Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 3 februari 2022

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 3 februari 2022 19:49
Eind
donderdag 3 februari 2022 22:54
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 20:05 - 20:05
 2. 2

  09:47:31 - 09:47:26 - Hoonte, Gertjan te te
  09:47:25 - 09:45:49 - Zwanenberg, Pepijn
  09:45:50 - 09:45:31 - Sasbrink, Anne
  09:45:30 - 09:45:24 - Zwanenberg, Pepijn
  09:45:26 - 09:45:16 - Graaf, Rik van der van der
  09:45:16 - 09:44:46 - Zwanenberg, Pepijn
  09:44:47 - 09:44:09 - Hoonte, Gertjan te te
  09:44:40 - 09:44:29 - Zwanenberg, Pepijn
  09:44:08 - 09:43:59 - Zwanenberg, Pepijn
  09:43:59 - 09:43:29 - Dekkers, Fred
  09:43:28 - 09:43:10 - Zwanenberg, Pepijn
 3. 3
  Ingekomen stukken
 4. 6

 5. 7

  Dit agendapunt wordt als eerste agendapunt van het avonddagdeel behandeld


  M07 Minumumloon van €14,= voor iedereen die werkt bij de gemeente ingediend door Rick van der Zweth (PvdA), Julia Kleinrensink (GroenLinks), Has Bakker (D66), Ruurt Wiegant (SP), Rik van der Graaf (CU), Tessa Sturkenboom (S&S), David Bosch (PVV), Mahmut Sungur (DENK) en Maarten van Heuven (PvdD)


  M08 Vang daklozen in coronatijd op door Hester Assen (PvdA), Tessa Sturkenboom (S&S), Mahmut Sungur (DENK), Maarten van Heuven (PvdD), Ruurt Wiegant (SP) en Jantine Zwinkels (CDA)


  M09 Maak vaart met schone grachten met innovatief luchtbellensysteem door Martijn van Dalen (VVD), Maarten van Heuven (PvdD), Sturkenboom (S&S)

  Moties

  Onderwerp
  M07 Minimumloon van €14 voor iedereen die werkt bij de gemeente
  M08 Vang daklozen in coronatijd op
  M09 Maak vaart met schone grachten met innovatief luchtbellensysteem

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Actuele moties: M07 Minimumloon van € 14 voor iedereen die werkt bij de gemeente
  00:16:56 - 00:17:06 - Dijksma, Sharon
  00:17:03 - 00:17:10 - Steeg, Bert van van
  00:17:12 - 00:17:38 - Zweth, Rick van der van der
  00:17:39 - 00:17:46 - Dijksma, Sharon
  00:17:44 - 00:19:22 - Voortman, Linda
  00:19:22 - 00:19:24 - Dijksma, Sharon
  00:19:26 - 00:19:49 -
  00:19:47 - 00:21:38 - Voortman, Linda
  00:19:48 - 00:19:48 - Dijksma, Sharon
  00:20:16 - 00:20:19 - Dijksma, Sharon
  00:20:19 - 00:20:36 -
  00:21:36 - 00:21:37 - Dijksma, Sharon
  00:21:37 - 00:21:56 -
  00:21:56 - 00:22:23 - Voortman, Linda
  00:22:23 - 00:22:25 - Dijksma, Sharon
  00:22:26 - 00:22:45 -
  00:22:45 - 00:24:00 - Voortman, Linda
  00:23:05 - 00:23:06 - Dijksma, Sharon
  00:23:06 - 00:23:28 - Zweth, Rick van der van der
  00:23:53 - 00:24:56 - Dijksma, Sharon
  00:24:56 - 00:25:27 - Zweth, Rick van der van der
  00:25:29 - 00:25:31 - Dijksma, Sharon
  00:25:31 - 00:25:51 -
  00:25:52 - 00:26:07 - Zweth, Rick van der van der
  00:26:08 - 00:26:09 - Dijksma, Sharon
  00:26:10 - 00:26:23 -
  00:26:24 - 00:26:47 - Zweth, Rick van der van der
  00:26:48 - 00:26:54 - Dijksma, Sharon
  00:26:54 - 00:30:07 - Streefland, Rachel
  00:29:22 - 00:29:23 - Dijksma, Sharon
  00:30:05 - 00:30:16 - Dijksma, Sharon
  00:30:15 - 00:30:37 -
  00:30:37 - 00:31:01 - Streefland, Rachel
  00:31:02 - 00:31:04 - Dijksma, Sharon
  00:31:03 - 00:31:32 -
  00:31:32 - 00:31:47 - Streefland, Rachel
  00:31:47 - 00:31:50 - Dijksma, Sharon
  00:31:50 - 00:31:59 -
  00:32:02 - 00:32:19 - Streefland, Rachel
  00:32:21 - 00:33:14 - Dijksma, Sharon
  00:33:15 - 00:34:39 -
  00:34:39 - 00:34:42 - Dijksma, Sharon
  00:34:43 - 00:34:49 - Bosch, David
  00:34:50 - 00:34:51 - Dijksma, Sharon
  00:34:51 - 00:35:18 -
  00:35:19 - 00:35:20 - Dijksma, Sharon
  00:35:21 - 00:35:47 -
  00:35:48 - 00:36:35 -
  00:36:33 - 00:36:36 - Dijksma, Sharon
  00:36:36 - 00:37:03 -
  00:37:05 - 00:37:54 -
  00:37:51 - 00:38:01 - Dijksma, Sharon
  00:38:08 - 00:40:23 -
  00:40:25 - 00:40:28 - Dijksma, Sharon
  00:40:27 - 00:40:43 -
  00:40:44 - 00:40:54 -
  00:40:55 - 00:41:01 - Dijksma, Sharon
  00:41:01 - 00:41:44 -
  00:41:33 - 00:41:46 - Dijksma, Sharon
  00:41:46 - 00:42:13 -
  00:42:14 - 00:42:33 - Dijksma, Sharon
 6. 8

  Presidium
  Status: A


  Het DB presidium stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Reglement van Orde gemeenteraad Utrecht vast te stellen, waarin een aantal technische wijzigingen zijn doorgevoerd.
  2. De Verordening op de raadscommissies gemeente Utrecht vast te stellen, waarin een aantal technische wijzigingen zijn doorgevoerd.
  3. Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening Raadgevend referendum gemeente Utrecht waardoor het raadsbesluit de dag na publicatie in het gemeenteblad in werking treedt.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel wijziging Reglement van Orde en Verordening op de raadscommissies
 7. 9

  Adviescommissie Controle & Financiën
  Status: A


  De Adviescommissie Controle & Financiën stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:
  1. De Overeenkomst Accountantscontrole jaarrekening 2019 (op grond van artikel 3.3 van die overeenkomst) met één jaar te verlengen voor boekjaar 2022.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel verlenging contract accountant
 8. 10

  Burgemeester
  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de ontwerp Kadernota 2023 VRU, waarin de raad aangeeft in te stemmen met de kadernota..

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze kadernota 2023 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 9. 11

  Burgemeester
  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief vast te stellen met wensen en bedenkingen van de raad op het ontwerpbesluit van de VRU ten aanzien van de oprichting en deelname aan de Stichting
  Risicobeheer Veiligheidsregio’s, waarin de raad aangeeft positief te staan tegenover de oprichting van een landelijke stichting die veiligheidsregio’s adviseert op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade en voor de veiligheidsregio’s verzekeringen inkoopt.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen oprichting en deelname stichting risicobeheer veiligheidsregio's
 10. 12

  Wethouder Van Hooijdonk
  Status: A
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Voor de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.:
  a. In te stemmen met beëindiging van de deelname hieraan per 1 januari 2023;
  b. Op voorhand in te stemmen met een voorstel tot wijziging van deze gemeenschappelijke regeling waarin deze beëindiging is verwerkt;
  c. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om eveneens in te stemmen met de punten a. en b.
  2. In te stemmen met het voorstel van het Algemeen Bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o. inzake de toekomstige samenwerking, waar beëindiging van deelname van gemeente Utrecht aan de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2023 conform beslispunt 1 onderdeel van uitmaakt;
  En hierbij de navolgende deelbesluiten te nemen voor het vervolg:
  a. Het bestuur van het Plassenschap te verzoeken om met voortvarendheid aan de slag te gaan met het voorbereiden van de implementatie van de nieuwe
  samenwerkingsvorm, gericht op realisatie per 1 januari 2023, waarbij de deelnemers tussentijds op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen.
  b. Het bestuur van het Plassenschap te verzoeken om een voorstel voor te leggen over de dekking van het aandeel van het schap in de kosten voortvloeiend uit het
  liquidatieplan RMN , en de daarin opgenomen raming van de financiële consequenties voor het schap en in laatste instantie de deelnemers, welke verwerkt
  zullen worden in de begrotingen en jaarrekeningen 2022/2023 van het schap. Hierbij uitgaande van dekking primair te vinden binnen RMN zelf, in tweede instantie binnen
  het schap, en alleen als laatste mogelijkheid in een bijdrage van de deelnemers.
  3. In te stemmen met het voorstel van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden aan deelnemers inzake toekomstige samenwerking recreatietaken.
  Hierbij de navolgende deelbesluiten te nemen voor het vervolg:
  a. In te stemmen met de voorgestelde toekomstige samenwerkingsvorm, uitgewerkt in paragraaf 4, te weten een gemeenschappelijke regeling met een algemeen bestuur
  met verordenende bevoegdheid en een dagelijks bestuur.
  b. Op grond van artikel 36 van de thans geldende Gemeenschappelijke Regeling
  Recreatieschap Stichtse Groenlanden in te stemmen met de gewijzigde regeling.
  c. Het bestuur van SGL te verzoeken om met voortvarendheid aan de slag te gaan met het voorbereiden van de implementatie van de nieuwe samenwerkingsvorm, gericht
  op realisatie per 1 januari 2023, waarbij de deelnemers tussentijds op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen.
  d. Het bestuur van SGL te verzoeken om een voorstel voor te leggen over de dekking van het aandeel van het schap in de kosten van het liquidatieplan RMN, en de
  daarin opgenomen raming van de financiële consequenties voor het schap en in laatste instantie de deelnemers, welke verwerkt zullen worden in de begrotingen en
  jaarrekeningen 2022/2023 van het schap. Waarbij wordt uitgegaan van dekking primair te vinden binnen RMN zelf, in tweede instantie binnen het schap, en alleen
  als laatste mogelijkheid in een bijdrage van de deelnemers.
  4. Aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
  recreatieschap Stichtse Groenlanden.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Transitie recreatieschappen
 11. 13

  Wethouder Diepeveen
  Status: B
  Indicatieve tijd: 30 min


  De PvdA en de SP vragen een raadsdebat aan na het commissiedebat over de gronddeal, plannen en participatie op het Rachmaninoffplantsoen.
  • De gronddeal (en zekerheid) is oncontroleerbaar voor de raad. Een ontwikkelaar heeft flinke winst op de grond gemaakt ten kosten van de gemeente en de raad kan dit op geen enkele manier controleren. In het debat willen de partijen een voorstel indienen hoe hiermee in de toekomst om te gaan.
  • Het college wil jaren participatie over boord gooien en gaat hoogstens in gesprek over de visie van de bewoners voor de buurt. De partijen willen dat het college de participatie en de plannen van de bewoners serieus nemen en zullen hier een voorstel voor doen.

