Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad en Ruimte

donderdag 4 maart 2021

10:00 - 17:45
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
dinsdag 9 maart 2021 20:46
Eind
dinsdag 9 maart 2021 22:34
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 4 maart 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zoveel mogelijk digitaal. Soms is dat lastig, omdat het een onderwerp is wat veel debat vraagt of het gaat om de behandeling van een geheim stuk. In dat soort gevallen vindt de commissievergadering fysiek plaats in het stadhuis. We houden ons dan uiteraard aan de coronaregels zoals die op dat moment gelden. Raadsvergaderingen worden wel fysiek gehouden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanvang: 10.00 uur DIGITAAL

 2. 2
  Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten 10:01 - 10:03
 3. 3

  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 28 januari 2021, ter vaststelling.
  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 11 februari 2021, ter vaststelling.
 4. 4.2

 5. 5

  Aanvang: 10.00 uur; DIGITAAL
  Indicatieve behandeltijd: 60 min.
  Beleidsveld: Economische Zaken - wethouder Verschuure


  Aan de Raad wordt voorgesteld om in het eerste kwartaal van 2021 de reservering van € 200.000,- (programmabegroting 2021, Economie en Werk voor Iedereen) beschikbaar te stellen aan het project La Vuelta Holanda om het evenement in 2022 alsnog plaats te laten vinden nadat het vanwege de Corona pandemie in 2020 werd afgelast. Onder voorbehoud van besluitvorming in de Raad wordt dit bedrag met € 50.000,- aangevuld vanuit de reguliere begrotingen van de programma’s Sport en Economische Zaken tot een totale aanvullende bijdrage van € 250.000,-.

 6. 6

  Indicatieve aanvang: 11.05 uur; DIGITAAL
  Indicatieve behandeltijd: 90 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure


  Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Alle gemeentelijke bestemmingsplannen en een groot aantal regels die de gemeente van het Rijk krijgt, worden dan omgevormd naar één Omgevingsplan voor de gemeente Utrecht. Tot 2030 krijgt vervolgens de gemeente de tijd dit Omgevingsplan uit te bouwen met lokale regelgeving.
  Hiervoor heeft het college een transitiestrategie opgesteld die ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het doel van de strategie is dat er een kader voor regels aanwezig is, dat borgt dat deze regels aan de Omgevingswet voldoen én aan de gemeentelijke ambities en doelen

 7. 7

  Indicatieve aanvang: 14.00 uur; DIGITAAL
  Indicatieve behandeltijd: 120 min.
  Beleidsveld: Stationsgebied - wethouder Eerenberg
  Voortzetting commissiedebat van 28 januari 2021.
  In 2017 heeft de raad de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein, inclusief een actualisatie aanvullende Milieu Effect Rapportage vastgesteld. Deze stukken voorzien in een herstructurering van het Westplein, Leidse Rijn en de Graadt van Roggenweg. Het college heeft nu ter nadere uitwerking een Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp opgesteld. Het concept heeft ter inzage gelegen en naar aanleiding van de binnengekomen reacties heeft het college kleine wijzigingen doorgevoerd. Het college stelt aan de raad voor het Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp, inclusief alle bijlagen vast te stellen. Dit is onder inclusief de Reactienota waarin alle binnengekomen reacties (63) zijn verwerkt en is aangegeven wat daarmee zou moeten gebeuren. Het college stelt verder voor de ongelijkvloerse kruising tussen Leidseweg/ Van Sijpesteijnkade en de stadsstraat als voorkeursvariant vast te stellen als uitgangspunt voor de verdere planvorming.

 8. 8

  Indicatieve aanvang: 16.15 uur; DIGITAAL
  Indicatieve behandeltijd: 90 min.
  Beleidsveld: Mobiliteit/Maatschappelijke Ontwikkeling/Openbare Ruimte - wethouders Van Hooijdonk /Van Ooijen/Diepeveen


  Geagendeerd door J. Wijmenga (CU), S. Schilderman (D66), G. te Hoonte (VVD), J. Zwinkels (CDA), A. Sasbrink (PvdD), B. Isik (PvdA), T. Schipper (SP), H. van Deún (PVV), T. Weistra (GroenLinks).
  De initiatiefnemers van dit voorstel stellen voor een gemeentebrede norm voor fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte te introduceren om Utrecht toegankelijk te houden. Dit voorstel leidt ertoe dat het gemeentelijk beleid voor uitstallingen, de inrichting van de openbare ruimte en overige regelingen aan deze toegankelijkheidsnorm worden aangepast en dat de gemeente op overtreding hiervan kan handhaven. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte zou met deze norm moeten worden gewerkt waarbij de initiatiefnemers een voorkeur hebben voor een inrichting waarbij het voor voetgangs gereserveerde deel (dat vrij dient te blijven) wordt gemarkeerd. Fietsenstallingen worden zo geplaatst dat ook rekening wordt gehouden met deze norm. Dit voorstel wijzigt ook de regels voor het verwijderen van hinderlijk gestalde fietsen, bromfietsen of vergelijkbare vervoermiddelen. Het college krijgt de bevoegdheid gebieden in de stad aan te wijzen waar deze vervoermiddelen niet buiten stallingen mogen worden gestald. Ook wordt het verboden deze vervoermiddelen te stallen op plekken waardoor het gebruik van straatmeubilair, de opbouw van een markt of het in- en uitstappen bij tram, bus, taxi of gehandicaptenparkeerplaats wordt gehinderd. Tot slot draagt dit voorstel het college op een twee jaar durende proef te starten met het aanwijzen van een nader te bepalen deel van het Stationsgebied waar geen fietsen, bromfietsen of vergelijkbare  vervoermiddelen mogen worden geparkeerd.

 9. 8.1

 10. 8.2