Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad en Ruimte

donderdag 10 juni 2021

10:00 - 22:45
Locatie

DIGITAAL en FYSIEK

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 10 juni 2021 21:00
Eind
donderdag 10 juni 2021 22:59
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare, digitale en fysieke vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 10 juni 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zowel fysiek als digitaal. De gemeenteraad houdt zich uiteraard aan de coronaregels zoals die op dit moment gelden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanvang: 10.00 uur; DIGITAAL

 2. 2
  Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten 10:00 - 10:02
 3. 3

  Aanvang: 10.00 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 120 min.
  Beleidsveld: Vastgoed - wethouder Eerenberg
  Met het voorliggende Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed wordt een visie op het creëren van
  maatschappelijke waarde vanuit het instrument van gemeentelijk vastgoed gegeven; dit geeft richting voor de actualisatie van het vastgoedbeleidskader en het te voeren vastgoedbeleid. Dit voorstel werd al enige tijd verwacht vanuit het coalitieakkoord. Hierin is gesteld dat het vastgoedbeleid gaat veranderen. De maatschappelijke waarde van vastgoed staat daarbij centraal, waarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om aan de ene kant maatschappelijke initiatieven meer ruimte te geven en aan de andere kant geen vastgoed onnodig in bezit te houden. De raad wordt gevraagd het Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed vast te stellen met daarin een aantal uitgangspunten voor de actualisering van het vastgoedbeleidskader.

 4. 3.1

 5. 4

  Aanvang: 14.00 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 105 min.
  Beleidsveld: Wonen / Energie - wethouder Diepeveen / Van Hooijdonk
  Geagendeerd door B. Isik (PvdA), T. Schipper (SP), S. Nagtegaal (PVV), H. Dekker-Abdulaziz (D66), J. Zwinkels (CDA), E. Oosters (Student&Starter), A. Sasbrink (Partij voor de Dieren), P. Zwanenberg ( GroenLinks).
  De betaalbaarheid, beschikbaarheid en verduurzaming van sociale huurwoningen staan al jaren onder druk. Tevens worden er veel sociale huurwoningen verkocht. Dit leidt tot lange wachtlijsten. De schimmelwoningen worden niet met hogere prioriteit gerenoveerd, wat wel door de raad bij motie was gevraagd. Bij de geplande renovaties is er altijd discussie over de uitvoerbaarheid, de voorwaarden waaronder ze plaatsvinden, de onkostenvergoedingen en het naleven van de overige afspraken uit het Algemeen Sociaal Plan. Corporaties geven aan dat ze voldoende middelen hebben om nieuwbouwwoningen te realiseren maar er is een groot tekort aan bouwgrond.
  De genoemde fracties willen de prestatieafspraken en de uitkomsten van de Raadsinformatiebijeenkomst in de raadscommissie met de wethouder en andere fracties bediscussiëren.
  Aanvullende vraag van de SP: Dit jaar staat de evaluatie van het ASP op de rol. Te vaak/vrijwel altijd zijn er bij renovaties problemen en onduidelijkheden over communicatie, voorwaarden, al dan niet in bewoonde staat, bouwhinder en vergoedingen. Daar moet echt een slag de goede kant op worden gemaakt. Ook bij sloop-nieuwbouw komt regelmatig de naleving van huurdersrechten in het geding. Wat wordt de inzet van het college?
  De Partij van de Dieren wil ook prestatieafspraken bespreken, en daarbij specifiek ingaan op verduurzaming en op het groenbeheer door corporaties.

