Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 17 mei 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per raadsinformatiebijeenkomst is een raadslid gespreksleider

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Locatie: Oude Stadhuis (Hal), Stadhuisbrug 1
  Beleidsterrein: Cultuur/wethouder Klein
  Raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, ambtenaren, gebruikers, aanbieders en andere belangstellenden.
  Agenderenden (voor de raadswissel): Hester Assen (PvdA), Dirk-Jan van Vliet (geagendeerd door Ellen Bijsterbosch) (D66), Bert van Steeg (CDA), Melody Deldyou Fard (GroenLinks)
  Agenderenden na de raadswissel: Ingeborg Hornsveld (GL) en Dirk Jan v Vliet (D66). Agenderenden van de fracties CDA en PvdA zijn gelijk gebleven.
  Motivering:
  Er ligt een Kadernota Cultuurparticipatie waarmee het college voor het eerst een integrale visie presenteert op cultuurparticipatie en cultuur in de wijk van 2022-2030.


  De fracties willen o.a. hierover in gesprek met gebruikers en aanbieders:
  - Hoe zijn zij betrokken bij de totstandkoming?
  - Wat vinden zij van de doelstellingen in de nota en op welke wijze achten ze die haalbaar en welke obstakels zien ze, bijv. als het gaat om de toegankelijkheid en diversiteit van het aanbod en aantrekken van nieuwe gebruikers?
  - Welke zaken missen ze?

 2. 2

  Tijd: 20.30 - 21.30 uur
  Locatie: Oude Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Beleidsterrein: Sport/ wethouder Rachel Streefland
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met ambtenaren, experts (de auteurs van het rapport), betrokken sportverenigingen en overig betrokken partijen.
  Agendering: Bert van Steeg (CDA), Has Bakker (D66), Stefan Gaillard (SBU), Rik van der Graaf (ChristenUnie), Titus Stam (PvdA), Mariam Al-Saqaff (VVD).
  Motivering:
  De fracties van CDA, D66, SBU, ChristenUnie, PvdA en VVD willen graag met betrokken partijen spreken over het nieuwe Mulier-rapport Ruimte voor zaalsport in Utrecht. In het nieuwe rapport wordt een analyse gemaakt van de beschikbare capaciteit voor zaalsport in de Utrechtse wijken en de behoefte op basis van kengetallen in de toekomst. Genoemde fracties willen met de schrijvers van het rapport van gedachte wisselen over de gevolgen die dit rapport kan hebben bij de verdere groei van de stad en hoe binnensport daarin een volwaardige ruimte kan krijgen.


  Daarnaast wil de partijen praten over de evaluatie van de zaalverdelingscommissie en met de verenigingen die daarvan afhankelijk zijn. Genoemde fracties staan daarbij graag stil bij het functioneren van de zaalverdelingscommissie zelf en de gedane aanbevelingen en welke stappen de gemeente kan zetten om de genoemde ambities dichterbij te brengen.
  volgt

 3. 3

  Tijd: 21.30 - 22.30 uur
  Locatie: Oude Stadhuis (raadszaal), Stadhuisbrug 1
  Beleidsterrein:Cultuur, wethouder Anke Klein
  Agendering: Melody Deldjou Fard (GroenLinks), Dirk-Jan van Vliet (D66), Wilma Duitscher (EenUtrecht), David Bosch (PVV), Hester Assen (PvdA), Bina Chirino (CU)
  Annemarijn Oudejans (S&S), Anne Sasbrink (Partij voor de Dieren), Bert van Steeg (CDA).
  Motivering:
  Met Motie 369 ‘Visie op krachtige Utrechtse lokale media’ heeft de raad het college opgedragen in het eerste kwartaal van 2022 een toekomstvisie op gefinancierde lokale media en omroep voor te leggen.
  Daarbij vroeg de raad om een indicatie van de benodigde financiële bijdrage vanuit de gemeente aan de lokale omroepvoorziening. Aanleiding voor de motie was de bezuiniging op de licentie lokale omroep (nu belegd bij Omroep Utrecht Stichting, de lokale tak van RTV Utrecht), met ingang van de nieuwe licentieperiode (april 2023) waartoe de raad bij de programmabegroting 2021 heeft besloten.
  De commissie kreeg als opdracht een toekomstvisie voor een krachtige Utrechtse lokale omroep te formuleren en daarbij scenario’s uit te werken voor de benodigde financiële bijdrage vanuit de gemeente, waaronder een scenario dat uitgaat van het beschikbare budget. Eveneens onderdeel van de opdracht was te karakteriseren wat de rol en betekenis is van een Utrechtse lokale omroep in het zeer bewegelijke multimedialandschap en op welke wijze de gemeente het Utrechtse medialandschap verder kan stimuleren en faciliteren.
  De Adviescommissie Toekomst Lokale Omroep benaderde de opdracht vanuit verschillende perspectieven en ervaringen. Ze heeft gesprekken gevoerd met diverse partijen die betrokken zijn bij de Utrechtse mediasector.
  Het college is voornemens met een raadsvoorstel te komen. Met daarin een financieel plaatje. In het advies rapport zijn diverse inhoudelijk en financiële scenario’s geschetst. De fracties willen graag in de aanloop naar het debat een verdiepend gesprek voeren met de advies commissie om aanvullende vragen te stellen. Ook willen de fracties in gesprek met het veld en betrokkenen over hun kijk op de geschetste scenario’s. En over de consequenties voor het vervolg.

