Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 10 november 2022

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 10 november 2022 19:52
Eind
vrijdag 11 november 2022 00:18
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:


10.00: eerste termijn raad
middag: eerste termijn college
20.00: beëdiging commissielid Stadsbelang Utrecht, en tweede termijn raad & college en stemmingen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen 10:03 - 10:04
 2. 2

  Beëindiging commissielidmaatschap Susanne Koelman (Utrecht Solidair) en Jan Wijmenga (ChristenUnie).

 3. 3

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De door het college opgelegde geheimhouding op documenten zoals vermeld in de bijlage ‘Bekrachtiging geheimhouding – gemeenteraad 10 november 2022’ te bekrachtigen conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet.

  Stemming

  Onderwerp
  Geheimhouding
 4. 4

  Dit agendapunt wordt in de avond behandeld.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel benoeming commissieleden
  00:12:01 - 00:12:29 -
  00:12:30 - 00:12:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:15:12 - - Dijksma, Sharon A.M.
 5. 5

  Wethouder De Vries
  Status: A


  De Verordening Jeugdwet is als A-punt doorgeleid naar de raad, maar wordt vanwege de relatie met de Programmabegroting (de aangepaste indexering in de STVV) na besluit over de Programmabegroting in stemming gebracht.


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Verordening Jeugdwet gemeente Utrecht 2023 vast te stellen met als belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Verordening Jeugdwet gemeente Utrecht 2022:
  a. aanscherpen wat het buurtteam bespreekt met jeugdige en/of ouders;
  b. toevoegen dat het geheel van het gezinsplan als aanvraag wordt beschouwd;
  c. toevoegen dat het college een specifiek deskundig oordeel en advies kan inwinnen;
  d. toevoegen dat het college de meest geschikte individuele voorziening met de laagste prijs verstrekt;
  e. de voorgeschreven inhoud van het pgb-aanvraagformulier wijzigen;
  f. toevoegen wanneer het college een beslissing over een individuele voorziening kan herzien of intrekken;
  g. aanvullen wanneer het college een beslissing tot verlening van een pgb kan intrekken;.
  h. toevoegen dat het college periodiek het gebruik van individuele voorzieningen en pgb’s onderzoekt;
  i. de instellings-en zzp-pgb-tarieven per 1 januari 2023 indexeren met 0,9% en daarna de nieuwe tarieven per 1 januari 2023 indexeren met het gemeentebrede indexeringspercentage voor 2023 van 3,5%;
  j. de informele pgb-tarieven per 1 januari 2023 indexeren met 3,5%.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening Jeugdwet gemeente Utrecht 2023
 6. 6

  Agendapunten 6 t/m 18 worden in samenhang behandeld.


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:


  1. De programma's vast te stellen waarin is opgenomen
  - de doelstellingen en de beoogde maatschappelijke effecten uitgedrukt in indicatoren ("Wat willen we bereiken?”)
  - de wijze waarop gestreefd wordt de effecten te bereiken (“Wat gaan we ervoor doen?”)
  - de baten en lasten per programma (“Wat mag dat kosten?”)


  2. De paragrafen vast te stellen waarin de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede de lokale heffingen zijn vastgelegd inclusief,
  - het laten vervallen van de paragraaf Wendbaarheid en weerbaarheid en de inhoud op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, dit in afwijking van de financiële verordening.
  - De normering voor de financiële kengetallen gelijkstellen aan de normen van de toezichthouder overeenkomstig het gemeenschappelijk toezichtkader van de provincies.


  3. Het geactualiseerd financieel beeld ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022 vast te stellen, zoals verwerkt in de Programmabegroting 2023, zoals opgenomen in de bijlage Actualisatie financieel beeld bestaande uit:
  a. Coalitieakkoord 2022-2026 voor een bedrag van per saldo 12,058 miljoen euro (nadeel) in 2023, aflopend naar een structureel voordeel van 19,759 miljoen euro
  b. Autonome ontwikkelingen voor een bedrag van 17,9 miljoen euro (voordeel) in 2023 en structureel nadeel van 3,1 miljoen euro
  c. Aanvullende compensatie prijsstijgingen van in totaal € 22,2 miljoen euro (nadeel) voor 2023 en structureel € 15,4 miljoen euro (nadeel)
  d. Uitwerking coalitieakkoord van in totaal 11,9 miljoen euro (nadeel) in 2023 aflopend naar structureel 2,5 miljoen euro (nadeel)
  e. Actualisatie van het pakket Groei in Balans, zoals opgenomen in de bijlage Meerjarenbeeld Groei in Balans, met voor 2023 een bedrag van 25,4 miljoen euro aan begrote kosten  voor het investeringspakket en dekking.


  4. De investeringskredieten 2023 (vervangings- en uitbreidingsinvesteringen) vrij te geven van in totaal 183,4 miljoen euro, zoals opgenomen in de paragraaf Investeringen


  5. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves van per saldo 23,3 miljoen euro (nadeel) voor het jaar 2023 (bestaande uit toevoegingen aan reserves van 77,0 miljoen euro en onttrekkingen aan reserves van 100,2 miljoen euro) vast te stellen.


  6. Een reserve Groei in Balans om de geoormerkte inkomsten en uitgaven van het pakket Groei in Balans te egaliseren en daarmee te reserveren voor het realiseren van het pakket aan maatregelen voor de groei van de stad in te stellen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A100 Transkliniek Utrecht
  A101 Burgerberaad starten in 2023
  A102 Meer zelfsturing met overheidsparticipatie
  A103 Steun voor eigen alternatieven bij burgerparticipatie
  A104 Van ambtelijk initiatievenfonds naar een zelfsturend bewonersfonds
  A105 Eerste parkeervergunning gratis
  A106 Ambitie Cultuur in de Wijk
  A108 Breng de graffiti-regeling terug
  A109 Investeer in winteropvang
  A110 Meer kinderen ondersteunen tegen armoede
  A111 Burgerberaad starten in 2023
  A112 Meer zelfsturing met overheidsparticipatie
  A113 Steun voor eigen alternatieven bij burgerparticipatie
  A114 Van ambtelijk initiatievenfonds naar zelfsturend bewonersfonds
  A92 Eisen leerlingenvervoer niet omlaag
  A93 Tegenbegroting CDA
  A95 Investeer in winteropvang
  A96 Extra geld voor tijdige besluiten
  A97 Sekswerk is het juiste woord
  A98 Gelijke kansen in 2023 via het Jeugdeducatiefonds
  A99 Tegemoetkoming Energiekosten maatschappelijke instellingen

