Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 1 december 2022

14:00 - 22:30
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 1 december 2022 19:22
Eind
donderdag 1 december 2022 22:04
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:


14:00 - 17:00
19:30 - 22:30


19.30 uur:
Benoeming Nanda 't Lam, lid Rekenkamer

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 19:32 - 19:33
 2. 2
  Vaststellen agenda 14:02 - 14:03
 3. 3

  Beëindiging commissielidmaatschap Mirthe Biemans (PvdA)
  Ontslag Yvonne Hessel als lid van de bezwaarschriftencommissie


  Lijst ingekomen stukken zoals is vastgesteld in de Commissies EDW en VBF  november 2022
  De ingekomen stukken met het afdoeningsvoorstel staan conform de AVG, in iBabs achter een slotje

 4. 4

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De door het college opgelegde geheimhouding op documenten zoals vermeld in de bijlage ‘Bekrachtiging geheimhouding – gemeenteraad 1 december 2022’ te bekrachtigen conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet.

  Stemming

  Onderwerp
  Geheimhouding
  05:18:34 - 05:18:22 - Pagter, Marijn de
  05:18:22 - 05:09:09 - Zwanenberg, Pepijn
  04:56:46 - 04:56:25 - Zwanenberg, Pepijn
  04:56:26 - 04:56:10 - Pagter, Marijn de
  04:56:10 - 04:56:09 - Zwanenberg, Pepijn
  04:56:08 - 04:56:05 - Bosch, David
  04:56:05 - - Zwanenberg, Pepijn
 5. 5

 6. 7

 7. 8

  Dit agendapunt wordt als eerste agendapunt van het avonddagdeel behandeld.

  Moties

  Onderwerp
  M368 Vervolg Queridostraat
  M369 Herzie functiehuis van Toezichthouders en BOA’s

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Actuele moties: M368
  Actuele moties: M369
  Actuele moties: M369
  00:16:45 - 00:17:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:17:26 - 00:18:32 - Zweth, Rick van der
  00:18:32 - 00:18:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:18:38 - 00:18:46 -
  00:18:47 - 00:19:16 - Zweth, Rick van der
  00:19:16 - 00:19:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:19:39 - 00:20:25 - Vries, Dennis de
  00:20:25 - 00:20:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:20:27 - 00:20:50 - Vries, Dennis de
  00:20:51 - 00:21:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:21:10 - 00:21:38 - Zweth, Rick van der
  00:21:40 - 00:21:47 - Vries, Dennis de
  00:21:47 - 00:22:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:22:08 - 00:24:08 - Sungur, Mahmut
  00:22:52 - 00:22:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:22:56 - 00:23:26 - Meerding, Tess
  00:23:27 - 00:23:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:23:58 - 00:24:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:24:54 - 00:26:20 - Streefland, Rachel
  00:26:09 - 00:26:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:20 - 00:26:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:24 - 00:26:40 -
  00:26:40 - 00:27:05 - Streefland, Rachel
  00:27:06 - 00:27:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:27:11 - 00:27:24 - Sungur, Mahmut
  00:27:23 - 00:27:26 - Streefland, Rachel
  00:27:26 - - Dijksma, Sharon A.M.
  02:15:06 - 02:15:10 - Sungur, Mahmut
 8. 9

  Dit agendapunt wordt tijdens het ceremoniële gedeelte vanaf 19:30 behandeld.


  Status: A


  Het presidium stelt de raad voor te besluiten:
  1. Mevrouw Nanda ’t Lam MSc. te benoemen tot lid van de Rekenkamer Utrecht per 1 december 2022

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel benoeming Nanda 't Lam, lid Rekenkamer Utrecht
 9. 10

 10. 11

  Status: A


  Het betreft een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van de gemeenteraad van 15 juli 2021 dat betrekking heeft op niet opheffen geheimhouding. Het bezwaarschrift is behandeld door de door de raad benoemde bezwaarschriftencommissie en voorzien van advies en een concept beslissing op bezwaar.
  De Verordening raadgevend referendum is niet van toepassing. Het betreft een raadsvoorstel over bezwaar- of beroepsprocedures of rechtsgedingen (artikel 3 lid 2 onder h Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Bezwaar besluit niet opheffen geheimhouding
 11. 12

  Status: A


  Het betreft een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2021 dat betrekking heeft op bekrachtiging geheimhouding. Het bezwaarschrift is behandeld door de door de raad benoemde bezwaarschriftencommissie en voorzien van advies en een concept beslissing op bezwaar.
  De Verordening raadgevend referendum is niet van toepassing. Het betreft een raadsvoorstel over bezwaar- of beroepsprocedures of rechtsgedingen (artikel 3 lid 2 onder h Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Bezwaar bekrachtigingsbesluit geheimhouding
 12. 13

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad op de (ontwerp)begrotingswijziging 2022_1 van de GGD regio Utrecht, waarin wordt vastgesteld dat de raad geen opmerkingen heeft.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze (ontwerp)begrotingswijziging 2022_1 GGD Regio Utrecht
 13. 14

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vast te stellen als zienswijze op de Ontwerp Bestuursrapportage RUD 2022 met een tweede begrotingswijziging 2022 en Ontwerp Eerste Begrotingswijziging RUD 2023, waarin de raad aangeeft dat zij in kan stemmen met de inhoud van de documenten met als belangrijkste zienswijze:
  a. Akkoord voor onttrekking middelen uit de bestemmingsreserve en algemene reserve
  b. De attentie op het volgen van de verwachte productie van RUD
  c. Akkoord voor de verhoging van de lasten van de RUD naar aanleiding van de nieuwe CAO, omdat deze onvermijdelijk zijn.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijzemogelijkheid Ontwerp Bestuursrapportage 2022 met een tweede begrotingswijziging 2022 en Ontwerp eerste Begrotingswijziging 2023 Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht
 14. 15

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De derde en tweede begrotingswijziging 2022 vast te stellen, waarmee technische mutaties en de administratieve verwerking van besluiten van de gemeenteraad worden opgenomen in de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Derde en tweede begrotingswijziging 2022
  05:15:24 - 05:15:19 - Bosch, David
  05:15:15 - 05:15:13 - Pagter, Marijn de
 15. 16

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief aan de VRU vast te stellen, waarin herkenning wordt uitgesproken in de beschreven veiligheidsrisico’s in het Ontwerp-regionaal risicoprofiel 2023 ’Veiligheid in samenspel’ en inbreng wordt meegegeven voor het Beleidsplan 2024-2027.

  Amendementen

  Onderwerp
  A115 Gevolgen klimaatcrisis voor mens en dier

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Reactie op VRU Ontwerp-regionaal risicoprofiel 2023 en inbreng Beleidsplan 2024-2027
  05:14:50 - 05:14:30 - Heuven, Maarten van
  05:14:28 - 05:14:27 - Heuven, Maarten van
  03:49:09 - 03:48:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:58 - - Dijksma, Sharon A.M.
  02:15:49 - 02:16:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:25 - - Zwanenberg, Pepijn
 16. 17

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met het ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht (GR VRU).