  Moties

  Onderwerp
  M10 Toekomstige grondtransacties
  M11 Stop ontwikkelingen Rachmaninoffplantsoen
  M12 Geen verdere stappen ‘Weltevreden’ tot uitkomst onderzoek OM
  09:41:11 - 09:38:19 - Zweth, Rick van der van der
  09:39:23 - 09:39:19 - Zwanenberg, Pepijn
  09:38:48 - 09:38:44 - Zwanenberg, Pepijn
  09:38:19 - 09:38:15 - Zwanenberg, Pepijn
  09:38:15 - 09:35:51 -
  09:35:55 - 09:35:49 - Zwanenberg, Pepijn
  09:35:48 - 09:34:06 - Hoonte, Gertjan te te
  09:34:05 - 09:33:57 - Zwanenberg, Pepijn
  09:33:57 - 09:33:34 - Zwinkels, Jantine
  09:33:35 - 09:33:32 - Zwanenberg, Pepijn
  09:33:33 - 09:24:59 - Dekkers, Fred
  09:32:40 - 09:32:37 - Zwanenberg, Pepijn
  09:32:37 - 09:32:27 - Zweth, Rick van der van der
  09:32:27 - 09:32:26 - Zwanenberg, Pepijn
  09:32:04 - 09:32:03 - Zwanenberg, Pepijn
  09:32:03 - 09:31:55 - Zweth, Rick van der van der
  09:31:57 - 09:31:54 - Zwanenberg, Pepijn
  09:31:44 - 09:31:38 - Zwanenberg, Pepijn
  09:31:38 - 09:31:32 - Hoonte, Gertjan te te
  09:31:32 - 09:31:31 - Zwanenberg, Pepijn
  09:30:51 - 09:30:50 - Zwanenberg, Pepijn
  09:30:50 - 09:30:43 - Hoonte, Gertjan te te
  09:30:42 - 09:30:41 - Zwanenberg, Pepijn
  09:30:33 - 09:30:31 - Zwanenberg, Pepijn
  09:30:30 - 09:30:01 - Zwinkels, Jantine
  09:30:01 - 09:30:00 - Zwanenberg, Pepijn
  09:29:11 - 09:29:08 - Zwanenberg, Pepijn
  09:29:08 - 09:28:52 -
  09:28:53 - 09:28:52 - Zwanenberg, Pepijn
  09:28:08 - 09:27:59 - Zwanenberg, Pepijn
  09:27:59 - 09:27:35 -
  09:27:34 - 09:27:31 - Zwanenberg, Pepijn
  09:24:59 - 09:24:57 - Zwanenberg, Pepijn
  09:24:57 - 09:24:37 - Zweth, Rick van der van der
  09:24:37 - 09:24:36 - Zwanenberg, Pepijn
  09:24:36 - 09:23:19 - Dekkers, Fred
  09:23:18 - 09:23:16 - Zwanenberg, Pepijn
  09:23:16 - 09:22:54 - Zweth, Rick van der van der
  09:22:54 - 09:22:52 - Zwanenberg, Pepijn
  09:22:52 - 09:22:42 - Sasbrink, Anne
  09:22:41 - 09:22:41 - Zwanenberg, Pepijn
  09:22:41 - 09:21:44 - Dekkers, Fred
  09:21:46 - 09:21:43 - Zwanenberg, Pepijn
  09:21:43 - 09:21:04 - Zwinkels, Jantine
  09:21:03 - 09:21:03 - Zwanenberg, Pepijn
  09:21:03 - 09:20:10 - Dekkers, Fred
  09:20:21 - 09:20:20 - Zwanenberg, Pepijn
  09:20:10 - 09:20:09 - Zwanenberg, Pepijn
  09:20:09 - 09:19:47 - Zwinkels, Jantine
  09:20:07 - 09:20:05 - Zwanenberg, Pepijn
  09:19:47 - 09:19:47 - Zwanenberg, Pepijn
  09:19:47 - 09:19:09 - Dekkers, Fred
  09:19:08 - 09:19:05 - Zwanenberg, Pepijn
  09:19:05 - 09:18:50 - Zwinkels, Jantine
  09:18:49 - 09:18:48 - Zwanenberg, Pepijn
  09:18:49 - 09:18:11 - Dekkers, Fred
  09:18:16 - 09:18:09 - Zwanenberg, Pepijn
  09:18:09 - 09:18:07 - Zwanenberg, Pepijn
  09:18:07 - 09:17:44 - Sasbrink, Anne
  09:17:44 - 09:17:43 - Zwanenberg, Pepijn
  09:17:43 - 09:16:48 - Dekkers, Fred
  09:16:47 - 09:16:36 - Zwanenberg, Pepijn
  09:16:43 - 09:14:35 -
  09:16:05 - 09:16:00 - Zwanenberg, Pepijn
  09:16:00 - 09:15:52 - Zwinkels, Jantine
  09:15:52 - 09:15:51 - Zwanenberg, Pepijn
  09:15:30 - 09:15:29 - Zwanenberg, Pepijn
  09:15:29 - 09:15:09 - Zwinkels, Jantine
  09:15:08 - 09:15:08 - Zwanenberg, Pepijn
  09:14:38 - 09:14:27 - Zwanenberg, Pepijn
  09:14:36 - 09:14:03 - Dekkers, Fred
  09:14:25 - 09:14:23 - Zwanenberg, Pepijn
  09:14:03 - 09:14:02 - Zwanenberg, Pepijn
  09:14:03 - 09:13:39 -
  09:13:54 - 09:13:53 - Zwanenberg, Pepijn
  09:13:39 - 09:13:36 - Zwanenberg, Pepijn
  09:13:35 - 09:12:53 - Graaf, Rik van der van der
  09:12:53 - 09:12:51 - Zwanenberg, Pepijn
  09:12:50 - 09:12:20 - Bos, Cees
  09:12:20 - 09:12:17 - Zwanenberg, Pepijn
  09:12:18 - 09:10:50 - Sasbrink, Anne
  09:10:49 - 09:10:37 - Zwanenberg, Pepijn
  09:10:34 - 09:10:29 - Zwanenberg, Pepijn
  09:10:29 - 09:04:17 -
  09:07:58 - 09:07:56 - Zwanenberg, Pepijn
  09:07:56 - 09:07:46 - Zweth, Rick van der van der
  09:07:45 - 09:07:44 - Zwanenberg, Pepijn
  09:05:50 - 09:05:49 - Zwanenberg, Pepijn
  09:04:19 - 09:04:18 - Zwanenberg, Pepijn
  09:04:17 - 09:04:06 - Dekkers, Fred
  09:04:07 - 09:04:06 - Zwanenberg, Pepijn
  09:04:06 - 09:03:08 -
  09:03:13 - 09:03:13 - Zwanenberg, Pepijn
  09:03:10 - 09:03:07 - Zwanenberg, Pepijn
  09:03:06 - 08:58:10 -
  08:58:13 - 08:58:12 - Zwanenberg, Pepijn
  08:58:13 - 08:57:52 - Zweth, Rick van der van der
  08:57:52 - 08:57:51 - Zwanenberg, Pepijn
  08:57:50 - 08:57:17 -
  08:57:18 - 08:57:17 - Zwanenberg, Pepijn
  08:57:18 - 08:56:57 - Zweth, Rick van der van der
  08:56:57 - 08:56:55 - Zwanenberg, Pepijn
  08:56:56 - 08:56:20 -
  08:56:30 - 08:56:21 - Zwanenberg, Pepijn
  08:56:20 - 08:55:52 -
  08:55:52 - 08:55:51 - Zwanenberg, Pepijn
  08:55:52 - 08:55:15 -
  08:55:16 - 08:55:14 - Zwanenberg, Pepijn
  08:55:15 - 08:55:00 - Dekkers, Fred
  08:55:00 - 08:54:59 - Zwanenberg, Pepijn
  08:55:00 - 08:49:48 -
  08:49:49 - 08:49:47 - Zwanenberg, Pepijn
  08:49:47 - 08:49:03 - Hoonte, Gertjan te te
  08:49:02 - 08:49:00 - Zwanenberg, Pepijn
  08:49:01 - 08:48:23 -
  08:48:22 - 08:48:21 - Zwanenberg, Pepijn
  08:48:21 - 08:48:08 - Hoonte, Gertjan te te
  08:48:08 - 08:48:07 - Zwanenberg, Pepijn
  08:48:07 - 08:47:35 -
  08:47:33 - 08:47:31 - Zwanenberg, Pepijn
  08:47:31 - 08:47:20 - Hoonte, Gertjan te te
  08:47:19 - 08:47:18 - Zwanenberg, Pepijn
  08:47:18 - 08:46:46 -
  08:46:45 - 08:46:41 - Zwanenberg, Pepijn
  08:46:40 - 08:46:09 -
  08:46:08 - 08:45:58 - Zwanenberg, Pepijn
  08:46:04 - 08:45:36 - Hoonte, Gertjan te te
  08:45:36 - 08:45:35 - Zwanenberg, Pepijn
  08:45:33 - 08:44:33 -
  08:44:33 - 08:44:30 - Zwanenberg, Pepijn
  08:44:30 - 08:43:46 - Dekkers, Fred
  08:43:45 - 08:43:38 - Zwanenberg, Pepijn
  08:43:42 - 08:43:20 -
  08:43:19 - 08:43:18 - Zwanenberg, Pepijn
  08:43:17 - 08:42:24 -
  08:42:26 - 08:42:24 - Zwanenberg, Pepijn
  08:42:24 - 08:42:05 - Zwinkels, Jantine
  08:42:06 - 08:42:05 - Zwanenberg, Pepijn
  08:42:05 - 08:41:55 -
  08:41:55 - 08:41:50 - Zwanenberg, Pepijn
  08:41:50 - 08:41:45 - Hoonte, Gertjan te te
  08:41:44 - 08:41:32 - Zwanenberg, Pepijn
  08:41:42 - 08:41:36 - Hoonte, Gertjan te te
  08:33:30 - 08:33:24 - Zwanenberg, Pepijn
  08:14:41 - 08:14:11 - Zwanenberg, Pepijn
  08:14:11 - 08:14:03 - Hoonte, Gertjan te te
  08:14:06 - 08:14:00 - Zwanenberg, Pepijn
  08:14:02 - 08:12:51 -
  08:12:50 - 08:12:49 - Zwanenberg, Pepijn
  08:12:49 - 08:12:45 - Hoonte, Gertjan te te
  08:12:44 - 08:12:43 - Zwanenberg, Pepijn
  08:12:44 - 08:12:24 -
  08:12:24 - 08:12:22 - Zwanenberg, Pepijn
  08:12:23 - 08:12:19 - Hoonte, Gertjan te te
  08:12:19 - 08:12:16 - Zwanenberg, Pepijn
  08:09:50 - 08:09:45 - Zwanenberg, Pepijn
  08:09:45 - 08:09:22 - Hoonte, Gertjan te te
  08:09:22 - 08:09:19 - Zwanenberg, Pepijn
  08:09:19 - 08:08:44 - Zweth, Rick van der van der
  08:08:44 - 08:08:42 - Zwanenberg, Pepijn
  08:08:41 - 08:08:13 -
  08:08:12 - 08:08:07 - Zwanenberg, Pepijn
  08:08:06 - 08:07:46 - Zwinkels, Jantine
  08:07:45 - 08:07:20 - Zwanenberg, Pepijn
  08:04:41 - - Zwanenberg, Pepijn
 12. 14

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  De fracties van D66, VVD en Student en Starter willen graag naar aanleiding van de commissie behandeling ‘perspectief voor ondernemers’ dit onderwerp agenderen voor een afrondend besluitvormend debat in de raad. Tijdens de commissiebehandeling zijn wij in gesprek gegaan over de manieren waarop Utrechtse ondernemers, die onevenredig hard geraakt zijn door de Corona maatregelen, perspectief geboden kan worden.
  In de Raad willen de agenderende fracties graag een aantal voorstellen ter besluitvorming aan de raad voorleggen.
  Het betreft voorstellen voor een versoepeling van de regelgeving voor terrassen als de 1,5m maatregel komt te vervallen, voor het permanent uitbreiden van (enkele) tijdelijke terrassen, maatregelen rondom het (eenmalig) kwijtschelden van gemeentelijke belastingen en om de nachthoreca en evenementensector tegemoet te komen en tot slot voorstellen voor een proactieve en faciliterende rol van de gemeente bij het aanbieden van pop-up locaties voor ondernemers.