  Moties

  Onderwerp
  M294 Splitsen waar het bijdraagt
  M295 Breed onderzoek naar alternatieven betaald parkeren
  M296 Brede verkenning Paardenveld
  M297 Versterking positie WMO Cliëntenraad
  M298 Snel meer bomen
  M299 Kwijtschelden belastingen
  M300 Verhoog maximum initatievenfonds naar 25.000 euro
  M301 Breng de graffiti-regeling terug
  M302 Houd de stoep vrij
  M303 Investeer nu in breed cultuur
  M304 Houd Tonk middelen beschikbaar voor ondernemers
  M305 Investeren in verkeersveiligheid
  M306 Meer ruimte voor zelfbeheer sportaccommodaties
  M307 Mixen maar!
  M308 Parkeer Parkeergarage Paardenveld bij de raad
  M309 Biodiversiteitscrisis
  M310 Herplant eerste plantseizoen tenzij
  M311 Omwaaicrisisplan
  M312 plaats in natuurgebieden honden aan de lijn bordjes
  M313 Groene boa's in het groen
  M314 Maak veroorzaker zwerfafval zelf verantwoordelijk
  M315 GFT-inzameling in de gehele gemeente
  M316 Volwaardig klimaatberaad
  M317 Maak van de voedselagenda meer dan mooie woorden
  M318 Meer winteropvang voor daklozen in Utrecht
  M319 Omgevingsvergunning Flitsbezorgbedrijven
  M320 Meer diversiteit in de publieke ruimte
  M321 Accres vanaf 2026
  M322 Klimaatneutraal - Utrecht gaat er voor
  M323 Bescherming biodiversiteit
  M324 Lobbyregister
  M325 Flitsbezorging vergunnen met goede afspraken
  M326 Utrechtse gemeenteraad Europa
  M327 Kringloop studenten
  M328 Utrecht gamehoofdstad
  M329 Structureel gelijke kansen op meer scholen via het Jeugdeducatiefonds
  M330 Een begrijpelijke PB voor iedereen
  M331 Geen Snus in Utrecht
  M332 Hulp bij verduurzaming voor maatschappelijke instellingen
  M333 Internationale dag tegen racisme en discriminatie
  M334 Mensenrechten als voorwaarde voor aanbestedingen
  M335 Met promotieteams de wijken in voor hulp bij de energietoeslag
  M336 Onderzoek betaalbaarheid OV voor Utrechters
  M337 Onderzoek gratis ov voor kinderen
  M338 Onderzoek wijziging koloniale straatnamen
  M339 Uitstroompremie voor mensen die gaan werken na langdurige bijstand
  M340 Verken aanbod van alternatieve koopconstructies zoals huurkoop
  M341 Fietsparkeren in het weekend
  M342 Koppeling parkeren en deelmobiliteit
  M343 Fysieke loketten
  M344 Tijdelijk trager
  M345 Geen dieren op Marktplaats
  M346 Doneerringen
  M347 indirect openbaar maken persoonsgegevens
  M348 Compartimenteren kun je Leren
  M349 Gratis Openbaar vervoer voor alle ouderen
  M350 Zandpad, geen realistische ontwikkellocatie voor grootschalige raamprostitutie
  M351 Bijdrage voedselbank
  M352 De noodklok voor studenten
  M353 Brede verkenning Paardenveld
  M354 Versterking positie WMO cliëntenraad
  M355 Maximum bijdrage initiatievenfonds naar € 35.000
  M356 Meer ruimte voor zelfbeheer sportaccommodaties
  M357 Parkeer de Parkeergarage Paardenveld bij de raad
  M358 Lobbyregister
  M359 Goede afspraken flitsbezorging
  M360 Doneerringen
  M361 Respecteer een democratische uitspraak geen religieuze uitingen bij onze BOA's
  M362 Hey patjepeeër! Hoe kom jij aan die verse ansjo
  M363 Fietsstraten, hoe veilig zijn ze nou eigenlijk
  M364 Omarm de auto hij gaat niet weg
  M365 Stil asfalt als standaard
  M366 Doordat u blijft geven blijft de overlast in leven
  M367 Schaf nou die hondenbelasting eindelijk eens af

