Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 7 juli 2022

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 7 juli 2022 19:28
Eind
donderdag 7 juli 2022 22:04
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 10:03 - 10:04
 2. 2
  Vaststellen agenda 10:04 - 10:07
 3. 4

 4. 5

 5. 6

  Presidium
  Status: A


  Het Presidium stelt de raad voor te besluiten:

  1. Het Besluit tot wijziging van de “Verordening rechtspositie raads- en commissieleden’ vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel wijziging Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
 6. 7

  Presidium
  Status: A


  Het Presidium stelt de raad voor te besluiten:


   1. Het Besluit tot wijziging van de “Verordening op de adviescommissie Controle en Financiën’ vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel wijziging Verordening adviescommissie Controle en Financiën
 7. 8

  Presidium
  Status: A


  Het Presidium stelt de raad voor te besluiten:


  1. Op grond van het bepaalde in artikel 3 lid 3 van de Verordening inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften Tess Meerding te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de bezwaarschriftencommissie.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel benoemen plaatsvervangend voorzitter Bezwaarschriftencommissie gemeenteraad
 8. 9

  Status: A


  Het betreft een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van de gemeenteraad van 15 juli 2021 dat betrekking heeft op het ‘Programmaplan wervengebied’. Het bezwaarschrift is behandeld door de door de raad benoemde bezwaarschriftencommissie en voorzien van advies en een concept beslissing op bezwaar.
  De Verordening raadgevend referendum is niet van toepassing. Het betreft een raadsvoorstel over bezwaar- of beroepsprocedures of rechtsgedingen (artikel 3 lid 2 onder h Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

 9. 10

  Wethouder Schilderman
  Status: B


  De fracties van de CU,  CDA, D66, S&S en de PvdA willen graag nog enkele punten meegeven voor in de uitwerking van de visie stadswater die dit najaar naar de raad wordt gestuurd.

  Moties

  Onderwerp
  M145 informeel zwemwater, veiliger en met minder overlast
  M146 Zorg voor spreiding van zwemwater over de stad
  09:21:14 - 09:20:08 - Graaf, Rik van der
  09:20:13 - 09:20:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:20:07 - 09:20:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:19:47 - 09:16:52 - Steeg, Bert van
  09:19:01 - 09:18:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:18:55 - 09:18:11 - Heijne, Rachel
  09:18:12 - 09:18:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:17:41 - 09:17:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:17:40 - 09:17:30 - Graaf, Rik van der
  09:17:15 - 09:17:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:17:14 - 09:17:13 - Heijne, Rachel
  09:17:13 - 09:16:58 - Heijne, Rachel
  09:16:59 - 09:16:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:16:44 - 09:16:42 - Steeg, Bert van
  09:16:43 - 09:16:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:16:26 - 09:16:15 - Pagter, Marijn de
  09:16:14 - 09:15:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:15:33 - 09:15:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:15:09 - 09:12:05 - Schilderman, Susanne
  09:13:13 - 09:13:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:13:11 - 09:12:55 - Steeg, Bert van
  09:12:10 - 09:11:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:11:55 - 09:11:45 - Graaf, Rik van der
  09:11:45 - 09:11:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:11:43 - 09:11:30 - Steeg, Bert van
  09:11:30 - 09:10:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:10:50 - 09:10:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:10:39 - 09:10:32 -
  09:10:35 - 09:10:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:10:19 - 09:09:58 - Heuven, Maarten van
  09:09:57 - 09:09:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:09:39 - 09:08:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:08:57 - 09:08:46 -
  09:08:46 - 09:08:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:08:18 - 09:08:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:07:58 - 09:07:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:07:50 - 09:07:28 - Sungur, Mahmut
  09:07:37 - - Dijksma, Sharon A.M.
  09:07:21 - 09:06:49 - Sungur, Mahmut
 10. 11

  Wethouder Schilderman
  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. Het financiële beeld vast te stellen, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de Voorjaarsnota 2022 en deze te betrekken bij de integrale afweging later dit jaar, inclusief
   a. het doen van uitgaven voor noodzakelijke kosten voor het creëren van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen, uitgaande van een volledige compensatie door het Rijk en de wijzigingen in de Programmabegroting 2022 bij de Tweede Bestuursrapportage 2022 te verwerken (zie hoofdstuk 1.1)
   b. de verwerking van de financiële ontwikkelingen in hoofdstuk 2.1 in de Programmabegroting 2022 en verder
   c. het naar boven bijstellen van de onvermijdelijke kosten scenario C met 5,071 miljoen euro (hoofdstuk 2.2) en deze na actualisatie bij de Tweede Bestuursrapportage 2022 te muteren op de algemene reserve
   d. de knelpunten en meevallers in hoofdstuk 2.3
   e. de aanpassing van de begroting met de corresponderende posten in hoofdstuk 2.4
   f. de budgetneutrale bijsturingsvoorstellen in hoofdstuk 2.5
   g. het bestemmen van de inkomsten als gevolg van de groei van de stad te voor uitgaven voor de groei van de stad, zoals weergegeven in hoofdstuk 2.8
   h. het incidenteel verhogen van de budgetten voor strategische en stedelijke inzet bij Ruimte (hoofdstuk 3.1)
   i. het inzetten van de overgebleven TONK-middelen van 5,6 miljoen euro voor de ondersteuning van kwetsbare ondernemers en inwoners (hoofdstuk 3.2).
   j. het laten vrijvallen van 2,051 miljoen euro uit de coronareserve vanuit maatregelenpakket 3 Werken, opleiden en begeleiden (Hoofdstuk 3.4)
   k. het aanpassen van de begroting voor het jaar 2022 met de investeringen uit het coalitieakkoord 2022-2026 (Hoofdstuk 4).
   2. In aanvulling op het bij de Programmabegroting 2022 genomen raadsbesluit om dotaties en onttrekkingen aan de egalisatiereserve Overhead te verwerken bij de eerstvolgende programmabegroting, de verwerking van dotaties en onttrekkingen aan de egalisatiereserve Overhead ook via de P&C-documenten van het lopende jaar mogelijk te maken (hoofdstuk 1.5).
   3. In te stemmen met de wijzigingsvoorstellen bij de investeringsprojecten in hoofdstuk 5.1
   4. In te stemmen met de aanpassing van de doelstellingen en indicatoren in de Programmabegroting zoals gepresenteerd in hoofdstuk 6.
  2. De Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2022 vast te stellen en te verwerken in de Programmabegroting 2022 en verder.

