Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 16 februari 2021

19:30 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Beleidsveld: Sport / Wethouder van Ooijen
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek van raadsleden met experts en aangemelde meepraters.
  Agenderenden:Has Bakker (D66), Lau Bosse (PvdA), Tessa Sturkenboom (S&S), Kenneth de Boer (SBU), Martijn van Dalen (VVD), Bert van Steeg (CDA).


  Motivatie RIB:
  In 2019 is het Nationale Sportakkoord vertaald naar de Utrechtse samenleving en is het Utrechts Sportakkoord gesloten. Met het Utrechts Sportakkoord worden impulsen gegeven aan 13 speerpunten, verdeeld over 4 thema’s:

  1. Vitale sportaanbieders
  2. Positieve sportcultuur
  3. Inclusief sporten en bewegen
  4. Topsport en Talentontwikkeling (in juli 2020 toegevoegd)

  De agenderende fracties willen graag door de trekkers van het Utrechts sportakkoord geïnformeerd worden over de voortgang. Ook horen zij graag vanuit sportaanbieders (in brede zin) hoe zij het sportakkoord ervaren, wat goed gaat en wat beter kan (zowel voor als nu tijdens corona).
  Vragen die de fracties hierbij hebben:
  • Kan het college in de aanloop naar de Rib een overzicht geven van activiteiten, resultaten en financiën i.r.t. het sportakkoord?
  • Wat gaat goed, wat werkt?
  • Wat lukt(e) -ook voor corona- nog niet goed en waarom niet?
  • Hoe wordt omgegaan met corona i.r.t. het sportakkoord? Welke rol kan het sportakkoord spelen in de situatie post-corona?
  • Welke impact wordt er met het sportakkoord gemaakt, werkt de methodiek van het ‘challengen’ of -aanname- komen vraag en aanbod nog niet voldoende bij elkaar?
  o Hoe is amendement A2019/37 (over ondersteuning van vitale sportclubs) in de praktijk gebracht?
  • Kan geschetst worden wat de relatie is/wordt tussen het sportakkoord en de nieuwe sportagenda en andere sport-beleidsdocumenten?
  • Hoe zien de vervolgstappen van het sportakkoord eruit?

 2. 2

  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek van raadsleden met betrokken ambtenaren en ( uitgenodigde) belanghebbenden.
  Beleidsterrein: Mobiliteit, Openbare Ruimte, Maatschappelijke ondersteuning, Handhaving/  wethouders: Van Hooijdonk en Diepenveen
  Agenderenden: Jan Wijmenga (CU), Susanne Schilderman (D66), Gertjan te Hoonte (VVD), Jantine Zwinkels (CDA), Anne Sasbrink (PvdD), Bülent Isik (PvdA), Tim Schipper (SP) en Henk van Deún (PVV), Thijs Weistra (GroenLinks).
  Motivering::
  Het initiatiefvoorstel heeft een dubbel doel, aan de ene kant een minimale norm instellen voor de vrije breedte van de ruimte die voetgangers hebben, en aan de andere kant de introductie van een nieuwe bevoegdheid om in bepaalde gebieden op te treden tegen hinderlijk geplaatste fietsen.
  De agenderende fracties willen graag in een RIB een ambtelijke toelichting op de bestaande praktijk:

  • Hoe wordt nu omgegaan met minimale breedtes voor voetgangers, hoe wordt nu de 0,9 m (minimum) en 1,5 m (gewenste breedte) gehanteerd, bijvoorbeeld in relatie tot fietsnietjes, ander straatmeubilair en geveltuinen?
  • Welke voordelen of bezwaren heeft het aannemen van het initiatiefvoorstel voor de praktijk van het ontwerpen van de openbare ruimte?
  • Wat is de huidige praktijk m.b.t. verwijderen van fietsen, wat verandert dit voorstel aan de werkwijze? Is binnen de bestaande capaciteit voor handhaving voldoende ruimte om de doelen van het initiatiefvoorstel te halen?
  • Wat is de huidige praktijk ten behoeve van het weghalen van meer autoparkeerplaatsen ten behoeve van de minimale breedte voor voetgangers?
  • Wat is de huidige praktijk ten behoeve van het omvormen van wegen naar gemengd gebruik voor voetgangers, fietsers en auto’s?
  • Hoe willen de initiatiefnemers omgaan met de diverse plekken in de stad waar de 90 centimeter niet wordt gehaald en waar ook niet de ruimte is die te halen?

  Daarnaast willen de agenderende partijen ook de ruimte geven aan een toelichting van de iniatiefnemers voor het voorstel en (in het tweede deel van de RIB) aan insprekers die een belang hebben bij dit voorstel. Wij denken hierbij in elk geval aan CMU, Solgu en de Fietsersbond, maar mogelijk dat ook andere insprekers deel willen nemen (bijv. ondernemersverenigingen).

 3. 3

  Tijd: 21.00 - 22.30 uur
  Beleidsveld: o.a. Economie, Volksgezondheid en Financiën, Global Goals / wethouders: o.a. Verschuure, Eerenberg en Klein, Burgemeester
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek van raadsleden met betrokken ambtenaren en uit te nodigen experts.
  Agenderenden: Has Bakker (D66), Fred Dekkers (GrLi),Dimitri Gilissen (VVD), Tessa Sturkenboom (S&S), Jantine Zwinkels (CDA), Lisa Arnold (PvdA)
  Motivering:
  Sinds 2018 maakt het CBS de Monitor Brede Welvaart (MBW). Brede welvaart wordt internationaal gezien als een meer complete manier om de stand van een samenleving en de kwaliteit van leven in kaart te brengen dan alleen de traditionele indicatoren zoals het bruto binnenlands product (BBP). Eind november 2020 is er vanuit het CBS ook een regionale MBW verschenen, zie hier. De gemeenteraad van Eindhoven heeft hier eerdere ervaring mee opgedaan en een bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp begin 2020. In september 2020 hebben zij hierover deze commissie-notitie van het Eindhovens college ontvangen, en deze besluiten genomen.