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M298
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M340
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: consequenties buurtstroom
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: initiatievenfonds
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: inzamelpunt plastic flesjes
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: jongeren woningmarkt
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M295
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M307
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M312
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M315
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M320
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M327
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M335
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M340 alternatieve koopconstructies
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M341
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M343
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M344
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M353
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M354
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M356
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M357
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: M360
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: uitsluitingsgronden aanbestedingen
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026: vogelopvang, dieren- ambulance, voedselbank, asiel
  09:46:00 - 09:43:37 - Pagter, Marijn de
  09:43:37 - 09:43:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:43:35 - 09:43:19 - Kleinrensink, Julia
  09:43:18 - 09:39:46 - Pagter, Marijn de
  09:42:21 - 09:42:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:42:19 - 09:42:00 - Kleinrensink, Julia
  09:39:57 - 09:39:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:39:45 - 09:39:26 - Koning, Maarten
  09:39:25 - 09:23:58 - Pagter, Marijn de
  09:38:54 - 09:38:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:38:53 - 09:38:35 - Koning, Maarten
  09:38:30 - 09:38:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:38:28 - 09:38:11 - Zweth, Rick van der
  09:38:04 - 09:38:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:38:03 - 09:37:47 - Zweth, Rick van der
  09:37:19 - 09:37:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:37:18 - 09:37:11 - Zweth, Rick van der
  09:37:03 - 09:37:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:37:01 - 09:36:53 - Kleinrensink, Julia
  09:36:29 - 09:36:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:36:27 - 09:36:01 - Bosch, David
  09:35:36 - 09:35:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:35:35 - 09:35:20 - Bosch, David
  09:34:54 - 09:34:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:34:52 - 09:34:29 - Hessel, Yvonne
  09:34:03 - 09:34:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:33:35 - 09:33:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:33:27 - 09:33:12 - Kleinrensink, Julia
  09:33:01 - 09:33:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:33:01 - 09:32:49 - Kleinrensink, Julia
  09:32:38 - 09:32:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:32:36 - 09:32:31 - Bosch, David
  09:32:30 - 09:32:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:32:19 - 09:31:59 - Koning, Maarten
  09:31:19 - 09:31:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:31:18 - 09:31:07 - Zwinkels, Jantine
  09:31:07 - 09:31:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:30:25 - 09:30:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:29:11 - 09:29:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:29:07 - 09:28:47 - Kleinrensink, Julia
  09:28:17 - 09:28:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:28:16 - 09:27:59 - Kleinrensink, Julia
  09:27:31 - 09:27:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:27:29 - 09:27:20 - Bosch, David
  09:27:15 - 09:27:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:27:15 - 09:27:02 - Bosch, David
  09:26:31 - 09:26:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:25:38 - 09:25:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:24:13 - 09:24:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:24:02 - 09:23:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:23:20 - 09:08:37 - Kleinrensink, Julia
  09:18:03 - 09:18:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:18:00 - 09:17:49 - Bosch, David
  09:17:31 - 09:17:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:17:28 - 09:17:17 - Bosch, David
  09:17:09 - 09:17:02 - Bosch, David
  09:17:07 - 09:17:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:16:54 - 09:16:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:15:53 - 09:15:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:15:31 - 09:15:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:15:28 - 09:15:14 - Sungur, Mahmut
  09:14:34 - 09:14:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:14:32 - 09:14:06 - Koning, Maarten
  09:13:32 - 09:13:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:13:29 - 09:13:03 - Hessel, Yvonne
  09:12:31 - 09:12:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:12:29 - 09:12:04 - Hessel, Yvonne
  09:11:46 - 09:11:33 - Hessel, Yvonne
  09:11:46 - 09:11:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:11:11 - 09:10:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:10:47 - 09:10:34 - Sungur, Mahmut
  09:09:45 - 09:09:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:09:05 - 09:09:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:08:39 - 09:08:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:08:11 - 09:06:46 - Zwinkels, Jantine
  09:06:45 - 09:06:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:06:29 - 09:06:09 - Zweth, Rick van der
  09:06:08 - 09:05:28 - Zwinkels, Jantine
  09:05:27 - 09:05:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:05:27 - 09:05:03 - Zweth, Rick van der
  09:05:01 - 09:03:35 - Zwinkels, Jantine
  09:03:35 - 09:03:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:03:33 - 09:03:12 - Zweth, Rick van der
  09:03:11 - 09:02:34 - Zwinkels, Jantine
  09:02:36 - 09:02:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:02:34 - 09:02:17 - Heuven, Maarten van
  09:02:15 - 09:01:37 - Zwinkels, Jantine
  09:01:38 - 09:01:20 - Heuven, Maarten van
  09:01:38 - 09:01:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:01:20 - 09:00:25 - Zwinkels, Jantine
  09:00:24 - 09:00:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:00:21 - 09:00:03 - Kleinrensink, Julia
  09:00:02 - 08:59:01 - Zwinkels, Jantine
  08:59:00 - 08:58:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:58:58 - 08:58:42 - Kleinrensink, Julia
  08:58:41 - 08:57:48 - Zwinkels, Jantine
  08:57:49 - 08:57:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:57:47 - 08:57:10 -
  08:57:09 - 08:56:07 - Zwinkels, Jantine
  08:56:08 - 08:56:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:56:05 - 08:55:36 - Graaf, Rik van der
  08:55:33 - 08:55:06 - Zwinkels, Jantine
  08:55:08 - 08:55:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:55:06 - 08:54:42 - Graaf, Rik van der
  08:54:41 - 08:53:41 - Zwinkels, Jantine
  08:53:41 - 08:53:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:53:40 - 08:53:18 - Graaf, Rik van der
  08:53:18 - 08:53:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:53:16 - 08:52:59 - Bosch, David
  08:52:57 - 08:52:35 - Zwinkels, Jantine
  08:52:34 - 08:52:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:52:33 - 08:52:01 - Koning, Maarten
  08:51:59 - 08:50:48 - Zwinkels, Jantine
  08:50:47 - 08:50:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:50:45 - 08:50:33 - Bosch, David
  08:50:32 - 08:50:11 - Zwinkels, Jantine
  08:50:13 - 08:50:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:50:05 - 08:50:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:50:01 - 08:49:29 - Pagter, Marijn de
  08:49:27 - 08:48:15 - Zwinkels, Jantine
  08:48:13 - 08:48:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:48:08 - 08:47:25 - Zwinkels, Jantine
  08:47:25 - 08:47:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:47:21 - 08:46:54 - Zwinkels, Jantine
  08:46:54 - 08:46:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:46:49 - 08:46:47 - Zwinkels, Jantine
  08:46:47 - 08:46:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:46:45 - 08:46:39 - Zweth, Rick van der
  08:46:44 - 08:46:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:46:38 - 08:46:18 - Zwinkels, Jantine
  08:46:19 - 08:46:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:46:13 - 08:45:46 - Zwinkels, Jantine
  08:45:45 - 08:45:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:45:40 - 08:45:18 - Zwinkels, Jantine
  08:45:18 - 08:45:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:45:15 - 08:44:10 - Zwinkels, Jantine
  08:44:10 - 08:44:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:44:04 - 08:43:21 - Zwinkels, Jantine
  08:43:21 - 08:43:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:43:17 - 08:42:41 - Zwinkels, Jantine
  08:42:40 - 08:42:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:42:37 - 08:41:52 - Zwinkels, Jantine
  08:41:52 - 08:41:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:41:49 - 08:41:13 - Zwinkels, Jantine
  08:41:16 - 08:41:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:41:13 - 08:40:24 - Zwinkels, Jantine
  08:40:24 - 08:40:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:40:02 - 08:22:51 - Koning, Maarten
  08:37:23 - 08:37:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:37:22 - 08:37:11 - Bosch, David
  08:36:46 - 08:36:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:36:45 - 08:36:40 - Bosch, David
  08:36:21 - 08:36:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:36:19 - 08:36:14 - Bosch, David
  08:35:56 - 08:35:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:35:25 - 08:35:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:35:23 - 08:35:13 - Bosch, David
  08:34:52 - 08:34:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:34:52 - 08:34:23 - Bosch, David
  08:34:22 - 08:34:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:33:49 - 08:33:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:33:48 - 08:33:22 - Bosch, David
  08:33:25 - 08:33:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:32:31 - 08:32:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:31:23 - 08:31:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:30:28 - 08:30:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:30:24 - 08:30:13 - Pagter, Marijn de
  08:29:40 - 08:29:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:29:40 - 08:29:16 - Pagter, Marijn de
  08:29:08 - 08:29:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:29:02 - 08:29:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:29:00 - 08:28:39 - Kleinrensink, Julia
  08:28:26 - 08:28:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:24:57 - 08:24:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:24:54 - 08:24:47 - Pagter, Marijn de
  08:24:22 - 08:24:05 - Pagter, Marijn de
  08:23:30 - 08:23:12 - Pagter, Marijn de
  08:23:30 - 08:23:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:22:54 - 08:22:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:16:37 - 08:16:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:16:05 - 08:08:58 - Heuven, Maarten van
  08:15:59 - 08:15:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:15:30 - 08:15:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:15:25 - 08:15:21 - Dijkstra, Gert
  08:15:17 - 08:15:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:14:19 - 08:14:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:13:16 - 08:13:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:12:41 - 08:12:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:12:11 - 08:12:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:11:51 - 08:11:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:10:26 - 08:10:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:09:42 - 08:09:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:09:06 - 08:09:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:09:02 - 08:08:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:08:56 - 08:08:35 - Graaf, Rik van der
  08:08:35 - 08:07:29 - Heuven, Maarten van
  08:08:23 - 08:08:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:07:35 - 08:07:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:07:31 - 08:07:19 - Bosch, David
  08:07:18 - 08:06:17 - Heuven, Maarten van
  08:06:42 - 08:06:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:06:40 - 08:06:34 - Bosch, David
  08:06:32 - 08:06:30 - Bosch, David
  08:06:16 - 08:03:51 - Heuven, Maarten van
  08:05:28 - 08:05:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:04:11 - 08:04:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:03:51 - 08:03:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:03:18 - 08:01:06 - Zweth, Rick van der
  08:01:08 - 08:01:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:01:07 - 08:00:53 - Bosch, David
  08:00:54 - 08:00:46 - Zweth, Rick van der
  08:00:45 - 08:00:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:00:44 - 08:00:40 - Bosch, David
  08:00:38 - 08:00:25 - Zweth, Rick van der
  08:00:25 - 08:00:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:00:23 - 08:00:14 - Bosch, David
  08:00:15 - 07:52:11 - Zweth, Rick van der
  07:59:51 - 07:59:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:57:51 - 07:57:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:52:17 - 07:52:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:52:12 - 07:51:57 - Maas, Ruud
  07:51:57 - 07:51:34 - Zweth, Rick van der
  07:51:33 - 07:51:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:51:31 - 07:50:59 - Koning, Maarten
  07:50:58 - 07:50:25 - Zweth, Rick van der
  07:50:24 - 07:50:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:50:22 - 07:49:35 - Zweth, Rick van der
  07:49:41 - 07:49:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:49:35 - 07:49:29 - Bosch, David
  07:49:28 - 07:49:25 - Zweth, Rick van der
  07:49:22 - 07:49:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:49:22 - 07:49:09 - Bosch, David
  07:49:09 - 07:48:39 - Zweth, Rick van der
  07:48:39 - 07:48:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:48:38 - 07:48:22 - Bosch, David
  07:48:21 - 07:47:52 - Zweth, Rick van der
  07:47:51 - 07:47:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:47:49 - 07:47:36 - Zwinkels, Jantine
  07:47:35 - 07:47:05 - Zweth, Rick van der
