Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 1 december 2022

14:00 - 22:30

Locatie
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

14:00 - 17:00
19:30 - 22:30

19.30 uur:
Benoeming Nanda 't Lam, lid Rekenkamer

Agendapunten

 1. Beëindiging commissielidmaatschap Mirthe Biemans (PvdA)
  Ontslag Yvonne Hessel als lid van de bezwaarschriftencommissie

  Lijst ingekomen stukken zoals is vastgesteld in de Commissies EDW en VBF  november 2022
  De ingekomen stukken met het afdoeningsvoorstel staan conform de AVG, in iBabs achter een slotje

 2. Dit agendapunt wordt als eerste agendapunt van het avonddagdeel behandeld.

 3. Dit agendapunt wordt tijdens het ceremoniële gedeelte vanaf 19:30 behandeld.

  Status: A

  Het presidium stelt de raad voor te besluiten:
  1. Mevrouw Nanda ’t Lam MSc. te benoemen tot lid van de Rekenkamer Utrecht per 1 december 2022

 4. Status: A

  Het betreft een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van de gemeenteraad van 15 juli 2021 dat betrekking heeft op niet opheffen geheimhouding. Het bezwaarschrift is behandeld door de door de raad benoemde bezwaarschriftencommissie en voorzien van advies en een concept beslissing op bezwaar.
  De Verordening raadgevend referendum is niet van toepassing. Het betreft een raadsvoorstel over bezwaar- of beroepsprocedures of rechtsgedingen (artikel 3 lid 2 onder h Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

 5. Status: A

  Het betreft een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2021 dat betrekking heeft op bekrachtiging geheimhouding. Het bezwaarschrift is behandeld door de door de raad benoemde bezwaarschriftencommissie en voorzien van advies en een concept beslissing op bezwaar.
  De Verordening raadgevend referendum is niet van toepassing. Het betreft een raadsvoorstel over bezwaar- of beroepsprocedures of rechtsgedingen (artikel 3 lid 2 onder h Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

 6. Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad op de (ontwerp)begrotingswijziging 2022_1 van de GGD regio Utrecht, waarin wordt vastgesteld dat de raad geen opmerkingen heeft.

 7. Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vast te stellen als zienswijze op de Ontwerp Bestuursrapportage RUD 2022 met een tweede begrotingswijziging 2022 en Ontwerp Eerste Begrotingswijziging RUD 2023, waarin de raad aangeeft dat zij in kan stemmen met de inhoud van de documenten met als belangrijkste zienswijze:
  a. Akkoord voor onttrekking middelen uit de bestemmingsreserve en algemene reserve
  b. De attentie op het volgen van de verwachte productie van RUD
  c. Akkoord voor de verhoging van de lasten van de RUD naar aanleiding van de nieuwe CAO, omdat deze onvermijdelijk zijn.

 8. Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De derde en tweede begrotingswijziging 2022 vast te stellen, waarmee technische mutaties en de administratieve verwerking van besluiten van de gemeenteraad worden opgenomen in de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming.

 9. Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief aan de VRU vast te stellen, waarin herkenning wordt uitgesproken in de beschreven veiligheidsrisico’s in het Ontwerp-regionaal risicoprofiel 2023 ’Veiligheid in samenspel’ en inbreng wordt meegegeven voor het Beleidsplan 2024-2027.

 10. Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met het ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht (GR VRU).

 11. Status: B

  In de commissie MGOR is uitgebreid gedebatteerd over het Voorontwerp Herinrichten Weerdsingel Oostzijde. Hierbij hebben de fracties van EenUtrecht, Volt, VVD en Partij voor de Dieren reeds aangekondigd meer ruimte te willen geven aan de wensen en ideeën van bewoners in dit proces. Ter afronding van dit debat zullen deze fracties de raad een voorstel voorleggen dat gericht invulling geeft aan die ruimte en bewoners in staat stelt een volwaardig alternatief uit te werken en aan de raad voor te leggen.

