Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad en Ruimte

donderdag 11 februari 2021

10:00 - 13:05
Locatie

Trouwzaal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 11 februari 2021 09:41
Eind
donderdag 11 februari 2021 14:12
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 11 februari 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zoveel mogelijk digitaal. Soms is dat lastig, omdat het een onderwerp is wat veel debat vraagt of het gaat om de behandeling van een geheim stuk. In dat soort gevallen vindt de commissievergadering fysiek plaats in het stadhuis. We houden ons dan uiteraard aan de coronaregels zoals die op dat moment gelden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanvang: 10.00 uur Digitaal

 2. 2
  Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten 10:03 - 10:05
 3. 3

  Aanvang: 10.00 uur; Digitaal
  Indicatie behandeltijd: 90 min.
  Beleidsveld: Groen - wethouder Van Hooijdonk


  De gemeente Utrecht is deelnemer aan twee Gemeenschappelijke Regelingen voor recreatie; Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht. Op hun beurt zijn deze schappen deelnemers in de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). Eind vorig jaar constateerden RMN en haar deelnemers dat de situatie bij RMN niet in control is en dat stevig ingrijpen in de organisatie en in de uitvoering nodig is. Mede op basis van een advies van bureau Berenschot over toekomstperspectieven voor RMN hebben de besturen van de schappen de memo “Toekomstige samenwerking Recreatieschappen” opgesteld, met richtinggevende uitspraken over de toekomstige samenwerking. Deze uitspraken koersen op een omvorming van de recreatieschappen en het onder brengen van taken bij andere uitvoerders. Er is daarmee geen draagvlak meer voor het voortbestaan van RMN, wat het opheffen hiervan tot gevolg heeft. De deelnemende gemeenten en de provincies Utrecht en Noord-Holland worden gevraagd een reactie te geven op deze richtinggevende uitspraken voor 26 februari 2021. Het college stelt de raad voor te besluiten de conceptbrief aan het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht vast te stellen als reactie op hun memo “Toekomstige samenwerking Recreatieschappen".

 4. 3.1

 5. 4

  Indicatieve aanvang: 11.35 uur; Digitaal
  Indicatie behandeltijd: 90 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling / Energie / Mobiliteit  - wethouder Verschuure / wethouder Van Hooijdonk


  Geagendeerd door G. te Hoonte (VVD), C. Bos (SBU), H. van Deún (PVV), J. Koppelaar (S&S), M. van Heuven ( Partij voor de Dieren).
  Het college heeft de raad voorzien van een verstedelijkingsstudie van Rijnenburg, waarmee zij invulling geeft aan de moties 2019/M407 – Onderzoek ontwikkellocatie optimaal, 2020/M27 – Ontsluiting Rijnenburg is niet gratis! en 2020/M193 – Onderzoek naar start woningbouw in Rijnenburg. Naar aanleiding hiervan heeft een Raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin een nadere toelichting is gegeven en een gesprek met de onderzoekers is gevoerd over de gemaakte keuzes, gepresenteerde scenario’s en de financiële onderbouwing. Op basis van de Raadsinformatiebijeenkomst willen partijen in een commissiebehandeling (aanvullende) onderzoeksvragen meegeven voor de planstudie die middels de Programmabegroting 2020 is gestart (2020/A152 Ontwerpstudie naar Rijnenburg). Hierbij kan niet worden gewacht op de behandeling van de RSU2040 omdat het plan van aanpak voor de Ontwerpstudie nu reeds wordt opgesteld.
  Daarnaast willen de raadsleden graag in gesprek met de wethouder over een aantal gemaakte keuzes en gegeven toelichtingen tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst. Het gaat daarbij met name over de volgende onderwerpen:

  1. De (wijze van) keuze van de scenario’s?
  2. De investeringen van 3 mrd die elders in de stad plaats moeten vinden maar worden toegerekend aan Rijnenburg in relatie tot het mobiliteitsplan 2040 als uitgangspunt en de conclusies die daaraan in de raadsbrief worden gehangen.
  3. Specifieke keuzes binnen o.a. de infrastructuur raming en excessieve kosten raming in de Quickscan Rijnenburg.
  4. Het proces naar totstandkoming en de communicatie over dit rapport inclusief de reacties van derden op het rapport.

  Aanvullende agendering PvdD: De verstedelijkingsplannen lijken de polder Rijnenburg als een leeg canvas te beschouwen waar naar eigen inzicht scenario’s van bebouwing en mobiliteiten op toegepast kunnen worden. De Partij voor de Dieren is sowieso geen voorstander van verstedelijking in de polder maar wil wel dat als er plannen gemaakt worden de nu aanwezige natuurwaarden als garanties in planvorming meegaan. Ook wil de PvdD zich nadrukkelijk uitspreken over de scenario’s.

 6. 4.2