  Moties

  Onderwerp
  M13 Kosteloos leidinggevenden bijschrijven op de horecavergunning
  M14 Utrecht 900 samen met Utrechtse ondernemers
  M15 Pro-actief aan de slag met het aanbieden en faciliteren van pop-up initiatieven voor kleine horeca
  M16 Nul-tarief terrasbelasting en reclamebelasting 2022 en 2023
  M17 Steun de horeca door tijdelijke terrassen
  M18 Breng het leven terug in de nacht
  M19 Herstartsubsidies voor cultuur- en evenementenbranche
  M20 Stoppen met het coronatoegangsbewijs en terug naar normaal
  M21 Terug naar het oude normaal
  M22 Nieuwe Tonkregeling in Utrecht voor 2022
  M23 Tonk-middelen inzetten voor ondernemers
  M24 Nul-tarief reclamebelasting voor 2022 en 2023
  M25 Steun ondernemers vanuit Tonk
  08:04:14 - 08:00:46 - Peters, Ralph
  08:01:31 - 08:01:28 - Zwanenberg, Pepijn
  08:00:52 - 08:00:51 - Zwanenberg, Pepijn
  08:00:48 - 08:00:46 - Zwanenberg, Pepijn
  08:00:46 - 08:00:26 - Heuven, Maarten van van
  08:00:26 - 08:00:25 - Zwanenberg, Pepijn
  08:00:25 - 08:00:00 - Peters, Ralph
  08:00:00 - 07:59:58 - Zwanenberg, Pepijn
  07:59:59 - 07:59:45 - Graaf, Rik van der van der
  07:59:46 - 07:59:45 - Zwanenberg, Pepijn
  07:59:45 - 07:59:36 - Peters, Ralph
  07:59:36 - 07:59:26 - Zwanenberg, Pepijn
  07:59:35 - 07:59:28 - Graaf, Rik van der van der
  07:59:26 - 07:58:46 - Peters, Ralph
  07:58:46 - 07:58:33 - Zwanenberg, Pepijn
  07:58:34 - 07:58:15 - Graaf, Rik van der van der
  07:58:16 - 07:58:14 - Zwanenberg, Pepijn
  07:58:14 - 07:57:19 - Peters, Ralph
  07:57:19 - 07:57:14 - Zwanenberg, Pepijn
  07:57:14 - 07:56:39 - Dekkers, Fred
  07:56:40 - 07:56:38 - Zwanenberg, Pepijn
  07:56:38 - 07:56:06 - Peters, Ralph
  07:56:06 - 07:56:05 - Zwanenberg, Pepijn
  07:56:05 - 07:55:48 - Dekkers, Fred
  07:55:51 - 07:55:47 - Zwanenberg, Pepijn
  07:55:47 - 07:55:19 - Peters, Ralph
  07:55:18 - 07:55:17 - Zwanenberg, Pepijn
  07:55:16 - 07:55:14 - Zwanenberg, Pepijn
  07:55:14 - 07:54:53 - Heuven, Maarten van van
  07:54:48 - 07:54:28 - Zwanenberg, Pepijn
  07:54:28 - 07:54:25 - Peters, Ralph
  07:54:24 - 07:54:17 - Zwanenberg, Pepijn
  07:54:17 - 07:54:15 - Peters, Ralph
  07:54:16 - 07:54:14 - Zwanenberg, Pepijn
  07:54:13 - 07:52:12 -
  07:52:59 - 07:52:57 - Zwanenberg, Pepijn
  07:52:56 - 07:52:38 - Sungur, Mahmut
  07:52:39 - 07:52:38 - Zwanenberg, Pepijn
  07:52:13 - 07:52:13 - Zwanenberg, Pepijn
  07:52:12 - 07:51:58 - Sungur, Mahmut
  07:51:59 - 07:51:57 - Zwanenberg, Pepijn
  07:51:57 - 07:51:13 -
  07:51:13 - 07:51:12 - Zwanenberg, Pepijn
  07:51:12 - 07:50:50 - Sungur, Mahmut
  07:50:51 - 07:50:50 - Zwanenberg, Pepijn
  07:50:50 - 07:49:54 -
  07:49:54 - 07:49:52 - Zwanenberg, Pepijn
  07:49:52 - 07:49:27 - Dekkers, Fred
  07:49:28 - 07:49:27 - Zwanenberg, Pepijn
  07:49:27 - 07:48:54 -
  07:48:56 - 07:48:53 - Zwanenberg, Pepijn
  07:48:54 - 07:48:31 - Peters, Ralph
  07:48:32 - 07:48:30 - Zwanenberg, Pepijn
  07:48:31 - 07:48:01 -
  07:48:04 - 07:48:00 - Zwanenberg, Pepijn
  07:47:59 - 07:47:08 -
  07:47:10 - 07:47:05 - Zwanenberg, Pepijn
  07:47:05 - 07:46:51 - Heuven, Maarten van van
  07:46:50 - 07:46:49 - Zwanenberg, Pepijn
  07:46:49 - 07:46:24 -
  07:46:24 - 07:46:23 - Zwanenberg, Pepijn
  07:46:24 - 07:45:58 - Heuven, Maarten van van
  07:45:58 - 07:45:57 - Zwanenberg, Pepijn
  07:45:57 - 07:45:13 -
  07:45:15 - 07:45:13 - Zwanenberg, Pepijn
  07:45:14 - 07:44:46 - Heuven, Maarten van van
  07:44:46 - 07:44:45 - Zwanenberg, Pepijn
  07:44:45 - 07:44:22 -
  07:44:25 - 07:44:15 - Zwanenberg, Pepijn
  07:44:21 - 07:44:19 -
  07:44:17 - 07:43:38 - Dekkers, Fred
  07:43:39 - 07:43:37 - Zwanenberg, Pepijn
  07:43:37 - 07:42:53 -
  07:42:54 - 07:42:51 - Zwanenberg, Pepijn
  07:42:50 - 07:38:15 -
  07:40:38 - 07:40:36 - Zwanenberg, Pepijn
  07:39:37 - 07:39:35 - Zwanenberg, Pepijn
  07:38:15 - 07:38:12 - Zwanenberg, Pepijn
  07:38:11 - 07:37:40 - Bosch, David
  07:38:08 - 07:37:52 - Zwanenberg, Pepijn
  07:37:47 - 07:37:33 - Zwanenberg, Pepijn
  07:37:33 - 07:34:49 - Bosch, David
  07:34:50 - 07:34:44 - Zwanenberg, Pepijn
  07:34:42 - 07:34:38 - Zwanenberg, Pepijn
  07:34:40 - 07:34:28 - Sungur, Mahmut
  07:34:28 - 07:34:27 - Zwanenberg, Pepijn
  07:34:26 - 07:34:18 - Bosch, David
  07:34:18 - 07:34:17 - Zwanenberg, Pepijn
  07:34:17 - 07:34:14 - Sungur, Mahmut
  07:34:13 - 07:34:04 - Zwanenberg, Pepijn
  07:34:02 - 07:30:44 - Bos, Cees
  07:32:16 - 07:32:13 - Zwanenberg, Pepijn
  07:32:14 - 07:31:50 - Dekkers, Fred
  07:31:50 - 07:31:49 - Zwanenberg, Pepijn
  07:30:45 - 07:30:44 - Zwanenberg, Pepijn
  07:30:43 - 07:30:28 - Bosch, David
  07:30:42 - 07:28:51 - Bos, Cees
  07:30:28 - 07:30:25 - Zwanenberg, Pepijn
  07:30:19 - 07:30:17 - Zwanenberg, Pepijn
  07:30:16 - 07:29:57 - Bosch, David
  07:29:58 - 07:29:56 - Zwanenberg, Pepijn
  07:29:32 - 07:29:27 - Zwanenberg, Pepijn
  07:29:29 - 07:29:23 - Bosch, David
  07:29:22 - 07:29:21 - Zwanenberg, Pepijn
  07:29:07 - 07:29:06 - Zwanenberg, Pepijn
  07:29:05 - 07:28:43 - Zwanenberg, Pepijn
  07:28:43 - 07:27:51 - Zweth, Rick van der van der
  07:27:52 - 07:27:48 - Zwanenberg, Pepijn
  07:27:48 - 07:27:19 - Peters, Ralph
  07:27:20 - 07:27:19 - Zwanenberg, Pepijn
  07:27:19 - 07:26:42 - Zweth, Rick van der van der
  07:26:57 - 07:26:56 - Zwanenberg, Pepijn
  07:26:42 - 07:26:41 - Zwanenberg, Pepijn
  07:26:41 - 07:26:39 - Peters, Ralph
  07:26:39 - 07:26:38 - Zwanenberg, Pepijn
  07:26:38 - 07:26:07 - Zweth, Rick van der van der
  07:26:08 - 07:26:06 - Zwanenberg, Pepijn
  07:26:06 - 07:25:54 - Peters, Ralph
  07:25:54 - 07:25:53 - Zwanenberg, Pepijn
  07:25:54 - 07:25:31 - Zweth, Rick van der van der
  07:25:31 - 07:25:26 - Zwanenberg, Pepijn
  07:25:26 - 07:24:22 - Dekkers, Fred
  07:24:41 - 07:24:40 - Zwanenberg, Pepijn
  07:24:22 - 07:24:17 - Zwanenberg, Pepijn
  07:24:19 - 07:23:41 - Zweth, Rick van der van der
  07:23:41 - 07:23:40 - Zwanenberg, Pepijn
  07:23:39 - 07:23:24 - Graaf, Rik van der van der
  07:23:24 - 07:23:23 - Zwanenberg, Pepijn
  07:23:24 - 07:22:59 - Zweth, Rick van der van der
  07:22:59 - 07:22:58 - Zwanenberg, Pepijn
  07:22:58 - 07:22:44 - Sungur, Mahmut
  07:22:45 - 07:22:43 - Zwanenberg, Pepijn
  07:22:44 - 07:22:14 - Zweth, Rick van der van der
  07:22:13 - 07:22:11 - Zwanenberg, Pepijn
  07:22:11 - 07:21:59 - Steeg, Bert van van
  07:21:58 - 07:21:57 - Zwanenberg, Pepijn
  07:21:57 - 07:21:25 - Zweth, Rick van der van der
  07:21:26 - 07:20:46 - Zwanenberg, Pepijn
  07:20:48 - 07:20:25 -
  07:20:27 - 07:20:13 - Zwanenberg, Pepijn
  07:20:14 - 07:19:12 - Steeg, Bert van van
  07:19:12 - 07:18:56 - Zwanenberg, Pepijn
  07:18:55 - 06:48:54 -
  07:15:09 - 07:15:08 - Zwanenberg, Pepijn
  07:15:07 - 07:14:38 - Sungur, Mahmut
  07:14:38 - 07:14:37 - Zwanenberg, Pepijn
  07:12:49 - 07:12:48 - Zwanenberg, Pepijn
  07:12:48 - 07:12:00 - Sungur, Mahmut
  07:12:02 - 07:12:00 - Zwanenberg, Pepijn
  07:11:31 - 07:11:28 - Zwanenberg, Pepijn
  07:09:42 - 07:09:42 - Zwanenberg, Pepijn
  07:09:41 - 07:09:24 - Peters, Ralph
  07:09:24 - 07:09:24 - Zwanenberg, Pepijn
  07:08:38 - 07:08:37 - Zwanenberg, Pepijn
  07:07:52 - 07:07:51 - Zwanenberg, Pepijn
  07:07:51 - 07:07:46 - Sungur, Mahmut
  07:07:46 - 07:07:46 - Zwanenberg, Pepijn
  07:07:19 - 07:07:17 - Zwanenberg, Pepijn
  07:07:17 - 07:07:06 -
  07:07:06 - 07:07:05 - Zwanenberg, Pepijn
  07:06:38 - 07:06:37 - Zwanenberg, Pepijn
  07:06:37 - 07:06:26 -
  07:06:26 - 07:06:25 - Zwanenberg, Pepijn
  07:05:45 - 07:05:44 - Zwanenberg, Pepijn
  07:05:42 - 07:05:37 - Zwanenberg, Pepijn
  07:05:37 - 07:05:11 - Bos, Cees
  07:05:11 - 07:05:10 - Zwanenberg, Pepijn
  07:05:01 - 07:04:59 - Zwanenberg, Pepijn
  07:04:59 - 07:04:56 - Bos, Cees
  07:04:57 - 07:04:56 - Zwanenberg, Pepijn
  07:04:42 - 07:04:37 - Zwanenberg, Pepijn
  07:04:37 - 07:04:00 - Bos, Cees
  07:04:00 - 07:03:58 - Zwanenberg, Pepijn
  07:03:57 - 07:03:36 - Steeg, Bert van van
  07:03:36 - 07:03:35 - Zwanenberg, Pepijn
  07:02:13 - 07:02:12 - Zwanenberg, Pepijn
  07:02:10 - 07:02:06 - Zwanenberg, Pepijn
  07:02:07 - 07:01:50 - Zweth, Rick van der van der
  07:01:50 - 07:01:49 - Zwanenberg, Pepijn
  07:01:10 - 07:01:10 - Zwanenberg, Pepijn
  07:01:09 - 07:01:04 - Zwanenberg, Pepijn
  07:01:05 - 07:00:51 -
  07:00:51 - 07:00:43 - Zwanenberg, Pepijn
  07:00:35 - 07:00:34 - Zwanenberg, Pepijn
  07:00:34 - 07:00:02 -
  07:00:01 - 06:59:59 - Zwanenberg, Pepijn
  06:59:16 - 06:59:14 - Zwanenberg, Pepijn
  06:59:14 - 06:59:06 -
  06:58:51 - 06:58:43 - Zwanenberg, Pepijn
  06:58:43 - 06:58:32 - Sungur, Mahmut
  06:58:34 - 06:58:33 - Zwanenberg, Pepijn
  06:58:26 - 06:58:24 - Zwanenberg, Pepijn
  06:57:22 - 06:57:21 - Zwanenberg, Pepijn
  06:57:21 - 06:57:10 -
  06:57:09 - 06:57:09 - Zwanenberg, Pepijn
  06:55:22 - 06:55:18 - Zwanenberg, Pepijn
  06:55:20 - 06:55:07 -
  06:55:07 - 06:55:06 - Zwanenberg, Pepijn
  06:54:36 - 06:54:34 - Zwanenberg, Pepijn
  06:54:35 - 06:54:23 -
  06:54:22 - 06:54:22 - Zwanenberg, Pepijn
  06:54:10 - 06:54:08 - Zwanenberg, Pepijn
  06:54:07 - 06:53:46 - Bos, Cees
  06:53:47 - 06:53:43 - Zwanenberg, Pepijn
  06:53:42 - 06:53:18 -
  06:53:17 - 06:53:16 - Zwanenberg, Pepijn
  06:51:26 - 06:51:13 - Zwanenberg, Pepijn
  06:51:13 - 06:51:09 - Bosch, David
  06:51:07 - 06:51:06 - Zwanenberg, Pepijn
  06:50:53 - 06:50:51 - Zwanenberg, Pepijn
  06:50:50 - 06:50:36 - Bosch, David
  06:50:21 - 06:50:18 - Zwanenberg, Pepijn
  06:50:18 - 06:49:54 - Bos, Cees
  06:49:53 - 06:49:52 - Zwanenberg, Pepijn
  06:49:02 - 06:48:54 - Zwanenberg, Pepijn
  06:48:55 - 06:48:26 - Heuven, Maarten van van
  06:48:27 - 06:48:26 - Zwanenberg, Pepijn
  06:48:25 - 06:47:58 -
  06:47:59 - 06:47:58 - Zwanenberg, Pepijn
  06:47:57 - 06:47:48 - Sungur, Mahmut
  06:47:48 - 06:47:47 - Zwanenberg, Pepijn
  06:47:46 - 06:47:35 -
  06:47:35 - 06:47:34 - Zwanenberg, Pepijn
  06:47:33 - 06:47:32 - Dekkers, Fred
  06:47:32 - 06:47:17 - Zwanenberg, Pepijn
  06:47:19 - 06:46:59 - Dekkers, Fred
  06:47:02 - 06:46:57 - Zwanenberg, Pepijn
  06:46:58 - 06:46:54 - Dekkers, Fred
  06:46:54 - 06:46:52 - Zwanenberg, Pepijn
  06:46:53 - 06:46:40 - Peters, Ralph
  06:46:39 - 06:46:32 - Zwanenberg, Pepijn
  06:46:33 - 06:46:26 -
  06:46:25 - 06:46:24 - Zwanenberg, Pepijn
  06:46:24 - 06:46:11 - Sungur, Mahmut
  06:46:13 - 06:46:09 - Zwanenberg, Pepijn
  06:46:09 - 06:46:00 -
  06:46:01 - 06:45:22 - Zwanenberg, Pepijn
  06:45:22 - 06:45:15 - Bos, Cees
  06:45:19 - 06:45:12 - Zwanenberg, Pepijn
  05:47:27 - 05:45:33 - Dijksma, Sharon
  05:45:33 - 05:45:23 - Steeg, Bert van van
  05:45:19 - 05:44:57 - Dijksma, Sharon
  05:45:17 - 05:45:04 - Steeg, Bert van van
  05:44:57 - 05:44:42 - Sungur, Mahmut
  05:44:43 - 05:44:42 - Dijksma, Sharon
  05:44:42 - 05:43:38 - Dekkers, Fred
  05:44:31 - 05:43:12 - Dijksma, Sharon
  05:43:13 - 05:42:26 - Sungur, Mahmut
  05:42:27 - 05:42:20 - Dijksma, Sharon
  05:42:20 - 05:42:10 - Peters, Ralph
  05:42:08 - 05:41:19 - Dijksma, Sharon
  05:41:53 - 05:41:23 - Steeg, Bert van van
  05:34:34 - 05:34:26 - Dijksma, Sharon
  05:34:26 - 05:33:44 - Steeg, Bert van van
  05:33:55 - 05:33:40 - Dijksma, Sharon
  05:33:41 - 05:33:34 - Dekkers, Fred
  05:33:36 - 05:33:33 - Steeg, Bert van van
  05:33:32 - 05:33:17 - Dijksma, Sharon
  05:33:13 - 05:31:57 -
  05:31:58 - 05:31:57 - Dijksma, Sharon
  05:31:58 - 05:31:47 - Zweth, Rick van der van der
  05:31:44 - 05:31:03 - Dijksma, Sharon
  05:27:57 - - Dijksma, Sharon
 13. 15

