Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad en Ruimte

donderdag 29 april 2021

11:45 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 29 april 2021 19:48
Eind
vrijdag 30 april 2021 07:28
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 29 april 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zoveel mogelijk digitaal. Soms is dat lastig, omdat het een onderwerp is wat veel debat vraagt of het gaat om de behandeling van een geheim stuk. In dat soort gevallen vindt de commissievergadering fysiek plaats in het stadhuis. We houden ons dan uiteraard aan de coronaregels zoals die op dat moment gelden. Raadsvergaderingen worden wel fysiek gehouden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Indicatieve aanvang: 11.45 uur. DIGITAAL

 2. 2
  Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten 11:46 - 11:46
 3. 3

  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 1 april 2021, ter vaststelling.
  • Het GEHEIME conceptverslag van de besloten commissie Stad en Ruimte van 1 april 2021, ter vaststelling.
  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 15 april 2021, ter vaststelling.
 4. 4.1

 5. 4.2

 6. 5

  Aanvang: 11.45 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 75 min.
  Beleidsveld: Openbare Ruimte - wethouder Diepeveen
  Geagendeerd door M. Deldjou Fard ( GroenLinks), R. van der Zweth ( PvdA), C. Bos ( Stadsbelang Utrecht), I. El Abassi ( DENK)
  De fracties willen graag in de beginfase van het proces in gesprek met het college over de volgende onderwerpen:

  • Het doorlopen proces;
  • Voortgang juridische onderzoek om te komen tot een exploitant en de realisatie;
  • Het tijdspad en de maatschappelijke urgentie;.
 7. 5.2

 8. 6

  Indicatieve aanvang: 14.00 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 120 min.
  Beleidsveld: Energie - wethouder Van Hooijdonk
  In het klimaatakkoord is afgesproken dat de warmtevoorziening van gebouwen in Nederland in 2050 volledig CO2 -vrij is. Gevolg daarvan is dat er in 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt. Elke gemeente stelt een Transitievisie Warmte op, die voor het einde van 2021 moet zijn vastgesteld door de raad. De Transitievisie Warmte geeft voor de bestaande stad op hoofdlijnen aan:

  • Hoe Utrecht gebiedsgericht het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving de komende 30 jaar gaat terugdringen;
  • Wat het beoogde alternatief is voor verwarmen met aardgas, en
  • In welke gebieden Utrecht vóór 2030 wil beginnen met deze transitie.

  De Transitievisie Warmte wordt in twee delen aan de raad voorgelegd. In dit eerste deel staat de visie en strategie (het wat) centraal en omvat

  • de warmteprofielen per buurt (WAT-kaarten) die het kader vormen voor (1) de verwachte aanpassing aan gebouwen bij het terugbrengen van de energievraag; (2) de verdeling van duurzame bronnen over de stad; (3) de verwachte toekomstige (aanpassing en/of uitbreiding van de) energie-infrastructuur voor warmte.
  • Criteria voor het bepalen van de volgorde van buurten waarin we starten met het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen.
  • Hoe we met het gewenste isolatieniveau en de verwachte infrastructuur ervaring willen opdoen in projecten van initiatiefnemers uit de markt en uit de samenleving. En hoe we afspraken maken op welke manier publieke waarden bij collectieve warmtenetten worden ingevuld.
 9. 7

  Aanvang: 16.15 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 75 min.
  Beleidsveld: Energie - wethouder Van Hooijdonk
  Het college heeft het Warmteplan Beursgebied aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Een warmteplan is een sturingsmiddel om ervoor te zorgen dat de ruimte in de bodem en de benutting van de energie op een collectieve manier kan gebeuren. Het is een gebiedsuitwerking van de kaders uit de Warmtevisie 2017 en het Utrecht Energie Protocol 2020. In een warmteplan wordt het meest duurzame en realiseerbare energiesysteem voor het betreffende gebied als referentie uitgewerkt. Voor het beursgebied is dit een collectief WKO- systeem.

 10. 8

  Indicatieve aanvang: 20.00 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 45 min.
  Beleidsveld: Milieu en Emissieloos vervoer - wethouder Eerenberg
  De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) heeft de ontwerp Programmabegroting 2022 aan de raad voor zienswijze voorgelegd. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de inhoud van de ontwerpbegroting. Maar wil wel voor september van de RUD weten welke extra kosten de omgevingswet en het ontwikkeltraject waarin de RUD zit, met zich meebrengen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijzemogelijkheid ontwerp programmabegroting Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht 2022: meerkosten omgevingswet
 11. 9

  Aanvang: 20.45 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 120 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure
  Geagendeerd door J. Schreuder (D66), M. van Dalen (VVD), J. Zwinkels (CDA)
  De locatiekeuze voor het Ronald McDonaldhuis ligt gevoelig en leidt tot stevig debat over de belangenafweging die hierbij gemaakt moet worden voor wat betreft de gebiedsontwikkeling, het erfgoed, het landschap, de natuur en de belangen van jonge patiënten en hun ouders. De gemeenteraad heeft op 18 februari ruimte gevraagd aan de provinciale staten om tot een integrale afweging te kunnen komen, en de staten hebben zich niet uitgesproken over de locatiekeuze en de gemeenteraad hiervoor eerst aan zet gelaten. Fracties wisselen graag met elkaar en college van gedachten over de mogelijke locaties voor het Ronald McDonaldhuis in aanloop naar de omgevingsvisie als logisch moment om deze keuze te maken.

 12. 9.1