  Amendementen

  Onderwerp
  A71 Bezoekers betalen meer

  Moties

  Onderwerp
  M126 Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat
  M147 Versterken van raadsinstrumenten en de zichtbaarheid hiervan
  M148 Alles heeft een ritme
  M149 Doorpakken ventilatie binnenklimaat scholen
  M150 Stop de uithuiszetting van woningdelers
  M151 Ook eerder starten met bouwen in Rijnenburg
  M152 Volg het raadsbesluit en betrek de buurt bij Ledig Erf
  M153 Geen subsidie voor vervangen kachel
  M154 Prostitutie en drugsbeleid onder verantwoordelijkheid burgemeester
  M155 Stuur op noodzakelijkheid, niet op aantal
  M156 Maak ruimte voor initiatieven vanuit de wijk
  M157 Versterk eenzaamheidsaanpak
  M158 Houd de lijn vrij
  M159 Standaardisatie in openbare ruimte mag niet ten koste gaan van beeldkwaliteit en duurzaamheid
  M160 Zwerfafval tegengaan doen we samen
  M161 Breng de graffitiregeling voor bewoners terug
  M162 Een lichte toets op leefbaarheid
  M163 De Groene Verantwoordingsdag
  M164 Meer ambitie in laadinfrastructuur
  M165 Maak verduurzaming sportaccommodaties mogelijk
  M166 Gebruik miljarden van het Rijk voor de ontsluiting van Rijnenburg
  M167 Van coalitieakkoord naar uitvoering
  M168 Woningeigenaren proactief informeren over zonnepanelen
  M169 Nota Dierenwelzijn updaten
  M170 traangas en kogels zijn geen excuus voor het aanvaarden van dierenleed
  M171 Collegeleden niet meer naar evenementen met levende dieren
  M172 Laat ‘extra groen’ geen wassen neus zijn
  M173 Ook inheems en lokaal, dan pas zijn we er helemaal
  M174 Verkwansel de herplantplicht niet
  M175 Verbied plastic en metalen serpentine.
  M176 Lokaal mediabeleid
  M177 Overgaan naar plantaardig is wethouderwaardig
  M178 Go vegan op klimaatbijeenkomsten
  M179 Onafhankelijk schimmelexpert
  M180 Meer aandacht voor de ontwikkeling van het lerarentekort in het speciaal onderwijs en de effecten daarvan
  M181 Klimaatneutraal met een doel; 100% klimaatneutraal in uiterlijk 2040
  M182 Klimaatbestendig Utrecht 2050
  M183 Participatie windmolens
  M184 Student op spreekuur
  M185 Sneller door groen minder opstopping
  M186 Voor iedereen een fijne werk- of studieplek
  M187 Minimaal hetzelfde vierkante meter terug bij verdwijning van sociale huur
  M188 Veel meer sociale huur toevoegen in wijken als Tuindorp en Oog in Al
  M189 Een divers college
  M190 Gratis paspoorten en ID-kaarten voor minima
  M191 Informeer raad tweejaarlijks over gegevens proco-app
  M192 Inzet stopformulieren tegen etnisch profileren politie
  M193 Gelijke kansen ook bij Toezicht en Handhaving
  M194 Een fysieke locatie voor participatie en informatie bij grote projecten
  M195 Veranker veilig oversteken aan de voorkant.
  M196 Uteregse kunstenoars
  M197 Wie surveilleert, informeert
  M198 Behoud van sociale huur boven gemengde wijken
  M199 Stop de Gentrificatie
  M200 Kraken gaat door
  M201 Alsnog participeren en goed tellen bij aanpassen parkeren Kanaleneiland Noord Noord
  M202 Meer investeren in mensen en buurten
  M203 Maak mediabeleid en organiseer kwaliteitsjournalistiek
  M204 Ontzie bewoners bij verhoging OZB
  M205 Geen uitbreiding betaald parkeren zonder draagvlak
  M206 De algemene beginselen van behoorlijk bestuur gelden ook voor Utrecht
  M207 Handhaving nachtrust binnenstad
  M208 Geen subsidie voor vervangen kachel
  M209 traangas en kogels zijn geen excuus voor het aanvaarden van dierenleed
  M210 Meer geld voor de aanpak van discriminatie
  M211 Uteregse kunstenoars
  M212 Rookvrije terrassen_ Dan ga ik er toch gewoon naast staan
  M213 Stop met de hondenbelasting
  M214 Kom bewoners Schepenbuurt tegemoet
  M215 Geen onverdoofde slacht faciliteren
  M216 Twee wielen op de stoep
  M217 Automobilisten zijn geen geldkoeien
  M218 Stop met betaald parkeren uitbreiden
  M219 Stop met opheffen met parkeerplaatsen
  M220 Snorfiets weer terug naar het fietspad
  M221 Bemoei je met je eigen zaken
  M222 Voorkom een Whack-a-mole scenario en breidt het aantal vaste camera’s uit
  M223 Bescherm het erfgoed tegen de huidige tijdsgeest