  07:47:05 - 07:47:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:47:04 - 07:46:53 - Zwinkels, Jantine
  07:46:51 - 07:46:31 - Zweth, Rick van der
  07:46:30 - 07:46:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:46:28 - 07:46:19 - Zwinkels, Jantine
  07:46:18 - 07:44:02 - Zweth, Rick van der
  07:44:37 - 07:44:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:44:02 - 07:43:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:43:21 - 07:26:36 - Maas, Ruud
  07:41:17 - 07:41:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:41:08 - 07:41:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:41:04 - 07:40:47 - Kleinrensink, Julia
  07:40:26 - 07:40:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:40:25 - 07:40:02 - Kleinrensink, Julia
  07:39:38 - 07:39:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:39:37 - 07:39:24 - Kleinrensink, Julia
  07:39:17 - 07:39:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:39:16 - 07:39:10 - Heuven, Maarten van
  07:39:09 - 07:39:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:39:07 - 07:38:20 - Koning, Maarten
  07:37:52 - 07:37:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:37:51 - 07:37:33 - Koning, Maarten
  07:37:15 - 07:37:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:36:45 - 07:36:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:35:43 - 07:35:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:34:14 - 07:34:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:34:11 - 07:34:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:34:09 - 07:33:54 - Kleinrensink, Julia
  07:33:09 - 07:32:53 - Kleinrensink, Julia
  07:33:09 - 07:33:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:32:33 - 07:32:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:32:32 - 07:32:20 - Bosch, David
  07:32:31 - 07:32:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:32:09 - 07:32:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:32:01 - 07:31:50 - Bosch, David
  07:31:31 - 07:31:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:30:29 - 07:30:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:30:11 - 07:30:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:29:11 - 07:29:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:29:10 - 07:29:05 - Bosch, David
  07:29:04 - 07:29:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:28:59 - 07:28:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:28:56 - 07:28:26 - Koning, Maarten
  07:28:04 - 07:28:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:28:03 - 07:27:42 - Koning, Maarten
  07:27:26 - 07:27:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:27:25 - 07:27:11 - Koning, Maarten
  07:26:46 - 07:26:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:26:14 - 07:25:51 -
  07:25:53 - 07:25:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:25:47 - 07:25:28 - Bos, Cees
  07:25:33 - 07:21:19 -
  07:25:29 - 07:25:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:25:22 - 07:25:18 - Bos, Cees
  07:21:25 - 07:21:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:21:21 - 07:21:01 - Kleinrensink, Julia
  07:20:58 - 07:19:03 -
  07:19:21 - 07:19:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:19:16 - 07:18:56 - Kleinrensink, Julia
  07:18:56 - 07:18:37 -
  07:18:35 - 07:18:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:18:34 - 07:18:16 - Kleinrensink, Julia
  07:18:15 - 07:17:53 -
  07:17:52 - 07:17:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:17:50 - 07:17:33 - Kleinrensink, Julia
  07:17:33 - 07:17:04 -
  07:17:05 - 07:17:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:17:03 - 07:16:59 - Dijkstra, Gert
  07:16:57 - 07:16:55 -
  07:16:52 - 07:16:34 - Dijkstra, Gert
  07:16:50 - 07:16:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:16:44 - 07:16:25 -
  07:16:20 - 07:16:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:16:16 - 07:15:21 - Bos, Cees
  07:15:21 - 07:15:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:15:20 - 07:14:45 -
  07:14:44 - 07:14:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:14:43 - 07:14:13 - Bos, Cees
  07:14:13 - 07:14:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:14:11 - 07:13:51 -
  07:14:01 - 07:14:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:13:51 - 07:13:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:13:30 - 06:57:17 - Sungur, Mahmut
  07:12:43 - 07:12:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:12:14 - 07:12:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:12:08 - 07:12:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:12:05 - 07:11:46 - Kleinrensink, Julia
  07:11:17 - 07:11:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:11:15 - 07:10:56 - Kleinrensink, Julia
  07:10:12 - 07:10:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:10:07 - 07:10:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:09:43 - 07:09:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:09:42 - 07:09:15 - Koning, Maarten
  07:07:57 - 07:07:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:07:34 - 07:07:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:06:47 - 07:06:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:06:16 - 07:06:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:05:49 - 07:05:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:05:23 - 07:05:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:05:18 - 07:05:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:05:13 - 07:04:50 - Kleinrensink, Julia
  07:03:44 - 07:03:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:03:43 - 07:03:07 - Koning, Maarten
  07:02:47 - 07:02:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:02:19 - 07:02:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:02:08 - 07:02:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:02:03 - 07:01:58 - Bosch, David
  07:01:12 - 07:01:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:00:53 - 07:00:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:00:49 - 07:00:33 - Kleinrensink, Julia
  06:59:59 - 06:59:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:59:57 - 06:59:51 - Kleinrensink, Julia
  06:59:22 - 06:59:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:58:49 - 06:58:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:58:22 - 06:58:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:58:05 - 06:58:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:57:29 - 06:57:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:57:20 - 06:57:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:56:52 - 06:48:05 - Graaf, Rik van der
  06:56:46 - 06:56:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:53:24 - 06:53:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:52:43 - 06:52:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:52:07 - 06:52:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:51:59 - 06:51:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:51:56 - 06:51:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:51:14 - 06:51:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:50:38 - 06:50:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:49:38 - 06:49:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:49:31 - 06:49:08 - Zwinkels, Jantine
  06:48:36 - 06:48:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:48:35 - 06:48:19 - Pagter, Marijn de
  06:48:09 - 06:48:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:48:06 - 06:48:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:47:15 - 06:24:19 - Nolten, Stevie
  06:47:03 - 06:46:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:44:04 - 06:44:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:44:02 - 06:43:47 - Bosch, David
  06:43:10 - 06:43:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:42:33 - 06:42:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:42:28 - 06:41:15 - Bos, Cees
  06:41:17 - 06:41:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:40:18 - 06:40:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:40:17 - 06:39:35 - Bos, Cees
  06:39:36 - 06:39:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:39:12 - 06:39:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:39:10 - 06:38:52 - Bos, Cees
  06:38:49 - 06:38:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:38:43 - 06:38:31 - Koning, Maarten
  06:38:29 - 06:38:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:38:28 - 06:38:03 - Bos, Cees
  06:38:02 - 06:38:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:38:02 - 06:37:37 - Koning, Maarten
  06:37:37 - 06:37:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:37:34 - 06:36:55 - Bos, Cees
  06:36:55 - 06:36:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:36:40 - 06:35:59 - Koning, Maarten
  06:35:59 - 06:35:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:35:41 - 06:35:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:35:37 - 06:34:56 - Zwinkels, Jantine
  06:34:56 - 06:34:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:34:00 - 06:34:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:33:59 - 06:33:27 - Zwinkels, Jantine
  06:33:02 - 06:32:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:32:58 - 06:32:27 - Graaf, Rik van der
  06:31:17 - 06:31:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:31:16 - 06:31:02 - Graaf, Rik van der
  06:30:24 - 06:30:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:30:22 - 06:29:43 - Bos, Cees
  06:29:10 - 06:29:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:29:08 - 06:28:57 - Bos, Cees
  06:28:55 - 06:28:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:28:54 - 06:27:59 - Pagter, Marijn de
  06:28:03 - 06:27:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:27:22 - 06:27:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:27:21 - 06:26:51 - Pagter, Marijn de
  06:26:50 - 06:26:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:26:37 - 06:26:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:26:27 - 06:26:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:26:07 - 06:25:56 - Koning, Maarten
  06:25:54 - 06:25:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:25:52 - 06:25:16 - Hessel, Yvonne
  06:25:48 - 06:25:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:25:23 - 06:24:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:24:20 - 06:24:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:23:38 - 06:20:29 - Dijkstra, Gert
  06:23:38 - 06:23:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:20:54 - 06:20:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:20:35 - 06:20:19 - Zwinkels, Jantine
  06:20:18 - 06:19:49 - Dijkstra, Gert
  06:19:47 - 06:19:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:19:45 - 06:19:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:19:42 - 06:19:06 - Koning, Maarten
  06:19:08 - 06:19:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:19:04 - 06:17:41 - Dijkstra, Gert
  06:17:51 - 06:17:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:17:41 - 06:17:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:17:40 - 06:17:17 - Koning, Maarten
  06:17:17 - 06:17:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:17:15 - 06:16:36 - Dijkstra, Gert
  06:16:35 - 06:16:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:16:33 - 06:16:23 - Koning, Maarten
  06:16:22 - 06:15:57 - Dijkstra, Gert
  06:16:21 - 06:16:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:16:19 - 06:16:12 - Bosch, David
  06:16:11 - 06:15:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:15:57 - 06:10:28 - Dijkstra, Gert
  06:13:31 - 06:13:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:13:29 - 06:13:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:13:15 - 06:13:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:11:33 - 06:11:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:10:35 - 06:10:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:10:26 - 06:10:20 - Dijkstra, Gert
  06:10:21 - 06:10:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:10:13 - 06:08:52 - Dijkstra, Gert
  06:09:53 - 06:09:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:08:51 - 06:08:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:07:48 - 06:01:13 - Bos, Cees
  06:07:38 - 06:07:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:07:22 - 06:07:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:05:08 - 06:05:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:04:43 - 06:04:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:03:44 - 06:03:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:03:38 - 06:03:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:03:34 - 06:03:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:03:28 - 06:03:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:03:16 - 06:03:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:02:45 - 06:02:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:02:34 - 06:02:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:02:16 - 06:02:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:01:59 - 06:01:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:01:16 - 06:01:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:00:21 - 06:00:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:56:59 - 05:56:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:56:25 - 05:53:11 - Hessel, Yvonne
  05:56:15 - 05:56:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:56:04 - 05:56:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:55:05 - 05:54:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:54:17 - 05:54:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:54:10 - 05:54:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:53:17 - 05:53:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:53:13 - 05:52:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:53:10 - 05:53:07 - Hessel, Yvonne
  04:21:01 - 04:19:35 - Zwanenberg, Pepijn
  04:19:55 - 04:19:47 - Zwinkels, Jantine
  04:19:18 - 04:19:17 - Zwanenberg, Pepijn
  04:19:15 - 04:11:46 - Schilderman, Susanne
  04:19:03 - 04:19:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:49 - 04:11:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:47 - 04:11:17 - Kleinrensink, Julia
  04:11:17 - 04:11:17 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:16 - 04:10:22 - Schilderman, Susanne
  04:10:25 - 04:10:22 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:21 - 04:09:56 - Kleinrensink, Julia
  04:09:56 - 04:09:55 - Zwanenberg, Pepijn
  04:09:55 - 04:06:25 - Schilderman, Susanne
  04:09:27 - 04:09:26 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:33 - 04:06:29 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:29 - 04:06:07 - Sasbrink, Anne
