Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad en Ruimte

donderdag 15 april 2021

10:00 - 22:15
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
dinsdag 20 april 2021 18:29
Eind
dinsdag 20 april 2021 18:32
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 15 april 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zoveel mogelijk digitaal. Soms is dat lastig, omdat het een onderwerp is wat veel debat vraagt of het gaat om de behandeling van een geheim stuk. In dat soort gevallen vindt de commissievergadering fysiek plaats in het stadhuis. We houden ons dan uiteraard aan de coronaregels zoals die op dat moment gelden. Raadsvergaderingen worden wel fysiek gehouden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 20:00 - 20:01
 2. 2
  Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten 10:02 - 10:22
 3. 3

  Aanvang: 10.00 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 90 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure
  Het is doel is om een besluit te kunnen nemen over het wel of niet instemmen van het niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de uitbreiding van De Trip.

  Bijlagen

 4. 3.2

 5. 4

  Aanvang: 11.35 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 60 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure
  Geagendeerd door G. te Hoonte (VVD), R. Heijne (GroenLinks), D. Bosch,(PVV) en C. Bos (StadsbelangUtrecht)
  Op 3 september 2020 zijn door de Utrechtse VVD vragen gesteld over de mogelijke rechtsongelijkheid bij uitvoering van een bestemmingsplan in De Meern. Op 2 oktober 2020 is daarover aanvullende informatie in de vorm van een raadsbrief vertrekt. In reactie hierop zijn door de fracties van de VVD en Stadsbelang Utrecht Schriftelijke vragen gesteld (SV 2020 nr 271) over het gebied rondom het tankstation in De Meern en de effecten daarvan op het gebruik van diverse gebouwen en locaties. Door de GroenLinks fractie (2020/254) zijn tevens vragen gesteld over de nabijheid van een LPG-tankstation bij de school.
  De fracties van VVD, Stadsbelang Utrecht, PVV en GroenLinks willen in een commissievergadering graag met de overige raadsleden en het college in gesprek over de beantwoording van de diverse vragen. Daarbij willen de raadsleden in het bijzonder met het college in gesprek over de ontstane situatie, het handelen van de gemeente hierin en de uitspraken van het college naar de toekomst toe. Ook willen de raadsleden graag met het college en de raadsleden in gesprek hoe met de huidige gebruikers en initiatieven in het gebied omgegaan wordt en wat de wensen van de fracties daarin zijn.
  Ook willen de raadsleden met het college en de raad in gesprek waarom het gebied gezien de blijkbaar bestaande milieutechnische problemen en de effecten daarvan op het gebruik van functies niet tot nauwelijks aandacht krijgt in de ‘Omgevingsvisie’, zowel niet in gebiedsgerichte beleid voor Vleuten-De Meern als in de RSU en de concept RSU2040. Ook in het “Onderzoek werklocaties en uitwerkingsrichting” krijgt het gebied geen aandacht. De raadsleden willen graag weten op welke wijze dan kan en wordt besloten of initiatieven in het gebied binnen de visie passen en op welke wijze richting wordt gegeven aan toekomstige ontwikkelingen in het gebied. De raadsleden willen daarbij met het college in gesprek of het wenselijk is tot een gedragen (integrale) visie voor het gebied te komen en langs welke route deze plaats kan/gaat vinden.
  Tot slot willen de fracties graag met het college in gesprek over de voortgang in het dossier ‘LPG-tankstation’ op deze locatie.

