Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 13 juni 2019

11:30 - 21:30
Locatie

Overdag: stadhuis. Avond: Brede School Hart van Noord, Trumanlaan 60D

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 11.00 - 12.30 uur
  Locatie: Stadhuis, grote trouwzaal
  Beleidsveld: Volksgezondheid/ Openbare orde en Veligheid
  Wethouder: Victor Everhardt/ Burgemeester

  Agenderenden: Has Bakker (D66), Janneke van der Heijden (GroenLinks), Eva Oosters (Student & Starter), Ruurt Wiegant (SP), Maarten van Heuven ( Partij voor de Dieren), Bülent Isik (PvdA) en Hester Assen (PvdA)
  Motivering agendering:
  Eind 2017 is Motie 162 ‘De Wiethouder Wint’ aangenomen door de raad. Deze motie roept op Utrecht aan te melden voor het landelijke wietexperiment (‘wet experiment gesloten coffeeshopketen’). Inmiddels ligt er een verzoek vanuit het kabinet aan gemeenten om interesse tot evt. deelname aan het experiment kenbaar te maken. In het licht van de uitvoering van motie 162 door het college en de recent gepubliceerde spelregels van het experiment (zie hier), willen de agenderende fracties van de Utrechtse coffeeshophouders, de gemeente (VGZ en Veiligheid), politie/handhaving en andere belanghebbenden (en/of waar waardevol experts) horen hoe zij tegen Utrechtse deelname aankijken en wat hierin aandachtspunten voor hen zijn.

 2. 2

  Tijd: 14.00 - 15.30 uur
  Locatie: Stadhuis, grote trouwzaal
  Beleidsveld: Sport/ wethouder Maarten van Ooijen
  Agenderenden: Fractie Student & Starter, Tess Meerding (VVD), fractie PvdA, Has Bakker (D66), fractie CDA

  Motivering agendering:
  In november 2018 hebben Sport Utrecht en een aantal verenigingen een werkbezoek over talentontwikkeling georganiseerd. Student & Starter, VVD en PvdA zien hier graag een vervolg op. Immers met de groei van de stad en haar inwoners, groeit ook de sport in ruimte en aantallen sporters. En dat terwijl de ruimte in Utrecht schaarser wordt. Daarnaast moeten verenigingen en sporters soms steeds meer uit de kast halen om op niveau mee te doen. Anderzijds zijn er talloze verenigingen en sporters die gewoon voor het plezier sporten en minder prestatiegericht zijn.
  Er is een sterke tendens dat we op alle vlakken aan talentontwikkeling willen doen, teamprestaties beter moeten en er veel aandacht is voor het individu en persoonlijke ontwikkeling. Dit resulteert erin dat talentontwikkeling als term veel wordt gebruikt en een breed begrip is geworden. Maar wat is talentontwikkeling in de sport nu echt en wat doen we als stad om talentontwikkeling mogelijk te maken en te faciliteren? De agenderende partijen willen daarom weten en geïnformeerd worden over wat talentontwikkeling in de sport in Utrecht nu precies is. En wat de mogelijkheden van talentontwikkeling op sportgebied in de stad zijn en de rol die de gemeente daarin zou kunnen spelen. Er is daarbij aandacht voor de hardware kant (ruimte en materialen e.d.) als de software kant (opleidingen, sporters, trainers) van talentontwikkeling. Daarnaast zijn de agenderende fracties benieuwd hoe talentontwikkeling samenhangt met breedtesport: wat is de wisselwerking tussen deze twee en hoe stimuleren ze elkaar? Ook willen de fracties geïnformeerd worden over hoe verenigingen aan talentontwikkeling doen (in welke mate speelt talentontwikkeling bij verenigingen) en hoe verenigingen elkaar (kunnen) helpen hierin en welke rol de gemeente en/of Sport Utrecht hier in (kunnen) spelen.
  De fracties vragen het college in een presentatie de raad nader te informeren over de huidige rol van de gemeente t.a.v. talentontwikkeling: het ondersteunen van verenigingen hierin (zowel de aan de hardware als software kant), de ambities voor de toekomst van talentontwikkeling in Utrecht en welke middelen hiervoor nodig zijn.

  Vragen aan meepraters:
  • Hoe kan de stad volgens u zo ingericht worden dat het de groei van sport kan faciliteren?
  • Welke behoefte hebben sportverenigingen en sportorganisaties (o.a. bonden, organisaties als CTO enzovoort) op gebied van talentontwikkeling in Utrecht?
  • Welke kansen liggen er in dit gebied (en elders) voor talentontwikkeling?
  • Welke rol wordt van de gemeente verwacht wanneer het gaat om talentontwikkeling?
  • Hoe kan er voor worden gezorgd dat topsport breedtesport kan ondersteunen en vice versa?
  • Hoe helpen/ondersteunen verenigingen elkaar als het gaat om talentontwikkeling en waar liggen kansen om samenwerking omtrent talentontwikkeling te verbeteren?

 3. 3

  Tijd: 19.30 - 21.30 uur
  Locatie: Brede School Hart van Noord, Trumanlaan 60D
  Beleidsveld: Onderwijs/ wethouder Anke Klein
  Agenderenden: Hester Assen (PvdA), Peter van Corler (GroenLinks) en Mohammed Saiah (D66), Kenneth de Boer-Kreeft (Stadsbelang Utrecht)
  Doel van de Rib is het inwinnen van informatie, in gesprek gaan en vragen kunnen stellen.

  Motivering agendering:
  De segregatie in het Utrechtse basisonderwijs neemt toe. Kinderen van hoger opgeleide, rijkere ouders gaan naar school met andere kinderen van hoger opgeleide rijkere ouders en kinderen van lager opgeleide, minder rijke ouders gaan naar school met andere kinderen van lager opgeleide, minder rijke ouders. Dat is een gemiste kans. Juist op de basisschool kan contact ontstaan tussen kinderen van allerlei achtergronden, waardoor vooroordelen en onbegrip worden tegengegaan.
  De fracties willen in gesprek over hoe we ervoor zorgen dat kinderen met een andere achtergrond elkaar blijven ontmoeten en begrijpen via contact tijdens de basisschoolleeftijd. Centrale vragen zijn: hoe kunnen we segregatie op basisscholen tegengaan en hoe kunnen we, ondanks eventuele segregatie, zorgen voor contact tussen kinderen met een andere achtergrond? Zij willen hierover in gesprek met o.a. (docenten en/of directies van) scholen en ouders die actief werken aan contact tussen kinderen met verschillende achtergrond en het Kenniscentrum Gemengde Scholen.
  Wens t.a.v. locatie: een basisschool, bij voorkeur in een gemengde wijk. Raadsleden willen graag op de plek waar kinderen les krijgen en leraren en ouders betrokken zijn, in de wijk en dicht bij mensen, deze Rib houden.