  04:06:08 - 04:06:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:06 - 04:04:52 - Schilderman, Susanne
  04:05:26 - 04:05:26 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:54 - 04:04:53 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:53 - 04:04:32 - Heuven, Maarten van
  04:04:31 - 04:04:31 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:30 - 04:03:49 - Schilderman, Susanne
  04:03:51 - 04:03:50 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:50 - 04:03:24 - Heuven, Maarten van
  04:03:23 - 04:03:23 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:23 - 04:02:49 - Schilderman, Susanne
  04:02:51 - 04:02:49 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:49 - 04:02:33 - Graaf, Rik van der
  04:02:34 - 04:02:31 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:32 - 03:58:14 - Schilderman, Susanne
  04:02:16 - 04:02:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:17 - 03:58:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:12 - 03:57:44 -
  03:57:45 - 03:57:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:42 - 03:57:06 - Schilderman, Susanne
  03:57:04 - 03:56:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:03 - 03:57:02 - Schilderman, Susanne
  03:57:00 - 03:55:53 - Schilderman, Susanne
  03:55:55 - 03:55:53 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:54 - 03:55:38 - Sungur, Mahmut
  03:55:38 - 03:55:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:37 - 03:55:09 - Schilderman, Susanne
  03:55:11 - 03:55:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:10 - 03:55:05 - Sungur, Mahmut
  03:55:05 - 03:55:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:02 - 03:53:49 - Schilderman, Susanne
  03:53:51 - 03:53:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:49 - 03:53:30 - Graaf, Rik van der
  03:53:30 - 03:53:26 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:26 - 03:51:40 - Schilderman, Susanne
  03:52:45 - 03:52:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:41 - 03:51:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:39 - 03:51:17 - Hoonte, Gertjan te
  03:51:16 - 03:51:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:15 - 03:50:38 - Schilderman, Susanne
  03:50:43 - 03:50:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:37 - 03:50:23 - Hoonte, Gertjan te
  03:50:23 - 03:50:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:21 - 03:49:41 - Schilderman, Susanne
  03:49:43 - 03:49:42 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:42 - 03:49:35 - Heuven, Maarten van
  03:49:34 - 03:48:24 - Schilderman, Susanne
  03:49:34 - 03:49:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:31 - 03:49:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:25 - 03:48:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:17 - 03:48:06 - Dijkstra, Gert
  03:48:07 - 03:48:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:07 - 03:47:04 - Schilderman, Susanne
  03:47:04 - 03:46:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:39 - 03:46:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:38 - 03:46:33 - Zweth, Rick van der
  03:46:32 - 03:46:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:22 - 03:27:53 - Hooijdonk, Lot van
  03:42:54 - 03:42:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:48 - 03:42:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:13 - 03:40:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:10 - 03:40:01 - Heuven, Maarten van
  03:40:00 - 03:40:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:12 - 03:39:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:11 - 03:38:55 - Koning, Maarten
  03:38:56 - 03:38:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:37:58 - 03:37:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:37:56 - 03:37:45 - Passier, Charlotte
  03:37:30 - 03:37:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:57 - 03:34:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:51 - 03:34:32 - Sungur, Mahmut
  03:34:33 - 03:34:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:06 - 03:34:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:04 - 03:33:50 - Sungur, Mahmut
  03:33:50 - 03:33:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:33:31 - 03:33:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:42 - 03:31:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:40 - 03:31:17 - Graaf, Rik van der
  03:30:40 - 03:30:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:39 - 03:29:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:36 - 03:29:26 - Zweth, Rick van der
  03:29:28 - 03:29:26 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:18 - 03:29:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:04 - 03:29:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:54 - 03:27:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:52 - 03:27:30 - Bosch, David
  03:27:45 - 03:27:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:45 - 03:27:28 - Hooijdonk, Lot van
  03:27:40 - 03:27:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:30 - 03:27:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:23 - 03:27:14 - Bode, Linda
  03:27:17 - 03:27:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:16 - 03:26:02 - Hooijdonk, Lot van
  03:26:08 - 03:26:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:26:02 - 03:25:22 - Bode, Linda
  03:25:23 - 03:24:51 - Hooijdonk, Lot van
  03:24:51 - 03:24:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:39 - 03:24:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:26 - 03:21:47 - Eerenberg, Eelco
  03:21:49 - 03:21:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:46 - 03:21:31 -
  03:21:31 - 03:21:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:30 - 03:18:55 - Eerenberg, Eelco
  03:21:13 - 03:21:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:02 - 03:18:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:56 - 03:18:47 - Sungur, Mahmut
  03:18:48 - 03:18:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:42 - 03:18:23 - Eerenberg, Eelco
  03:18:35 - 03:18:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:25 - 03:18:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:22 - 03:18:05 - Hoonte, Gertjan te
  03:18:03 - 03:17:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:02 - 03:18:01 - Hoonte, Gertjan te
  03:17:55 - 03:17:51 - Koning, Maarten
  03:17:51 - 03:17:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:49 - 03:16:19 - Eerenberg, Eelco
  03:16:20 - 03:16:20 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:19 - 03:16:07 - Sungur, Mahmut
  03:16:11 - 03:16:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:04 - 03:15:39 - Eerenberg, Eelco
  03:15:42 - 03:15:42 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:38 - 03:15:24 - Sungur, Mahmut
  03:15:24 - 03:15:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:23 - 03:14:06 - Eerenberg, Eelco
  03:15:05 - 03:15:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:05 - 03:13:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:03 - 03:12:27 - Bos, Cees
  03:13:41 - 03:13:18 - Eerenberg, Eelco
  03:13:03 - 03:12:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:44 - 03:12:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:36 - 03:11:12 - Eerenberg, Eelco
  03:11:13 - 03:10:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:47 - 03:10:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:43 - 03:09:34 - Vries, Dennis de
  03:09:38 - 03:09:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:33 - 03:09:31 - Hoonte, Gertjan te
  03:09:29 - 03:09:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:22 - 03:09:16 - Hoonte, Gertjan te
  03:09:12 - 03:08:52 - Hoonte, Gertjan te
  03:08:53 - 03:08:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:52 - 03:08:34 - Vries, Dennis de
  03:08:34 - 03:08:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:33 - 03:08:10 - Hoonte, Gertjan te
  03:08:09 - 03:08:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:08 - 03:04:31 - Vries, Dennis de
  03:07:49 - 03:07:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:34 - 03:04:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:33 - 03:04:21 - Zweth, Rick van der
  03:04:21 - 03:04:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:21 - 03:01:59 - Vries, Dennis de
  03:02:00 - 03:01:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:58 - 03:01:46 - Bosch, David
  03:01:46 - 03:01:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:44 - 03:01:21 - Vries, Dennis de
  03:01:20 - 03:01:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:18 - 03:01:16 - Vries, Dennis de
  03:01:17 - 03:01:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:56 - 03:00:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:51 - 02:56:07 - Oosters, Eva
  02:56:09 - 02:56:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:07 - 02:55:49 - Kleinrensink, Julia
  02:55:50 - 02:55:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:49 - 02:52:59 - Oosters, Eva
  02:55:16 - 02:55:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:15 - 02:55:02 - Kleinrensink, Julia
  02:55:02 - 02:55:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:39 - 02:54:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:33 - 02:54:24 - Zweth, Rick van der
  02:54:25 - 02:54:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:54 - 02:53:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:42 - 02:53:26 - Zweth, Rick van der
  02:53:28 - 02:53:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:06 - 02:53:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:04 - 02:52:51 - Koning, Maarten
  02:52:50 - 02:52:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:45 - 02:52:30 - Oosters, Eva
  02:52:31 - 02:52:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:30 - 02:52:15 - Graaf, Rik van der
  02:52:15 - 02:52:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:14 - 02:49:46 - Oosters, Eva
  02:51:42 - 02:51:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:48 - 02:49:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:48 - 02:49:23 - Steeg, Bert van
  02:49:24 - 02:49:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:22 - 02:45:59 - Oosters, Eva
  02:49:01 - 02:48:46 - Steeg, Bert van
  02:49:00 - 02:48:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:46 - 02:48:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:49 - 02:46:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:36 - 02:46:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:59 - 02:45:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:53 - 02:39:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:44 - 02:39:40 - Streefland, Rachel
  02:39:42 - 02:39:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:34 - 02:37:36 - Streefland, Rachel
  02:37:38 - 02:37:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:36 - 02:37:26 - Kleinrensink, Julia
  02:37:26 - 02:37:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:25 - 02:35:53 - Streefland, Rachel
  02:36:01 - 02:36:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:59 - 02:35:36 - Zwinkels, Jantine
  02:35:36 - 02:35:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:36 - 02:35:08 - Streefland, Rachel
  02:35:10 - 02:35:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:08 - 02:34:51 - Zwinkels, Jantine
  02:34:51 - 02:34:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:50 - 02:34:35 - Streefland, Rachel
  02:34:49 - 02:34:48 - Zwinkels, Jantine
  02:34:33 - 02:32:46 - Streefland, Rachel
  02:32:48 - 02:32:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:45 - 02:32:37 - Bosch, David
  02:32:38 - 02:32:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:36 - 02:32:21 - Streefland, Rachel
  02:32:30 - 02:32:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:20 - 02:31:42 - Hooijdonk, Lot van
  02:31:41 - 02:31:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:40 - 02:29:44 - Streefland, Rachel
  02:29:45 - 02:29:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:43 - 02:29:06 - Maas, Ruud
  02:29:07 - 02:29:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:06 - 02:28:28 - Streefland, Rachel
  02:28:28 - 02:28:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:26 - 02:28:19 - Streefland, Rachel
  02:28:01 - 02:27:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:43 - 02:08:57 - Voortman, Linda
  02:26:15 - 02:26:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:08 - 02:25:50 - Raaijmakers, Ilse
  02:25:50 - 02:25:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:28 - 02:25:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:27 - 02:25:15 - Raaijmakers, Ilse
  02:25:15 - 02:25:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:00 - 02:24:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:59 - 02:24:37 - Sungur, Mahmut
  02:24:38 - 02:24:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:06 - 02:24:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:04 - 02:23:35 - Sungur, Mahmut
  02:23:34 - 02:23:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:14 - 02:23:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:13 - 02:22:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:33 - 02:21:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:31 - 02:21:06 - Sasbrink, Anne
  02:21:06 - 02:21:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:26 - 02:20:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:22 - 02:19:35 - Sasbrink, Anne
  02:19:21 - 02:19:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:16 - 02:18:56 - Sasbrink, Anne
  02:18:56 - 02:18:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:49 - 02:18:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:04 - 02:15:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:00 - 02:14:26 - Hessel, Yvonne
  02:14:26 - 02:14:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:52 - 02:13:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:51 - 02:13:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:50 - 02:13:39 -
  02:13:39 - 02:13:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:41 - 02:12:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:30 - 02:12:10 - Kleinrensink, Julia
  02:12:06 - 02:12:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:55 - 02:10:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:54 - 02:10:45 - Sungur, Mahmut
  02:10:46 - 02:10:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:28 - 02:09:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:23 - 02:09:10 - Heuven, Maarten van