 6. 5

  Indicatieve aanvang: 21.15 uur; FYSIEK
  Indicatieve behandeltijd: 90 min.
  Beleidsveld: Wonen - wethouder Diepeveen
  Vervolg commissiebehandeling van 3 juni 2021.
  In het programmaplan wervengebied wordt een gewijzigde aanpak voorgesteld voor het gezamenlijke en samenhangende herstel en behoud van het middeleeuwse, monumentale wervengebied. Het programmaplan brengt in beeld wat de komende dertig jaar nodig is voor het herstel en behoud en richt zich op veiligheid, erfgoed en gebruik. Onderzoek laat zien dat het gebied nog complexer in elkaar zit dan gedacht. Er is nauwe verwevenheid tussen verschillende onderdelen, zoals muren, kelders, water en wegen en daarmee dus tussen eigendom van bewoners, ondernemers en gemeente. Het is daarom essentieel om goed samen te werken bij het herstel en beheer. Voorgesteld wordt uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan voor de komende drie jaar met de meest urgente maatregelen, waaronder herstel van kelders, wal- en kluismuren en aanvullende maatregelen voor het weren van te zwaar verkeer. Met de aanpak in het programmaplan geeft de gemeente invulling aan de burenplicht en de maatschappelijke zorgplicht zoals benoemd in het advies ‘De vergeten burenplicht’ van de commissie van wijzen wervengebied. Voorgesteld wordt om het college op te dragen om samen met (kelder)eigenaren en beheerders een samenwerkingsarrangement op te stellen over samenwerking en financiering van het herstel en behoud van het wervengebied. En tenslotte wordt voorgesteld om de uitvoering van het programmaplan voor de periode na 2024 en de financieringsstrategie voor de dekking daarvan te betrekken bij de voorjaarsnota in 2022.