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling VRU
 17. 18

  Status: B


  In de commissie MGOR is uitgebreid gedebatteerd over het Voorontwerp Herinrichten Weerdsingel Oostzijde. Hierbij hebben de fracties van EenUtrecht, Volt, VVD en Partij voor de Dieren reeds aangekondigd meer ruimte te willen geven aan de wensen en ideeën van bewoners in dit proces. Ter afronding van dit debat zullen deze fracties de raad een voorstel voorleggen dat gericht invulling geeft aan die ruimte en bewoners in staat stelt een volwaardig alternatief uit te werken en aan de raad voor te leggen.

  Moties

  Onderwerp
  M370 Burgerparticipatie Weerdsingel Oostzijde verdient beter
  M371 Bewonersalternatief gelijkwaardig meenemen bij herinrichten Weerdsingel Oostzijde
  M372 Realiseer Weerdpark met bewoners
  M373 Natuurvriendelijke oevers aan de Weerdsingel Oostzijde
  04:55:32 - 04:55:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:55:30 - 04:55:23 - Bode, Linda
  04:55:23 - 04:55:12 - Zwanenberg, Pepijn
  04:54:56 - 04:54:52 - Zwanenberg, Pepijn
  04:54:46 - 04:51:32 - Dijkstra, Gert
  04:51:34 - 04:51:29 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:31 - 04:51:11 - Passier, Charlotte
  04:51:15 - 04:51:13 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:11 - 04:50:13 - Dijkstra, Gert
  04:50:14 - 04:50:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:50:06 - 04:49:10 - Dijkstra, Gert
  04:49:27 - 04:49:24 - Zwanenberg, Pepijn
  04:49:23 - 04:49:20 - Zwanenberg, Pepijn
  04:49:08 - 04:48:14 - Dijkstra, Gert
  04:48:14 - 04:48:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:47:49 - 04:47:46 - Zwanenberg, Pepijn
  04:47:42 - 04:47:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:47:41 - 04:45:09 - Passier, Charlotte
  04:45:21 - 04:45:17 - Zwanenberg, Pepijn
  04:45:14 - 04:45:13 - Zwanenberg, Pepijn
  04:45:13 - 04:44:44 - Dekkers, Fred
  04:44:45 - 04:44:44 - Zwanenberg, Pepijn
  04:44:44 - 04:44:07 - Passier, Charlotte
  04:44:07 - 04:44:05 - Zwanenberg, Pepijn
  04:44:04 - 04:44:01 - Zwanenberg, Pepijn
  04:44:03 - 04:43:45 - Vasters, Joost
  04:43:47 - 04:43:46 - Zwanenberg, Pepijn
  04:43:45 - 04:42:59 - Passier, Charlotte
  04:42:59 - 04:42:59 - Zwanenberg, Pepijn
  04:42:58 - 04:42:37 - Vasters, Joost
  04:42:39 - 04:42:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:42:36 - 04:41:55 - Passier, Charlotte
  04:41:54 - 04:41:52 - Zwanenberg, Pepijn
  04:41:52 - 04:41:22 - Graaf, Rik van der
  04:41:24 - 04:41:23 - Zwanenberg, Pepijn
  04:41:23 - 04:40:54 - Passier, Charlotte
  04:40:54 - 04:40:51 - Zwanenberg, Pepijn
  04:40:51 - 04:40:47 - Dijkstra, Gert
  04:40:47 - 04:40:46 - Zwanenberg, Pepijn
  04:40:46 - 04:40:43 - Passier, Charlotte
  04:40:43 - 04:40:34 - Zwanenberg, Pepijn
  04:40:42 - 04:40:41 - Dijkstra, Gert
  04:40:41 - 04:40:40 - Dekkers, Fred
  04:40:32 - 04:40:27 - Dijkstra, Gert
  04:40:27 - 04:40:26 - Zwanenberg, Pepijn
  04:40:24 - 04:40:21 - Passier, Charlotte
  04:40:21 - 04:40:19 - Zwanenberg, Pepijn
  04:40:15 - 04:40:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:40:14 - 04:39:50 - Dijkstra, Gert
  04:39:50 - 04:39:50 - Zwanenberg, Pepijn
  04:39:50 - 04:39:41 - Passier, Charlotte
  04:39:40 - 04:39:39 - Zwanenberg, Pepijn
  04:39:38 - 04:39:27 - Dekkers, Fred
  04:39:27 - 04:39:26 - Zwanenberg, Pepijn
  04:39:26 - 04:38:52 - Passier, Charlotte
  04:38:52 - 04:38:50 - Zwanenberg, Pepijn
  04:38:50 - 04:38:34 - Graaf, Rik van der
  04:38:35 - 04:38:35 - Zwanenberg, Pepijn
  04:38:35 - 04:38:04 - Passier, Charlotte
  04:38:04 - 04:38:01 - Zwanenberg, Pepijn
  04:38:02 - 04:37:25 - Dekkers, Fred
  04:37:26 - 04:36:36 - Passier, Charlotte
  04:37:26 - 04:37:24 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:35 - 04:36:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:29 - 04:35:32 - Pagter, Marijn de
  04:35:31 - 04:35:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:35:19 - 04:35:18 - Zwanenberg, Pepijn
  04:35:18 - 04:28:33 -
  04:34:18 - 04:34:14 - Zwanenberg, Pepijn
  04:34:13 - 04:33:47 - Dekkers, Fred
  04:33:47 - 04:33:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:33:45 - 04:33:26 - Dekkers, Fred
  04:33:28 - 04:33:25 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:27 - 04:32:25 - Zwanenberg, Pepijn
  04:31:48 - 04:31:44 - Zwanenberg, Pepijn
  04:31:44 - 04:31:10 - Dekkers, Fred
  04:31:10 - 04:31:09 - Zwanenberg, Pepijn
  04:30:23 - 04:30:22 - Zwanenberg, Pepijn
  04:30:18 - 04:30:17 - Vasters, Joost
  04:30:18 - 04:30:14 - Zwanenberg, Pepijn
  04:30:16 - 04:29:52 - Vasters, Joost
  04:29:53 - 04:29:52 - Zwanenberg, Pepijn
  04:29:31 - 04:29:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:29:30 - 04:29:20 - Vasters, Joost
  04:29:21 - 04:29:20 - Zwanenberg, Pepijn
  04:28:58 - 04:28:57 - Zwanenberg, Pepijn
  04:28:57 - 04:28:52 - Vasters, Joost
  04:28:52 - 04:28:51 - Zwanenberg, Pepijn
  04:28:39 - 04:28:24 - Zwanenberg, Pepijn
  04:28:19 - 04:28:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:25:23 - 04:25:12 - Zwanenberg, Pepijn
  04:25:11 - 04:24:46 - Passier, Charlotte
  04:24:47 - 04:24:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:24:46 - 04:24:25 - Talhaoui, Mohamed
  04:24:24 - 04:24:22 - Zwanenberg, Pepijn
  04:24:22 - 04:24:08 - Steeg, Bert van
  04:24:08 - 04:24:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:24:07 - 04:23:42 - Talhaoui, Mohamed
  04:23:42 - 04:23:39 - Zwanenberg, Pepijn
  04:23:39 - 04:23:24 - Pagter, Marijn de
  04:23:23 - 04:23:23 - Zwanenberg, Pepijn
  04:23:23 - 04:22:57 - Talhaoui, Mohamed
  04:22:56 - 04:22:55 - Zwanenberg, Pepijn
  04:22:54 - 04:22:49 - Pagter, Marijn de
  04:22:49 - 04:22:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:22:47 - 04:22:45 - Talhaoui, Mohamed
  04:22:44 - 04:22:35 - Zwanenberg, Pepijn
  04:22:35 - 04:22:23 - Steeg, Bert van
  04:22:23 - 04:22:22 - Zwanenberg, Pepijn
  04:22:23 - 04:22:15 - Talhaoui, Mohamed
  04:22:14 - 04:22:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:21:46 - 04:21:45 - Zwanenberg, Pepijn
  04:21:45 - 04:17:53 - Bosch, David
  04:20:43 - 04:20:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:41 - 04:20:28 - Graaf, Rik van der
  04:20:32 - 04:20:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:17:51 - 04:17:45 - Zwanenberg, Pepijn
  04:17:47 - 04:17:12 - Steeg, Bert van