  02:09:00 - 02:08:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:37 - 02:08:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:36 - 02:03:47 - Dijksma, S.A.M.
  02:03:53 - 02:03:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:49 - 02:03:44 - Maas, Ruud
  02:03:45 - 02:03:25 - Dijksma, S.A.M.
  02:03:45 - 02:03:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:27 - 02:03:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:25 - 02:03:23 - Maas, Ruud
  02:03:23 - 02:03:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:22 - 02:03:19 - Dijksma, S.A.M.
  02:03:19 - 02:02:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:58 - 02:02:46 - Pagter, Marijn de
  02:02:43 - 02:02:37 - Kleinrensink, Julia
  02:02:36 - 01:58:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:32 - 02:02:12 - Steeg, Bert van
  02:02:08 - 02:02:02 - Koning, Maarten
  02:02:00 - 02:01:51 - Heuven, Maarten van
  02:01:39 - 02:01:30 - Zweth, Rick van der
  02:01:26 - 02:01:15 - Maas, Ruud
  02:01:15 - 02:01:07 - Maas, Ruud
  02:01:05 - 02:00:59 -
  02:00:56 - 01:59:52 - Sungur, Mahmut
  01:59:51 - 01:59:34 - Graaf, Rik van der
  01:59:29 - 01:59:03 - Dijkstra, Gert
  00:11:13 - 00:15:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:16:01 - 00:20:50 - Pagter, Marijn de
  00:17:11 - 00:17:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:17:16 - 00:17:21 - Kleinrensink, Julia
  00:17:41 - 00:17:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:17:42 - 00:17:51 - Kleinrensink, Julia
  00:18:45 - 00:18:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:19:28 - 00:19:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:20:02 - 00:20:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:20:50 - 00:20:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:21:33 - 00:23:00 - Kleinrensink, Julia
  00:22:09 - 00:22:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:22:57 - 00:23:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:23:38 - 00:25:13 - Zwinkels, Jantine
  00:24:07 - 00:24:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:24:34 - 00:24:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:24:53 - 00:24:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:25:24 - 00:25:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:25:34 - 00:25:45 - Zweth, Rick van der
  00:25:50 - 00:25:54 - Zwinkels, Jantine
  00:25:56 - 00:26:14 - Zweth, Rick van der
  00:26:14 - 00:26:33 - Zwinkels, Jantine
  00:26:33 - 00:26:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:36 - 00:26:42 - Sungur, Mahmut
  00:26:42 - 00:26:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:32:37 - 00:32:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:04 - 00:41:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:14 - 00:41:36 - Zwinkels, Jantine
  00:41:35 - 00:41:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:38 - 00:41:41 - Zwinkels, Jantine
  00:41:50 - 00:46:12 - Schilderman, Susanne
  00:46:11 - 00:46:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:46:20 - 00:46:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:46:21 - 00:47:41 - Zweth, Rick van der
  00:47:40 - 00:47:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:47:44 - 00:48:14 - Al-Saqaff, Mariam
  00:48:15 - 00:48:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:48:18 - 00:49:15 - Schilderman, Susanne
  00:49:14 - 00:49:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:49:16 - 00:49:34 - Al-Saqaff, Mariam
  00:49:34 - 00:49:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:49:35 - 00:50:21 - Schilderman, Susanne
  00:49:57 - 00:50:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:50:18 - 00:50:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:50:43 - 00:50:56 - Al-Saqaff, Mariam
  00:50:57 - 00:52:00 - Hall, Merel van
  00:52:00 - 00:52:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:52:06 - 00:52:53 - Bos, Cees
  00:52:53 - 00:52:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:52:54 - 00:53:19 - Schilderman, Susanne
  00:53:20 - 00:53:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:53:21 - 00:53:42 - Zweth, Rick van der
  00:53:38 - 00:54:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:54:02 - 00:54:27 - Sasbrink, Anne
  00:54:29 - 00:55:51 - Schilderman, Susanne
  00:54:30 - 00:54:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:55:49 - 00:56:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:56:50 - 00:57:06 - Graaf, Rik van der
  00:56:57 - 00:57:32 - Bosch, David
  00:56:58 - 00:57:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:57:46 - 00:57:46 - Graaf, Rik van der
  00:57:50 - 00:58:06 - Graaf, Rik van der
  00:58:06 - 00:58:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:58:19 - 00:58:34 - Pagter, Marijn de
  00:58:33 - 00:58:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:58:35 - 00:59:06 - Bos, Cees
  00:59:06 - 00:59:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:59:18 - 00:59:35 - Sungur, Mahmut
  00:59:35 - 01:00:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:59:54 - 01:00:28 - Zwinkels, Jantine
  01:19:21 - 01:19:42 - Bos, Cees
  01:47:46 - 01:48:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:47:54 - 01:49:33 - Graaf, Rik van der
  01:49:30 - 01:49:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:49:36 - 01:50:51 - Bos, Cees
  01:50:51 - 01:50:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:50:58 - 01:51:35 - Heuven, Maarten van
  01:51:36 - 01:51:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:51:37 - 01:52:15 - Graaf, Rik van der
  01:52:14 - 01:52:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:52:16 - 01:52:51 - Sungur, Mahmut
  01:52:55 - 01:53:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:53:02 - 01:53:26 - Dijkstra, Gert
  01:53:27 - 01:53:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:53:29 - 01:54:34 - Koning, Maarten
  01:54:25 - 01:56:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:56:50 - 01:57:13 - Bos, Cees
  01:57:06 - 01:57:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:57:50 - 01:58:15 - Graaf, Rik van der
  01:58:13 - 01:58:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:58:32 - 01:58:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:58:35 - 01:59:06 - Zwinkels, Jantine
  01:59:05 - 01:59:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:59:08 - 01:59:34 - Pagter, Marijn de
  01:59:32 - 01:59:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:00:23 - 02:00:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:00:24 - 02:01:18 - Zwinkels, Jantine
  02:01:19 - 02:01:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:01:31 - 02:01:41 - Sungur, Mahmut
  02:01:37 - 02:01:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:01:47 - 02:01:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:01:49 - 02:02:11 - Bos, Cees
  02:02:02 - 02:02:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:02:04 - 02:02:11 - Zwinkels, Jantine
  02:02:13 - 02:02:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:02:14 - 02:02:46 - Zwinkels, Jantine
  02:02:48 - 02:03:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:03:26 - 02:03:29 - Sungur, Mahmut
  02:03:30 - 02:03:40 - Zwinkels, Jantine
  02:03:44 - 02:03:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:04:05 - 02:06:20 - Koning, Maarten
  02:04:28 - 02:04:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:06:19 - 02:06:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:06:23 - 02:07:02 - Bos, Cees
  02:06:44 - 02:07:23 - Koning, Maarten
  02:07:01 - 02:07:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:07:20 - 02:07:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:07:25 - 02:07:55 - Bos, Cees
  02:07:36 - 02:07:58 - Koning, Maarten
  02:07:52 - 02:08:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:07:56 - 02:07:57 - Bos, Cees
  02:08:38 - 02:08:56 - Kleinrensink, Julia
  02:08:40 - 02:09:14 - Koning, Maarten
  02:09:15 - 02:09:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:10:28 - 02:10:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:10:31 - 02:10:31 - Heuven, Maarten van
  02:10:32 - 02:10:36 - Heuven, Maarten van
  02:10:32 - 02:10:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:10:37 - 02:11:26 - Heuven, Maarten van
  02:11:26 - 02:11:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:11:28 - 02:11:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:11:33 - 02:12:31 - Zweth, Rick van der
  02:12:30 - 02:12:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:12:50 - 02:14:03 - Maas, Ruud
  02:13:18 - 02:13:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:13:28 - 02:13:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:13:51 - 02:13:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:03 - 02:14:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:05 - 02:14:13 - Koning, Maarten
  02:14:12 - 02:14:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:15 - 02:14:30 - Maas, Ruud
  02:14:33 - 02:14:37 - Maas, Ruud
  02:14:33 - 02:14:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:39 - 02:14:44 - Koning, Maarten
  02:14:47 - 02:14:57 - Maas, Ruud
  02:15:00 - 02:15:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:15:04 - 02:15:05 - Maas, Ruud
  02:15:29 - 02:16:46 -
  02:16:48 - 02:16:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:17:04 - 02:19:24 - Sungur, Mahmut
  02:17:35 - 02:17:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:17:54 - 02:17:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:18:30 - 02:18:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:19:05 - 02:19:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:19:21 - 02:19:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:19:24 - 02:20:20 - Graaf, Rik van der
  02:19:59 - 02:20:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:20:03 - 02:20:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:20:20 - 02:20:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:20:23 - 02:20:27 - Nolten, Stevie
  02:20:26 - 02:20:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:20:29 - 02:21:25 - Dijkstra, Gert
  02:20:35 - 02:20:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:20:45 - 02:20:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:03 - 02:21:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:11 - 02:21:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:14 - 02:21:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:22 - 02:21:29 - Bos, Cees
  02:21:37 - 02:22:43 - Dijkstra, Gert
  02:22:02 - 02:22:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:22:41 - 02:22:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:22:50 - 02:22:58 - Bos, Cees
  02:22:55 - 02:23:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:23:15 - 02:27:40 - Bosch, David
  02:24:19 - 02:24:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:24:51 - 02:24:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:11 - 02:25:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:17 - 02:25:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:51 - 02:25:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:26:06 - 02:26:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:26:42 - 02:26:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:11 - 02:27:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:37 - 02:27:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:47 - 02:27:49 - Hessel, Yvonne
  02:27:50 - 02:28:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:42:27 - 02:42:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:40 - 02:46:23 - Schilderman, Susanne
  02:46:21 - 02:46:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:27 - 02:46:30 - Bos, Cees
  02:46:30 - 02:49:54 - Schilderman, Susanne
  02:47:24 - 02:47:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:00 - 02:48:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:27 - 02:49:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:34 - 02:49:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:51 - 02:49:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:53 - 02:50:05 - Bosch, David
  02:50:04 - 02:50:34 - Schilderman, Susanne
  02:50:05 - 02:50:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:05 - 02:50:39 - Bosch, David
  02:50:34 - 02:50:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:43 - 02:51:23 - Sungur, Mahmut
  02:50:48 - 02:51:25 - Schilderman, Susanne
  02:51:23 - 02:51:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:27 - 02:51:39 - Heuven, Maarten van
  02:51:35 - 02:51:48 - Schilderman, Susanne
  02:51:38 - 02:51:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:48 - 02:51:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:51 - 02:51:57 - Heuven, Maarten van
  02:51:58 - 02:52:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:06 - 02:55:06 - Hooijdonk, Lot van
  02:54:29 - 02:54:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:34 - 02:55:53 - Eerenberg, Eelco
  02:55:44 - 02:56:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:01 - 02:56:20 - Hoonte, Gertjan te
  02:56:18 - 02:56:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:27 - 02:56:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:31 - 02:58:03 - Oosters, Eva
  02:58:02 - 02:58:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:04 - 02:58:12 - Oosters, Eva
  02:58:12 - 02:58:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:15 - 02:58:24 - Zweth, Rick van der
  02:58:24 - 02:58:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:28 - 02:59:05 - Oosters, Eva
  02:59:05 - 02:59:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:10 - 02:59:22 - Streefland, Rachel
  02:59:22 - 02:59:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:25 - 02:59:57 - Voortman, Linda
  02:59:56 - 03:00:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:00 - 03:00:01 - Voortman, Linda
  03:00:06 - 03:06:45 - Dijksma, S.A.M.
  03:06:43 - 03:06:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:06:46 - 03:07:34 - Kleinrensink, Julia
  03:07:34 - 03:09:10 - Dijksma, S.A.M.
  03:07:35 - 03:07:36 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:06 - 03:09:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:11 - 03:09:45 - Kleinrensink, Julia
  03:09:45 - 03:09:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:45 - 03:09:47 - Dijksma, S.A.M.
  03:09:48 - 03:10:00 - Stellinga, Hessel
  03:10:04 - 03:12:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:41 - 03:10:49 - Pagter, Marijn de
  03:10:59 - 03:11:03 - Steeg, Bert van
  03:11:06 - 03:11:09 - Koning, Maarten
  03:11:12 - 03:11:16 - Koning, Maarten
  03:11:18 - 03:11:31 - Heuven, Maarten van
  03:11:37 - 03:11:47 - Zweth, Rick van der
  03:11:49 - 03:11:56 - Maas, Ruud
  03:12:02 - 03:12:12 - Graaf, Rik van der
 7. 6.2