  Wethouder Klein
  Status: B


  Geagendeerd door PvdA en SP
  In de commissie is gedebatteerd over zowel de voorschoolse educatie (VE) als het lerarentekort. De PvdA wil deze onderwerpen graag agenderen voor een afrondend besluitvormend debat waarbij de raad concrete voorstellen krijgt voorgelegd.
  Deze richten zich bij voorschoolse educatie op de inzet van de gemeente op het intensiveren van toeleiding, het stimuleren van kennisdeling/ uitwisseling en opleiding medewerkers en het besluit tot een onderzoek en nulmeting door de UU op korte termijn dat leidt tot concrete aanbevelingen.
  Bij het lerarentekort zullen voorstellen worden gedaan voor het betrekken van de UU bij het verkrijgen en duiden van data. Deze onderzoekinformatie moet inzicht geven in de aard, omvang en ontwikkeling van het lerarentekort (met aanbevelingen voor een aanpak vanuit de gemeente), het in beeld brengen welk percentage van de Utrechtse leraren de komende jaren met pensioen gaat en hoe dit de ontwikkeling van het lerarentekort beïnvloedt en in beeld brengen wat de demografische ontwikkeling is van de Utrechtse bevolking per wijk met daarbij specifiek kinderen in schoolgaande leeftijd en hoe dit de ontwikkeling van het lerarentekort beïnvloedt.
  Op basis van deze uitkomsten wordt het college opdracht gegeven een aanpak te formuleren voor het lerarentekort op de korte termijn, naast de aanpak Utrecht Leert die zich richt op middellange en lange termijn, en dit voorstel aan te bieden aan de Gemeenteraad.

  Moties

  Onderwerp
  M26 Effectieve aanpak van lerarentekort vraagt om nauwkeurige analyse nu en in de toekomst
  M27 Het lerarentekort vraagt ook om een korte termijn aanpak
  M28 Actualisering van het Utrechts Kwaliteits Kader inclusief kwaliteitsmeting is op korte termijn nodig.
  M29 Investeer extra in toeleiding om het bereik van voorschoolse educatie te verhogen.
  M30 Behoud startende leraren
  M31 Geef leraren voorrang op een woning
  M32 Geef leraren korting op elektrische fiets
  05:27:14 - 05:25:58 -
  05:26:12 - 05:25:58 - Dijksma, Sharon
  05:26:01 - 05:25:54 -
  05:25:51 - 05:25:50 - Dijksma, Sharon
  05:25:47 - 05:24:16 -
  05:25:37 - 05:25:08 - Dijksma, Sharon
  05:24:14 - 05:24:07 -
  05:24:08 - 05:24:01 - Dijksma, Sharon
  05:24:03 - 05:23:32 -
  05:23:54 - 05:23:44 - Dijksma, Sharon
  05:23:44 - 05:23:24 - Bos, Cees
  05:23:24 - 05:22:47 - Dijksma, Sharon
  05:22:50 - 05:22:48 -
  05:22:47 - 05:22:30 -
  05:22:32 - 05:22:27 - Dijksma, Sharon
  05:22:29 - 05:22:15 -
  05:22:15 - 05:22:12 - Dijksma, Sharon
  05:22:14 - 05:22:05 - Graaf, Rik van der van der
  05:22:06 - 05:19:01 -
  05:20:52 - 05:20:51 - Dijksma, Sharon
  05:20:50 - 05:20:47 - Dijksma, Sharon
  05:20:48 - 05:20:42 - Sasbrink, Anne
  05:20:14 - 05:20:06 - Dijksma, Sharon
  05:19:14 - 05:19:12 - Dijksma, Sharon
  05:19:04 - 05:19:01 - Dijksma, Sharon
  05:19:01 - 05:18:46 - Graaf, Rik van der van der
  05:18:47 - 05:17:49 -
  05:17:48 - 05:17:23 - Dijksma, Sharon
  05:17:46 - 05:17:25 -
  05:17:24 - 05:17:19 -
  05:17:21 - 05:17:19 - Dijksma, Sharon
  05:17:18 - 05:17:05 - Dijksma, Sharon
  05:17:17 - 05:17:12 -
  05:17:06 - 05:16:54 -
  05:16:53 - 05:16:47 - Dijksma, Sharon
  05:16:48 - 05:13:43 -
  05:13:48 - 05:13:34 - Dijksma, Sharon
  05:13:32 - 05:13:30 - Bos, Cees
  05:13:28 - 05:13:16 - Dijksma, Sharon
  05:13:15 - 05:10:09 - Bos, Cees
  05:10:08 - 05:10:04 - Dijksma, Sharon
  05:10:03 - 05:09:12 - Meerding, Tess
  05:09:23 - 05:09:19 - Dijksma, Sharon
  05:09:17 - 05:09:11 - Dijksma, Sharon
  05:09:14 - 05:08:54 -
  05:08:55 - 05:08:54 - Dijksma, Sharon
  05:08:53 - 05:08:13 - Meerding, Tess
  05:08:13 - 05:08:11 - Dijksma, Sharon
  05:08:12 - 05:07:57 -
  05:07:58 - 05:07:57 - Dijksma, Sharon
  05:07:57 - 05:06:28 - Meerding, Tess
  05:07:39 - 05:07:35 - Dijksma, Sharon
  05:06:32 - 05:06:26 - Dijksma, Sharon
  05:06:27 - 05:05:56 -
  05:05:55 - 05:05:30 - Meerding, Tess
  05:05:31 - 05:05:29 - Dijksma, Sharon
  05:05:29 - 05:05:08 -
  05:05:07 - 05:04:45 - Meerding, Tess
  05:04:45 - 05:04:41 - Dijksma, Sharon
  05:04:41 - 05:04:06 - Graaf, Rik van der van der
  05:04:07 - 05:04:03 - Dijksma, Sharon
  05:04:04 - 05:02:54 -
  05:02:54 - 05:02:49 - Dijksma, Sharon
  05:02:50 - 05:02:08 - Steeg, Bert van van
  05:02:08 - 05:01:58 - Dijksma, Sharon
  05:01:58 - 04:57:25 -
  04:57:29 - 04:57:28 - Dijksma, Sharon
  04:57:29 - 04:57:01 -
  04:56:59 - 04:56:09 -
  04:56:11 - 04:56:08 - Dijksma, Sharon
  04:56:07 - 04:55:58 -
  04:55:58 - 04:48:33 -
  04:48:32 - 04:48:21 - Dijksma, Sharon
  04:48:22 - 04:48:12 -
  04:48:11 - 04:47:47 - Dijksma, Sharon
 14. 16

  Wethouder: Eerenberg
  Status: B
  De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht heeft op 3 december 2021 de Ontwerp Kadernota 2023 aangeboden aan de raad en stelt de raad in de gelegenheid hierop met een zienswijze te reageren. Reageren kan uiterlijk tot 18 februari 2022.
  In de Kadernota 2023 schetst de RUD de ambitie voor de lange termijn waarin ingespeeld wordt op ontwikkelingen als de komst van de Omgevingswet, de noodzaak om het klimaat beter te beschermen en over te stappen op duurzame energie. De Ontwerp Kadernota sluit af met de financiële inzichten die van invloed zullen zijn op de programmabegroting van 2023.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijzemogelijkheid Kadernota RUD Utrecht 2023
 15. 17