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2022

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2022: M156
  Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2022: M167
  Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2022: M173
  Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2022: Magazijn De Zon
  Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2022: natuurinclusieve tuinen
  09:00:45 - 09:00:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:59:42 - 08:59:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:59:37 - 08:59:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:59:06 - 08:59:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:59:04 - 08:58:36 - Koning, Maarten
  08:58:06 - 08:58:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:58:05 - 08:57:34 - Koning, Maarten
  08:57:00 - 08:56:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:56:59 - 08:56:41 - Koning, Maarten
  08:56:18 - 08:56:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:55:40 - 08:55:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:55:35 - 08:55:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:54:38 - 08:54:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:54:00 - 08:53:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:53:58 - 08:53:50 - Zweth, Rick van der
  08:53:38 - 08:53:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:53:37 - 08:53:32 - Zweth, Rick van der
  08:53:06 - 08:53:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:53:05 - 08:52:54 - Zweth, Rick van der
  08:52:01 - 08:51:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:51:55 - 08:51:37 - Kleinrensink, Julia
  08:51:08 - 08:51:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:51:07 - 08:50:50 - Kleinrensink, Julia
  08:50:15 - 08:50:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:50:14 - 08:49:56 - Kleinrensink, Julia
  08:49:23 - 08:49:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:49:21 - 08:49:11 - Zwinkels, Jantine
  08:48:52 - 08:48:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:48:50 - 08:48:46 - Zweth, Rick van der
  08:48:29 - 08:48:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:48:28 - 08:48:22 - Zweth, Rick van der
  08:47:59 - 08:47:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:47:59 - 08:47:47 - Zweth, Rick van der
  08:47:17 - 08:47:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:47:10 - 08:47:04 - Kleinrensink, Julia
  08:47:06 - 08:46:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:46:01 - 08:46:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:46:00 - 08:45:42 - Zweth, Rick van der
  08:45:37 - 08:45:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:45:34 - 08:45:08 - Zweth, Rick van der
  08:45:07 - 08:45:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:44:44 - 08:44:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:44:43 - 08:44:35 - Zweth, Rick van der
  08:44:14 - 08:44:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:43:05 - 08:43:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:43:00 - 08:42:51 - Koning, Maarten
  08:42:49 - 08:42:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:42:19 - 08:42:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:42:16 - 08:42:09 - Bosch, David
  08:42:02 - 08:42:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:41:55 - 08:41:48 - Dijkstra, Gert
  08:41:13 - 08:41:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:41:10 - 08:40:30 - Koning, Maarten
  08:40:30 - 08:40:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:40:12 - 08:40:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:40:11 - 08:39:55 - Koning, Maarten
  08:39:30 - 08:39:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:39:28 - 08:39:18 - Koning, Maarten
  08:37:04 - 08:37:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:36:33 - 08:36:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:36:03 - 08:29:54 - Kleinrensink, Julia
  08:31:48 - 08:31:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:31:13 - 08:31:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:29:56 - 08:29:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:29:50 - 08:29:44 - Zwinkels, Jantine
  08:27:10 - 08:27:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:27:10 - 08:24:23 - Zwinkels, Jantine
  08:26:01 - 08:26:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:25:22 - 08:25:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:25:18 - 08:25:07 - Koning, Maarten
  08:24:33 - 08:24:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:24:23 - 08:24:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:24:22 - 08:23:59 - Koning, Maarten
  08:23:58 - 08:23:42 - Zwinkels, Jantine
  08:23:39 - 08:23:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:23:38 - 08:22:28 - Zwinkels, Jantine
  08:22:28 - 08:22:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:22:23 - 08:20:39 - Zwinkels, Jantine
  08:21:40 - 08:21:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:20:40 - 08:20:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:20:37 - 08:20:37 - Pagter, Marijn de
  08:20:36 - 08:20:33 - Pagter, Marijn de
  08:20:31 - 08:20:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:20:28 - 08:18:10 - Zwinkels, Jantine
  08:19:38 - 08:19:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:18:47 - 08:18:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:18:13 - 08:18:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:18:09 - 08:17:56 - Zweth, Rick van der
  08:17:54 - 08:16:28 - Zwinkels, Jantine
  08:16:25 - 08:16:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:16:24 - 08:16:04 - Pagter, Marijn de
  08:16:01 - 08:15:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:15:57 - 08:15:15 - Zwinkels, Jantine
  08:15:15 - 08:15:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:15:09 - 08:14:33 - Zwinkels, Jantine
  08:14:32 - 08:14:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:14:28 - 08:12:31 - Zwinkels, Jantine
  08:13:59 - 08:13:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:13:28 - 08:13:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:12:44 - 08:12:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:12:31 - 08:12:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:11:58 - 07:48:46 - Koning, Maarten
  08:10:37 - 08:10:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:09:27 - 08:09:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:09:21 - 08:09:02 - Heuven, Maarten van
  08:08:56 - 08:08:45 - Heuven, Maarten van
  08:08:23 - 08:08:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:08:22 - 08:07:58 - Heuven, Maarten van
  08:07:15 - 08:07:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:07:13 - 08:06:59 - Heuven, Maarten van
  08:06:40 - 08:06:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:06:38 - 08:05:53 - Dijkstra, Gert
  08:05:05 - 08:05:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:05:04 - 08:04:41 - Dijkstra, Gert
  08:04:22 - 08:04:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:04:21 - 08:03:33 - Dijkstra, Gert
  08:03:34 - 08:03:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:03:28 - 08:03:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:02:26 - 08:02:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:02:24 - 08:01:59 - Kleinrensink, Julia
  08:00:51 - 08:00:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:00:48 - 08:00:29 - Zwinkels, Jantine
  08:00:13 - 08:00:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:00:12 - 07:59:56 - Zwinkels, Jantine
  07:59:32 - 07:59:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:59:31 - 07:59:14 - Pagter, Marijn de
  07:58:55 - 07:58:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:58:54 - 07:58:42 - Pagter, Marijn de
  07:58:29 - 07:58:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:58:28 - 07:58:19 - Pagter, Marijn de
  07:55:52 - 07:55:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:55:26 - 07:55:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:55:24 - 07:55:20 - Dijkstra, Gert
  07:54:48 - 07:54:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:54:47 - 07:54:44 - Dijkstra, Gert
  07:54:31 - 07:54:27 - Dijkstra, Gert
  07:54:30 - 07:54:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:53:53 - 07:53:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:53:51 - 07:53:25 - Bosch, David
  07:52:55 - 07:52:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:52:54 - 07:52:41 - Bosch, David
  07:52:26 - 07:52:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:52:25 - 07:52:11 - Maas, Ruud
  07:51:15 - 07:51:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:51:15 - 07:50:54 - Maas, Ruud
  07:50:24 - 07:50:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:50:23 - 07:50:03 - Maas, Ruud
  07:49:42 - 07:49:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:48:46 - 07:48:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:48:44 - 07:48:19 - Koning, Maarten
  07:48:24 - 07:48:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:48:21 - 07:48:14 - Bosch, David
  07:48:11 - 07:47:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:47:45 - 07:47:32 - Bode, Linda
  07:47:37 - 07:47:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:47:30 - 07:47:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:47:25 - 07:47:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:47:23 - 07:47:11 - Sungur, Mahmut
  07:47:11 - 07:47:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:47:06 - 07:46:41 - Bode, Linda
  07:46:43 - 07:45:38 - Koning, Maarten
  07:46:42 - 07:46:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:45:56 - 07:45:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:45:55 - 07:45:45 - Bode, Linda
  07:45:41 - 07:45:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:45:21 - 07:39:57 - Heuven, Maarten van
  07:43:44 - 07:43:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:43:05 - 07:43:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:42:05 - 07:42:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:42:03 - 07:41:45 - Kleinrensink, Julia
  07:41:12 - 07:41:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:41:11 - 07:40:42 - Kleinrensink, Julia
  07:39:59 - 07:39:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:39:56 - 07:39:45 - Koning, Maarten
  07:39:46 - 07:38:55 - Heuven, Maarten van
  07:39:20 - 07:39:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:39:18 - 07:38:56 - Koning, Maarten
  07:38:55 - 07:33:47 - Heuven, Maarten van
  07:38:30 - 07:38:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:38:29 - 07:38:08 - Koning, Maarten
  07:37:02 - 07:37:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:36:33 - 07:36:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:35:33 - 07:35:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:34:57 - 07:34:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:33:52 - 07:33:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:33:48 - 07:33:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:33:46 - 07:33:31 - Kleinrensink, Julia
  07:33:31 - 07:33:09 - Heuven, Maarten van
  07:33:11 - 07:33:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:33:09 - 07:32:59 - Zweth, Rick van der
  07:32:59 - 07:31:34 - Heuven, Maarten van
  07:31:54 - 07:31:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:31:50 - 07:31:43 - Bosch, David
  07:31:33 - 07:31:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:31:25 - 07:29:56 - Heuven, Maarten van
  07:30:43 - 07:30:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:29:57 - 07:29:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:20:58 - 07:20:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:20:47 - 07:07:10 - Zweth, Rick van der
  07:16:28 - 07:16:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:16:20 - 07:16:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:16:02 - 07:15:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:15:58 - 07:15:37 - Zwinkels, Jantine
  07:15:06 - 07:15:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:11:37 - 07:11:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:09:54 - 07:09:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:09:44 - 07:09:27 - Dijkstra, Gert
  07:09:19 - 07:09:04 - Dijkstra, Gert