 8. 6.3

 9. 6.4

 10. 6.5

 11. 6.7

 12. 6.8

 13. 7

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. Het financiële beeld vast te stellen, zoals opgenomen in de inleiding van de Tweede Bestuursrapportage 2022 inclusief:
  a. Het verwerken van de uitgaven voor noodzakelijke kosten en Rijksbijdragen voor het creëren van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen (zie hoofdstuk 1.1.1)
  b. Het actualiseren van de indexering naar het recente prijspeil (zie hoofdstuk 1.1.2)
  c. Het niet realiseren van de inkooptaakstelling (zie hoofdstuk 1.1.2)
  d. Instemmen met het verhogen van het inhuurplafond (zie hoofdstuk 1.1.6)
  e. Het verlagen van de onvermijdelijke kosten scenario C met 4,684 miljoen euro ten opzichte van de Eerste bestuursrapportage 2022 en het saldo volgend uit de Eerste en de Tweede bestuursrapportage 2022 van 0,386 miljoen euro te onttrekken aan de Algemene reserve (zie hoofdstuk 1.1.7.1)
  f. Het aanpassen van de begrote middelen voor het coalitieakkoord voor het jaar 2022 met 8,511 miljoen euro bestaande uit:
  i. Het extra aanvullen van het weerstandsvermogen (zie hoofdstuk 1.2.1)
  ii. Het aanvullen van de uitvoeringskracht Dienstverlening en Veiligheid en de overhead (zie hoofdstuk 1.2.2)
  iii. De actualisatie van de uitgaven en de inkomsten voor de beleidsprioriteiten en Groei in Balans (zie hoofdstuk 1.2.3)
  g. De overige majeure ontwikkelingen (zie hoofdstuk 1.3)
  h. De vrijval van de niet bestede middelen in hoofdstuk 1.4 “Voortgang bestedingen Besteding- en dekkingsvoorstellen” met een bedrag van 3,138 miljoen euro
  i. De aanpassing van de begroting met de corresponderende posten 2022 volgend uit de meicirculaire en de vrijval van 2,624 miljoen euro uit de corresponderende post voor Beschermd wonen (zie hoofdstuk 1.5)