  04:17:12 - 04:17:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:17:08 - 04:16:30 - Oudejans, Annemarijn
  04:16:30 - 04:16:25 - Zwanenberg, Pepijn
  04:16:26 - 04:15:28 - Vasters, Joost
  04:15:32 - 04:15:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:15:29 - 04:14:48 - Passier, Charlotte
  04:14:56 - 04:14:53 - Zwanenberg, Pepijn
  04:14:49 - 04:14:30 - Vasters, Joost
  04:14:49 - 04:14:48 - Zwanenberg, Pepijn
  04:14:30 - 04:14:29 - Zwanenberg, Pepijn
  04:14:29 - 04:13:59 - Passier, Charlotte
  04:14:00 - 04:14:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:13:59 - 04:13:32 - Vasters, Joost
  04:13:32 - 04:13:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:13:30 - 04:13:19 - Passier, Charlotte
  04:13:19 - 04:13:18 - Zwanenberg, Pepijn
  04:13:18 - 04:13:07 - Pagter, Marijn de
  04:13:07 - 04:13:06 - Zwanenberg, Pepijn
  04:13:05 - 04:12:45 - Vasters, Joost
  04:12:44 - 04:12:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:12:42 - 04:12:26 - Pagter, Marijn de
  04:12:25 - 04:12:25 - Zwanenberg, Pepijn
  04:12:25 - 04:12:13 - Vasters, Joost
  04:12:14 - 04:12:13 - Zwanenberg, Pepijn
  04:12:13 - 04:12:08 - Pagter, Marijn de
  04:12:08 - 04:12:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:12:05 - 04:12:02 - Vasters, Joost
  04:12:03 - 04:11:54 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:58 - 04:11:56 - Vasters, Joost
  04:11:55 - 04:11:22 - Graaf, Rik van der
  04:11:24 - 04:11:22 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:21 - 04:10:20 - Dekkers, Fred
  04:10:20 - 04:10:19 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:18 - 04:10:07 - Passier, Charlotte
  04:10:08 - 04:10:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:07 - 04:09:33 - Dekkers, Fred
  04:09:35 - 04:09:33 - Zwanenberg, Pepijn
  04:09:32 - 04:09:17 - Bosch, David
  04:09:22 - 04:09:20 - Zwanenberg, Pepijn
  04:09:20 - 04:08:51 - Dekkers, Fred
  04:08:51 - 04:08:50 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:50 - 04:08:28 - Bosch, David
  04:08:29 - 04:08:26 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:28 - 04:08:05 - Dekkers, Fred
  04:08:04 - 04:08:02 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:02 - 04:07:24 - Hessel, Yvonne
  04:07:26 - 04:07:25 - Zwanenberg, Pepijn
  04:07:25 - 04:07:23 - Dekkers, Fred
  04:07:23 - 04:07:21 - Hessel, Yvonne
  04:07:20 - 04:06:56 - Dekkers, Fred
  04:06:56 - 04:06:55 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:55 - 04:06:16 - Hessel, Yvonne
  04:06:17 - 04:05:49 - Dekkers, Fred
  04:06:16 - 04:06:15 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:16 - 04:06:16 - Hessel, Yvonne
  04:05:49 - 04:05:42 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:43 - 04:05:15 - Passier, Charlotte
  04:05:15 - 04:05:14 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:15 - 04:04:30 - Dekkers, Fred
  04:04:29 - 04:04:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:28 - 04:04:11 - Passier, Charlotte
  04:04:11 - 04:03:38 - Dekkers, Fred
  04:04:11 - 04:04:10 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:38 - 04:02:59 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:58 - 04:02:37 - Bosch, David
  04:02:54 - 04:02:52 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:49 - 04:02:46 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:36 - 04:02:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:47 - 04:01:46 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:46 - 04:00:54 - Hooijdonk, Lot van
  04:00:59 - 04:00:55 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:57 - 04:00:50 - Bosch, David
  04:00:49 - 04:00:44 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:49 - 04:00:44 - Hooijdonk, Lot van
  04:00:43 - 04:00:42 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:42 - 04:00:32 - Bosch, David
  04:00:32 - 04:00:31 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:32 - 04:00:10 - Hooijdonk, Lot van
  04:00:17 - 04:00:10 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:15 - 03:59:55 - Bosch, David
  03:59:55 - 03:57:16 - Hooijdonk, Lot van
  03:59:54 - 03:59:53 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:23 - 03:57:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:20 - 03:57:09 - Dijkstra, Gert
  03:57:10 - 03:56:36 - Hooijdonk, Lot van
  03:57:09 - 03:57:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:35 - 03:56:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:32 - 03:56:04 - Hooijdonk, Lot van
  03:56:10 - 03:56:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:03 - 03:55:54 - Dijkstra, Gert
  03:55:53 - 03:55:53 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:53 - 03:53:52 - Hooijdonk, Lot van
  03:55:41 - 03:55:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:52 - 03:53:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:51 - 03:53:19 -
  03:53:29 - 03:53:27 - Hooijdonk, Lot van
  03:53:19 - 03:53:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:18 - 03:52:48 - Hooijdonk, Lot van
  03:52:48 - 03:52:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:46 - 03:52:13 -
  03:52:16 - 03:52:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:13 - 03:51:27 - Hooijdonk, Lot van
  03:51:28 - 03:51:26 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:27 - 03:51:07 -
  03:51:07 - 03:51:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:07 - 03:51:00 - Hooijdonk, Lot van
  03:50:59 - 03:50:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:56 - 03:50:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:21 - - Heuven, Maarten van
  02:16:41 - 02:16:51 -
  02:16:51 - 02:16:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:10 - 02:17:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:29 - 02:18:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:14 - 02:18:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:25 - 02:18:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:45 - 02:19:01 - Dekkers, Fred
  02:19:00 - 02:19:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:02 - 02:19:03 - Dekkers, Fred
  02:19:09 - 02:19:17 - Graaf, Rik van der
  02:19:17 - 02:19:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:31 - 02:19:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:50 - 02:20:04 - Dekkers, Fred
  02:20:05 - 02:20:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:16 - - Zwanenberg, Pepijn
 18. 19