  Wethouder: Diepeveen
  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het planproces voor de voorgenomen woningbouwplannen voor permanent wonen (concept SPvE BEFU, 2019) voorlopig niet te vervolgen en in plaats hiervan te gaan voor een ontwikkeling van tijdelijk wonen (ca. 150 tot 250 wooneenheden voor max. 10 jaar) op het BEFU-terrein.
  2. De grond ten behoeve van de tijdelijke ontwikkeling te verhuren aan een nog te selecteren partij in lijn met gemeentelijke beleidsdoelen op basis van de volgende richtinggevende ruimtelijke en programmatische uitgangspunten:
  a. Bij de ontwikkeling is één van de STUW partners betrokken.
  b. Er worden geluidsbeperkende maatregelen toegepast die bijdragen aan een optimale gezondheidsbescherming van de tijdelijke bewoners, waaronder een acceptabel binnenmilieu, met tegelijkertijd een goed ventilatiesysteem en slaapruimte georiënteerd aan de geluidsluwe zijde en een beperkte woonduur.
  c. Het plangebied wordt nader bepaald op basis van [1] de principes groen tenzij; [2] mogelijke instabiliteit van de aanwezige kade; [3] de uit te voeren sanering.
  d. Er worden niet geluidsgevoelige doelgroepen gehuisvest, maar doelgroepen die over het algemeen weerbaarder zijn voor een hogere geluidsbelasting en hier voor korte duur (ca 3 tot 5 jaar) willen wonen.
  e. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van herplaatsbare woonunits in verband met duurzaamheid en circulariteit.
  f. Realisatie van woningen die in de tijdelijke situatie sociaal en betaalbaar zijn en blijven en waarbij de locatie door de ontwikkelende/exploiterende partij na de tijdelijke gebruiksperiode van 10 jaar vrij van huur en opstallen wordt opgeleverd.
  g. De ontwikkeling kent een doelgroep met een lage parkeernorm en daarmee een lage verkeersaantrekkende werking om het parkeren op eigen terrein op te lossen en niet af te wenden op de openbare ruimte.
  h. De ontwikkeling geeft een positieve bijdrage aan de buurt door bijvoorbeeld het toevoegen van voorzieningen.
  i. Bij de inrichting van het terrein dient rekening gehouden te worden met een goede aansluiting
  j. op de historische Liesboschwetering en het Liesboschpark met ruimte voor ontmoeting en beweging.
  3. De lopende Grondexploitatie “BEFU-terrein” af te sluiten en de boekwaarde ten laste van de voorziening negatieve grondexploitaties te brengen.
  4. De nieuwe grondexploitatie “BEFU”, (opgenomen in bijlage “Grondexploitatie BEFU”) als nieuw financieel kader voor de locatie vast te stellen en het geprognosticeerd negatief resultaat van circa 2,22 miljoen euro te dekken ten laste van de, in de voorziening negatieve grondexploitatie, voor dit plangebied resterende financiële ruimte.
  5. De einddatum van de looptijd van de grondexploitatie BEFU vast te stellen op 31-12-2036 en daarmee in te stemmen met overschrijding van de 10 jaarstermijn.

  Amendementen

  Onderwerp
  A04 Ontmoeting, beweging én ecologie in het Lieschbospark en langs de Liesboschwetering
  A05 Stress wordt niet minder van een tijdelijk contract
  A06 Duurzaamheid is de norm, ook bij tijdelijke woningen
  A07 Inschrijving BEFU terrein Hoograven openstellen voor zoveel mogelijk partijen

  Moties

  Onderwerp
  M33 Alles uit de kast voor aanpak geluidshinder A12
  M34 Mededelen ja, praten nee
  M35 Alles uit de kast voor aanpak geluidshinder A12

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Tijdelijk wonen en nieuwe grondexploitatie BEFU-terrein Hoograven
  04:42:09 - 04:41:13 - Sasbrink, Anne
  04:41:24 - 04:41:23 - Dijksma, Sharon
  04:41:14 - 04:41:08 - Dijksma, Sharon
  04:41:09 - 04:40:58 - Zwinkels, Jantine
  04:40:58 - 04:40:35 - Sasbrink, Anne
  04:40:33 - 04:38:58 - Sasbrink, Anne
  04:40:32 - 04:40:31 - Dijksma, Sharon
  04:39:04 - 04:39:03 - Dijksma, Sharon
  04:39:00 - 04:38:57 - Dijksma, Sharon
  04:38:57 - 04:38:49 -
  04:38:46 - 04:38:34 - Dijksma, Sharon
  04:38:34 - 04:38:02 - Sasbrink, Anne
  04:38:00 - 04:37:39 - Sasbrink, Anne
  04:37:38 - 04:37:36 - Dijksma, Sharon
  04:37:36 - 04:36:46 -
  04:36:49 - 04:36:48 - Dijksma, Sharon
  04:36:45 - 04:36:42 - Dijksma, Sharon
  04:36:42 - 04:35:58 - Koning, Maarten
  04:35:57 - 04:35:56 - Dijksma, Sharon
  04:35:56 - 04:35:11 -
  04:35:11 - 04:35:07 - Dijksma, Sharon
  04:35:07 - 04:33:17 -
  04:33:21 - 04:33:14 - Dijksma, Sharon
  04:33:14 - 04:32:39 - Heijne, Rachel
  04:32:40 - 04:32:40 - Dijksma, Sharon
  04:32:39 - 04:32:12 -
  04:32:11 - 04:31:43 - Heijne, Rachel
  04:31:44 - 04:31:43 - Dijksma, Sharon
  04:31:42 - 04:31:07 -
  04:31:07 - 04:31:05 - Dijksma, Sharon
  04:31:07 - 04:30:49 - Heijne, Rachel
  04:30:48 - 04:30:41 - Dijksma, Sharon
  04:30:46 - 04:30:44 - Koning, Maarten
  04:30:42 - 04:30:01 - Koning, Maarten
  04:30:28 - 04:29:33 - Dijksma, Sharon
  04:29:40 - 04:29:37 -
  04:29:33 - 04:28:26 - Bosch, David
  04:28:26 - 04:28:17 - Dijksma, Sharon
  04:28:10 - 04:27:20 - Heijne, Rachel
  04:27:19 - 04:27:13 - Dijksma, Sharon
  04:27:16 - 04:26:18 - Koning, Maarten
  04:26:21 - 04:26:17 - Dijksma, Sharon
  04:26:17 - 04:25:24 - Heijne, Rachel
  04:25:42 - 04:25:32 - Dijksma, Sharon
  04:25:24 - 04:24:35 - Koning, Maarten
  04:24:34 - 04:24:33 - Dijksma, Sharon
  04:24:34 - 04:24:16 - Heijne, Rachel
  04:24:29 - 04:24:21 - Dijksma, Sharon
  04:24:16 - 04:24:11 - Dijksma, Sharon
  04:24:08 - 04:22:29 - Bos, Cees
  04:22:23 - 04:22:13 - Dijksma, Sharon
  04:22:18 - 04:21:57 - Bos, Cees
  04:21:57 - 04:21:51 - Dijksma, Sharon
  04:21:52 - 04:21:45 -
  04:21:43 - 04:21:18 - Bos, Cees
  04:21:16 - 04:21:08 - Dijksma, Sharon
  04:21:09 - 04:20:39 -
  04:20:38 - 04:20:34 - Dijksma, Sharon
  04:20:34 - 04:20:16 -
  04:20:16 - 04:20:06 - Dijksma, Sharon
  04:20:08 - 04:09:19 -
  04:19:28 - 04:19:19 -
  04:19:27 - 04:19:10 - Dijksma, Sharon
  04:18:35 - 04:18:15 - Dijksma, Sharon
  04:18:16 - 04:17:54 -
  04:17:32 - 04:17:31 - Dijksma, Sharon
  04:17:31 - 04:17:15 - Sasbrink, Anne
  04:13:34 - 04:13:33 - Dijksma, Sharon
  04:13:32 - 04:13:13 -
  04:12:41 - 04:12:41 - Dijksma, Sharon
  04:12:40 - 04:12:26 - Koning, Maarten
  04:10:11 - 04:10:09 - Dijksma, Sharon
  04:10:09 - 04:09:52 - Bos, Cees
  04:09:23 - 04:09:19 - Dijksma, Sharon
  04:09:20 - 04:07:23 - Bos, Cees
  04:09:08 - 04:09:05 - Dijksma, Sharon
  04:09:05 - 04:08:53 -
  04:08:53 - 04:08:52 - Dijksma, Sharon
  04:08:50 - 04:08:43 - Dijksma, Sharon
  04:07:24 - 04:07:21 - Dijksma, Sharon
  04:07:22 - 04:06:27 -
  04:06:26 - 04:06:19 - Dijksma, Sharon
  04:06:18 - 04:05:15 -
  04:05:42 - 04:05:14 - Dijksma, Sharon
  04:04:53 - 04:04:40 - Dijksma, Sharon
  04:04:37 - 04:04:33 - Dijksma, Sharon
  04:04:35 - 04:04:08 -
  04:04:07 - 04:03:20 - Dijksma, Sharon
  04:03:21 - 04:03:05 -
  04:03:08 - 04:02:51 - Dijksma, Sharon
  04:02:52 - 04:02:31 -
  04:02:32 - 04:02:07 - Dijksma, Sharon
  03:55:57 - - Dijksma, Sharon
 16. 17.1

 17. 18

  Wethouder Diepeveen
  Status: B


  Dit agendapunt wordt in samenhang met agendapunt 19 behandeld


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Visie Klimaatadaptatie Utrecht vast te stellen, met als belangrijkste onderdelen:
  a. Nieuwe beleidsdoelen om wateroverlast door extreme buien, gevolgen van extreme droogte
  en gevolgen van hitte te beperken.
  b. De ambitie dat heel Utrecht uiterlijk in 2050 aan de nieuwe beleidsdoelen voldoet en daarmee
  klimaatbestendig is.
  c. Klimaatadaptatie praktisch in te vullen door het hanteren van de volgende leidende
  principes:
  • groen, tenzij..,
  • geen ruimte onbenut,
  • dat de bodem zich als spons gaat gedragen,
  • bij nieuwbouw of nieuwe aanleg en/of grootschalige verbouw of vervangingen geldt de
  plicht om meteen klimaatbestendig te ontwerpen en in te richten;
  d. Klimaatbestendig worden, dat betekent iedereen die ingrepen doet in de openbare ruimte of
  op particulier terrein de opgave heeft om te voldoen aan de nieuwe beleidsdoelen, waarbij
  voor nieuw- en verbouw bindende omgevingsplanregels worden uitgewerkt.
  e. We informeren en stimuleren inwoners en andere eigenaren om ook hun eigendommen
  klimaatbestendig in te richten en participeren in regionale, landelijke en Europese
  samenwerkingsverbanden.
  2. Het college opdracht te geven om op basis van de doelen van de Visie Klimaatadaptatie
  tussendoelen en indicatoren op klimaatadaptatie (hitte, droogte en biodiversiteit) uit te werken en
  hier uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2023 op te rapporteren.
  3. De Visie Klimaatadaptatie Utrecht op te nemen in de Omgevingsvisie Utrecht, als onderdeel van het
  thematisch beleid van de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ en de internetpagina
  https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/.

