Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad en Ruimte

donderdag 18 maart 2021

10:00 - 22:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 18 maart 2021 19:48
Eind
maandag 22 maart 2021 09:29
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 18 maart 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zoveel mogelijk digitaal. Soms is dat lastig, omdat het een onderwerp is wat veel debat vraagt of het gaat om de behandeling van een geheim stuk. In dat soort gevallen vindt de commissievergadering fysiek plaats in het stadhuis. We houden ons dan uiteraard aan de coronaregels zoals die op dat moment gelden. Raadsvergaderingen worden wel fysiek gehouden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 10:20 - 10:20
 2. 2
  Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten 10:01 - 10:08
 3. 3

  Aanvang:10.00 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 45 min.
  Beleidsveld: Mobiliteit - wethouder Van Hooijdonk
  Met het vaststellen van de aangepaste gebiedsindeling Zuidwest voor de procedure invoering betaald parkeren wordt tegemoetkomen aan de wens van bewoners uit de Lingestraat en omgeving. Na het aanpassen van het gebied wordt de procedure invoering betaald parkeren opgestart in een kleiner deel van Rivierenwijk en kan de parkeeroverlast aangepakt worden waar deze wordt ervaren.

 4. 4

  Indicatieve aanvang: 10.50 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 30 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure
  Geagendeerd door Jantine Zwinkels (CDA)
  De CDA-fractie heeft eerder schriftelijke vragen gesteld over de Johan Wagenaarkade 1-10, samen met PvdA. Dit heeft tot een aantal inhoudelijke antwoorden geleid en enkele wijzigingen in de toekomstige verkeerssituatie, en een bespreking in de commissie S&R op 7 januari, maar bewoners zijn nog steeds zeer ongerust over dit plan van het college. Ze zijn verbaasd dat de gemeente in iedere fase van het project aan hun petitie voorbij gaat, en eventuele aanpassingen van het plan onbespreekbaar maakt.
  Er zijn een paar nieuwe ontwikkelingen die aanleiding zijn voor de CDA fractie om de bouwplannen voor de Johan Wagenaarkade 1- 10 opnieuw te agenderen.
  Allereerst maakt de inmiddels verschenen bouwenvelop duidelijk dat er deels bestaand groen wordt weggehaald, terwijl op de nieuwe plek er helemaal geen behoefte is aan extra groen. Volgens de bouwenvelop zou er meer groen komen, maar daarbij is het weghalen van bestaand groen (in de semipublieke ruimte) aan de achterzijde van het plangebied niet meegenomen. Verder heeft de fractie vernomen dat ter plaatse momenteel de sloop van de betreffende woningen al wordt voorbereid, terwijl de Omgevingsvergunning nog niet is afgegeven. Sterker nog; de bestemmingsplan procedure is nog niet opgestart / afgerond. De zorg is extra omdat de woningen onderdeel zijn van de ‘driehoek van Berlage’. Er wordt onterecht afscheid genomen van een aanzienlijk stuk cultureel erfgoed waarvan nota bene vorig jaar nog dezelfde woningen aan het Hendrika van Tussenbroekplantsoen zijn opgeknapt.
  Het geheel maakt onderdeel uit van de wederopbouwwijk Halve Maan die samen met 30 andere gebieden door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed is aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol. Het betreft immers ook een cultuurhistorisch aanzicht van de wijk, dat vraagt om een zorgvuldige en transparante afweging waar ook de gemeenteraad zich over moet kunnen uitspreken. Onomkeerbare stappen in de sloop moeten nu in ieder geval voorkomen worden, voordat de gemeenteraad zich heeft kunnen uitspreken over een voorstel van een bestemmingsplan.

 5. 5

  Indicatieve aanvang: 13.30 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 105 min.
  Beleidsveld: Energie, Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouders Van Hooijdonk, Eerenberg en Verschuure
  Geagendeerd door M. van Heuven (Partij voor de Dieren), C. Bos (Stadsbelang Utrecht), H. van Deún (PVV), T. Sturkenboom (Student & Starter) met steun van de VVD- en PvdA-fractie.
  Agendering deel 1: Wenselijkheid biomassa in Utrecht
  De agenderende fracties willen met andere fracties en met het college in debat over de wenselijkheid van (houtige) biomassa als energievorm in Utrecht. Ze willen de mogelijkheden bespreken om binnen bestemmingsplannen en vigerende regelgeving criteria op te nemen waarmee nieuwe vergunningen geweigerd kunnen worden. Ook willen ze ingaan op de communicatie, en bijvoorbeeld bespreken hoe de gemeente actief gaat uitdragen dat nieuwe aanvragen voor te vestigen houtige biomassacentrales niet welkom zijn. In het debat bespreken de fracties ook de inhoud van de raadsbrief ‘Monitoring BioWarmte Installatie Eneco’(19 januari 2021). De fracties vinden de aangeleverde informatie over de uitstoot en de herkomst van de biomassa te summier en voeren hierover graag het debat met andere fracties en het college met als doel dat de raad beter geïnformeerd wordt en dat vervuiling waar mogelijk afneemt. Ook de fracties van VVD en PvdA gaan over dit onderwerp graag het debat aan.
  Agendering deel 2: Kwaliteitsverklaring stadsverwarming
  Onderwerp agendering: SV 66/2018 en SV 240/2020 én het onderzoek ‘Woonlasten EMG-verklaring Eneco’ verricht door Bouwfysisch Adviesbureau Zorn
  De kwaliteitsverklaring (ook wel EMG-verklaring) is een instrument dat een waarde verbindt aan de efficiëntie van stadsverwarming. Omdat de kwaliteitsverklaring die Eneco gebruikt relatief hoog is, én omdat het college zegt dat ze die verklaring niet kan weigeren, worden gebouwen die aangesloten worden op stadsverwarming automatisch behoorlijk duurzaam gerekend. Daardoor hoeven er minder aanvullende duurzaamheidsmaatregelen genomen te worden.
  Na de Schriftelijke Vragen van de agenderede fracties zijn de effecten van de kwaliteitsverklaring onderzocht door Bouwfysisch Adviesbureau Zorn. Dit onderzoek toont bij doorberekening van drie soorten woningen, met en zonder kwaliteitsverklaring, dat voor woningen met kwaliteitsverklaring minder aanvullende duurzaamheidsmaartegelen getroffen hoeven te worden en dat Utrechtse gebruikers op kosten gejaagd worden. Oftewel: het accepteren van de verklaring is niet duurzaam, maar wel duur. Het onderzoek bevat ook jurisprudentie over het niet accepteren van de verklaring door Nieuwegein.
  Via genoemde sets Schriftelijke Vragen probeerden de fracties het college het inzicht te geven dat a) de verklaring te hoog is, en dat b) de verklaring niet geaccepteerd hoeft te worden. In het debat willen de fracties verder ingaan op de beantwoording van de schriftelijke vragen door het college. Daarbij willen de fracties in debat met andere fracties en het college, met als doel dat ook Utrecht de verklaring niet meer accepteert. Ook de fracties van VVD en PvdA gaan over dit onderwerp graag het debat aan.