  Status: B


  Het klimaatpanel is gestart en heeft een eerste bijeenkomst met de deelnemers op 12 december 2022. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad uitgesproken nog in 2023 te willen starten met een Burgerberaad over een cruciaal onderwerp waar de Utrechters ‘wakker van liggen’. EenUtrecht ziet het klimaatpanel daarom als een ideale plek om na te gaan of er in de energie- en klimaattransitie op beleidsniveau belangrijke dilemma’s zijn waarvan de deelnemers aan het klimaatpanel vinden dat de Utrechters samen daarin alsnog een keuze zouden moeten maken. EenUtrecht zal de raad daarom een voorstel voorleggen om het college op te dragen deze vraagstelling alsnog op te nemen in de opdracht voor het klimaatpanel.

  Moties

  Onderwerp
  M374 Van advies naar mandaat, van klimaatpanel tot burgerberaad
  M375 Tolken voor het klimaatpanel
  03:42:18 - 03:42:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:42:06 - 03:41:36 - Dijkstra, Gert
  03:41:36 - 03:41:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:41:19 - 03:41:11 - Zweth, Rick van der
  03:41:10 - 03:41:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:41:08 - 03:41:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:40:45 - 03:40:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:40:17 - 03:37:13 - Nolten, Stevie
  03:39:52 - 03:39:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:38:59 - 03:38:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:38:56 - 03:38:14 - Peters, Ralph
  03:38:13 - 03:38:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:37:46 - 03:37:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:37:14 - 03:37:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:36:44 - 03:35:40 - Hooijdonk, Lot van
  03:35:41 - 03:35:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:35:12 - 03:34:55 - Hooijdonk, Lot van
  03:34:54 - 03:34:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:34:47 - 03:34:20 - Hooijdonk, Lot van
  03:34:18 - 03:34:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:34:04 - 03:34:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:34:00 - - Dijksma, Sharon A.M.
  02:20:47 - - Zwanenberg, Pepijn
 19. 20

  Status: B


  In de commissie ZWCS is uitgebreid gesproken over de wachtlijsten voor zwemlessen. Hierbij staat het aanmeldsysteem centraal, dat door veel ouders/verzorgers als onoverzichtelijk wordt ervaren. Ter afronding van dit debat willen de fracties van de Partij van de Arbeid en D66 de gemeenteraad een voorstel doen voor een transparanter aanmeldsysteem.
  Daarnaast willen CDA en D66 de raad een uitspraak laten doen over de mogelijkheid voor zwemverenigingen om, in zelfbeheer en tegen een gereduceerd tarief, gebruik te maken van zwemwater in de vroege ochtend.

  Moties

  Onderwerp
  M376 Gelijke Toegang tot Zwemles
  M377 Slimmer met schaars zwemwater
  M378 Onderzoek naar draagvlak pilot toegankelijke zwemles

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Debat Zwemmen, zwemlessen en wachtlijsten: aanmeld- en wachtlijstsysteem
  Debat Zwemmen, zwemlessen en wachtlijsten: M377
  03:33:10 - 03:32:15 - Talhaoui, Mohamed
  03:32:16 - 03:31:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:31:58 - 03:31:36 - Deldjou Fard, Melody
  03:31:34 - 03:31:28 - Talhaoui, Mohamed
  03:31:27 - 03:31:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:31:23 - 03:31:02 -
  03:31:00 - 03:30:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:30:28 - 03:28:48 - Steeg, Bert van
  03:29:21 - 03:29:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:28:49 - 03:28:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:28:28 - 03:28:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:28:17 - 03:27:45 - Steeg, Bert van
  03:27:45 - 03:27:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:26:17 - 03:26:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:26:09 - 03:25:48 - Al-Saqaff, Mariam
  03:25:46 - 03:25:15 -
  03:25:15 - 03:25:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:25:13 - 03:25:00 - Al-Saqaff, Mariam
  03:25:00 - 03:24:32 -
  03:24:32 - 03:24:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:24:30 - 03:24:09 -
  03:24:09 - 03:23:43 -
  03:23:41 - 03:23:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:23:40 - 03:23:40 - Sungur, Mahmut
  03:23:39 - 03:23:13 - Deldjou Fard, Melody
  03:23:14 - 03:23:02 -
  03:23:02 - 03:23:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:23:01 - 03:22:51 - Sungur, Mahmut
  03:22:51 - 03:22:43 -
  03:22:42 - 03:22:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:22:32 - 03:21:48 -
  03:21:47 - 03:21:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:21:41 - 03:20:56 - Al-Saqaff, Mariam
  03:20:56 - 03:20:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:20:29 - 03:18:30 - Oosters, Eva
  03:18:31 - 03:18:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:18:30 - 03:18:20 - Steeg, Bert van
  03:18:19 - 03:17:45 - Oosters, Eva
  03:17:47 - 03:17:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:45 - 03:17:30 - Talhaoui, Mohamed
  03:17:28 - 03:16:59 - Oosters, Eva
  03:17:00 - 03:16:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:16:58 - 03:16:42 - Deldjou Fard, Melody
  03:16:40 - 03:16:22 - Oosters, Eva
  03:16:22 - 03:16:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:16:22 - 03:16:09 - Deldjou Fard, Melody
  03:16:06 - 03:16:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:16:04 - 03:15:56 - Oosters, Eva
  03:15:57 - 03:15:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:15:52 - 03:14:02 - Oosters, Eva
  03:14:10 - 03:14:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:14:01 - 03:13:49 - Sungur, Mahmut
  03:13:48 - 03:13:35 - Oosters, Eva
  03:13:35 - 03:13:26 - Sungur, Mahmut
  03:13:35 - 03:13:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:13:25 - 03:13:05 - Oosters, Eva
  03:13:05 - 03:12:52 - Sungur, Mahmut
  03:13:05 - 03:13:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:12:52 - 03:12:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:12:52 - 03:12:32 - Oosters, Eva
  03:12:29 - 03:12:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:12:27 - 03:11:54 - Graaf, Rik van der
  03:12:21 - 03:12:20 - Oosters, Eva
  03:11:55 - 03:11:15 - Oosters, Eva
  03:11:14 - 03:11:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:11:11 - 03:10:59 - Graaf, Rik van der
  03:10:58 - 03:10:47 - Oosters, Eva
  03:10:48 - 03:10:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:10:46 - 03:10:20 -
  03:10:19 - 03:10:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:10:15 - 03:09:35 -
  03:09:33 - 03:08:55 - Oosters, Eva
  03:09:12 - 03:09:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:08:55 - 03:08:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:08:36 - 03:08:12 - Deldjou Fard, Melody
  03:08:12 - 03:08:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:08:11 - 03:07:59 - Oosters, Eva
  03:07:59 - 03:07:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:07:58 - 03:07:38 - Steeg, Bert van
  03:07:36 - 03:07:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:07:36 - 03:07:25 - Oosters, Eva
  03:07:24 - - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:18 - 02:21:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:36 - 02:21:50 - Sasbrink, Anne
  02:21:51 - 02:21:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:53 - 02:22:07 - Graaf, Rik van der
  02:22:08 - 02:22:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:10 - 02:22:15 - Sungur, Mahmut
  02:22:16 - 02:22:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:17 - 02:22:29 - Hessel, Yvonne
  02:22:31 - 02:22:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:32 - 02:22:33 - Hessel, Yvonne
  02:22:34 - 02:22:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:46 - - Zwanenberg, Pepijn
 20. 21