  07:08:38 - 07:08:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:08:37 - 07:08:03 - Dijkstra, Gert
  07:07:41 - 07:07:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:07:10 - 07:07:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:06:50 - 06:53:26 - Maas, Ruud
  07:05:47 - 07:05:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:05:41 - 07:05:27 - Heuven, Maarten van
  07:05:13 - 07:05:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:05:12 - 07:04:48 - Kleinrensink, Julia
  07:04:36 - 07:04:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:04:35 - 07:04:14 - Kleinrensink, Julia
  07:04:09 - 07:04:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:04:06 - 07:03:43 - Koning, Maarten
  07:03:21 - 07:03:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:03:20 - 07:02:42 - Koning, Maarten
  07:02:22 - 07:02:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:02:21 - 07:02:05 - Koning, Maarten
  07:02:01 - 07:01:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:01:54 - 07:01:43 - Graaf, Rik van der
  07:01:39 - 07:01:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:00:04 - 07:00:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:00:01 - 07:00:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:59:59 - 06:59:43 - Koning, Maarten
  06:59:37 - 06:59:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:59:20 - 06:58:55 - Koning, Maarten
  06:59:04 - 06:58:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:57:45 - 06:57:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:57:42 - 06:57:21 - Heuven, Maarten van
  06:57:07 - 06:57:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:57:06 - 06:56:56 - Heuven, Maarten van
  06:56:38 - 06:56:23 - Heuven, Maarten van
  06:56:36 - 06:56:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:56:08 - 06:56:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:54:52 - 06:54:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:53:27 - 06:53:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:52:47 - 06:48:40 -
  06:51:28 - 06:51:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:50:29 - 06:50:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:49:31 - 06:49:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:49:28 - 06:49:14 - Maas, Ruud
  06:48:46 - 06:48:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:48:41 - 06:48:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:48:19 - 06:25:41 - Sungur, Mahmut
  06:47:39 - 06:47:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:47:35 - 06:47:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:47:34 - 06:47:12 - Koning, Maarten
  06:46:47 - 06:46:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:46:46 - 06:46:21 - Koning, Maarten
  06:45:56 - 06:45:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:45:55 - 06:45:29 - Koning, Maarten
  06:44:57 - 06:44:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:44:56 - 06:44:43 - Zweth, Rick van der
  06:44:40 - 06:44:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:44:39 - 06:44:20 - Zweth, Rick van der
  06:44:11 - 06:44:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:44:10 - 06:43:49 - Zweth, Rick van der
  06:43:48 - 06:43:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:43:15 - 06:43:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:43:14 - 06:42:50 - Zweth, Rick van der
  06:42:27 - 06:42:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:41:53 - 06:41:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:41:23 - 06:41:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:40:52 - 06:40:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:40:05 - 06:40:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:40:03 - 06:40:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:40:01 - 06:39:41 - Kleinrensink, Julia
  06:39:10 - 06:39:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:38:16 - 06:38:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:38:06 - 06:37:46 - Kleinrensink, Julia
  06:36:49 - 06:36:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:36:48 - 06:36:23 - Kleinrensink, Julia
  06:35:30 - 06:35:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:34:05 - 06:34:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:34:02 - 06:33:55 - Heuven, Maarten van
  06:33:24 - 06:33:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:33:23 - 06:33:17 - Heuven, Maarten van
  06:32:47 - 06:32:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:32:46 - 06:32:38 - Zweth, Rick van der
  06:31:47 - 06:31:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:31:44 - 06:31:24 - Zweth, Rick van der
  06:30:33 - 06:30:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:30:32 - 06:30:16 - Zweth, Rick van der
  06:29:49 - 06:29:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:29:46 - 06:29:04 - Koning, Maarten
  06:27:49 - 06:27:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:27:48 - 06:27:39 - Bosch, David
  06:27:15 - 06:27:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:27:14 - 06:27:06 - Bosch, David
  06:27:08 - 06:27:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:26:43 - 06:26:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:26:43 - 06:26:30 - Bosch, David
  06:26:27 - 06:26:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:26:25 - 06:26:10 - Bos, Cees
  06:26:08 - 06:25:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:25:46 - 06:25:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:25:21 - 06:21:08 - Graaf, Rik van der
  06:24:04 - 06:23:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:23:10 - 06:23:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:21:59 - 06:21:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:21:56 - 06:21:33 - Koning, Maarten
  06:21:15 - 06:21:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:21:07 - 06:21:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:20:40 - 06:08:09 - Nolten, Stevie
  06:19:04 - 06:18:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:18:52 - 06:18:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:18:48 - 06:18:28 - Graaf, Rik van der
  06:17:56 - 06:17:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:17:54 - 06:17:50 - Zwinkels, Jantine
  06:17:38 - 06:17:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:15:47 - 06:15:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:15:39 - 06:15:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:15:36 - 06:15:08 - Kleinrensink, Julia
  06:15:09 - 06:15:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:14:29 - 06:14:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:14:28 - 06:14:02 - Kleinrensink, Julia
  06:14:03 - 06:14:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:13:10 - 06:13:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:13:09 - 06:12:50 - Kleinrensink, Julia
  06:12:43 - 06:12:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:12:39 - 06:12:30 - Zweth, Rick van der
  06:12:10 - 06:12:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:11:25 - 06:11:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:11:22 - 06:11:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:11:20 - 06:11:17 - Zweth, Rick van der
  06:10:49 - 06:10:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:10:47 - 06:10:45 - Zweth, Rick van der
  06:10:33 - 06:10:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:10:32 - 06:10:08 - Koning, Maarten
  06:09:33 - 06:09:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:08:29 - 06:08:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:08:11 - 06:08:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:08:05 - 06:07:38 - Nolten, Stevie
  06:07:36 - 06:07:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:07:01 - 06:01:01 - Dijkstra, Gert
  06:03:40 - 06:03:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:02:37 - 06:02:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:01:02 - 06:00:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:00:15 - 05:59:46 - Hessel, Yvonne
  05:59:50 - 05:59:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:59:47 - 05:59:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:59:29 - 05:53:52 - Hessel, Yvonne
  05:58:31 - 05:58:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:58:26 - 05:58:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:58:13 - 05:57:36 - Koning, Maarten
  05:57:36 - 05:57:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:56:58 - 05:56:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:56:57 - 05:56:44 - Koning, Maarten
  05:56:31 - 05:56:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:56:31 - 05:56:23 - Koning, Maarten
  05:56:09 - 05:56:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:55:14 - 05:55:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:54:37 - 05:54:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:54:05 - 05:53:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:53:51 - 05:51:52 - Hessel, Yvonne
  05:53:49 - 05:53:30 -
  05:53:08 - 05:53:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:53:07 - 05:52:55 -
  05:52:30 - 05:52:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:52:29 - 05:52:19 - Koning, Maarten
  05:51:58 - 05:51:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:50:56 - 05:42:13 - Bos, Cees
  05:42:12 - 05:42:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:41:42 - 05:37:51 - Bosch, David
  05:37:49 - 05:37:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:37:27 - 05:37:23 - Zweth, Rick van der
  05:37:21 - 05:37:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:37:03 - 05:36:44 - Bos, Cees
  05:36:44 - 05:36:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:36:40 - 05:36:24 - Gastspreker 09
  05:36:25 - 05:36:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:07:29 - 04:07:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:58 - 04:06:57 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:55 - 03:49:30 - Schilderman, Susanne
  04:03:02 - 04:02:59 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:58 - 04:02:55 - Zwinkels, Jantine
  04:02:54 - 04:02:54 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:17 - 04:01:16 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:16 - 04:01:01 - Zwinkels, Jantine
  04:01:01 - 04:01:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:34 - 04:00:33 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:33 - 04:00:22 - Zwinkels, Jantine
  04:00:22 - 04:00:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:26 - 03:59:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:24 - 03:59:08 - Zwinkels, Jantine
  03:59:08 - 03:59:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:16 - 03:58:14 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:14 - 03:57:51 - Pagter, Marijn de
  03:57:50 - 03:57:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:46 - 03:54:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:44 - 03:54:32 - Heuven, Maarten van
  03:54:31 - 03:54:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:56 - 03:49:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:46 - 03:49:35 - Koning, Maarten
  03:49:35 - 03:49:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:33 - 03:49:27 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:28 - 03:48:43 - Schilderman, Susanne
  03:49:26 - 03:49:13 - Dijkstra, Gert
  03:49:12 - 03:49:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:44 - 03:48:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:19 - 03:48:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:13 - 03:35:17 - Hooijdonk, Lot van
  03:47:40 - 03:47:38 - Pagter, Marijn de
  03:47:14 - 03:47:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:13 - 03:46:36 - Pagter, Marijn de
  03:46:39 - 03:46:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:00 - 03:43:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:58 - 03:43:45 - Heuven, Maarten van
  03:43:45 - 03:43:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:48 - 03:41:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:41 - 03:41:27 - Maas, Ruud
  03:41:29 - 03:41:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:08 - 03:41:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:35:17 - 03:35:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:53 - 03:34:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:52 - 03:29:58 - Eerenberg, Eelco