  Moties

  Onderwerp
  M36 Van energiebox naar klimaatbox
  M37 Hete zomers, dan afkoelen in de Waterspeeltuin
  M38 Bomen als natuurlijk aircosysteem voor de stad
  M39 Een klimaatloket voor onze inwoners en ondernemers

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Visie Klimaatadaptatie

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Visie Klimaatadaptatie: M37
  Raadsvoorstel Visie Klimaatadaptatie: M38
  Raadsvoorstel Visie Klimaatadaptatie: M39
  Raadsvoorstel Visie Klimaatadaptatie: M36
  03:55:21 - 03:52:17 - Sasbrink, Anne
  03:52:17 - 03:52:08 - Dijksma, Sharon
  03:52:09 - 03:48:19 -
  03:50:09 - 03:50:05 - Dijksma, Sharon
  03:50:04 - 03:49:22 -
  03:48:36 - 03:48:34 - Dijksma, Sharon
  03:48:20 - 03:48:10 - Dijksma, Sharon
  03:48:11 - 03:48:11 -
  03:48:10 - 03:46:08 -
  03:47:22 - 03:47:19 - Dijksma, Sharon
  03:46:54 - 03:46:52 - Dijksma, Sharon
  03:46:52 - 03:46:44 - Sasbrink, Anne
  03:46:08 - 03:46:05 - Dijksma, Sharon
  03:46:04 - 03:44:54 - Zwinkels, Jantine
  03:46:02 - 03:45:56 - Dijksma, Sharon
  03:44:58 - 03:44:46 - Dijksma, Sharon
  03:44:46 - 03:42:42 - Heijne, Rachel
  03:42:41 - 03:42:38 - Dijksma, Sharon
  03:42:38 - 03:40:58 -
  03:40:59 - 03:40:55 - Dijksma, Sharon
  03:40:55 - 03:40:24 -
  03:40:24 - 03:40:16 - Dijksma, Sharon
  03:40:16 - 03:39:40 - Zweth, Rick van der van der
  03:39:40 - 03:39:30 - Dijksma, Sharon
  03:39:35 - 03:30:52 -
  03:34:37 - 03:34:34 - Dijksma, Sharon
  03:34:35 - 03:34:24 -
  03:32:20 - 03:32:19 - Dijksma, Sharon
  03:32:18 - 03:32:16 - Heijne, Rachel
  03:31:23 - 03:31:22 - Dijksma, Sharon
  03:31:21 - 03:31:03 -
  03:31:00 - 03:30:50 - Dijksma, Sharon
  03:30:51 - 03:29:46 -
  03:30:30 - 03:30:27 - Dijksma, Sharon
  03:30:26 - 03:30:00 - Zwinkels, Jantine
  03:30:00 - 03:29:28 - Dijksma, Sharon
  03:29:29 - 03:27:49 -
  03:29:17 - 03:29:16 - Dijksma, Sharon
  03:29:16 - 03:28:49 - Zwinkels, Jantine
  03:28:48 - 03:28:47 - Dijksma, Sharon
  03:28:37 - 03:28:17 - Dijksma, Sharon
  03:28:09 - 03:28:03 - Dijksma, Sharon
  03:28:02 - 03:27:50 - Zwinkels, Jantine
  03:27:51 - 03:27:45 - Dijksma, Sharon
  03:27:48 - 03:27:06 - Hall, Merel van van
  03:27:05 - 03:26:50 -
  03:26:49 - 03:26:27 - Dijksma, Sharon
  03:26:46 - 03:26:44 - Zwinkels, Jantine
  03:26:26 - 03:26:20 - Zwinkels, Jantine
  03:26:23 - 03:26:16 - Dijksma, Sharon
  03:26:18 - 03:25:27 -
  03:25:29 - 03:25:19 - Dijksma, Sharon
  03:25:20 - 03:25:06 -
  03:25:06 - 03:24:54 - Dijksma, Sharon
  03:24:54 - 03:24:48 - Zwinkels, Jantine
  03:24:50 - 03:24:34 - Dijksma, Sharon
  03:22:26 - 03:22:06 - Dijksma, Sharon
  03:22:05 - 03:20:20 -
  03:20:20 - 03:20:01 - Dijksma, Sharon
  03:20:01 - 03:19:10 - Bos, Cees
  03:19:10 - 03:19:08 - Dijksma, Sharon
  03:19:07 - 03:17:56 - Zweth, Rick van der van der
  03:17:56 - 03:17:52 - Dijksma, Sharon
  03:17:48 - 03:17:00 -
  03:17:01 - 03:16:56 - Dijksma, Sharon
  03:16:56 - 03:16:36 - Zwinkels, Jantine
  03:16:36 - 03:16:34 - Dijksma, Sharon
  03:16:33 - 03:15:52 -
  03:15:51 - 03:15:48 - Dijksma, Sharon
  03:15:48 - 03:14:53 -
  03:14:53 - 03:14:49 - Dijksma, Sharon
  03:14:50 - 03:14:32 -
  03:14:32 - 03:14:23 - Dijksma, Sharon
  03:14:22 - 03:03:15 -
  03:12:30 - 03:12:18 - Dijksma, Sharon
  03:12:17 - 03:11:55 -
  03:11:54 - 03:11:53 - Dijksma, Sharon
  03:10:45 - 03:10:44 - Dijksma, Sharon
  03:09:25 - 03:09:23 - Dijksma, Sharon
  03:07:08 - 03:07:03 - Dijksma, Sharon
  03:07:02 - 03:06:48 -
  03:06:50 - 03:06:47 - Dijksma, Sharon
  03:05:48 - 03:05:43 - Dijksma, Sharon
  03:05:43 - 03:05:21 -
  03:05:19 - 03:05:18 - Dijksma, Sharon
  03:04:36 - 03:04:32 - Dijksma, Sharon
  03:04:32 - 03:04:10 -
  03:04:10 - 03:04:01 - Dijksma, Sharon
  03:03:33 - 03:03:13 - Dijksma, Sharon
  03:03:13 - 03:01:19 - Deldjou Fard, Melody
  03:01:20 - 03:01:13 - Dijksma, Sharon
  03:01:14 - 02:56:29 -
  02:57:13 - 02:57:02 - Dijksma, Sharon
  02:56:31 - 02:56:25 - Dijksma, Sharon
  02:56:27 - 02:56:01 -
  02:56:04 - 02:56:02 - Dijksma, Sharon
  02:56:00 - 02:52:42 -
  02:55:31 - 02:55:30 - Dijksma, Sharon
  02:55:29 - 02:54:45 -
  02:54:58 - 02:54:56 - Dijksma, Sharon
  02:54:46 - 02:54:45 - Dijksma, Sharon
  02:54:34 - 02:54:33 - Dijksma, Sharon
  02:54:32 - 02:53:30 -
  02:53:35 - 02:53:30 - Dijksma, Sharon
  02:52:44 - 02:52:43 - Dijksma, Sharon
  02:52:43 - 02:51:52 -
  02:51:52 - 02:51:03 -
  02:51:03 - 02:51:01 - Dijksma, Sharon
  02:51:02 - 02:50:36 -
  02:50:39 - 02:50:35 - Dijksma, Sharon
  02:50:36 - 02:49:03 -
  02:49:05 - 02:47:57 - Dijksma, Sharon
 18. 18.1

 19. 19

  Wethouder Diepeveen
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Visie Water en Riolering Utrecht vast te stellen met als belangrijkste beleidskeuzes:
  a. We verhogen de jaarlijkse vervangingsinspanning van de riolering van 5 naar 18 km per jaar in de periode 2021-2035 om het gemeentelijke rioolstelsel op orde te houden.
  b. We spelen bij alle rioolvervangingen volgens het principe van ontwikkelend beheer zoveel mogelijk in op andere maatschappelijke opgaven en lopende projecten, waarbij we inzetten op het verbeteren van de openbare ruimte, het verminderen van de hoeveelheid afval door het volledig scheiden van de vuile afvalwater- en schone hemelwaterstroom en het hergebruiken van materialen (circulaire doelstelling), het vasthouden van hemelwater en het hemelwaterbestendig maken van de openbare ruimte (doelstellingen klimaatadaptatie) en het ontharden en vergroenen van de openbare ruimte.
  c. We stimuleren het vergroenen en vasthouden van hemelwater ook bij andere ingrepen in de openbare ruimte door een financiële bijdrage vanuit de rioolheffing.
  d. We verwachten dat alle eigenaren voortaan een bijdrage leveren aan het vasthouden van hemelwater, omdat het niet voldoende is om dit alleen in de openbare ruimte te doen. Bij nieuw en verbouw verplichten we dit via nieuwe regelgeving, bij de overige bouw stimuleren we dit via bewustwording en facilitering (Waterproof030), de bestaande subsidieregeling groene daken en een nieuwe subsidieregeling watervriendelijk maatschappelijk vastgoed.
  e. We spannen ons voortaan ook in om schade door te lage grondwaterstanden te voorkomen.
  f. We kiezen samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor nieuwe, ambitieuzere doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit in Utrecht.
  g. We starten na vaststelling van deze visie een onderzoek naar een meer toekomstbestendige grondslag voor de rioolheffing.
  2. De Visie Water en Riolering Utrecht in plaats van het Plan Gemeentelijke Watertaken 2016-2019 op te nemen in de Omgevingsvisie Utrecht, als onderdeel van het thematisch beleid van de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/
  3. Het Programma Water en Riolering 2022-2026 vast te stellen met als belangrijkste activiteiten en beleidskeuzes:
  a. Het in de periode 2022-2026 vervangen van 41,5 km riolering oplopend van 6,2 km in 2022 naar 10,7 km in 2026 conform de uitgangspunten in de Visie Water en Riolering
  b. Het in de periode 2022-2026 afkoppelen van 66,5 ha verhard oppervlak oplopend van 11 ha in 2022 naar 16 ha in 2026 conform de uitgangspunten in de Visie Water en Riolering.
  2
  c. Uitgangspunten voor financiële bijdragen uit het programma Water en Riolering aan herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte die niet voortkomen uit rioolvervangingsprojecten of projecten om wateroverlast op te lossen.
  d. De beschikbare budgetten voor de subsidieregeling groene daken en voor de nieuwe subsidieregeling watervriendelijk maatschappelijk vastgoed.
  e. De uit te werken en uit te voeren beleidswijzigingen en onderzoeken met als belangrijkste het uitwerken van de nog vast te stellen omgevingsplanregels voor het vasthouden van hemelwater op openbaar terrein en het bepalen van de benodigde maatregelen om de waterkwaliteitsambities te realiseren.
  f. Het baggeren van het oppervlaktewater dat de gemeente in onderhoud heeft conform het met HDSR afgesproken meerjaren baggerplan.
  g. De verwachte kostenontwikkeling voor de periode 2022-2026 voor het uitvoeren van alle opgenomen activiteiten inclusief de gevolgen voor het rioolheffingstarief, waarbij de kostenontwikkeling en het definitieve tarief jaarlijks worden vastgesteld door de Raad bij de vaststelling van de Programmabegroting..
  4. Het Programma Water en Riolering met ingang van de Voorjaarsnota 2022 jaarlijks te actualiseren en als onderdeel van de Voorjaarsnota vast te stellen.
  5. De aangepaste indicatoren in bijlage 4 in het Programma Water en Riolering 2022-2026 te gebruiken om voortaan de voortgang te monitoren.
  6. Een onderzoek te starten naar een meer toekomstbestendige grondslag voor de gemeentelijke rioolheffing.

  Amendementen

  Onderwerp
  A08 Rioolvisie waterkwaliteit levendig
  A09 RWZI Overvecht

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Visie Water en Riolering Utrecht en Programma Water en Riolering 2022-2026
 20. 20

  Wethouder Diepeveen
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. In te stemmen met het verzoek van Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO) van 23 juli 2021 om aan VUMO grond aan te wijzen voor het hebben, aanleggen en in standhouden van een bijzondere (Islamitische) begraafplaats.
  2. Het perceel thans kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie B, nummer 2862 (ged.) en plaatselijk bekend Maansteenweg 1, 3523 SR in Utrecht, met een oppervlakte van circa 11.050 m2 - thans in gebruik als gemeentelijke begraafplaats zoals nader is aangegeven op de bijgevoegde indicatietekening - aan te wijzen als bijzondere (Islamitische) begraafplaats, en hiertoe het ‘Aanwijzingsbesluit bijzondere (Islamitische) begraafplaats Tolsteeg gemeente Utrecht’, vast te stellen.
  3. Af te wijzen het verzoek van Islamitisch Kerkgenootschap Utrecht (IKU) van 18 juni 2020, om aan IKU grond aan te wijzen voor het hebben, aanleggen en in standhouden van een bijzondere begraafplaats.