 4. 4

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Locatie: Oude Stadhuis (grote trouwzaal), Stadhuisbrug 1
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling/ wethouder Klaas Verschuure
  Raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, ambtenaren, bewoners, Mitros en andere belangstellenden/ betrokkenen..
  Agenderenden: Rick van der Zweth (PvdA), Pepijn Zwanenberg (GL), Tim Schipper (SP), Gertjan te Hoonte (VVD), en Lisanne Snippe (PvdD).
  Motivering:
  De fracties van de PvdA, GroenLinks, SP, PvdD en VVD agenderen het intentiedocument Herontwikkeling Van Heukelomlaan-Berlagestraat voor een RIB. Actieve bewoners hebben de fracties met hun zorgen over de plannen aangeschreven. Dit gaat onder andere over het formaat van de woningen, reden van sloop in plaats van renovatie en stevige verdichting in de omgeving. Graag horen wij van de bewoners wat zij van de plannen vinden.
  Naast de bewoners horen de fracties graag meer van Mitros over de plannen. Dit zit met name op waarom sommige gebouwen worden gerenoveerd terwijl andere gebouwen worden gesloopt, waarom er middenhuur wordt toegevoegd in plaats van sociale huur, over de redenen van het aansturen op aanzienlijk kleinere woningen en of het mogelijk is de garageboxen om te zetten in woningen zonder dat bestaande woningen worden gesloopt. Graag horen de fracties ook meer over de huidige betrokkenheid van de inwoners bij de plannen.

 5. 4.1

 6. 5

  Tijd: 20.30 - 21.30 uur
  Locatie: Oude Stadhuis, (grote trouwzaal), Stadhuisbrug 1
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling/ wethouder Klaas Verschuure
  Raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, ambtenaren, (buurt) bewoners, en andere belangstellenden/ betrokkenen..
  Agenderenden: Hessel Stellinga (CDA), Gertjan te Hoonte (VVD)
  De fractie van het CDA  en VVD willen graag buurtbewoners de gelegenheid geven om in te spreken om ideeën en standpunten over te brengen aan de raadsleden. In 2021 is er besloten over de Springweg parkeergarage. Het is nu tijd om met elkaar een beter beeld te krijgen van nieuwe functies (waaronder wonen) en hoe dit zich tot elkaar verhouden. Daarbij dient de ontwikkeling goed ingepast te worden in de omgeving, ook qua bouwvolume, en moet er gekeken worden naar het behoud van monumentale of cultuurhistorische waarde. We horen graag van ambtenaren hoe deze ontwikkeling past in huidig beleid en de nieuwe Omgevingsvisie Binnenstad. Tot slot zouden we het proces en de bijhorende participatie wat duidelijker willen krijgen, aangezien eerder toezeggingen zijn gedaan om omwonenden te laten meedenken en dat een gedragen visie randvoorwaardelijk was voor de eventuele nieuwe ontwikkelingen. Zo staat in het raadsvoorstel: “De Visie Strosteeg vormt een toetsingskader om invulling te kunnen geven aan de uitwerkingsplicht voor het bouwplan Strosteeg 18-36.”
  Ten aanzien van het bouwplan 18-36 staan de volgende twee passages vermeld:

  • “De ontwikkelaar van het bouwplan Strosteeg 18-36 heeft op 16 december 2020 het ontwerp aan belanghebbenden voorgelegd om reacties op te halen. Dit betrof geen formele wettelijke inspraak, dit is op de avond ook kenbaar gemaakt. Omdat het bouwplan nu nog niet ter inzage ligt, worden ingediende bezwaren tegen dit bouwplan nu niet in behandeling genomen. Het college snapt de geuite bezwaren ten aanzien van het bouwvolume, de goothoogte, de nokhoogte en de verschijningsvorm van het bouwplan Strosteeg 18-36. Deze bezwaren gaan niet verloren met de argumentatie dat het bouwplan nu niet ter inzage ligt, maar zijn doorgegeven aan de ontwikkelaar. Het is aan het college van B&W om al dan niet (het voor het bouwplan benodigde) uitwerkingsplan vast te stellen. Voorafgaand aan dat besluitmoment ligt het uitwerkingsplan ter inzage.”
  • “Visie is op verzoek van raad uitgebreid met het bouwplan Strosteeg 18-36. Vanwege invoering omgevingswet, is een fatale termijn op de uitwerkingsbevoegdheid (die komt ter vervallen). Het plan heeft ter inzage gelegen en bestuurlijk besluitvorming wordt voorbereid. Besluitvorming Q1 is dringend gewenst.”