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport.
  2. Het bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Jaffastraat 1, Nieuw-Engeland’ dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPJAFFASTR1NWENGEL-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPJAFFASTR1NWENGEL-VA01.dgn vast te stellen, op basis waarvan het pand aan de Jaffastraat 1 alleen nog gebruikt kan worden voor wonen (één woning) en niet meer voor de functies seksinrichting, maatschappelijke voorzieningen, zakelijke dienstverlening, bedrijven en nutsvoorzieningen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A116 Sluit geen wijken uit voor sekswerk

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Jaffastraat 1, Nieuw-Engeland
  03:06:39 - 03:05:32 - Vliet, Dirk-Jan van
  03:05:32 - 03:05:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:05:28 - 03:05:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:05:08 - 03:04:42 - Eerenberg, Eelco
  03:04:41 - - Dijksma, Sharon A.M.
  02:23:07 - 02:23:25 - Meerding, Tess
  02:23:25 - 02:23:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:37 - 02:23:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:09 - - Zwanenberg, Pepijn
 21. 22

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  1. Het Stedenbouwkundig Plan Groenewoud vast te stellen, met daarin:
  a. Het concept van een gezonde woonwijk op een knooppunt in het Wiel met Spaken;
  b. Een programma met minimaal 1500 woningen, een school, horeca en maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

  Moties

  Onderwerp
  M379 Kies voor een duurzaam Groenewoud
  M380 Maak mobiliteit in Groenewoud van deze tijd
  M381 Betaalbaar wonen boven Tiny Houses
  M382 Meer woningen, dan betaalbaar in Groenewoud
  M383 Verhoog percentage midden-huur in Groenewoud
  M384 Gun studenten een plek in Groenewoud

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel vaststelling Stedenbouwkundig Plan Groenewoud

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel vaststelling Stedenbouwkundig Plan Groenewoud: M380
  Raadsvoorstel vaststelling Stedenbouwkundig Plan Groenewoud: M381
  Raadsvoorstel vaststelling Stedenbouwkundig Plan Groenewoud: M382
  Raadsvoorstel vaststelling Stedenbouwkundig Plan Groenewoud: M384
  03:04:00 - 03:02:24 - Bode, Linda
  03:02:31 - 03:02:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:02:26 - 03:02:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:02:24 - 03:02:18 - Kleinrensink, Julia
  03:02:17 - 03:02:05 - Bode, Linda
  03:02:05 - 03:02:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:02:04 - 03:01:57 - Kleinrensink, Julia
  03:01:56 - 03:01:28 - Bode, Linda
  03:01:27 - 03:01:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:01:26 - 03:00:47 - Bode, Linda
  03:00:57 - 03:00:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:00:52 - 03:00:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:00:49 - 03:00:33 - Hoonte, Gertjan te
  03:00:32 - 03:00:09 - Bode, Linda
  03:00:08 - 03:00:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:00:07 - 02:59:50 - Hoonte, Gertjan te
  02:59:49 - 02:59:31 - Bode, Linda
  02:59:32 - 02:59:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:59:31 - 02:59:20 - Hoonte, Gertjan te
  02:59:18 - 02:58:35 - Bode, Linda
  02:59:02 - 02:58:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:58:35 - 02:58:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:58:27 - 02:58:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:58:19 - 02:58:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:58:05 - 02:55:39 - Zweth, Rick van der
  02:56:44 - 02:56:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:56:07 - 02:56:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:56:06 - 02:56:04 - Hoonte, Gertjan te
  02:56:02 - 02:55:52 - Hoonte, Gertjan te
  02:55:38 - 02:55:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:55:36 - 02:55:28 - Zweth, Rick van der
  02:55:31 - 02:55:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:55:22 - 02:55:00 - Stellinga, Hessel
  02:55:08 - 02:54:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:54:58 - 02:54:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:54:29 - 02:54:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:54:24 - 02:53:24 - Stellinga, Hessel
  02:53:25 - 02:53:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:53:20 - 02:53:07 - Zweth, Rick van der
  02:53:04 - 02:53:02 - Stellinga, Hessel
  02:53:01 - 02:53:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:52:59 - 02:52:44 - Zweth, Rick van der
  02:52:42 - 02:52:03 - Stellinga, Hessel
  02:52:03 - 02:52:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:52:02 - 02:52:02 - Zweth, Rick van der
  02:52:01 - 02:51:51 - Zweth, Rick van der
  02:51:50 - 02:51:04 - Stellinga, Hessel
  02:51:02 - 02:50:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:50:56 - 02:50:44 - Zweth, Rick van der
  02:50:43 - 02:50:38 - Stellinga, Hessel
  02:50:38 - 02:50:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:50:29 - 02:50:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:50:08 - 02:49:04 - Vliet, Dirk-Jan van
  02:49:05 - 02:48:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:49:00 - 02:48:32 - Graaf, Rik van der
  02:48:33 - 02:48:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:48:31 - 02:47:45 - Hoonte, Gertjan te
  02:47:44 - 02:47:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:47:22 - 02:46:12 - Oudejans, Annemarijn
  02:46:16 - 02:46:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:46:06 - 02:45:43 - Kleinrensink, Julia
  02:45:43 - 02:45:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:43:35 - 02:43:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:43:34 - 02:43:17 - Bode, Linda
  02:43:16 - 02:41:04 - Eerenberg, Eelco
  02:43:01 - 02:43:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:41:07 - 02:41:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:41:03 - 02:40:40 - Stellinga, Hessel
  02:40:40 - 02:39:52 - Eerenberg, Eelco
  02:39:53 - 02:39:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:39:42 - 02:39:36 - Bode, Linda
  02:39:31 - 02:39:24 - Oudejans, Annemarijn
  02:39:22 - 02:39:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:39:22 - 02:39:17 - Zweth, Rick van der
  02:39:17 - 02:38:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:38:31 - 02:38:30 - Stellinga, Hessel
  02:24:25 - 02:24:51 - Stellinga, Hessel
  02:24:28 - 02:24:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:43 - 02:24:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:58 - 02:25:19 -
  02:25:19 - 02:25:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:35 - 02:25:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:04 - 02:26:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:32 - - Zwanenberg, Pepijn
 22. 23