  03:30:03 - 03:29:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:57 - 03:29:34 - Hoonte, Gertjan te
  03:29:34 - 03:29:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:33 - 03:28:41 - Eerenberg, Eelco
  03:28:42 - 03:28:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:40 - 03:28:24 - Hoonte, Gertjan te
  03:28:23 - 03:28:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:23 - 03:28:07 - Eerenberg, Eelco
  03:28:09 - 03:28:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:06 - 03:27:59 - Hoonte, Gertjan te
  03:27:59 - 03:27:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:59 - 03:25:55 - Eerenberg, Eelco
  03:27:56 - 03:27:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:57 - 03:25:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:51 - 03:25:45 - Stellinga, Hessel
  03:25:44 - 03:25:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:43 - 03:25:42 - Eerenberg, Eelco
  03:25:41 - 03:25:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:38 - 03:25:32 - Stellinga, Hessel
  03:25:31 - 03:25:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:30 - 03:24:47 - Eerenberg, Eelco
  03:24:51 - 03:24:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:46 - 03:24:39 - Stellinga, Hessel
  03:24:39 - 03:24:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:38 - 03:24:15 - Eerenberg, Eelco
  03:24:19 - 03:24:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:14 - 03:23:54 - Hoonte, Gertjan te
  03:24:12 - 03:24:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:54 - 03:23:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:52 - 03:23:11 - Eerenberg, Eelco
  03:23:16 - 03:23:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:16 - 03:22:54 - Hoonte, Gertjan te
  03:23:14 - 03:23:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:53 - 03:22:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:50 - 03:21:50 - Eerenberg, Eelco
  03:21:51 - 03:21:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:49 - 03:21:39 -
  03:21:39 - 03:21:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:38 - 03:21:06 - Eerenberg, Eelco
  03:21:07 - 03:21:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:05 - 03:20:48 -
  03:20:49 - 03:20:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:48 - 03:18:13 - Eerenberg, Eelco
  03:18:14 - 03:18:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:50 - 03:17:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:48 - 03:14:58 - Vries, Dennis de
  03:15:03 - 03:15:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:00 - 03:14:47 - Hoonte, Gertjan te
  03:14:46 - 03:14:27 - Vries, Dennis de
  03:14:46 - 03:14:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:26 - 03:14:26 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:25 - 03:14:16 - Hoonte, Gertjan te
  03:14:16 - 03:14:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:15 - 03:13:49 - Vries, Dennis de
  03:13:48 - 03:13:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:47 - 03:13:35 - Hoonte, Gertjan te
  03:13:34 - 03:13:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:33 - 03:13:16 - Vries, Dennis de
  03:13:17 - 03:13:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:15 - 03:12:08 - Vries, Dennis de
  03:12:09 - 03:12:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:05 - 03:12:00 - Vries, Dennis de
  03:12:02 - 03:11:55 - Steeg, Bert van
  03:11:56 - 03:11:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:54 - 03:11:05 - Vries, Dennis de
  03:11:06 - 03:11:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:04 - 03:11:00 - Zwinkels, Jantine
  03:11:00 - 03:10:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:00 - 03:10:47 - Vries, Dennis de
  03:10:46 - 03:10:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:45 - 03:10:45 - Vries, Dennis de
  03:10:44 - 03:10:40 - Zwinkels, Jantine
  03:10:41 - 03:10:38 - Vries, Dennis de
  03:10:41 - 03:10:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:38 - 03:10:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:37 - 03:09:00 - Vries, Dennis de
  03:09:05 - 03:09:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:03 - 03:08:52 - Zweth, Rick van der
  03:08:52 - 03:08:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:51 - 03:08:26 - Vries, Dennis de
  03:08:27 - 03:08:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:26 - 03:08:16 - Zweth, Rick van der
  03:08:15 - 03:08:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:14 - 03:07:53 - Vries, Dennis de
  03:07:53 - 03:07:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:51 - 03:07:21 - Koning, Maarten
  03:07:20 - 03:07:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:19 - 03:06:12 - Vries, Dennis de
  03:07:10 - 03:07:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:06:14 - 03:06:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:06:09 - 03:05:39 - Oudejans, Annemarijn
  03:05:39 - 03:05:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:38 - 03:05:01 - Vries, Dennis de
  03:05:01 - 03:05:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:59 - 03:04:54 - Oudejans, Annemarijn
  03:04:55 - 03:04:52 - Vries, Dennis de
  03:04:53 - 03:04:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:50 - 03:04:39 -
  03:04:40 - 03:04:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:36 - 03:03:40 - Vries, Dennis de
  03:04:32 - 03:04:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:43 - 03:03:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:40 - 03:03:34 - Sungur, Mahmut
  03:03:35 - 03:03:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:33 - 03:03:01 - Vries, Dennis de
  03:03:01 - 03:03:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:01 - 03:02:55 - Sungur, Mahmut
  03:02:54 - 03:02:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:54 - 03:02:15 - Vries, Dennis de
  03:02:25 - 03:02:14 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:24 - 03:02:23 - Sungur, Mahmut
  03:02:17 - 03:02:00 - Sungur, Mahmut
  03:02:00 - 03:01:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:00 - 03:01:26 - Vries, Dennis de
  03:01:27 - 03:01:26 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:25 - 03:00:22 - Vries, Dennis de
  03:00:22 - 03:00:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:22 - 03:00:14 - Sungur, Mahmut
  03:00:14 - 03:00:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:14 - 02:59:42 - Vries, Dennis de
  02:59:42 - 02:59:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:40 - 02:59:27 - Sungur, Mahmut
  02:59:27 - 02:59:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:26 - 02:58:34 - Vries, Dennis de
  02:58:34 - 02:58:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:33 - 02:57:52 - Bosch, David
  02:57:52 - 02:57:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:50 - 02:57:10 - Vries, Dennis de
  02:57:10 - 02:57:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:07 - 02:57:05 - Vries, Dennis de
  02:57:05 - 02:56:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:20 - 02:56:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:15 - 02:55:12 - Oosters, Eva
  02:55:18 - 02:55:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:16 - 02:55:08 - Ramaker, Margreet
  02:55:08 - 02:55:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:06 - 02:54:29 - Oosters, Eva
  02:54:33 - 02:54:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:28 - 02:54:21 - Ramaker, Margreet
  02:54:20 - 02:54:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:17 - 02:53:47 - Oosters, Eva
  02:53:51 - 02:53:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:46 - 02:53:38 -
  02:53:38 - 02:53:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:36 - 02:53:03 - Oosters, Eva
  02:53:04 - 02:53:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:02 - 02:52:54 -
  02:52:54 - 02:52:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:52 - 02:51:21 - Oosters, Eva
  02:52:48 - 02:52:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:22 - 02:51:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:20 - 02:51:00 - Kleinrensink, Julia
  02:51:00 - 02:50:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:59 - 02:47:57 - Oosters, Eva
  02:47:59 - 02:47:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:58 - 02:47:37 - Heuven, Maarten van
  02:47:36 - 02:47:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:35 - 02:46:24 - Oosters, Eva
  02:46:55 - 02:46:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:24 - 02:46:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:22 - 02:46:03 - Zweth, Rick van der
  02:46:03 - 02:46:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:01 - 02:43:43 - Oosters, Eva
  02:45:32 - 02:45:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:41 - 02:43:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:38 - 02:43:05 - Oosters, Eva
  02:43:05 - 02:43:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:57 - 02:42:49 - Hessel, Yvonne
  02:42:53 - 02:42:34 - Oosters, Eva
  02:42:52 - 02:42:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:51 - 02:42:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:36 - 02:42:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:06 - 02:37:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:46 - 02:36:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:37 - 02:33:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:30 - 02:32:43 - Sungur, Mahmut
  02:33:14 - 02:33:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:12 - 02:32:39 - Streefland, Rachel
  02:32:55 - 02:32:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:40 - 02:32:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:16 - 02:32:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:14 - 02:21:12 - Voortman, Linda
  02:31:12 - 02:31:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:08 - 02:30:58 - Al-Saqaff, Mariam
  02:30:59 - 02:30:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:28 - 02:30:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:47 - 02:29:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:46 - 02:29:40 - Heuven, Maarten van
  02:29:40 - 02:29:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:06 - 02:29:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:04 - 02:28:51 - Heuven, Maarten van
  02:28:50 - 02:28:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:37 - 02:26:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:35 - 02:26:18 - Heuven, Maarten van
  02:26:18 - 02:26:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:08 - 02:26:02 - Heuven, Maarten van
  02:26:07 - 02:26:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:01 - 02:26:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:44 - 02:25:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:43 - 02:25:34 - Heuven, Maarten van
  02:25:35 - 02:25:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:35 - 02:23:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:33 - 02:23:30 - Sungur, Mahmut
  02:23:30 - 02:23:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:21 - 02:23:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:00 - 02:22:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:15 - 02:22:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:14 - 02:22:06 - Hessel, Yvonne
  02:22:07 - 02:22:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:38 - 02:21:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:36 - 02:21:18 - Hessel, Yvonne
  02:21:19 - 02:21:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:12 - 02:21:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:47 - 02:20:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:47 - 02:19:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:46 - 02:19:29 - Steeg, Bert van
  02:19:30 - 02:19:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:29 - 02:19:03 - Dijksma, S.A.M.
  02:19:02 - 02:19:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:01 - 02:17:58 - Dijksma, S.A.M.
  02:18:00 - 02:17:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:58 - 02:17:45 - Heuven, Maarten van
  02:17:45 - 02:17:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:44 - 02:15:35 - Dijksma, S.A.M.