  Daarnaast is in november 2020 ook een analyse van Arcadis verschenen over de gezonde stad. In hun ‘Gezonde Stad Index 2020’ kijken zij hoe gezond steden zijn op het gebied van milieu, buitenruimte, gebouwde omgeving, gemeenschap en mobiliteit. Utrecht staat in deze ranglijst op plek 12.


  De agenderende fracties willen graag met het CBS en medewerkers van de gemeente Eindhoven en de gemeente Utrecht in gesprek over de ‘brede welvaart’-benadering, de MBW voor (de regio) Utrecht en hoe brede welvaart een plek kan krijgen in de P&C-documenten en -cyclus van de gemeente.


  In mei 2020 ontving de raad het Dashboard Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen en Global Goals gemeente Utrecht 2020. Van de opstellers krijgen de agenderende fracties graag een toelichting op doel en opzet van dit dashboard. Waar liepen ze tegen aan bij het opstellen en hoe kan deze monitor een plek krijgen in de Utrechtse P&C-cyclus?

 4. 3.1

 5. 3.2

 6. 4

  Tijd: 21.30 -22.45 uur
  Beleidsveld: Maatschappelijke ondersteuning / Van Ooijen, Van Hooijdonk
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek van raadsleden met betrokken ambtenaren en uit te nodigen experts/meepraters.
  Agenderenden: Rik van der Graaf (CU), Hester Assen (PvdA), Dimitri Gilisen (VVD), Corine van Dun (D66), Tessa Sturkenboom (Student en Starter), Henk van Deun (PVV), Kenneth de Boer (Stadsbelang Utrecht)


  Gemeente Utrecht staat voor een grote vervoersopgave. Enerzijds op het gebied van het bieden van passend vervoer voor iedereen, anderzijds op het gebied van bereikbaarheid. Vernieuwing van het
   doelgroepenvervoer en een goede aansluiting op het (aanvullend) openbaar vervoer is nodig om vervoer voor iedereen te realiseren. Hiervoor is een aantal uitgangspunten geformuleerd die het kader
   geven voor het doelgroepenvervoer van de gemeente Utrecht voor de komende jaren met een goede aansluiting op het mobiliteitsbeleid. Het opnieuw aanbesteden van het sociaal recreatief vervoer per
   december 2023 is hierbij de eerste concrete uitdaging


  Motivering RIB
  De visie betreft de opgave van doelgroepenvervoer en de aansluiting hiervan op het (aanvullend) openbaar vervoer. De geformuleerde uitgangspunten kunnen in de uitwerking het verschil maken vervoer voor iedereen beschikbaar te houden. De agenderende fracties willen in de Raadsinformatiebijeenkomst geïnformeerd worden door het ambtelijk apparaat (vanuit mobiliteit en maatschappelijke ontwikkeling) over het proces rondom het opstellen van deze visie, waaronder het participatieproces, en welke randvoorwaarden hierbij van toepassing waren. De fracties ontvangen graag een verder toelichting op de verschillende rollen van gemeente en provincie als het goed om het beschikbaar stellen van vervoer voor iedereen.


  Daarnaast willen de agenderende fracties graag door experts bijgepraat worden over de beschikbaarheid van doelgroepenvervoer en alternatieven voor aanvullend openbaar vervoer de uitvoerbaarheid daarvan en over de gevolgen van dit raadsvoorstel. Ook aan hen wordt gevraagd een presentatie voor te bereiden waarin resultaten van pilots worden toegelicht bijvoorbeeld U-Flexin de schaakbuurt en andere vormen van kleinschalig vervoer. We zouden graag meer willen horen over op welke plekken er in Utrecht nog vervoersarmoede voor komt en op welke manier dat inzichtelijk te maken is. Recent is er onderzoek naar dit fenomeen gedaan door het CBS wellicht is dit onderzoek er bij te betrekken. Ook zouden de agenderende fracties graag van o.a. de fietsmeesters horen hoe de pilot rondom de fietsenbank loopt. En verwachten we een toelichting op welke manieren deelmobiliteit voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt.
  De agenderende fracties zouden ook graag horen waar de knelpunten voor kleine aanbieders van vervoer liggen en die van hen te horen.
  De agenderende fracties willen in het tweede gedeelte van de Raadsinformatiebijeenkomst in gesprek gaan met (maatschappelijke) insprekers om hun mening over het raadsvoorstel en de consequenties ervan te horen.


  Het raadsvoorstel is een breed plan met een zes uitgangspunten als doel de lucht in Utrecht vervoer voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom horen de fracties ook graag hoe partijen in de stad tegen het raadsvoorstel aan kijken.


  De agenderende fracties denken voor deze Raadsinformatiebijeenkomst er aan om de volgende meepraters uit te nodigen:

  • Fietsersbond
  • Veilig Verkeer Nederland
  • COSBO
  • Ouderenbond
  • SOLGU
  • Clientenraad WMO