 6. 5.2

  14:33:48 - 14:34:00 -
  14:33:52 - 14:33:59 - Zweth, Rick van der
  14:39:43 - 14:40:17 - Zweth, Rick van der
  14:39:47 - 14:40:47 -
  14:57:31 - 14:57:35 - Zweth, Rick van der
 7. 5.3

 8. 5.4

 9. 5.5

 10. 6

  Indicatieve aanvang: 15.20 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 150 min.
  Beleidsveld: Grondzaken, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit - wethouders Diepeveen, Verschuure en Van Hooijdonk
  De parkeergarage Springweg is in gemeentelijk eigendom, maar voor exploitatie in erfpacht uitgegeven aan het bedrijf Klépierre. Het contract daarvoor loopt in 2022 af. Het college stelt voor vanaf mei 2022 de exploitatie voor twee jaar opnieuw in handen te geven van Klépierre. Daarna zou dan de gemeente de exploitatie voor 4 jaar in eigen beheer nemen, om vervolgens na mei 2028 de garage te slopen. Het college stelt verder voor het exploitatieresultaat van de parkeergarage Springweg te koppelen aan het parkeervrij maken van de Oudegracht en het Janskerkhof. Een nader voorstel hiervoor komt dan terug bij de Voorjaarsnota.
  Naast het raadsvoorstel wensen raadsleden een bespreking tijdens de commissie van de raadsbrief en het Intentiedocument, zodat ook tijdens de commissie een samenhang van bespreking ontstaat.

 11. 6.2

 12. 7

  Indicatieve aanvang: 20.00 uur; DIGITAAL
  Indicatieve behandeltijd: 75 min.
  Beleidsveld: Wonen - wethouder Diepeveen
  Geagendeerd door A.M. Podt (D66), H. Dekker-Abdulaziz (D66),  P. Zwanenberg, ( GroenLinks), T. Schipper (SP) en B. Isik (PvdA).
  De fracties zijn benieuwd waarom het 1,5 jaar heeft geduurd om te komen tot een voorstel voor een onderzoek, terwijl dat in 2019 bij de woonvisie al toegezegd is. Daarnaast willen de fracties graag meer urgentie meegeven voor het onderzoek zelf, met een duidelijke deadline en duidelijk kaders. Tenslotte willen zij graag in debat over het voornemen om geen nieuwe locaties voor woonwagenstandplaatsen toe te voegen en over de betrokkenheid van veiligheid op dit dossier.

 13. 8

  Indicatieve aanvang: 21.20 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 30 min.
  Beleidsveld: Openbare Ruimte - wethouder Diepeveen
  Geagendeerd door C. Bos ( Stadsbelang Utrecht) en H. van Deún ( PVV)
  Motivering Stadbelang Utrecht: Islamitische begraafplaatsen in Utrecht hebben wat de fractie van Stadsbelang Utrecht betreft een regionale functie die verder gaat dan alleen de gemeente Utrecht. De fractie wil graag in debat met andere partijen over de diverse mogelijke locaties (de begraafplaatsen), de mogelijkheden op die locaties, het proces en de tevredenheid van de initiatiefnemers over het proces. Van BIBIN heeft ze vernomen dat ze erg ontevreden zijn over de interactie met de gemeente, graag vernemen ze van het college hoe het zo ver heeft kunnen komen. De fractie van Stadsbelang Utrecht wil de raad de mogelijkheid geven om op tijd bij te sturen in het proces van de mogelijke totstandkoming van een Islamitische begraafplaats.
  Motivering PVV: Gezien het standpunt van de PVV over de islam heeft de fractie de commissie niet nodig om een mening te vormen. Wel wil de fractie van de PVV in debat over de interactie tussen de twee groepen die de kar willen trekken en de gemeente. Daarom steunt de PVV deze agendering voor de commissie.

 14. 8.1