Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 13 september 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Toelichting

RIB Beschermd wonen
Tijdstip: volgt
Locatie: stadhuis, Stadhuisburg 1

RIB Huishoudelijke hulp
Tijdstip: volgt
Locatie: stadhuis, Stadhuisburg 1

RIB Jan van Galenstraat
Tijdstip: volgt
Locatie: stadhuis, Stadhuisburg 1

RIB Maatschappelijke opvang
Tijdstip: volgt
Locatie: stadhuis, Stadhuisburg 1

Agendapunten

 1. Tijd: volgt nog
  Waar: oude stadhuis
  Beleidsveld: Maatschappelijke Ontwikkeling/ portefeuille: wethouder Rachel Streefland
  Agenderenden: Margreet Ramaker (VVD); Bert van Steeg (CDA); Ruud Maas (Volt,), Ilse Raaijmakers (PvdA), Bina Chirino (CU); Nadia Stylianou (D66); Ingeborg Hornsveld ( GroenLinks), Esma Kendir (Student & Starter) en Cees Bos (SBU)
  Motivatie:
  De verschuiving is gestart begin 2021 van de taken voor beschermd wonen van de centrumgemeente naar de regiogemeenten. De stad Utrecht trekt nu als centrumgemeente de uitvoering voor alle in aanmerking komende inwoners uit de regiogemeenten in U16 verband.
  Doel is aan de hand van vragen in de Rib in beeld te krijgen:
  - in hoeverre de regiogemeenten zijn voorbereid;
  - of de doelgroep uit hun gemeente adequate hulp ontvangen;
  - en wat doet de stad Utrecht bijdraagt, zodat deze doelgroep goed wordt geholpen en de overgang voor de regiogemeenten haalbaar binnen de afgesproken tijd.
  Aan  collegeleden, ambtenaren, experts ( Hogeschool Utrecht/ Movisie)  het verzoek om tijdens de bijeenkomst vragen van raadsleden te beantwoorden en met raadsleden in gesprek te gaan

 2. Tijd: volgt
  Waar: oude stadhuis
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ordening/ portefeuille: EelcoEerenberg
  Agenderenden: Has Bakker (D66) en de fracties CDA, PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks.
  Motivatie
  onderwerp : Jan van Galenstraat ; de voorgenomen sloop van de woningen en de mogelijke komst van een supermarkt aldaar.
  De partijen hebben de afgelopen maanden meermaals met de bewoners gesproken en wij beoordelen de situatie als dermate urgente dat een RIB op dit moment van waarde is. De agenderende partijen willen – zo nodig – op tijd kunnen bijsturen en voorkomen ‘te laat’ te zijn in de planvorming. Drie onderwerpen staan daarbij centraal: (1) de komst van een (grote) supermarkt, en (2) de veiligheid van de fietsstraat bij komst van een supermarkt (laden/lossen) en (3) de sloop-/nieuwbouwplannen.
  Bij deze RIB zullen ook de antwoorden op de SV d.d. 31-3-2022 met kenmerk 8685906 en de raadsbrief incl. bijlagen d.d. 19-4-2022 met kenmerk 9881103 betrokken worden. Het plan (incl. de uitgangspunten en rol van de gemeente hierin) leeft sterk in de buurt en na een intensieve raad-in-de-wijk bijeenkomst is nieuwe informatie gedeeld die ook weer vragen oproept.

 3. Tijd: volgt
  Waar: oude stadhuis
  Beleidsveld: Maatschappelijke opvang/ portefeuille: Rachel Streefland

  Agenderenden: Ilse Raaijmakers (PvdA), Melody Deldjou Fard (GroenLinks), Venita Dada-Anthonij (D66), Esma Kendir (Student&Starter), Wilma Duitscher (EénUtrecht), Yvonne Hessel (SP), Noura Oul Fakir (Bij1), Bert van Steeg (CDA), Rik van der Graaf (CU).

  Motivatie:
  Wij willen een RIB organiseren over de maatschappelijke opvang in Utrecht. De druk op de opvang is regelmatig hoog, onlangs stuurden belangenbehartigers nog een noodkreet naar de raad. De afgelopen jaren is er veel veranderd en in beweging: door ontwikkeling naar 24-uursopvang, de noodopvang door corona, en de komst van een nieuwe locatie (Biltstraat) en het verdwijnen van de Stadsbrug. Ook waren er verschillende richtlijnen rondom winteropvang en opvang bij storm in G4 verband, terwijl we in G4 verband gezamenlijk willen optrekken. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat er een nieuw voorstel naar de raad komt. Ontwikkelingen die hier ook nog effect op hebben is de landelijk aangekondigde vernieuwde aanpak dakloosheid en het plan over EU-arbeidsmigranten.
  We willen met betrokken partijen, belangenbehartigers en aanbieders, in gesprek en horen waar zij tegenaan lopen in de maatschappelijke opvang en wat er nodig is om te zorgen dat niemand ongewenst op straat slaapt. We willen dit gesprek ruim voor de periode waarin de Koudweerregeling van start gaat (1 nov-1 apr) organiseren.

 4. Tijd: volgt
  Waar: oude stadhuis
  Beleidsveld: Maatschappelijke opvang/ portefeuille: Rachel Streefland
  Agenderenden: Ilse Raaijmakers (PvdA), Margreet Ramaker (VVD), Ruud Maas (Volt), Yvonne Hessel (SP), Wilma Duitscher (EénUtrecht), Nadia Stylianou (D66), Ingeborg Hornsveld (GroenLinks), Bert van Steeg (CDA), Rik van der Graaf (CU) en Noura Oul Fakir (Bij1)
  Motivatie
  Fracties willen de transitie in hulp bij huishouden agenderen voor een RIB. Sinds 1 januari dit jaar is de transitie ingezet en zijn minder aanbieders actief en wordt wijkgericht gewerkt. De transitie gaat met hobbels gepaard. Door personeelstekort zijn wachtlijsten o.a. toegenomen. We horen graag van betrokken partijen (medewerkers, vakbonden, aanbieders, cliënten) waar ze tegenaanlopen.