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om wijzigingen in het ontwerp Chw bestemmingsplan Lomanlaan 103-105’ te verwerken
  2. Het ontwerp Chw bestemmingsplan Lomanlaan 103-105, De Gezusters, Transwijk dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPLOMANDEGEZUSTRAN-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPLOMANDEGEZUSTRAN-VA01.dgn vast te stellen, waarmee het mogelijk wordt gemaakt om de bestaande bebouwing te vervangen door twee woontorens met daarin 215 appartementen in de categorieën sociale huur en middenhuur, geschikt voor doorstroming en ouderen en een horecagelegenheid in de plint.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Moties

  Onderwerp
  M385 Verhoog percentage midden-huur aan de Lomanlaan

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Lomanlaan 103-105
  02:37:33 - 02:37:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:37:27 - 02:37:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:37:24 - 02:36:52 - Vliet, Dirk-Jan van
  02:36:53 - 02:36:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:36:51 - 02:35:42 - Heuven, Maarten van
  02:35:42 - 02:35:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:33:43 - 02:33:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:33:40 - 02:33:26 - Heuven, Maarten van
  02:33:25 - 02:33:08 - Eerenberg, Eelco
  02:33:07 - 02:33:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:33:06 - 02:32:54 - Heuven, Maarten van
  02:32:53 - 02:32:46 - Eerenberg, Eelco
  02:32:45 - 02:32:09 - Dijksma, Sharon A.M.
 23. 24

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het vaststellingsrapport Bestemmingsplan Koningsweg 135, Maarschalkerweerd, Mereveld vast te stellen, waarin is beschreven dat het bestemmingsplan is aangepast naar aanleiding van de binnengekomen zienswijze;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Het bestemmingsplan Koningsweg 135, Maarschalkerweerd, Mereveld dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPKON135MAARSMEREV-VA01.gml met ondergrond NL.MRO.0344.BPKON135MAARSMEREV-VA01.dgn vast te stellen, waarmee de bouw van twee woningen, zeven recreatiewoningen en de aanleg van een recreatief wandelpad met ecologische oevers langs de Oud Wulverbroekwetering mogelijk wordt gemaakt.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Koningsweg 135, Maarschalkerweerd, Mereveld
  05:13:54 - 05:13:51 - Bosch, David
  05:13:51 - 05:13:45 - Zwanenberg, Pepijn
  05:13:45 - 05:13:25 - Sasbrink, Anne
  05:13:43 - 05:13:42 - Zwanenberg, Pepijn
  05:13:25 - - Zwanenberg, Pepijn
 24. 25

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk vast te stellen, waarin het toekomstbeeld, verwoord in ambities voor de wijk op het gebied van mobiliteit, groen en openbare ruimte, ruimtelijke opbouw en bebouwing, wonen, werken en voorzieningen, duurzame energie en klimaatadaptatie voor de komende jaren wordt omschreven en waarbij de belangrijkste punten zijn:
  • Kanaleneiland en Transwijk zijn in 2040 groener, beter bereikbaar voor langzaam verkeer en goed verbonden met de rest van Utrecht.
  • Er blijft een groot deel sociale huurwoningen en er komen meer verschillende soorten woningen, onder andere door nieuwbouw.
  • Ook zijn Kanaleneiland en Transwijk in 2040 klimaatbestendig, dat is buiten zichtbaar op straat en in opgeknapte flats en duurzame nieuwe gebouwen.
  • De openbare ruimte richten we in 2040 minder in voor auto’s en parkeren en meer voor groen, wandelen, fietsen en ontmoeten, en het ziet er mooi uit.
  2. De reactienota omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk vast te stellen, met daarin de beantwoording van de reacties van betrokkenen uit de wijken op de omgevingsvisie.
  3. De ‘Omgevingsvisie Kanaleneiland Transwijk’ op te nemen in de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ ter vervanging van de ‘Visie As Kanaleneiland, Ruimtelijke Visie Transwijk, Visie Kanaleneiland Noord en Zuid”, als onderdeel van het gebiedsbeleid van de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/.

  Amendementen

  Onderwerp
  A117 Hoogbouw
  A118 Ruimte voor gemeenschappen
  A119 Geef ruimte aan sport, spel en recreatie