  Amendementen

  Onderwerp
  A10 Redelijke voorwaarden grondprijs

  Moties

  Onderwerp
  M40 Voorkom dat Utrechtse moslims op korte termijn niet meer begraven kunnen worden

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Aanwijzen grond bijzondere (Islamitische) begraafplaats Tolsteeg, naar aanleiding van verzoeken van VUMO en IKU
 21. 21

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Thomas à Kempisplantsoen vast te stellen, voor de ontwikkeling van circa 350 sociale en middenhuurwoningen door sloop/nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte waaronder de Thomas à Kempisweg conform het “Fris Alternatief”.
  2. Het Thomas à Kempisplantsoen aan te wijzen als maatwerkgebied als bedoeld in artikel 8 en 9 van de Beleidsregels parkeernormen auto 2021 parkeren en uit te gaan van invoering betaald parkeergebied (B1) en maatwerk toe te passen in de vorm van langzame deelmobiliteit (fietsen, e bikes, scooters ) in te zetten voor een deel van anders noodzakelijke deelauto’s

  Amendementen

  Onderwerp
  A11 Ouderen in Thomas à Kempisplantsoen
  A12 Geen woontoren op het Thomas a Kempisplantsoen
  A13 Friendswoningen Thomas à Kempisplantsoen
  A14 Betaalbare deelmobiliteit

  Moties

  Onderwerp
  M41 Vergeet de egels uit het Thomas á Kempisplantsoen niet
  M42 Zorg voor dieren die ontheemd raken door ruimtelijke plannen
  M43 Woontoren niet groter dan nodig
  M44 Twee richtingen voor de fiets en meer groen op de Vleutenseweg
  M45 Houd Majellakerk bereikbaar

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) Thomas à Kempisplantsoen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) Thomas à Kempisplantsoen: M41
  00:44:47 - 00:45:07 - Dijksma, Sharon
  00:45:08 - 00:46:45 - Sasbrink, Anne
  00:45:54 - 00:45:55 - Dijksma, Sharon
  00:46:45 - 00:46:51 - Dijksma, Sharon
  00:46:51 - 00:47:35 -
  00:46:58 - 00:47:34 - Sasbrink, Anne
  00:47:34 - 00:47:42 - Dijksma, Sharon
  00:47:41 - 00:50:19 -
  00:48:49 - 00:48:52 - Dijksma, Sharon
  00:49:00 - 00:49:12 - Dijksma, Sharon
  00:50:10 - 00:50:15 - Dijksma, Sharon
  00:50:15 - 00:50:35 -
  00:50:36 - 00:50:52 -
  00:50:51 - 00:51:03 -
  00:50:52 - 00:51:03 - Dijksma, Sharon
  00:51:04 - 00:51:05 - Dijksma, Sharon
  00:51:05 - 00:51:43 -
  00:51:42 - 00:51:45 - Dijksma, Sharon
  00:51:44 - 00:51:56 -
  00:51:56 - 00:52:14 -
  00:52:15 - 00:52:20 - Dijksma, Sharon
  00:52:21 - 00:52:55 -
  00:52:55 - 00:53:36 -
  00:53:35 - 00:53:36 - Dijksma, Sharon
  00:53:37 - 00:54:01 -
  00:54:00 - 00:54:48 -
  00:54:48 - 00:54:55 - Dijksma, Sharon
  00:54:54 - 00:55:15 -
  00:55:18 - 00:55:39 - Dijksma, Sharon
  00:55:23 - 00:55:24 - Hoonte, Gertjan te te
  00:55:31 - 00:55:37 - Hoonte, Gertjan te te
  00:55:39 - 00:55:54 - Hoonte, Gertjan te te
  00:55:55 - 00:55:56 - Dijksma, Sharon
  00:55:56 - 00:56:10 -
  00:56:11 - 00:56:23 - Dijksma, Sharon
  00:56:21 - 01:03:13 -
  00:57:21 - 00:57:27 - Dijksma, Sharon
  00:57:27 - 00:58:15 -
  00:58:15 - 00:58:16 - Dijksma, Sharon
  00:59:29 - 00:59:36 - Dijksma, Sharon
  00:59:38 - 01:00:01 -
  01:00:01 - 01:00:03 - Dijksma, Sharon
  01:00:39 - 01:00:40 - Dijksma, Sharon
  01:00:40 - 01:00:51 -
  01:01:15 - 01:01:16 - Dijksma, Sharon
  01:01:20 - 01:01:21 - Dijksma, Sharon
  01:01:22 - 01:02:02 - Steeg, Bert van van
  01:02:31 - 01:02:33 - Dijksma, Sharon
  01:02:33 - 01:02:40 - Steeg, Bert van van
  01:02:59 - 01:03:03 - Dijksma, Sharon
  01:03:13 - 01:03:16 - Dijksma, Sharon
  01:03:17 - 01:04:50 -
  01:04:11 - 01:04:15 - Dijksma, Sharon
  01:04:46 - 01:04:49 - Dijksma, Sharon
  01:04:50 - 01:04:55 - Dijksma, Sharon
  01:04:56 - 01:09:51 -
  01:06:03 - 01:06:04 -
  01:06:04 - 01:06:07 - Dijksma, Sharon
  01:06:05 - 01:06:28 -
  01:06:29 - 01:06:29 - Dijksma, Sharon
  01:06:55 - 01:06:59 - Dijksma, Sharon
  01:07:41 - 01:07:45 - Dijksma, Sharon
  01:07:45 - 01:08:38 -
  01:08:17 - 01:08:18 - Dijksma, Sharon
  01:08:32 - 01:08:57 - Dijksma, Sharon
  01:08:59 - 01:09:02 - Dijksma, Sharon
  01:08:59 - 01:09:12 -
  01:09:12 - 01:09:42 - Dijksma, Sharon
  01:09:43 - 01:09:50 - Steeg, Bert van van
  01:09:49 - 01:09:50 - Dijksma, Sharon
  01:09:52 - 01:10:49 -
  01:10:08 - 01:10:21 - Steeg, Bert van van
  01:10:08 - 01:10:09 - Dijksma, Sharon
  01:10:44 - 01:10:50 - Dijksma, Sharon
  01:10:49 - 01:10:55 - Steeg, Bert van van
  01:10:56 - 01:11:25 -
  01:11:26 - 01:11:27 - Dijksma, Sharon
  01:11:28 - 01:11:46 - Hoonte, Gertjan te te
  01:11:49 - 01:12:06 -
  01:12:07 - 01:12:08 - Dijksma, Sharon
  01:12:09 - 01:12:23 - Hoonte, Gertjan te te
  01:12:24 - 01:12:25 - Dijksma, Sharon
  01:12:25 - 01:12:49 -
  01:12:49 - 01:12:55 - Dijksma, Sharon
  01:12:55 - 01:13:20 -
  01:13:15 - 01:13:16 - Dijksma, Sharon
  01:13:21 - 01:13:23 - Dijksma, Sharon
  01:13:23 - 01:13:45 -
  01:13:48 - 01:13:54 - Dijksma, Sharon
  01:13:54 - 01:15:42 -
  01:15:41 - 01:15:47 - Dijksma, Sharon
  01:15:46 - 01:17:11 - Hoonte, Gertjan te te
  01:17:11 - 01:17:16 - Dijksma, Sharon
  01:17:17 - 01:17:45 -
  01:17:46 - 01:18:26 - Hoonte, Gertjan te te
  01:18:27 - 01:18:28 - Dijksma, Sharon
  01:18:30 - 01:18:47 -
  01:18:48 - 01:19:25 - Hoonte, Gertjan te te
  01:19:27 - 01:19:36 - Dijksma, Sharon
  01:19:35 - 01:20:52 - Bosch, David
  01:20:53 - 01:20:56 - Dijksma, Sharon
  01:20:56 - 01:21:59 -
  01:21:56 - 01:21:58 - Dijksma, Sharon
  01:21:59 - 01:22:07 - Bosch, David
  01:22:07 - 01:22:09 - Dijksma, Sharon
  01:22:08 - 01:22:24 -
  01:22:24 - 01:22:25 - Dijksma, Sharon
  01:22:26 - 01:22:34 - Steeg, Bert van van
  01:22:34 - 01:23:57 -
  01:23:57 - 01:24:01 - Dijksma, Sharon
  01:23:59 - 01:24:05 -
  01:24:06 - 01:24:26 -
  01:24:28 - 01:24:30 - Dijksma, Sharon
  01:24:31 - 01:25:46 - Steeg, Bert van van
  01:25:43 - 01:25:45 - Dijksma, Sharon
  01:25:46 - 01:25:50 - Dijksma, Sharon
  01:25:50 - 01:26:09 -
  01:26:09 - 01:26:12 - Dijksma, Sharon
  01:26:12 - 01:26:28 - Hoonte, Gertjan te te
  01:26:28 - 01:26:41 - Dijksma, Sharon
  01:26:41 - 01:26:56 -
  01:26:56 - 01:27:17 - Dijksma, Sharon
  01:27:17 - 01:44:38 -
  01:31:52 - 01:31:55 - Dijksma, Sharon
  01:31:53 - 01:32:19 -
  01:31:58 - 01:31:58 - Dijksma, Sharon
  01:32:19 - 01:32:20 - Dijksma, Sharon
  01:33:11 - 01:33:12 - Dijksma, Sharon
  01:33:12 - 01:33:22 -
  01:33:22 - 01:33:23 - Dijksma, Sharon
  01:36:11 - 01:36:12 - Dijksma, Sharon
  01:36:14 - 01:36:35 -
  01:38:29 - 01:38:30 - Dijksma, Sharon
  01:38:30 - 01:38:42 - Hoonte, Gertjan te te
  01:38:42 - 01:38:43 - Dijksma, Sharon
  01:39:13 - 01:39:16 - Dijksma, Sharon
  01:39:18 - 01:39:45 -
  01:41:36 - 01:41:37 - Dijksma, Sharon
  01:41:37 - 01:42:18 - Steeg, Bert van van
  01:41:57 - 01:42:02 - Dijksma, Sharon
  01:42:51 - 01:42:53 - Dijksma, Sharon
  01:42:52 - 01:43:12 - Steeg, Bert van van
  01:43:12 - 01:43:13 - Dijksma, Sharon
  01:43:54 - 01:44:03 - Dijksma, Sharon
  01:44:04 - 01:44:12 - Steeg, Bert van van
  01:44:38 - 01:44:59 - Dijksma, Sharon
  01:44:59 - 01:45:04 - Sasbrink, Anne
  01:45:04 - 01:45:18 - Dijksma, Sharon
 22. 21.1

 23. 22

  Wethouder: Verschuure
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  1. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Papendorp Noord vast te stellen, met daarin:
  a. het concept van een gezonde multifunctionele woonwerklocatie op een knooppunt in het Wiel met Spaken;
  b. een programma van circa 2000 woningen, 75.000 m2 kantoorruimte en commerciële voorzieningen;
  c. de ruimtelijke kaders voor een Mobiliteitshub XL met circa 2000 parkeerplaatsen ten behoeve van parkeren op afstand.
  2. Papendorp Noord en Groenewoud aan te wijzen als B zone met betaald parkeren (B1), conform de uitgangspunten uit de parkeervisie Utrecht en het mobiliteitsplan 2040.