 6. 4.1

 7. 4.3

 8. 5

  Aanvang: 14.00 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 120 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure
  De gemeente Utrecht wil samen met de gemeente Stichtse Vecht het gebied Zuilense Vecht verbeteren. Dit gebied ligt op de grens van beide gemeenten. Op dit moment zijn er binnen het gebied verouderde sportparken. Beide gemeenten willen de sportparken vernieuwen, de parken een meer openbaar karakter geven en meer vergroenen. Daarnaast zouden er 200 tot 300 woningen moeten worden gebouwd waarvan 35 sociale huur, 25 % middenhuur en 40 % vrije sector.
  In januari 2020 is door de gemeenteraad in verband met deze plannen een gebiedsplan vastgesteld, waarna het college het plan verder is gaan uitwerken.
  Voor de herinrichting van het gebied heeft het college een Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp opgesteld. Daarnaast is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de Utrechtse woonbuurt Zuilense Vecht opgesteld. Het college stelt de raad voor beide stukken vast te stellen.
  Het college stelt verder het financiële kader voor de realisatie van deze plannen vast te stellen. Daarvoor moet een grondexploitatie (GREX) worden geopend. Het college stelt verder voor het plan deels te financieren uit de opbrengsten van de erfpachtconversieregeling 2017

 9. 6

  Aanvang: 16.05 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 90 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure
  De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kunstwerk op de luifel van de bibliotheek aan de Neude kan alleen worden verleend indien gebruik wordt gemaakt van de algemene verklaring van geen bedenkingen die de gemeenteraad in 2010 heeft afgegeven. Bij dit raadsbesluit is afgesproken de raad toch om een specifieke verklaring te vragen indien er sprake is van bestuurlijk gevoelige aanvragen.
  Daarom vraagt het college in dit raadsvoorstel aan de raad een specifieke ontwerpverklaring af te geven. Het college stelt verder voor, indien dit ontwerp na terinzagelegging geen zienswijzen oplevert deze verklaring als definitief te bezien.

 10. 7

  Aanvang: 20.00 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 60 min.
  Beleidsveld: Economische Zaken - wethouder Verschuure
  Het voorstel dat voorligt is om:

  • De eerste wijziging van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Utrecht, vast te stellen met daarin een aantal aanpassingen zoals beschreven in het voorstel.
  • Het college de bevoegdheid te geven op een nader te bepalen tijdstip voor vakantieverhuur ook een meldplicht per verhuring in te stellen.
  • Vooralsnog geen gebruik te maken van de mogelijkheid om, naast een registratieplicht en een meldplicht per verhuring, ook een vergunningplicht in te stellen voor particuliere vakantieverhuur op grond van artikel 23c Huisvestingswet.
 11. 8

  Aanvang: 21.30 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 45 min.
  Beleidsveld: Groen - wethouder Van Hooijdonk
  Geagendeerd door T. Sturkenboom (Student & Starter),T. Meerding (VVD), S. Schilderman (D66), C. Bos ( Stadsbelang Utrecht), J. Zwinkels ( CDA).
  Naar aanleiding van mondelinge vragen en de overgenomen actuele motie Raad eerst aan zet voor betere recreatieplek, willen de agenderende fracties met andere fracties en het college in debat over de situatie op de landtongen bij de Muntsluis en het voornemen van het college om hier hekken te plaatsen. De Muntsluis is een populaire plek voor Utrechters om te ontspannen en elkaar te ontmoeten, vooral in de zomer. Bewoners ervaren hierdoor helaas verschillende vormen van overlast. Ook zien bewoners graag verbeteringen in de veiligheid rondom de muntsluis. De fracties betrekken hierbij graag de nog te verzenden maar reeds toegezegde brief over recreatie en de hekken bij de Muntsluis.
  De fracties willen verschillende alternatieven bespreken om overlast te beperken en te kijken naar wat mogelijk is om de Muntsluis voor zowel recreanten als bewoners aangenaam en toegankelijk te houden. Dit vraagt bijvoorbeeld wellicht om aanpassingen in de openbare ruimte, inzet van meer handhaving en communicatie om recreanten te verleiden naar andere recreatieplekken te gaan. Ook willen de fracties ingaan op het bredere vraagstuk hoe we in de stad omgaan met onze recreatieplekken. Met de groei van de stad (en meer hoogbouw in de toekomst) wordt de vraag om meer recreatieplekken namelijk groter en worden bestaande plekken drukker. De agenderende fracties willen bijvoorbeeld met elkaar het debat voeren over hoe we in de stad meer recreatieplekken kunnen realiseren en wat daarvoor nodig en wenselijk is.

 12. 8.1