:49:59 - 17:49:15 - Bakker, Has
  17:49:16 - 17:49:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:49:12 - 17:49:04 -
  17:49:05 - 17:49:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:49:01 - 17:48:46 - Zwinkels, Jantine
  17:48:46 - 17:48:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:48:43 - 17:48:31 - Sungur, Mahmut
  17:48:32 - 17:48:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:48:27 - 17:47:42 - Dekkers, Fred
  17:47:40 - 17:47:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:47:31 - 17:46:46 -
  17:46:46 - 17:46:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:42:54 - - Dijksma, Sharon A.M.
 10. 12

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 30 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om wijzigingen in het bestemmingsplan ‘Passiebloemweg, Vleuterweide’ te verwerken.
  2. Het bestemmingsplan ‘Passiebloemweg, Vleuterweide’ dat is vastgelegd in het digitale bestand
  NL.IMRO.0344.BPPASSIEBLOEMWEGVL-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPPASSIEBLOEMWEGVL-VA01.dgn vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A102 Passiebloemweg behoud bomen voor een groen schoolplein
  A103 Passiebloemweg- meer of minder leraren

  Moties

  Onderwerp
  M305 Mag het een boompje meer zijn
  M306 Ruimtelijke kwaliteit schoolgebouwen Passiebloemweg

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Passiebloemweg, Vleuterweide
  17:42:40 - 17:41:45 - Sasbrink, Anne
  17:41:45 - 17:41:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:41:38 - 17:39:22 -
  17:39:32 - 17:39:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:39:26 - 17:38:21 - Hoonte, Gertjan te
  17:38:26 - 17:38:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:38:15 - 17:37:26 -
  17:37:26 - 17:37:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:37:24 - 17:37:15 - Hoonte, Gertjan te
  17:37:14 - 17:37:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:37:14 - 17:37:11 -
  17:37:11 - 17:37:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:37:08 - 17:36:22 - Heijne, Rachel
  17:36:22 - 17:36:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:36:16 - 17:35:22 - Zwinkels, Jantine
  17:35:22 - 17:35:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:35:16 - 17:34:51 -
  17:34:51 - 17:34:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:34:42 - 17:34:31 -
  17:30:59 - 17:30:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:30:57 - 17:30:54 -
  17:30:51 - 17:29:01 -
  17:29:00 - 17:28:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:28:56 - 17:28:49 - Hoonte, Gertjan te
  17:28:48 - 17:28:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:28:23 - 17:28:09 - Zwinkels, Jantine
  17:28:22 - 17:28:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:28:20 - 17:28:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:28:10 - 17:28:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:27:03 - 17:26:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:26:47 - 17:26:20 - Sasbrink, Anne
  17:26:19 - 17:26:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:26:10 - 17:25:37 -
  17:25:37 - 17:25:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:25:28 - 17:22:16 - Hooijdonk, Lot van
  17:22:15 - 17:21:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  17:18:31 - 17:18:03 -
  17:18:03 - 17:16:56 - Heuven, Maarten van
  17:16:56 - 17:16:43 -
  17:16:44 - 17:15:48 - Hooijdonk, Lot van
  17:15:49 - 17:15:45 -
  17:15:45 - 17:15:15 -
  17:15:15 - 17:15:13 -
  17:15:14 - 17:14:44 - Hooijdonk, Lot van
  17:14:45 - 17:14:41 -
  17:14:42 - 17:14:23 - Sungur, Mahmut
  17:14:22 - 17:13:57 - Hooijdonk, Lot van
  17:13:57 - 17:13:54 -
  17:13:52 - 17:13:31 -
  17:13:34 - 17:13:32 -
  17:13:23 - 17:13:16 -
  17:13:16 - 17:12:57 -
  17:12:56 - 17:12:50 -
  17:12:49 - 17:12:32 - Hooijdonk, Lot van
  17:12:31 - 17:12:04 -
  17:12:03 - 17:10:55 -
  17:10:55 - 17:10:49 -
  17:10:49 - 17:10:23 -
  17:10:23 - 17:09:58 -
  17:09:58 - 17:09:42 -
  17:08:41 - 17:08:34 -
  17:08:28 - 17:08:23 -
  17:08:22 - 17:08:02 - Steeg, Bert van
  17:08:02 - 17:08:01 -
  17:07:44 - 17:07:37 -
  17:07:38 - 17:07:25 - Sungur, Mahmut
  17:07:25 - 17:07:23 -
  17:07:09 - 17:06:57 -
  17:06:57 - 17:06:38 -
  17:06:39 - 17:06:23 -
  17:06:23 - 17:05:39 -
  17:05:38 - 17:05:15 -
  17:05:17 - 17:03:29 - Dijksma, S.A.M.
  17:03:29 - 17:03:20 -
  17:03:18 - 17:03:06 - Meerding, Tess
  17:03:07 - 17:02:51 - Dijksma, S.A.M.
  17:03:07 - 17:03:06 -
  17:02:51 - 17:02:41 -
  17:02:41 - 17:02:20 -
  17:02:20 - 17:02:18 -
  17:02:18 - 17:02:13 - Dijksma, S.A.M.
  17:02:12 - 17:01:54 -
  17:01:00 - 17:00:55 -
  17:00:55 - 17:00:18 - Dekkers, Fred
  17:00:18 - 17:00:17 -
  16:59:32 - 16:59:24 -
  16:59:23 - 16:58:16 -
  16:58:17 - 16:58:10 -
  16:58:10 - 16:57:56 - Sungur, Mahmut
  16:57:56 - 16:57:54 -
  16:57:53 - 16:57:17 -
  16:57:18 - 16:57:15 -
  16:57:15 - 16:57:00 -
  16:57:00 - 16:56:58 -
  16:56:59 - 16:56:59 -
  16:56:57 - 16:56:43 -
  16:56:44 - 16:56:41 -
  16:56:42 - 16:56:28 - Zweth, Rick van der
  16:56:23 - 16:55:12 -
  16:55:19 - 16:54:57 -
  16:54:58 - 16:54:39 - Dekkers, Fred
  16:54:35 - 16:53:59 -
  16:53:58 - 16:53:57 -
  16:53:57 - 16:53:35 - Steeg, Bert van
  16:53:34 - 16:53:20 -
  16:53:25 - 16:53:15 -
  16:53:00 - 16:52:55 -
  16:52:54 - 16:52:51 -
  16:52:50 - 16:52:34 -
  16:52:33 - 16:49:06 - Bos, Cees
  16:50:54 - 16:50:47 -
  16:50:46 - 16:50:28 -
  16:50:27 - 16:50:27 -
  16:49:31 - 16:49:02 -
  16:49:01 - 16:46:43 - Dijksma, S.A.M.
  16:46:45 - 16:45:35 -
  16:46:15 - 16:45:07 -
  16:45:20 - 16:45:08 -
  16:45:08 - - Meerding, Tess
 11. 13

  Wethouder Van Hooijdonk
  Status: B
  Indicatieve tijd: 10 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Bijgevoegde reactiebrief aan het Plassenschap Loosdrecht vast te stellen als zienswijze op de voorgestelde wijziging Verordening Plassenschap Loosdrecht, waarin instemmend wordt gereageerd op aanpassing van de regeling rond commerciële activiteiten die geen gevolgen heeft voor (de belangen van) de gemeente Utrecht.

  Amendementen

  Onderwerp
  A104 Dierenwelzijn plassenschap

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze op wijziging verordening Plassenschap Loosdrecht