  Amendementen

  Onderwerp
  A15 Juiste milieucategorie in Papendorp
  A16 Betaalbare koop in Papendorp

  Moties

  Onderwerp
  M46 Alléén uitbreiding P&R Papendorp Noord voor afvangen autoverkeer richting stad.
  M47 Samen in zee voor een stadsstrand in Papendorp
  M48 Maak er een prettig straatbeeld van met veilige oversteekplaatsen
  M49 Maak er een prettig straatbeeld van met veilige oversteekplaatsen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen Papendorp Noord

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen Papendorp Noord: M47
  Raadsvoorstel vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen Papendorp Noord: M49
  01:48:38 - 01:49:05 - Dijksma, Sharon
  01:49:05 - 01:49:08 - Hoonte, Gertjan te te
  01:49:09 - 01:49:18 - Dijksma, Sharon
  01:49:16 - 01:50:35 - Heijne, Rachel
  01:50:31 - 01:50:37 - Dijksma, Sharon
  01:50:37 - 01:51:12 - Graaf, Rik van der van der
  01:51:12 - 01:51:15 - Dijksma, Sharon
  01:51:16 - 01:51:48 - Sasbrink, Anne
  01:51:49 - 01:51:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:51:55 - 01:53:00 -
  01:53:00 - 01:53:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:07 - 01:53:52 -
  01:53:52 - 01:53:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:56 - 01:54:39 - Heijne, Rachel
  01:54:39 - 01:55:03 -
  01:54:39 - 01:54:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:04 - 01:55:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:04 - 01:55:14 - Heijne, Rachel
  01:55:14 - 01:55:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:17 - 01:55:36 -
  01:55:37 - 01:55:41 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:06 - 01:56:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:33 - 01:56:37 - Hoonte, Gertjan te te
  01:56:33 - 01:56:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:39 - 01:56:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:56 - 01:57:51 -
  01:57:49 - 01:58:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:03 - 02:05:19 -
  02:00:23 - 02:00:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:00:25 - 02:00:32 - Hoonte, Gertjan te te
  02:00:32 - 02:00:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:00:46 - 02:00:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:00:57 - 02:01:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:13 - 02:01:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:31 - 02:01:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:24 - 02:02:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:25 - 02:02:27 -
  02:02:27 - 02:02:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:35 - 02:02:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:37 - 02:02:54 - Heijne, Rachel
  02:02:54 - 02:02:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:24 - 02:03:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:25 - 02:03:36 -
  02:03:36 - 02:03:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:44 - 02:03:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:46 - 02:03:58 -
  02:03:59 - 02:04:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:10 - 02:04:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:10 - 02:04:19 -
  02:04:20 - 02:04:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:23 - 02:04:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:27 - 02:04:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:30 - 02:04:33 -
  02:04:34 - 02:04:36 -
  02:04:34 - 02:04:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:37 - 02:04:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:19 - 02:05:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:28 - 02:05:59 - Bosch, David
  02:05:49 - 02:06:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:06 - 02:06:11 -
  02:06:15 - 02:06:37 - Graaf, Rik van der van der
  02:06:38 - 02:06:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:03 - 02:07:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:28 - 02:07:56 -
  02:07:35 - 02:07:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:56 - 02:07:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:57 - 02:08:28 -
  02:08:09 - 02:08:11 -
  02:08:28 - 02:08:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:29 - 02:09:17 -
  02:09:18 - 02:09:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:32 - 02:09:37 -
  02:10:02 - 02:10:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:23 - 02:10:30 -
  02:10:47 - 02:10:51 -
  02:10:53 - 02:11:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:54 - 02:10:55 -
  02:11:00 - 02:11:10 -
  02:11:15 - 02:11:17 -
  02:11:23 - 02:11:28 - Hoonte, Gertjan te te
  02:11:45 - 02:12:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:25 - - Zwanenberg, Pepijn
 24. 23

  Wethouder: Van Hooijdonk
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp Maliebaan vast te stellen als basis voor de uitwerking tot Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp, met als uitgangspunten:
  a. de middenbaan van de Maliebaan wordt omgevormd tot promenade voor wandelen en fietsen;
  b. de ventwegen worden ingericht met snelheidsremmende maatregelen;
  c. op de kruising krijgt de fietser prioriteit en vervalt de verkeersregelinstallatie.
  2. Het krediet voor de herinrichting van de Maliebaan te verhogen met 1 miljoen euro en dit te dekken uit het investeringsbudget bereikbaarheid, vooruitlopend op de integrale afweging binnen het Meerjaren programma Bereikbaarheid (MPB).

  Amendementen

  Onderwerp
  A17 Terug naar de tekentafel en uitwerken variant 1+.
  A18 Behoud wandelpaden Maliebaan

  Moties

  Onderwerp
  M50 Parkeerplaatsen onder grotere hoek
  M51 Onderzoek kleinere kruising met herstel bomenraster
  M52 Behoud groen langs het spoor
  M53 Participatie Maliebaan
  M54 Kies voor 30 km u op de Maliebaan aansluitend op de omgeving
  M55 Vergeet de Snellenlaan niet

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel vaststelling IPvE/FO Maliebaan
  02:15:50 - 02:16:52 - Pagter, Marijn de de
  02:16:52 - 02:16:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:54 - 02:17:29 - Pagter, Marijn de de
  02:16:55 - 02:16:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:28 - 02:17:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:32 - 02:17:45 -
  02:17:45 - 02:18:04 - Pagter, Marijn de de
  02:17:45 - 02:17:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:03 - 02:18:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:05 - 02:19:10 - Pagter, Marijn de de
  02:18:35 - 02:18:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:10 - 02:19:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:12 - 02:23:04 - Schilderman, Susanne
  02:19:47 - 02:19:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:48 - 02:19:54 - Bosch, David
  02:19:55 - 02:19:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:19 - 02:20:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:56 - 02:20:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:44 - 02:21:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:48 - 02:22:16 -
  02:22:15 - 02:22:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:02 - 02:23:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:19 - 02:23:27 - Heuven, Maarten van van
  02:23:24 - 02:23:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:30 - 02:25:47 -
  02:24:23 - 02:24:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:46 - 02:25:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:58 - 02:26:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:01 - 02:26:56 - Zweth, Rick van der van der
  02:26:56 - 02:27:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:03 - 02:27:24 -
  02:27:23 - 02:27:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:24 - 02:27:34 - Zweth, Rick van der van der
  02:27:33 - 02:27:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:38 - 02:28:44 - Zwinkels, Jantine
  02:28:10 - 02:28:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:42 - 02:28:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:47 - 02:29:10 -
  02:29:10 - 02:29:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:12 - 02:29:54 - Zwinkels, Jantine
  02:29:54 - 02:29:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:01 - 02:31:34 -
  02:30:09 - 02:30:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:21 - 02:30:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:33 - 02:31:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:35 - 02:32:36 - Bosch, David
  02:32:37 - 02:32:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:42 - 02:34:09 - Heuven, Maarten van van
  02:34:09 - 02:34:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:12 - 02:34:35 - Graaf, Rik van der van der
  02:34:31 - 02:34:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:34 - 02:34:44 - Bosch, David
  02:34:42 - 02:34:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:44 - 02:34:55 - Graaf, Rik van der van der
  02:34:55 - 02:34:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:57 - 02:35:04 - Zwinkels, Jantine
  02:35:05 - 02:35:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:06 - 02:35:13 - Graaf, Rik van der van der
  02:35:12 - 02:35:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:13 - 02:35:25 - Zwinkels, Jantine
  02:35:25 - 02:35:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:26 - 02:36:12 - Graaf, Rik van der van der
  02:35:49 - 02:35:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:10 - 02:36:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:11 - 02:36:31 - Zwinkels, Jantine
  02:36:30 - 02:36:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:32 - 02:37:20 - Graaf, Rik van der van der
  02:36:55 - 02:36:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:19 - 02:37:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:23 - 02:38:29 -
  02:38:29 - 02:38:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:35 - 02:56:29 - Hooijdonk, Lot van van
  02:41:24 - 02:41:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:28 - 02:41:43 - Schilderman, Susanne
  02:41:42 - 02:41:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:03 - 02:42:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:04 - 02:42:36 - Pagter, Marijn de de
  02:42:36 - 02:42:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:07 - 02:43:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:08 - 02:43:32 - Schilderman, Susanne
  02:43:32 - 02:43:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:33 - 02:43:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:40 - 02:43:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:58 - 02:44:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:04 - 02:44:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:13 - 02:46:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:14 - 02:46:29 - Pagter, Marijn de de
  02:46:29 - 02:46:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:43 - 02:46:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:11 - 02:47:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:19 - 02:47:34 - Heuven, Maarten van van
  02:47:47 - 02:47:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:53 - 02:48:26 - Schilderman, Susanne
  02:48:27 - 02:48:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:31 - 02:49:06 -
  02:49:06 - 02:49:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:33 - 02:49:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:38 - 02:49:56 - Zwinkels, Jantine
  02:49:51 - 02:49:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:57 - 02:49:57 - Zwinkels, Jantine
  02:49:57 - 02:50:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:01 - 02:50:12 - Zwinkels, Jantine
  02:50:13 - 02:50:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:18 - 02:50:37 - Schilderman, Susanne
  02:50:36 - 02:50:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:43 - 02:51:04 - Pagter, Marijn de de
  02:51:06 - 02:51:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:50 - 02:51:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:54 - 02:52:05 - Pagter, Marijn de de
  02:52:06 - 02:52:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:38 - 02:52:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:27 - 02:56:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:39 - 02:57:28 -
  02:57:27 - 02:57:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:33 - 02:57:51 - Pagter, Marijn de de
  02:57:53 - 02:57:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:53 - 02:58:30 - Hooijdonk, Lot van van
  02:58:29 - 02:58:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:32 - 02:58:43 - Zwinkels, Jantine
  02:58:37 - 02:58:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:40 - 02:58:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:52 - 02:58:59 -
  02:59:01 - 02:59:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:07 - 02:59:15 - Pagter, Marijn de de
  02:59:14 - 02:59:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:19 - 02:59:23 - Zweth, Rick van der van der
  02:59:23 - 02:59:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:40 - 02:59:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:40 - 03:00:05 -
  03:00:06 - 03:00:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:19 - 03:00:20 -
  03:00:21 - 03:00:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:37 - 03:01:08 - Zwinkels, Jantine
  03:00:51 - 03:01:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:08 - 03:01:09 - Zwinkels, Jantine
  03:01:09 - 03:01:20 - Zweth, Rick van der van der
  03:01:09 - 03:01:10 - Zwinkels, Jantine
  03:01:21 - 03:01:27 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:28 - 03:01:34 -
  03:01:35 - 03:01:36 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:53 - 03:01:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:56 - 03:02:24 - Schilderman, Susanne
  03:02:12 - 03:02:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:45 - 03:03:06 -
  03:03:08 - 03:03:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:15 - 03:03:28 - Graaf, Rik van der van der
  03:03:28 - 03:03:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:29 - 03:03:47 - Zweth, Rick van der van der
  03:03:47 - 03:03:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:56 - 03:04:08 -
  03:04:08 - 03:04:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:17 - 03:04:37 - Zweth, Rick van der van der
  03:04:27 - 03:04:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:32 - 03:04:56 - Zwanenberg, Pepijn
 25. 24

  Wethouder Klein
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Omgevingsvisie, deelgebied binnenstad (Omgevingsvisie Binnenstad 2040) vast te stellen waarin 26 ontwikkelingsrichtingen benoemd worden onder vier kwaliteiten, t.w.
  a. Schoonheid
  b. Variatie
  c. Veerkracht
  d. Ontspannen Omgeving
  2. De Omgevingsvisie, deelgebied binnenstad (Omgevingsvisie Binnenstad 2040) op te nemen in de Omgevingsvisie Utrecht – onderdeel gebiedsbeleid - en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl hierop aan te passen.

 26. 25

  Wethouder Klein
  Status: B


  DIT AGENDAPUNT WORDT DOORGESCHOVEN NAAR EEN VOLGENDE RAADSVERGADERING


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De nota ‘Utrechts erfgoed verbindt mensen en tijden’ vast te stellen, met daarin de volgende uitgangspunten voor het beleid rond het erfgoed in de stad:
  a. Afwegingskaders (beleidsregels, richtlijnen en kaders) transparanter en eenduidiger maken voor de samenleving.
  b. In de historische binnenstad (Domplein, wervengebied, religieus erfgoed) en de werelderfgoederen de erfgoedwaarden het fundament voor de ruimtelijke ontwikkeling te laten zijn.
  c. Bij hergebruik van monumentale panden mogelijkheden creëren voor creatieve werk- en cultuurplekken, plaatsen van ontmoeting / broedplaatsen, en voor werkgelegenheid en wonen.
  d. Erfgoedwaarden volwaardig mee te wegen in het Utrechts Planproces en daarbij in zwaarwegende gevallen gebruik te maken van effectanalyses zoals de Erfgoed
  Effectrapportage en de Heritage Impact Assessment.
  e. Prioriteit te geven aan het behoud en versterking van de historische groene en blauwe structuren en de daarin aanwezige historische en ecologische waarden.
  f. De innovatie in het verduurzamen van monumenten te stimuleren onder meer door het initiëren van pilots.
  g. De participatie van inwoners te vergroten bij alle aspecten van het erfgoedbeleid, onder meer door informatie en kennis breed beschikbaar te stellen en ruimte te bieden voor burgerinitiatief bij het aanwijzen van monumenten
  2. De Erfgoednota: Utrechts erfgoed verbindt mensen en tijden’ op te nemen in de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ ter vervanging van de nota ‘Beheer van de chaos der eeuwen’ - onderdeel van het thematisch beleid - en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/hierop aan te passen.