  Moties

  Onderwerp
  M386 Woongroepen voor ouderen
  M387 Eenduidig in de omgevingsvisie
  M388 Geen betaald parkeren invoeren in Kanaleneiland
  M389 Genoeg parkeerplaatsen voor Kanaleneiland
  M390 Houd Kanaleneiland-Transwijk bereikbaar voor alle inwoners
  M391 Aantrekkelijke wijk voor ouderen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststellen Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststellen Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk: M386
  Raadsvoorstel Vaststellen Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk: M387
  Raadsvoorstel Vaststellen Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk: M391
  00:28:31 - 00:31:48 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:43 - 00:31:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:31:47 - 00:31:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:31:50 - 00:32:12 -
  00:31:50 - 00:32:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:48 - 00:32:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:33:15 - 00:36:30 - Hoonte, Gertjan te
  00:34:17 - 00:34:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:34:26 - 00:34:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:34:29 - 00:34:35 -
  00:36:08 - 00:36:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:36:30 - 00:36:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:36:46 - 00:38:06 - Graaf, Rik van der
  00:37:57 - 00:38:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:38:05 - 00:38:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:38:30 - 00:41:28 - Oudejans, Annemarijn
  00:39:07 - 00:39:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:39:09 - 00:39:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:39:11 - 00:39:37 -
  00:40:02 - 00:40:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:02 - 00:40:16 -
  00:40:04 - 00:40:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:16 - 00:40:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:40 - 00:40:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:40 - 00:41:00 -
  00:41:23 - 00:41:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:26 - 00:41:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:41 - 00:41:52 - Sungur, Mahmut
  00:41:55 - 00:42:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:42:17 - 00:42:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:42:19 - 00:46:30 - Sungur, Mahmut
  00:43:15 - 00:43:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:43:44 - 00:43:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:43:51 - 00:43:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:43:52 - 00:44:18 - Bode, Linda
  00:45:04 - 00:45:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:45:05 - 00:45:16 - Bode, Linda
  00:45:54 - 00:45:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:46:26 - 00:46:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:46:51 - 00:48:48 - Steeg, Bert van
  00:47:58 - 00:47:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:48:44 - 00:48:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:48:47 - 00:48:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:49:09 - 00:50:52 -
  00:50:51 - 00:50:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:50:55 - 00:50:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:50:56 - 00:52:00 - Zweth, Rick van der
  00:52:00 - 00:52:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:52:32 - 00:54:27 - Eerenberg, Eelco
  00:54:26 - 00:54:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:54:28 - 00:55:00 - Hoonte, Gertjan te
  00:55:02 - 00:55:39 - Eerenberg, Eelco
  00:55:38 - 00:55:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:55:40 - 00:56:01 -
  00:56:04 - 00:57:18 - Eerenberg, Eelco
  00:57:15 - 00:57:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:57:19 - 00:57:38 - Hoonte, Gertjan te
  00:57:39 - 00:59:07 - Eerenberg, Eelco
  00:59:07 - 00:59:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:59:08 - 00:59:43 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:44 - 01:00:57 - Eerenberg, Eelco
  01:00:56 - 01:00:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:00:57 - 01:01:27 - Sungur, Mahmut
  01:01:27 - 01:03:40 - Eerenberg, Eelco
  01:03:28 - 01:03:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:03:29 - 01:03:57 - Steeg, Bert van
  01:03:57 - 01:04:27 - Steeg, Bert van
  01:03:58 - 01:04:33 - Eerenberg, Eelco
  01:04:32 - 01:04:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:04:33 - 01:05:01 - Steeg, Bert van
  01:05:02 - 01:06:14 - Eerenberg, Eelco
  01:05:51 - 01:05:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:06:14 - 01:06:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:06:22 - 01:06:27 - Hoonte, Gertjan te
  01:06:26 - 01:06:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:06:29 - 01:06:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:06:33 - 01:06:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:06:39 - 01:06:49 - Steeg, Bert van
  01:06:49 - - Dijksma, Sharon A.M.
  02:28:56 - 02:29:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:19 - 02:29:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:52 - 02:30:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:32 - 02:30:59 - Hoonte, Gertjan te
  02:30:39 - 02:30:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:45 - 02:30:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:58 - 02:31:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:43 - 02:31:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:51 - 02:32:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:05 - 02:32:23 - Steeg, Bert van
  02:32:23 - 02:32:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:25 - 02:32:42 - Hoonte, Gertjan te
  02:32:42 - 02:32:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:46 - 02:33:10 - Dijkstra, Gert
  02:32:49 - 02:33:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:10 - 02:33:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:24 - 02:33:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:51 - 02:34:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:17 - 02:34:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:03 - 02:35:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:06 - - Zwanenberg, Pepijn
 25. 26

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De algemene verklaring van geen bedenkingen van 9 december 2010 te verruimen voor de oprichting van tijdelijke woningen voor de duur van maximaal 15 jaar op de locaties Pagelaan, Befu-terrein en Wetering Zuid (ongeveer 1.000 tijdelijke wooneenheden).

  Moties

  Onderwerp
  M392 Tijdelijk wonen met kwaliteit
  M393 Eerlijk toewijzen tijdelijke woningen
  M394 Informeer de raad over álle toepassingen van de avvgb
  M395 Mogelijkheid van behoud wachttijd na betrekken van flexwoning

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Versnelling realisatie tijdelijke woningbouw in 2023 voor Pagelaan Befu terrein en Wetering Zuid

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Versnelling realisatie tijdelijke woningbouw in 2023 voor Pagelaan Befu terrein en Wetering Zuid: M392
  01:07:38 - 01:10:33 -
  01:09:32 - 01:09:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:10:32 - 01:10:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:10:54 - 01:10:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:11:06 - 01:11:37 - Dijkstra, Gert
  01:11:37 - 01:11:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:12:16 - 01:13:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:34 - 01:13:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:14:11 - 01:17:19 - Sasbrink, Anne
  01:17:19 - 01:17:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:17:29 - 01:17:47 - Oudejans, Annemarijn
  01:17:47 - 01:18:37 - Sasbrink, Anne
  01:18:38 - 01:18:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:19:04 - 01:20:20 - Meerding, Tess
  01:20:20 - 01:20:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:20:42 - 01:21:33 - Bosch, David
  01:21:32 - 01:21:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:29:38 - 01:29:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:29:46 - 01:30:08 - Meerding, Tess
  01:30:10 - 01:30:14 - Vries, Dennis de
  01:30:14 - 01:30:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:30:16 - 01:30:30 -
  01:30:24 - 01:30:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:30:35 - 01:30:39 - Bosch, David
  01:30:38 - - Dijksma, Sharon A.M.
  02:35:45 - 02:36:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:06 - 02:36:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:35 - 02:37:36 - Dekkers, Fred
  02:37:45 - 02:37:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:45 - 02:38:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:01 - 02:39:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:32 - - Zwanenberg, Pepijn
 26. 27

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met bijgevoegde inzet op de Meerjarenstrategie ROM Utrecht Region 2023 – 2026, ter voorbereiding op de aandeelhoudersvergadering van 12 december 2022
  (Inzet Meerjarenstrategie ROM Utrecht Region 2023 – 2026), waarbij de portefeuillehouder Economische Zaken:
  a. Instemt met de meerjarenstrategie;
  b. Vier aandachtspunten meegeeft voor verdere uitwerking van de strategie:
  i. Inhoudelijke lijnen van de Regionaal economische agenda concreet benoemen in de ambitie, met daarbij extra aandacht voor de regionale positionering op gezondheid;
  ii. Brede welvaart indicatoren gebruiken om naast Sustainable Development Goals (SDG’s) en economische indicatoren ook brede welvaart te monitoren;
  iii. Blijvende en voldoende aandacht besteden aan het opwerken van innovatieve voorstellen en proposities en inzet plegen op het EZK-innovatiebeleid;
  iv. Tijdig inspelen op onzekerheden als gevolg van veranderende economische omstandigheden, en hierover rapporteren in jaarplannen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Akkoord inzet Meerjarenstrategie Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM) 2023-2026
  05:10:08 - 05:10:04 - Sasbrink, Anne
  05:10:03 - 05:10:00 - Bosch, David
  05:09:57 - 05:09:56 - Hessel, Yvonne
  05:09:51 - 05:09:49 - Sungur, Mahmut
 27. 28

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, waarin de raad
  a) akkoord gaat met de gevraagde eenmalige extra bijdrage en aangeeft zich te kunnen vinden in de voorliggende ontwerpbegroting;
  b) aandacht vraagt voor de algemene reserve en een aantal inhoudelijke aandachtspunten meegeeft ten aanzien van betaalbaarheid, ondernemerschap, biodiversiteit en duurzaamheid.
  2. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van het Plassenschap Loosdrecht e.o., waarin wordt aangegeven dat er geen opmerkingen zijn.