  00:20:27 - 00:22:43 -
  00:22:42 - 00:22:51 -
  00:22:53 - 00:23:29 -
  00:23:32 - 00:23:45 -
  00:23:46 - 00:24:04 -
  00:24:40 - 00:25:16 -
  00:25:54 - 00:26:10 -
  00:25:56 - 00:26:08 -
  00:26:09 - 00:26:47 -
  00:26:33 - 00:26:57 -
  00:26:57 - 00:32:18 -
  00:27:18 - 00:27:22 -
  00:30:37 - 00:30:50 -
  00:32:13 - 00:32:20 -
  00:32:19 - 00:33:04 - Zwinkels, Jantine
  00:33:00 - 00:33:07 -
  00:33:05 - 00:33:43 -
  00:33:40 - 00:33:45 -
  00:33:44 - 00:33:54 -
  00:33:54 - 00:33:57 -
  00:33:55 - 00:34:39 -
  00:34:25 - 00:34:41 -
  00:34:40 - 00:35:03 -
  00:35:03 - 00:35:04 -
  00:35:04 - 00:35:33 -
  00:35:15 - 00:35:42 -
  00:35:42 - 00:39:47 -
  00:39:45 - 00:39:53 -
  00:39:48 - 00:40:27 -
  00:40:26 - 00:40:27 -
  00:40:26 - 00:41:32 -
  00:41:20 - 00:41:35 -
  00:41:32 - 00:41:38 -
  00:41:38 - 00:41:39 -
  00:41:39 - 00:41:59 -
  00:41:59 - 00:42:03 -
  00:42:03 - 00:42:36 - Zwinkels, Jantine
  00:42:27 - 00:42:37 -
  00:42:37 - 00:43:17 -
  00:43:13 - 00:43:30 -
  00:43:30 - 00:43:50 -
  00:43:49 - 00:43:50 -
  00:43:50 - 00:44:37 -
  00:44:36 - 00:44:43 -
  00:46:46 - 00:46:55 -
  00:46:58 - 00:48:31 - Zwinkels, Jantine
  00:48:32 - 00:48:37 -
  00:48:38 - 00:49:25 -
  00:49:24 - 00:49:28 -
  00:49:28 - 00:49:55 - Zwinkels, Jantine
  00:49:56 - 00:49:56 -
  00:49:57 - 00:52:28 -
  00:50:38 - 00:50:56 -
  00:52:12 - 00:52:30 -
  00:52:30 - 00:53:11 -
  00:53:09 - 00:53:13 -
  00:53:12 - 00:53:43 -
  00:53:40 - 00:53:44 -
  00:53:43 - 00:54:05 -
  00:54:05 - 00:54:17 -
  00:54:06 - 00:54:43 -
  00:54:37 - 00:54:56 -
  00:54:47 - 00:54:50 -
  00:54:57 - 00:57:08 -
  00:57:08 - 00:57:13 -
  00:57:19 - 00:57:33 -
  00:57:34 - 00:59:38 -
  00:59:38 - 00:59:48 -
  01:00:02 - 01:00:34 -
  01:00:16 - 01:01:40 -
  01:01:40 - 01:01:45 -
  01:01:45 - 01:04:24 -
  01:04:22 - 01:04:51 -
  01:11:25 - 01:11:36 -
  01:11:28 - 01:11:30 -
  01:11:36 - 01:26:35 -
  01:16:20 - 01:16:23 -
  01:16:23 - 01:17:04 -
  01:16:37 - 01:17:07 -
  01:20:19 - 01:20:32 -
  01:20:31 - 01:20:59 -
  01:21:00 - 01:21:00 -
  01:22:19 - 01:22:26 -
  01:22:28 - 01:22:38 -
  01:22:38 - 01:22:51 -
  01:22:50 - 01:22:51 -
  01:23:05 - 01:23:30 -
  01:23:30 - 01:23:54 -
  01:23:52 - 01:23:54 -
  01:25:09 - 01:25:16 -
  01:26:33 - 01:26:36 -
  01:26:36 - 01:27:05 -
  01:27:00 - 01:27:09 -
  01:27:06 - 01:27:29 -
  01:27:25 - 01:27:34 -
  01:27:32 - 01:30:39 -
  01:28:28 - 01:28:38 -
  01:28:37 - 01:29:01 - Zwinkels, Jantine
  01:28:59 - 01:29:04 -
  01:29:04 - 01:29:28 -
  01:29:21 - 01:29:28 -
  01:30:35 - 01:30:40 -
  01:30:40 - 01:30:56 -
  01:30:55 - 01:30:56 -
  01:30:57 - 01:35:43 -
  01:31:45 - 01:32:10 -
  01:33:33 - 01:33:48 -
  01:33:37 - 01:33:45 -
  01:35:41 - 01:35:45 -
  01:35:44 - 01:36:05 -
  01:36:00 - 01:36:04 -
  01:36:06 - 01:41:57 -
  01:36:23 - 01:36:25 -
  01:36:24 - 01:36:35 -
  01:36:32 - 01:36:36 -
  01:36:46 - 01:36:57 -
  01:37:50 - 01:37:52 -
  01:37:53 - 01:38:11 - Zwinkels, Jantine
  01:38:11 - 01:38:12 -
  01:38:31 - 01:38:37 -
  01:41:50 - 01:41:59 -
  01:41:58 - 01:42:17 -
  01:42:07 - 01:42:18 -
  01:42:22 - 01:45:08 -
  01:43:30 - 01:43:45 -
  01:43:45 - 01:44:32 -
  01:44:25 - 01:44:32 -
  01:45:04 - 01:45:08 -
  01:45:08 - 01:45:23 -
  01:45:20 - 01:45:24 -
  01:45:25 - 01:47:29 -
  01:46:50 - 01:46:55 -
  01:47:27 - 01:47:46 -
  01:47:47 - 01:47:55 - Zwinkels, Jantine
  01:47:54 - 01:47:58 -
  01:47:58 - 01:48:33 -
  01:48:10 - 01:48:15 -
  01:48:29 - 01:48:39 -
  01:48:32 - 01:52:29 -
  01:49:46 - 01:49:51 -
  01:49:52 - 01:50:03 -
  01:50:03 - 01:50:04 -
  01:50:10 - 01:50:13 -
  01:50:13 - 01:50:18 -
  01:50:14 - 01:50:18 -
  01:50:20 - 01:50:57 -
  01:50:56 - 01:50:59 -
  01:51:15 - 01:51:16 -
  01:52:30 - 01:58:38 -
  01:53:16 - 01:53:41 -
  01:54:15 - 01:54:38 -
  01:54:38 - 01:54:51 -
  01:54:52 - 01:54:58 -
  01:55:01 - 01:55:06 -
  01:55:04 - 01:55:09 -
  01:55:09 - 01:55:40 -
  01:55:11 - 01:55:11 -
  01:55:40 - 01:55:43 -
  01:56:06 - 01:56:17 -
  01:56:16 - 01:56:29 -
  01:56:38 - 01:56:54 -
  01:56:59 - 01:57:04 -