  02:17:08 - 02:17:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:14 - 02:16:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:37 - 02:15:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:35 - 02:15:32 - Sungur, Mahmut
  02:15:32 - 02:15:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:31 - 02:15:14 - Dijksma, S.A.M.
  02:15:23 - 02:15:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:13 - 02:15:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:09 - 02:15:07 - Dijksma, S.A.M.
  02:15:09 - 02:15:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:08 - 02:15:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:07 - 02:14:59 - Sungur, Mahmut
  02:14:59 - 02:14:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:57 - 02:14:45 - Dijksma, S.A.M.
  02:14:44 - 02:14:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:43 - 02:14:41 - Dijksma, S.A.M.
  02:14:40 - 02:14:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:34 - 02:14:30 - Sungur, Mahmut
  02:14:29 - 02:14:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:28 - 02:14:17 - Dijksma, S.A.M.
  02:14:14 - 02:14:11 - Dijksma, S.A.M.
  02:14:11 - 02:14:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:09 - 02:14:00 -
  02:14:00 - 02:13:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:56 - 02:13:13 - Dijksma, S.A.M.
  02:13:14 - 02:13:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:11 - 02:12:50 - Kleinrensink, Julia
  02:12:50 - 02:12:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:50 - 02:12:08 - Dijksma, S.A.M.
  02:12:48 - 02:12:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:08 - 02:12:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:07 - 02:11:54 - Sungur, Mahmut
  02:11:55 - 02:11:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:54 - 02:11:37 - Dijksma, S.A.M.
  02:11:41 - 02:11:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:39 - 02:11:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:38 - 02:11:28 - Sungur, Mahmut
  02:11:29 - 02:11:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:28 - 02:08:57 - Dijksma, S.A.M.
  02:08:59 - 02:08:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:58 - 02:08:18 - Sungur, Mahmut
  02:08:17 - 02:07:11 - Dijksma, S.A.M.
  02:08:17 - 02:08:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:12 - 02:07:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:11 - 02:06:22 - Sungur, Mahmut
  02:06:22 - 02:06:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:21 - 02:04:17 - Dijksma, S.A.M.
  02:04:18 - 02:04:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:17 - 02:04:04 - Sungur, Mahmut
  02:04:05 - 02:04:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:04 - 02:03:00 - Dijksma, S.A.M.
  02:03:00 - 02:02:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:58 - 02:02:37 - Sungur, Mahmut
  02:02:38 - 02:01:20 - Dijksma, S.A.M.
  02:02:37 - 02:02:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:22 - 02:01:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:19 - 02:00:50 - Kleinrensink, Julia
  02:00:51 - 01:59:52 - Dijksma, S.A.M.
  02:00:50 - 02:00:49 - Zwanenberg, Pepijn
  01:59:53 - 01:59:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:59:52 - 01:59:38 - Kleinrensink, Julia
  01:59:39 - 01:59:17 - Dijksma, S.A.M.
  01:59:38 - 01:59:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:59:20 - 01:59:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:59:18 - 01:58:43 - Koning, Maarten
  01:58:45 - 01:58:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:43 - 01:57:41 - Dijksma, S.A.M.
  01:57:55 - 01:57:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:45 - 01:57:41 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:42 - 01:57:25 -
  01:57:26 - 01:57:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:26 - 01:57:15 - Dijksma, S.A.M.
  01:57:15 - 01:57:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:08 - 01:56:00 - Sungur, Mahmut
  01:57:00 - 01:56:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:01 - 01:56:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:00 - 01:54:34 - Dijksma, S.A.M.
  01:54:36 - 01:54:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:54:34 - 01:53:17 - Sungur, Mahmut
  01:54:17 - 01:54:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:54:08 - 01:54:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:54:03 - 01:53:42 - Bos, Cees
  01:53:48 - 01:53:36 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:19 - 01:53:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:19 - 01:53:12 - Dijksma, S.A.M.
  01:53:12 - 01:53:09 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:10 - 01:51:03 - Dijksma, S.A.M.
  01:51:03 - 01:51:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:51:01 - 01:50:50 - Hessel, Yvonne
  01:50:55 - 01:50:49 - Zwanenberg, Pepijn
  01:50:49 - 01:50:09 - Dijksma, S.A.M.
  01:50:09 - 01:50:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:50:08 - 01:49:49 - Hessel, Yvonne
  01:49:50 - 01:49:49 - Zwanenberg, Pepijn
  01:49:48 - 01:49:17 - Dijksma, S.A.M.
  01:49:16 - 01:49:15 - Hessel, Yvonne
  01:49:16 - 01:48:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:49:10 - 01:49:06 - Dijksma, S.A.M.
  01:49:01 - 01:48:47 - Heuven, Maarten van
  01:48:54 - 01:48:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:48 - 01:48:31 - Dijksma, S.A.M.
  01:48:30 - 01:47:59 - Hooijdonk, Lot van
  01:47:59 - 01:47:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:39 - 01:47:34 - Zweth, Rick van der
  01:47:35 - 01:47:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:24 - 01:47:11 - Zweth, Rick van der
  01:47:07 - 01:47:00 - Koning, Maarten
  01:47:01 - 01:46:54 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:54 - 01:46:45 - Graaf, Rik van der
  01:46:47 - 01:46:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:43 - 01:46:31 - Sungur, Mahmut
  01:46:32 - 01:46:21 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:21 - 01:46:15 - Pagter, Marijn de
  01:46:14 - 01:46:10 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:11 - 01:45:55 -
  01:45:59 - 01:45:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:53 - 01:45:36 - Nolten, Stevie
  01:45:37 - 01:45:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:29 - 01:45:17 - Kleinrensink, Julia
  01:45:19 - 01:45:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:15 - 01:44:48 - Zwinkels, Jantine
  01:44:48 - 01:44:21 - Zwanenberg, Pepijn
  00:18:43 - 00:19:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:09 - 00:19:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:31 - 00:19:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:20:11 - 00:20:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:20:24 - 00:20:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:20:32 - 00:22:49 - Pagter, Marijn de
  00:22:52 - 00:22:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:23:25 - 00:25:07 - Kleinrensink, Julia
  00:24:10 - 00:24:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:25:06 - 00:25:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:04 - 00:26:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:13 - 00:26:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:26 - 00:27:40 - Koning, Maarten
  00:27:41 - 00:27:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:28:09 - 00:28:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:28:24 - 00:29:03 - Zweth, Rick van der
  00:29:03 - 00:29:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:29:15 - 00:29:49 - Heuven, Maarten van
  00:29:45 - 00:29:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:29:50 - 00:30:04 - Kleinrensink, Julia
  00:30:00 - 00:31:07 - Heuven, Maarten van
  00:30:02 - 00:30:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:30:26 - 00:30:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:30:28 - 00:30:39 - Kleinrensink, Julia
  00:30:46 - 00:30:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:31:06 - 00:31:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:31:20 - 00:31:44 - Maas, Ruud
  00:31:25 - 00:31:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:31:43 - 00:31:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:31:45 - 00:32:11 -
  00:32:11 - 00:32:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:32:18 - 00:32:43 - Sungur, Mahmut
  00:32:25 - 00:32:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:32:43 - 00:32:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:32:51 - 00:33:54 - Graaf, Rik van der
  00:33:49 - 00:33:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:33:55 - 00:35:08 - Nolten, Stevie
  00:35:08 - 00:35:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:35:14 - 00:35:44 - Hessel, Yvonne
  00:35:43 - 00:35:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:35:59 - 00:41:18 - Bosch, David
  00:36:35 - 00:36:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:36:56 - 00:36:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:37:25 - 00:37:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:38:06 - 00:38:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:38:22 - 00:38:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:38:51 - 00:38:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:39:18 - 00:39:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:39:30 - 00:39:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:39:44 - 00:39:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:04 - 00:40:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:14 - 00:40:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:47 - 00:40:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:15 - 00:41:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:17 - 00:41:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:53:16 - 00:53:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:59 - 00:54:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:03 - 00:58:05 - Schilderman, Susanne
  00:54:52 - 00:54:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:57 - 00:55:20 - Zwinkels, Jantine
  00:55:03 - 00:55:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:22 - 00:56:28 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:27 - 00:56:29 - Zwinkels, Jantine
  00:56:30 - 00:56:35 - Zwanenberg, Pepijn
  00:57:26 - 00:57:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:58:04 - 00:58:15 - Zwanenberg, Pepijn
  00:58:30 - 00:58:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:38 - 01:00:49 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:57 - 01:00:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:59 - 01:01:13 - Eerenberg, Eelco
  01:01:15 - 01:01:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:24 - 01:01:25 - Graaf, Rik van der
  01:01:27 - 01:01:38 - Eerenberg, Eelco
  01:01:38 - 01:01:42 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:56 - 01:01:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:58 - 01:02:54 - Oosters, Eva
  01:02:51 - 01:02:53 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:53 - 01:03:06 - Kleinrensink, Julia
  01:03:05 - 01:03:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:07 - 01:03:36 - Oosters, Eva
  01:03:35 - 01:03:36 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:36 - 01:04:20 - Kleinrensink, Julia
  01:03:44 - 01:03:53 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:16 - 01:04:19 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:20 - 01:04:23 - Oosters, Eva
  01:04:22 - 01:04:24 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:24 - 01:04:49 - Bos, Cees
  01:04:48 - 01:04:54 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:53 - 01:05:17 - Oosters, Eva
  01:05:16 - 01:05:24 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:21 - 01:05:28 - Bos, Cees
  01:05:29 - 01:05:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:32 - 01:06:49 - Oosters, Eva
  01:06:25 - 01:06:27 - Zwanenberg, Pepijn
  01:06:48 - 01:06:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:07 - 01:07:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:09 - 01:08:04 - Vries, Dennis de
  01:08:03 - 01:08:19 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:10 - 01:08:13 - Bos, Cees
  01:08:19 - 01:08:39 - Hoonte, Gertjan te
  01:08:38 - 01:08:42 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:42 - 01:09:23 - Vries, Dennis de