  2. De uitgaven voor de maatregelenpakketten corona in 2022 vast te stellen, zoals opgenomen in hoofdstuk 1.1.7.2 en
  a. de daadwerkelijke uitgaven in 2022 tot een maximum van 12,842 miljoen euro in de Jaarstukken 2022 ten laste van de bestemmingsreserve corona te brengen
  b. De reserve bij de Jaarstukken 2022 af te sluiten en de bestemming van de resterende middelen te betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsnota 2023


  3. De bijsturingsvoorstellen in hoofdstuk 2 vast te stellen, waarmee:
  a. de baten en lasten van de verschillende programma's inclusief de bijbehorende reservemutaties (zie hoofdstuk 2.1) worden geactualiseerd
  b. de investeringsprojecten en de bijbehorende kredieten worden geactualiseerd. De investeringskredieten worden verhoogd met 1,743 miljoen euro (zie hoofdstuk 2.2)


  4. De peilstok 2022 Stedelijke Ontwikkeling vast te stellen (zie hoofdstuk 3), waarmee de jaarschijf 2022 van de grondexploitaties en het onderhanden werk wordt geactualiseerd.


  5. Een reserve ter dekking van de gebruikersinvesteringen van culturele voorziening Leidsche Rijn voor stichting Raum en De Plaatsmaker in te stellen (zie hoofdstuk 2.1 en bijlage 4.3 Instellen nieuwe reserve)


  6. Hiermee de Tweede Bestuursrapportage 2022 vast te stellen en te verwerken in de Programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting en het nettoresultaat van 15,357 miljoen euro toe te voegen aan de algemene dekkingsreserve en 8,426 miljoen euro te betrekken bij de integrale afweging bij de voorjaarsnota 2023.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage 2022
 14. 8

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De verordening van de afvalstoffenheffing 2023 vast te stellen, waarin de tarieven met de inflatie (3.5%) worden verhoogd, het tarief voor een eenpersoonshuishouden wordt vastgesteld op €314,50 en het tarief voor een meerpersoonshuishouden wordt vastgesteld op € 366,25.


  2. De wijziging, als gevolg van de uitwerking van de motie 68 “Maak Utrechtse heffingen eerlijker”, welke is opgenomen in de verordening onder artikel 6 lid 4 vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening afvalstoffenheffing 2023
 15. 9

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De verordening rechten begraafplaatsen 2023 vast te stellen, waarin de tarieven met de inflatie (3.5%) worden verhoogd.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening begraafplaatsrechten 2023
 16. 10

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De Verordening brug-, schut-, en havengelden 2023 vast te stellen, waarin de tarieven met de inflatie (3.5%) worden verhoogd.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening brug- schut- en havengelden 2023
 17. 11

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De verordening hondenbelasting 2023 vast te stellen, waarin het tarief voor hondenbelasting met de inflatie (3,5%) wordt verhoogd.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening hondenbelasting 2023
 18. 12

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De verordening leges 2023 vast te stellen, met daarin de volgende aanpassingen:
  a. de tarieven aan te passen aan de inflatie (3,5%), met uitzondering van de tarieven waarvoor een wettelijk maximum geldt.
  b. In artikel 2 lid 2 toevoegen aan de hand van de bepaling in de modelverordening VNG en in artikel 3 tekstuele wijzigingen aan te brengen zonder dat een inhoudelijke wijziging wordt beoogd.
  c. In de hoofdstukken III, IV en V de legestarieven voor het in behandeling nemen van de diverse vergunningaanvragen inname openbare grond en venten alsmede die voor ontheffingsaanvragen van reguliere werktijden en geluid bij bouwwerkzaamheden, voor verkeersmaatregelen op grond van het RVV en voor verschillende activiteiten met voertuigen op grond van de APV, naast aan te passen aan de inflatie, te verhogen met 8,8%.
  d. In hoofdstuk IV de legestarieven voor het in behandeling nemen van verzoeken tot het verkrijgen van instemming voor het uitvoeren van werkzaamheden op grond van de Telecommunicatiewet en voor aanvragen opbreekvergunning kabels en leidingen, naast aan te passen aan de inflatie, te verhogen met 11,3%.
  e. In hoofdstuk VI de legestarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning, naast aan te passen aan de inflatie, te verhogen met 14,7%.
  f. In hoofdstuk III een nieuw legestarief te introduceren voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van de aslast-, breedte- en/of lengtebeperking en van het vrachtwagenverbod.
  g. In hoofdstuk V de legestarieven voor het in behandeling nemen van vergunningaanvragen Drank en Horeca, naast aan te passen aan de inflatie, te verhogen met 14,8%.

  Amendementen

  Onderwerp
  A107 Ontzie horecaondernemers in crisistijd
  A91 Ontzie horecaondernemers in crisistijd

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening leges 2023
 19. 13

  1. De Verordening leges omgevingsvergunning 2023 vast te stellen, met daarin de volgende
  aanpassingen:


  a. In artikel 3.1 van de Tarieventabel de percentages van de bouwkosten, die gehanteerd worden als tariefstelling voor de leges voor de omgevingsvergunning activiteit bouw, te verhogen met 32,5%;
  b. In artikel 4.3 van de Tarieventabel het maximumbedrag aan vermindering duurzame leges, naast aan te passen aan de inflatie, te verhogen met 32,5%;
  c. De overige tarieven aan te passen aan de inflatie (3,5%);
  d. In paragraaf 5 Teruggaaf van de Tarieventabel de omgevingsvergunning activiteit vellen toe te voegen aan de artikelen (5.1 tot en met 5.4) voor teruggaaf van een percentage van de leges bij intrekken van de aanvraag en bij weigeren of intrekken van de vergunning;
  e. In de Tarieventabel in artikel 2 leges vast te stellen voor het vooroverleg, in artikel 3.17 te bepalen dat, indien vooroverleg heeft plaatsgevonden, geen leges verschuldigd zijn voor het aanvragen van een omgevingsvergunning en in artikel 5 een teruggaaf van 5% vast te stellen indien de vergunning, na vooroverleg, wordt verleend.
  f. In artikel 3 van de Verordening tekstuele wijzigingen aan te brengen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening leges omgevingsvergunning 2023
 20. 14

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023 vast te stellen, waarin de tarieven worden aangepast aan de inflatie (3,5%) en kostendekkendheid.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening marktgelden 2023
 21. 15

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De tarieven voor kort parkeren en van de parkeervergunningen voor bewoners in gebieden A1, A2, B1 en de tarieven van de daaraan gerelateerde vergunningen conform de bijlage ‘Overzicht parkeerbelastingtarieven 2023’ - inclusief aanpassing aan de inflatie per 1 januari 2023 met 3,5% - te verhogen per 1 januari 2023.


  2. De kosten voor de naheffingsaanslag vast te stellen op het wettelijk maximum.


  3. In de verordening parkeerbelasting overal de term autodate vergunning te vervangen door deelautovergunning.


  4. In de verordening parkeerbelasting de volgende aanpassingen door te voeren:
  a. Het opnemen van een nieuwe parkeervergunning genaamd ‘deelautovergunning vaste plek’ en het tarief gelijk te stellen aan de ‘deelautovergunning’.
  b. Een nieuwe zone genaamd ‘zone DA (Deelauto)’ op te nemen die bestaat uit de vaste plekken voor deelauto’s buiten betaald parkeren gebied en het tarief vast te stellen op €0,00


  5. Met inachtname van bovenstaande beslispunten de Verordening parkeerbelasting 2023 vast te stellen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A94 Geen parkeerkosten voor mantelzorgers

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening parkeerbelasting 2023
 22. 16

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De verordening precariobelasting 2023 vast te stellen, waarin de tarieven met de inflatie (3.5%) worden verhoogd.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening precariobelasting 2023
 23. 17

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De verordening rioolheffing 2023 vast te stellen, waarin de tarieven conform het Programma Water en Riolering 2023-2027 worden verhoogd met 3,8% ten opzichte van 2022.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening rioolheffing 2023
 24. 18

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De verordening toeristenbelasting 2023 vast te stellen, waarin het tarief 7% van de overnachtingsprijs wordt.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening toeristenbelasting 2023