Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 1 februari 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Per raadsinformatiebijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.45 uur
  Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid/ / burgemeester
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, ambtenaren, deskundigen en geïnteresseerde betrokkenen.
  Agenderenden :Bert van Steeg (CDA) , Ismael El Abbassi (Denk), Tess Meerding (VVD), Cees Bos (SBU), GroenLinks, Peter van Corler (GroenLinks), David Bosch (PVV).
  Motivering:
  De fracties van CDA, Denk, VVD, SBU, GroenLinks en de PVV willen graag breed geïnformeerd worden over de wenselijkheid en het nut van de invoering van een bedelverbod in Utrecht. In een groot aantal Nederlandse steden is inmiddels een bedelverbod ingevoerd. Ook in Utrecht hebben ondernemers in de binnenstad, Kanaalstraat en Damstraat herhaaldelijk opgeroepen om een dergelijk verbod in te stellen.
  De genoemde fracties willen graag weten in hoeverre er een relatie is tussen bedelen en rondtrekkende bendes en financiering van criminele netwerken via bedelen. Daarnaast worden zij graag geïnformeerd in hoeverre lokale ondernemers, bezoekers en bewoners worden gehinderd door bedelen. Ook willen zij meer duidelijkheid over de toegevoegde waarde van een bedelverbod voor handhaving. Als laatste wensen zij stil te staan bij de alternatieven die kunnen worden geboden voor bedelen op straat.

 2. 2

  Tijd: 21.15 - 22.15 uur
  Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid/ / burgemeester
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, ambtenaren, deskundigen en geïnteresseerde betrokkenen.
  Agenderenden: Bert van Steeg (CDA), Rachel Streefland (CU), David Bosch (PVV) en Dimitri Gilissen (VVD)
  Motivering:
  De fracties van CDA, ChristenUnie en PVV willen graag geïnformeerd worden over de mogelijkheid van een algeheel verbod op lachgas in de gemeente Utrecht. Recent is de raad geïnformeerd over de evaluatie van het partiële lachgasverbod zoals dat in Utrecht is ingevoerd. De evaluatie biedt aanknopingspunten om te kijken naar uitbreiding van het partiële verbod. Een andere reden om hiernaar te kijken, kan het toenemend aantal verkeersongelukken zijn, dat wordt gelieerd aan lachgas. Daarnaast wordt steeds duidelijker welke risico’s gebruik van lachgas met zich meebrengen voor de gezondheid van met name jongeren. Over de resultaten van het huidige lachgasverbod, de relatie tussen lachgas en verkeersongelukken en de gezondheidseffecten wensen genoemde fracties geïnformeerd te worden.

 3. 3

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling / wethouder Verschuure
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, ambtenaren, deskundigen en andere belangstellenden.
  Agenderenden : Jantine Zwinkels (CDA), Bülent Isik (PvdA), Gertjan te Hoonte (VVD)


  Motivering:
  De fracties willen graag buurtbewoners de gelegenheid geven om in te spreken om ideeën en standpunten over te brengen aan de raadsleden. Bij de vorige bespreking van het SPVE zijn zorgen geuit over de verkeersontsluiting van de wijk. De fractie van het CDA werkt momenteel met ambtelijke ondersteuning aan een alternatief voor het plan van het college, waarmee de bestaande weg langs de Johan Wagenaarkade wordt versmald en opnieuw wordt ingericht, met als doel de verkeersveiligheid in de wijk te verbeteren. Daarnaast zijn ook het groen achter de voormalige woningen en de cultuurhistorische waarde van de wijk Halve Maan, aandachtspunten. Ook willen de fracties graag een reflectie op de bewonersparticipatie en het proces van de sloop-nieuwbouw. Een aantal buurtbewoners hebben de plannen nauwlettend gevolgd en hebben mogelijk ook nog suggesties richting de gemeente op andere punten die aan bod komen in het bestemmingsplan. De bijeenkomst biedt ook ruimte voor het stellen van vragen door raadsleden aan de bewoners.

 4. 4

  Tijd: 21.00 - 22.00
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling / wethouder Verschuure
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, ambtenaren, omwonenden, deskundigen en andere belangstellenden.:
  Agenderenden: Fred Dekkers (GroenLinks), Erik van de Marel (VVD), Rick van der Zweth ( PvdA) en  Anne Sasbrink (PvdD)
  Motivatie:
  De Fracties willen toelichting van de omwonenden op hun bezwaren. In definitief voorstel zitten aanpassingen bij ontsluiting Loevenhoutsedijk en gaat het bouwverkeer via het Zandpad. Is hiermee voldoende rekening gehouden met de bezwaren? Van vertegenwoordigers Rioolwaterzuivering krijgen we graag toelichting op het bezwaar tegen de ontwikkeling en het bezwaar tegen ontsluiting via Rioolwaterzuivering. Van de ambtenaren horen we graag waarom is in definitieve situatie ontsluiting via Zandpad (op smalle stuk fietsstraat, auto te gast en met belemmering voor doorgaand autoverkeer van zandpad naar Rode brug) niet mogelijk? Verder krijgen we graag een toelichting op de gevolgen voor flora en fauna

 5. 5

  Tijd 19.30 - 21.00 uur
  Beleidsterrein: Samen voor Overvecht/ wethouder Diepeveen
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst; raadsleden gaan in gesprek met ambtenaren, betrokken initiatiefnemers van diverse projecten en overige betrokken bewoners en belangstellenden.
  Agenderenden: Fred Dekkers (GroenLinks), Hind Dekker D66), Jan Wijmenga (CU), Rick van der Zweth (PvdA), Tessa Sturkenboom (S&S)
  Motivatie:
  Gesprek (bezoek niet mogelijk in verband met coronamaatregelen) over een aantal locaties waar ontwikkelingen plaatsvinden (m.n. Themadreven, Ivoordreef, Centrum Overvecht/Einsteinkwartier) en over die plekken toelichting van de initiatiefnemers en betrokkenen (Werkplaats, Wijkplatform, omwonenden)
  Toelichting door ambtenaren op hoe verschillende moties en toezeggingen bij de bespreking van Samen voor Overvecht worden uitgewerkt.
  In gesprek met de Werkplaats over hun plannen, onder meer in relatie tot groen en participatie.
  In gesprek met Wijkplatform en initiatiefnemers Visie Einsteinkwartier voor gesprek over visie Eionsteinkwartier en participatie