  01:09:23 - 01:09:24 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:25 - 01:09:32 - Zwinkels, Jantine
  01:09:32 - 01:09:35 - Vries, Dennis de
  01:09:32 - 01:09:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:37 - 01:09:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:38 - 01:09:51 - Bos, Cees
  01:09:52 - 01:10:01 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:01 - 01:10:21 - Vries, Dennis de
  01:10:21 - 01:10:22 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:23 - 01:10:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:24 - 01:10:26 - Vries, Dennis de
  01:10:45 - 01:10:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:46 - 01:11:47 - Streefland, Rachel
  01:11:47 - 01:11:54 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:53 - 01:13:38 - Voortman, Linda
  01:13:34 - 01:13:36 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:36 - 01:13:59 - Bos, Cees
  01:13:53 - 01:14:21 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:57 - 01:14:20 - Voortman, Linda
  01:14:20 - 01:14:34 - Bos, Cees
  01:14:33 - 01:14:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:39 - 01:14:54 - Zweth, Rick van der
  01:14:53 - 01:14:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:55 - 01:15:01 - Sungur, Mahmut
  01:15:01 - 01:15:09 - Zwanenberg, Pepijn
  01:15:14 - 01:15:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:15:24 - 01:15:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:24 - 01:18:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:27 - 01:18:32 -
  01:18:42 - 01:18:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:47 - 01:21:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:21:03 - 01:21:26 - Heuven, Maarten van
  01:21:26 - 01:21:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:21:34 - 01:21:55 - Graaf, Rik van der
  01:21:50 - 01:21:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:21:58 - 01:22:31 - Sungur, Mahmut
  01:22:30 - 01:22:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:22:34 - 01:22:42 - Kleinrensink, Julia
  01:22:40 - 01:23:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:23:13 - 01:23:41 - Zwinkels, Jantine
  01:23:21 - 01:23:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:49:51 - 01:51:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:51:35 - 01:52:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:52:31 - 01:52:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:53:01 - 01:53:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:53:27 - 01:53:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:53:36 - 01:53:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:53:58 - 01:54:11 - Bosch, David
  01:54:12 - 01:54:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:54:29 - 01:54:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:54:50 - 01:55:04 - Zweth, Rick van der
  01:55:05 - 01:55:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:55:08 - 01:55:15 - Graaf, Rik van der
  01:55:15 - 01:55:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:55:16 - 01:55:20 - Koning, Maarten
  01:55:21 - 01:55:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:55:22 - 01:55:25 -
  01:55:28 - 01:55:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:55:31 - 01:55:42 - Bos, Cees
  01:55:42 - 01:55:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:55:44 - 01:56:00 - Bosch, David
  01:55:44 - 01:55:48 - Bos, Cees
  01:55:44 - 01:55:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:56:01 - 01:56:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:56:07 - 01:56:10 - Hessel, Yvonne
  01:56:10 - 01:56:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:56:13 - 01:56:24 - Dijkstra, Gert
  01:56:25 - 01:56:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:56:29 - 01:56:36 - Sungur, Mahmut
  01:56:34 - 01:56:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:56:58 - 01:57:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:57:20 - 01:57:31 - Maas, Ruud
  01:57:31 - 01:57:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:57:38 - 01:58:09 - Bos, Cees
  01:58:01 - 01:58:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:58:02 - 01:58:07 - Sungur, Mahmut
  01:58:08 - 01:58:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:58:26 - 01:58:47 - Nolten, Stevie
  01:58:48 - 01:58:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:58:49 - 01:59:01 - Graaf, Rik van der
  01:59:00 - 01:59:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:59:03 - 01:59:15 - Meerding, Tess
  01:59:15 - 01:59:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:59:32 - 01:59:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:00:06 - 02:00:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:00:45 - 02:01:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:01:03 - 02:01:17 - Hoonte, Gertjan te
  02:01:18 - 02:01:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:01:34 - 02:01:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:01:52 - 02:02:03 - Koning, Maarten
  02:02:03 - 02:02:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:02:16 - 02:02:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:02:47 - 02:03:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:03:19 - 02:03:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:03:31 - 02:03:44 - Bos, Cees
  02:03:39 - 02:03:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:04:10 - 02:04:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:04:42 - 02:05:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:05:13 - 02:05:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:05:36 - 02:05:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:06:03 - 02:06:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:06:32 - 02:06:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:07:04 - 02:07:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:07:26 - 02:07:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:07:40 - 02:07:52 - Meerding, Tess
  02:07:52 - 02:07:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:07:54 - 02:08:12 - Bos, Cees
  02:08:01 - 02:08:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:05 - 02:08:15 - Zwinkels, Jantine
  02:08:16 - 02:08:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:19 - 02:08:25 - Sungur, Mahmut
  02:08:26 - 02:08:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:38 - 02:08:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:58 - 02:09:12 - Koning, Maarten
  02:09:13 - 02:09:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:09:15 - 02:09:23 - Graaf, Rik van der
  02:09:24 - 02:09:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:09:26 - 02:09:39 - Zwinkels, Jantine
  02:09:39 - 02:09:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:09:40 - 02:09:51 - Hoonte, Gertjan te
  02:09:51 - 02:09:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:09:54 - 02:10:09 -
  02:10:09 - 02:10:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:10:11 - 02:10:47 - Bos, Cees
  02:10:35 - 02:10:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:11:02 - 02:11:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:11:19 - 02:11:34 - Hoonte, Gertjan te
  02:11:34 - 02:11:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:11:36 - 02:11:49 - Heuven, Maarten van
  02:11:50 - 02:11:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:11:58 - 02:12:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:12:28 - 02:12:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:12:59 - 02:13:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:13:25 - 02:13:43 - Koning, Maarten
  02:13:44 - 02:13:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:13:47 - 02:13:58 - Steeg, Bert van
  02:13:57 - 02:13:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:01 - 02:14:15 - Kleinrensink, Julia
  02:14:13 - 02:14:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:16 - 02:14:26 - Heuven, Maarten van
  02:14:26 - 02:14:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:30 - 02:14:48 -
  02:14:48 - 02:14:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:49 - 02:15:23 - Bos, Cees
  02:15:09 - 02:15:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:15:12 - 02:15:21 - Graaf, Rik van der
  02:15:20 - 02:15:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:15:22 - 02:15:32 - Raaijmakers, Ilse
  02:15:31 - 02:15:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:15:54 - 02:16:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:16:25 - 02:16:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:16:51 - 02:17:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:17:13 - 02:17:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:17:39 - 02:17:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:17:45 - 02:18:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:18:04 - 02:18:12 - Steeg, Bert van
  02:18:13 - 02:18:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:18:14 - 02:18:24 - Graaf, Rik van der
  02:18:23 - 02:18:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:18:25 - 02:18:42 - Bos, Cees
  02:18:43 - 02:18:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:18:58 - 02:19:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:19:05 - 02:19:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:19:32 - 02:19:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:19:48 - 02:19:57 - Pagter, Marijn de
  02:19:57 - 02:19:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:19:59 - 02:20:09 - Bosch, David
  02:20:09 - 02:20:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:20:11 - 02:20:20 - Maas, Ruud
  02:20:20 - 02:20:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:20:31 - 02:20:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:20:45 - 02:20:57 - Bosch, David
  02:20:58 - 02:21:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:00 - 02:21:17 - Dijkstra, Gert
  02:21:17 - 02:21:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:33 - 02:21:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:22:03 - 02:22:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:22:28 - 02:22:42 - Bosch, David
  02:22:42 - 02:22:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:22:56 - 02:23:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:23:13 - 02:23:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:23:26 - 02:23:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:23:52 - 02:24:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:24:04 - 02:24:18 - Koning, Maarten
  02:24:21 - 02:24:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:24:26 - 02:24:47 - Bos, Cees
  02:24:47 - 02:24:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:24:59 - 02:25:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:14 - 02:25:27 - Steeg, Bert van
  02:25:28 - 02:25:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:29 - 02:25:32 - Pagter, Marijn de
  02:25:33 - 02:25:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:26:01 - 02:26:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:26:18 - 02:26:47 - Nolten, Stevie
  02:26:46 - 02:26:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:26:48 - 02:26:57 - Steeg, Bert van
  02:26:57 - 02:26:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:26:58 - 02:27:03 - Sungur, Mahmut
  02:27:02 - 02:27:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:16 - 02:27:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:42 - 02:27:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:57 - 02:28:11 - Pagter, Marijn de
  02:28:12 - 02:28:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:28:24 - 02:28:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:28:48 - 02:29:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:29:17 - 02:29:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:29:30 - 02:29:40 - Steeg, Bert van
  02:29:39 - 02:29:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:29:51 - 02:30:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:30:09 - 02:30:26 - Meerding, Tess
  02:30:26 - 02:30:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:30:39 - 02:30:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:31:10 - 02:31:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:31:38 - - Dijksma, Sharon A.M.
 11. 11.1