 12. Status: B

  Het klimaatpanel is gestart en heeft een eerste bijeenkomst met de deelnemers op 12 december 2022. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad uitgesproken nog in 2023 te willen starten met een Burgerberaad over een cruciaal onderwerp waar de Utrechters ‘wakker van liggen’. EenUtrecht ziet het klimaatpanel daarom als een ideale plek om na te gaan of er in de energie- en klimaattransitie op beleidsniveau belangrijke dilemma’s zijn waarvan de deelnemers aan het klimaatpanel vinden dat de Utrechters samen daarin alsnog een keuze zouden moeten maken. EenUtrecht zal de raad daarom een voorstel voorleggen om het college op te dragen deze vraagstelling alsnog op te nemen in de opdracht voor het klimaatpanel.

 13. Status: B

  In de commissie ZWCS is uitgebreid gesproken over de wachtlijsten voor zwemlessen. Hierbij staat het aanmeldsysteem centraal, dat door veel ouders/verzorgers als onoverzichtelijk wordt ervaren. Ter afronding van dit debat willen de fracties van de Partij van de Arbeid en D66 de gemeenteraad een voorstel doen voor een transparanter aanmeldsysteem.
  Daarnaast willen CDA en D66 de raad een uitspraak laten doen over de mogelijkheid voor zwemverenigingen om, in zelfbeheer en tegen een gereduceerd tarief, gebruik te maken van zwemwater in de vroege ochtend.

 14. Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport.
  2. Het bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Jaffastraat 1, Nieuw-Engeland’ dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPJAFFASTR1NWENGEL-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPJAFFASTR1NWENGEL-VA01.dgn vast te stellen, op basis waarvan het pand aan de Jaffastraat 1 alleen nog gebruikt kan worden voor wonen (één woning) en niet meer voor de functies seksinrichting, maatschappelijke voorzieningen, zakelijke dienstverlening, bedrijven en nutsvoorzieningen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

 15. Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  1. Het Stedenbouwkundig Plan Groenewoud vast te stellen, met daarin:
  a. Het concept van een gezonde woonwijk op een knooppunt in het Wiel met Spaken;
  b. Een programma met minimaal 1500 woningen, een school, horeca en maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

 16. Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om wijzigingen in het ontwerp Chw bestemmingsplan Lomanlaan 103-105’ te verwerken
  2. Het ontwerp Chw bestemmingsplan Lomanlaan 103-105, De Gezusters, Transwijk dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPLOMANDEGEZUSTRAN-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPLOMANDEGEZUSTRAN-VA01.dgn vast te stellen, waarmee het mogelijk wordt gemaakt om de bestaande bebouwing te vervangen door twee woontorens met daarin 215 appartementen in de categorieën sociale huur en middenhuur, geschikt voor doorstroming en ouderen en een horecagelegenheid in de plint.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

 17. Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het vaststellingsrapport Bestemmingsplan Koningsweg 135, Maarschalkerweerd, Mereveld vast te stellen, waarin is beschreven dat het bestemmingsplan is aangepast naar aanleiding van de binnengekomen zienswijze;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Het bestemmingsplan Koningsweg 135, Maarschalkerweerd, Mereveld dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPKON135MAARSMEREV-VA01.gml met ondergrond NL.MRO.0344.BPKON135MAARSMEREV-VA01.dgn vast te stellen, waarmee de bouw van twee woningen, zeven recreatiewoningen en de aanleg van een recreatief wandelpad met ecologische oevers langs de Oud Wulverbroekwetering mogelijk wordt gemaakt.