  Moties

  Onderwerp
  M396 Werk niet mee aan greenwashing door Shell

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze bij 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
  01:32:22 - 01:32:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:32:28 - 01:32:42 - Bosch, David
  01:32:43 - 01:32:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:32:44 - 01:32:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:32:45 - 01:32:58 - Graaf, Rik van der
  01:32:57 - 01:32:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:32:59 - 01:33:26 - Bosch, David
  01:33:24 - 01:33:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:33:26 - 01:33:47 - Graaf, Rik van der
  01:33:46 - 01:33:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:33:46 - 01:33:51 - Bosch, David
  01:33:52 - 01:34:04 - Graaf, Rik van der
  01:34:04 - 01:34:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:34:05 - 01:34:24 - Pagter, Marijn de
  01:34:25 - 01:34:55 - Graaf, Rik van der
  01:34:54 - 01:34:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:34:55 - 01:35:18 - Pagter, Marijn de
  01:35:19 - 01:35:49 - Graaf, Rik van der
  01:35:20 - 01:35:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:35:47 - 01:35:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:35:51 - 01:36:06 - Stylianou, Nadia
  01:36:08 - 01:36:54 - Graaf, Rik van der
  01:36:53 - 01:36:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:36:54 - 01:37:09 - Stylianou, Nadia
  01:37:09 - 01:37:29 - Graaf, Rik van der
  01:37:27 - 01:37:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:37:40 - 01:39:00 - Voortman, Linda
  01:39:00 - 01:39:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:40:17 - 02:40:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:35 - 02:40:39 - Stellinga, Hessel
  02:40:45 - 02:40:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:03 - - Zwanenberg, Pepijn
 28. 29

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het vaststellingsrapport Chw Bestemmingsplan Kookgasvrij Overvecht vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Het Chw bestemmingsplan Kookgasvrij Overvecht dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.MRO.0344.BPKOOKGASVRIJOVERV-VA01.gml met ondergrond NL.MRO.0344.BPKOOKGASVRIJOVERV-VA01.dgn vast te stellen, waarmee het mogelijk wordt om de woningen binnen het plangebied in dit deel van Overvecht-Noord kookgasvrij te maken en de gewenste overgang naar elektrisch koken mogelijk te maken

  Amendementen

  Onderwerp
  A120 Geen dwang maar keuze voor elektra

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Chw bestemmingsplan kookgasvrij Overvecht
  01:39:30 - 01:40:05 - Sungur, Mahmut
  01:40:05 - 01:40:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:40:19 - 01:40:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:40:26 - 01:41:13 - Peters, Ralph
  01:40:33 - 01:40:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:41:14 - 01:41:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:41:15 - 01:41:16 - Hoonte, Gertjan te
  01:41:22 - 01:41:46 - Bosch, David
  01:41:44 - 01:42:14 - Peters, Ralph
  01:41:46 - 01:41:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:42:14 - 01:42:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:42:15 - 01:42:31 - Hessel, Yvonne
  01:42:31 - 01:42:47 - Peters, Ralph
  01:42:47 - 01:42:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:42:50 - 01:43:07 - Hessel, Yvonne
  01:43:07 - 01:43:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:43:09 - 01:43:39 - Hoonte, Gertjan te
  01:43:40 - 01:43:53 - Peters, Ralph
  01:43:55 - 01:44:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:44:04 - 01:44:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:44:16 - 01:44:24 - Hoonte, Gertjan te
  01:44:29 - 01:45:15 - Hoonte, Gertjan te
  01:45:14 - 01:45:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:45:16 - 01:45:25 - Sungur, Mahmut
  01:45:26 - 01:46:07 - Hoonte, Gertjan te
  01:46:08 - 01:46:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:46:12 - 01:46:33 - Heijne, Rachel
  01:46:13 - 01:46:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:46:17 - 01:46:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:46:36 - 01:47:08 - Hoonte, Gertjan te
  01:47:10 - 01:47:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:47:10 - 01:47:23 - Heijne, Rachel
  01:47:25 - 01:47:40 - Hoonte, Gertjan te
  01:47:41 - 01:47:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:48:03 - 01:50:04 - Hooijdonk, Lot van
  01:50:04 - 01:50:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:50:31 - 01:50:36 - Heuven, Maarten van
  01:50:36 - 01:50:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:50:39 - 01:50:49 - Zweth, Rick van der
  01:50:50 - 01:50:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:50:53 - 01:51:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:51:04 - 01:51:18 - Zwinkels, Jantine
  01:51:04 - 01:51:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:51:10 - 01:51:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:51:20 - 01:51:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:17 - 02:14:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:39 - 02:41:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:38 - 02:41:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:03 - 02:42:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:16 - 02:42:16 - Graaf, Rik van der
 29. 30

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De wijziging van de Wegsleepverordening 2018, partiële herziening 2022 vast te stellen met de volgende wijzigingen:
  a. Actualisering van de tekst over Uitvoering en plaats bewaring voertuig (artikel 4) naar nieuwe contractpartner die de feitelijke handeling van slepen en bewaren uitvoert en de locatie van het depot;
  b. Actualisering van artikel 5 voor wat betreft de tarieven en introductie van een nieuwe categorie voor voertuigen boven 3500 kg.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wijziging Wegsleepverordening 2018, partiële herziening 2022
  05:13:05 - 05:12:48 - Bosch, David
  05:12:46 - 05:12:21 - Hall, Merel van
  05:12:35 - 05:12:01 - Bosch, David
  05:12:29 - - Zwanenberg, Pepijn
  05:11:58 - 05:11:40 - Dekkers, Fred
  05:11:39 - 05:11:26 - Steeg, Bert van
 30. 31

  Status: A


  Het presidium stelt de raad voor te besluiten:

  1. In te stemmen met de instelling van het Utrechts ombudsloket als laagdrempelige toegang voor Utrechters tot de ombudsfunctie inclusief communicatie, voorlichting en informatie die zowel onafhankelijk als Utrechts is.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Instellen Utrechts ombudsloket
  05:10:42 - - Koning, Maarten