 12. 11.2

 13. 12

  Wethouder Eerenberg
  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. De actualisatie van de programmering Investeringsimpuls RSU zoals opgenomen in de bijlage ‘Programmering Investeringsimpuls RSU 2022’ vast te stellen en op basis van deze bijstelling de begroting te wijzigen.
  2. De jaarlijkse bijstelling van het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB) vast te stellen en op basis van deze jaarlijkse bijstelling de begroting vanaf 2022 te wijzigen, waarmee het volgende wordt verwerkt:
   · oplossen van acute knelpunten op lopende projecten en personele organisatie,
   · actualisatie kasritmes en overige technische wijzigingen zoals de budgettair neutrale bijsturingsvoorstellen.
  3. Een bedrag van 0,05 miljoen euro binnen het voorbereidingskrediet voor de Noordelijke Rondweg Utrecht (NRU) te bestemmen voor het onderzoeken van de verbetermaatregelen uit de quick scan (no-regret maatregelen).
  4. De voorstellen voor de jaarlijkse bijstelling van de Parkeerexploitatie zoals opgenomen in de actualisatie financieel beeld vast te stellen en de begroting vanaf 2022 daarop te wijzigen, waarmee het volgende wordt verwerkt:
   · Oplossen van knelpunten van de personele organisatie,
   · Opheffen van 50 betaald parkeerplekken in de binnenstad (A1 gebied).
  5. De wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2022 gemeente Utrecht vast te stellen, waarmee in zone A2 en B1 een tarief voor een 3e en 4e bewonersvergunning wordt vastgesteld, dat gelijk is aan het tarief van een 2e parkeervergunning.
  6. De wijziging van de Parkeerplaatsenverordening 2014 vast te stellen, waarmee de éénmalige overgangsregeling bij invoeren betaald parkeren mogelijk wordt.
  7. De actualisatie van de grondexploitaties vast te stellen, zowel financieel als wat betreft programma, in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2022 (MPR) voor de onderdelen a) Binnenstedelijke grondexploitaties, b) Leidsche Rijn en c) Stationsgebied.
  8. Het voorbereidingsbudget voor de planvorming en begeleiding Lombokplein en doorvaarbare Leidse Rijn met 1,5 miljoen euro op te hogen en deze voorbereidingskosten te verantwoorden als immateriële vaste activa (IVA).
  9. In te stemmen met overschrijding van de 10 jaarstermijn op de grondexploitaties Leidsche Rijn en BEFU en vast te stellen dat de looptijd van de grondexploitatie Leidsche Rijn per medio 2039 eindigt en de dat de looptijd van de grondexploitatie BEFU eind 2036 eindigt.
  10. In lijn met de ingediende aanvraag voor de Woningbouwimpuls Overvecht Centrum de volgende budgetten bestemmen voor de cofinanciering:
   · Het verbeterde resultaat grondexploitatie Centrum Overvecht/NPD strook (3,3 miljoen euro)
   · De reservering voor Betaalbaar Wonen (4,01 miljoen euro).
  11. Het startdocument van het project Merwede, dat valt onder de Regeling Risicovolle Projecten (RRP) vast te stellen, waarin de door de raad reeds vastgestelde kaders gebundeld en op een meer uniforme wijze zijn weergegeven.
  12. Het Meerjaren Perspectief Ruimte 2022 vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Ruimte 2022
  02:31:57 - 02:32:05 - Hoonte, Gertjan te
  02:32:06 - 02:32:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:32:22 - - Dijksma, Sharon A.M.
 14. 13

  Wethouder De Vries
  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. Het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed vast te stellen, waarin:
   a) Verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde vastgoedbeleid in het afgelopen boekjaar;
   b) Vooruitgekeken wordt naar de (financiële) positie van de vastgoedportefeuille in de toekomst, en;
   c) In de Voortgangsrapportage Nota Kapitaal Goederen de stand van zaken -inclusief wijzigingen daarin- van de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in het maatschappelijk vastgoed wordt gegeven.

  Amendementen

  Onderwerp
  A70 Magazijn de Zon

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2022
  02:32:45 - 02:32:57 - Hoonte, Gertjan te
  02:32:57 - 02:32:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:32:58 - 02:33:10 - Heuven, Maarten van
  02:33:12 - 02:33:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:33:35 - 02:33:43 - Zwinkels, Jantine
  02:33:44 - 02:33:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:33:55 - - Dijksma, Sharon A.M.
 15. 14

  Wethouder Schilderman
  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. Het Programma Water en Riolering Utrecht 2023-2027 vast te stellen met als belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Programma Water en riolering Utrecht 2022-2026:
   a) Het aanpassen van de budgetten als gevolg van de sterke inflatie in 2021 en de verwachte inflatie 2022-2023.
   b) Het aanvullend op de inflatiecorrectie aanpassen van de eenheidsprijs voor het baggeren als gevolg van strengere kwaliteitseisen voor de verwerking van bagger en het steeds schaarser worden van verwerkingslocaties.
   c) Het aanvullend op de inflatiecorrectie aanpassen van de eenheidsprijs voor rioolvervangingen als gevolg van hogere kosten voor het klimaatbestendig maken van het straatprofiel, omdat het straatprofiel gemiddeld breder blijkt dan eerder voorzien.
   d) Een geactualiseerde planning van de rioolvervangingsprojecten, waarmee we zoveel mogelijk werk met werk maken en een impuls geven aan de integrale vernieuwing van de openbare ruimte.
   2. Behoudens grote onvoorziene ontwikkelingen bij de vaststelling van de rioolheffing 2023 bij de programmabegroting 2023 in te zetten op een tariefstijging van 3,8% ten opzichte van 2022.
  2. Pas bij de vaststelling van het Programma 2024-2028 te besluiten hoe om te gaan met de gevolgen van de sterke kostenstijging voor de jaren 2024 en verder.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Programma Water en Riolering Utrecht 2023-2027
  02:34:28 - 02:35:31 - Dijksma, Sharon A.M.