 18. Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk vast te stellen, waarin het toekomstbeeld, verwoord in ambities voor de wijk op het gebied van mobiliteit, groen en openbare ruimte, ruimtelijke opbouw en bebouwing, wonen, werken en voorzieningen, duurzame energie en klimaatadaptatie voor de komende jaren wordt omschreven en waarbij de belangrijkste punten zijn:
  • Kanaleneiland en Transwijk zijn in 2040 groener, beter bereikbaar voor langzaam verkeer en goed verbonden met de rest van Utrecht.
  • Er blijft een groot deel sociale huurwoningen en er komen meer verschillende soorten woningen, onder andere door nieuwbouw.
  • Ook zijn Kanaleneiland en Transwijk in 2040 klimaatbestendig, dat is buiten zichtbaar op straat en in opgeknapte flats en duurzame nieuwe gebouwen.
  • De openbare ruimte richten we in 2040 minder in voor auto’s en parkeren en meer voor groen, wandelen, fietsen en ontmoeten, en het ziet er mooi uit.
  2. De reactienota omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk vast te stellen, met daarin de beantwoording van de reacties van betrokkenen uit de wijken op de omgevingsvisie.
  3. De ‘Omgevingsvisie Kanaleneiland Transwijk’ op te nemen in de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ ter vervanging van de ‘Visie As Kanaleneiland, Ruimtelijke Visie Transwijk, Visie Kanaleneiland Noord en Zuid”, als onderdeel van het gebiedsbeleid van de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/.

 19. Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met bijgevoegde inzet op de Meerjarenstrategie ROM Utrecht Region 2023 – 2026, ter voorbereiding op de aandeelhoudersvergadering van 12 december 2022
  (Inzet Meerjarenstrategie ROM Utrecht Region 2023 – 2026), waarbij de portefeuillehouder Economische Zaken:
  a. Instemt met de meerjarenstrategie;
  b. Vier aandachtspunten meegeeft voor verdere uitwerking van de strategie:
  i. Inhoudelijke lijnen van de Regionaal economische agenda concreet benoemen in de ambitie, met daarbij extra aandacht voor de regionale positionering op gezondheid;
  ii. Brede welvaart indicatoren gebruiken om naast Sustainable Development Goals (SDG’s) en economische indicatoren ook brede welvaart te monitoren;
  iii. Blijvende en voldoende aandacht besteden aan het opwerken van innovatieve voorstellen en proposities en inzet plegen op het EZK-innovatiebeleid;
  iv. Tijdig inspelen op onzekerheden als gevolg van veranderende economische omstandigheden, en hierover rapporteren in jaarplannen.

 20. Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, waarin de raad
  a) akkoord gaat met de gevraagde eenmalige extra bijdrage en aangeeft zich te kunnen vinden in de voorliggende ontwerpbegroting;
  b) aandacht vraagt voor de algemene reserve en een aantal inhoudelijke aandachtspunten meegeeft ten aanzien van betaalbaarheid, ondernemerschap, biodiversiteit en duurzaamheid.
  2. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van het Plassenschap Loosdrecht e.o., waarin wordt aangegeven dat er geen opmerkingen zijn.

 21. Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het vaststellingsrapport Chw Bestemmingsplan Kookgasvrij Overvecht vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Het Chw bestemmingsplan Kookgasvrij Overvecht dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.MRO.0344.BPKOOKGASVRIJOVERV-VA01.gml met ondergrond NL.MRO.0344.BPKOOKGASVRIJOVERV-VA01.dgn vast te stellen, waarmee het mogelijk wordt om de woningen binnen het plangebied in dit deel van Overvecht-Noord kookgasvrij te maken en de gewenste overgang naar elektrisch koken mogelijk te maken

 22. Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De wijziging van de Wegsleepverordening 2018, partiële herziening 2022 vast te stellen met de volgende wijzigingen:
  a. Actualisering van de tekst over Uitvoering en plaats bewaring voertuig (artikel 4) naar nieuwe contractpartner die de feitelijke handeling van slepen en bewaren uitvoert en de locatie van het depot;
  b. Actualisering van artikel 5 voor wat betreft de tarieven en introductie van een nieuwe categorie voor voertuigen boven 3500 kg.