Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 11 oktober 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Bij elke raadsinformatiebijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Toelichting

RIB Oversteek HOV en Lombokpark
Locatie: Stadhuis, Hal,  Stadhuisbrug 1
Tijdstip: 19.30 - 20.30 uur


RIB Daalsetunnel
Locatie: Stadhuis, Hal, Stadhuisbrug 1
Tijdstip: 20.30 - 21.30 uur


RIB Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk
Locatie: Stadhuis, Grote Trouwzaal,  Stadhuisbrug 1
Tijdstip: 21.30 - 22.30 uur

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Waar: HYBRIDE: digitaal en fysiek vanuit oude Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling / Wethouder Eerenberg
  Raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen tussen raadsleden, leden van de Provinciale Staten, ambtenaren, experts, betrokkenen en overige geïnteresseerden.
  Agenderenden: Fred Dekkers (GroenLinks), Rob van den Enk (Student & Starter), Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren), Hester Assen (PvdA), Has Bakker (D66), Gertjan te Hoonte (VVD) en Hessel Stellinga (CDA).
  Motivatie:
  In de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein en het PvE/FO Lombokplein, beiden door de gemeenteraad vastgesteld, is een gelijkvloerse oversteek over de HOV-baan bij de Leidseveertunnel opgenomen ten behoeve van de ontsluiting van het Park Plaza Hotel, De Stek en de woningen op het Smakkelaarsveld. Het PvE/FO is tot stand gekomen in afstemming met de provincie, waarbij is afgesproken om in de VO fase samen tot een goede en veilige uitwerking van de gelijkvloerse oversteek te komen.


  In de raadsbrief vrijgave ontwerpbestemmingsplan Lombokplein is de gemeenteraad geïnformeerd dat gedurende de VO fase onverwacht is gebleken dat de gelijkvloerse oversteek door de provinciale veiligheidsadviseurs sterk wordt afgeraden, gezien de veiligheidsrisico’s en de exploitatiegevolgen in geval van een aanrijding met een tram of een bus.
  In de raadsbrief staat dat volgens het college een gelijkvloerse oversteek op een veilige manier ingepast kan worden en dat scenario’s met een ongelijkvloerse kruising onwenselijk zijn. Hierdoor blijft er onvoldoende kwaliteit over om nog van een park te kunnen spreken en het gaat ten koste van groen, verblijfs- en gebruikskwaliteit van het gebied en de recreatieve groene route langs de Leidse Rijn.
  In het kader van het VO doorloopt de gemeente een proces met de provincie om te komen tot een acceptabele oplossing van deze oversteek.
  Diverse betrokkenen, waaronder de Ontwikkelgroep Lombok Centraal, benaderen de gemeente en de provincie omdat ook zij zich zorgen maken over de oversteek.


  Doel van de RIB
  De fracties willen helderheid krijgen over:
  • de geschiedenis van het denken en besluitvorming over de HOV-oversteek bij de Leidseveertunnel,
  • de adviezen en onderliggende overwegingen van de veiligheidsadviseurs van Provincie en Gemeente over de HOV-oversteek
  • de mogelijkheden om een veilige HOV-oversteek te realiseren
  • de gevolgen van een ongelijkvloerse kruising voor het de kwaliteit en omvang van het Lombokpark en de omgeving van het Crown Plaza Hotel
  • het proces van Provincie en Gemeente om tot een oplossing te komen
  • opvattingen van betrokkenen zoals Ontwikkelgroep |Lombok Centraal, Crown Plaza Hotel en ontwikkelaar Smakkelaarsveld.

 2. 2

  Waar: oude Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Tijd: 20.30 - 21.30 uur
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Wethouder Eerenberg
  Raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, ambtenaren, omwonenden, betrokkenen en overige geïnteresseerden.


  Agenderenden: Has Bakker (D66), Fred Dekkers (GroenLinks), Jan Wijmenga (CU), Hester Assen (PvdA), Maarten van
  Heuven (PvdD), Gertjan te Hoonte (VVD),  David Bosch (PVV), Hessel Stellinga (CDA), Annemarijn Oudejans (Student & Starter) en Linda Bode (Volt)  wensen een raadsinformatiebijeenkomst gevolgd door een commissiedebat te agenderen over de laatste stand van zaken omtrent de Daalsetunnel. Aanleiding is o.a. de raadsbrief Uitwerking motie Daalsetunnel 30 km/u en project ASW.
  Er is behoefte om tijdens de RIB een gedeelte ‘technisch’ met ambtenaren te organiseren over kosten, verkeer en de woningbouwopties, gevolgd door een gedeelte waarin we in gesprek gaan met bewoners.
  Wij wensen in ieder geval de bewoners Graadt van Roggeweg, Ontwikkelgroep Lombok Centraal, bewonersgroep Daalsepark, verkeersgroepen van het wiel, en de Fietsersbond uit te nodigen. Welke mogelijkheden zien zij?
  Na de RIB agenderen wij graag een commissiedebat. De exacte agendering hiervoor schrijven wij na c.q. op basis van de RIB.
  Eerste overzicht van technische vragen:
  • Behoefte aan wat meer gevoel wat de keuzes gaan hebben op de bredere verkeersafwikkeling.
  • Waarom is er bij de kruisingen bij bijvoorbeeld de Koningsbergerlaan, de Vleutenseweg en de Amsterdamsestraatweg niet gekozen voor oplossingen zonder verkeersregelinstallaties? VRI betekent extra in en uitvoegstroken en daarmee extra asfalt. Voor de Vleutenseweg was eerder ook een rotonde aan de orde, al of niet met een doorsteek voor het OV.
  • Waarom is er voor de Daalsetunnel en het stuk naar de ASW geen alternatief uitgewerkt voor een weg met twee banen door de zuidelijke tunnelbuis en zonder groenstrook tussen de banen. Dat past bij een 30 km weg en levert de meeste ruimte voor Daalsepark op?
  • Is er onderzocht hoe het aantal autobewegingen tussen Merwedekanaal en Jaarbeursplein verminderd kan worden door aanpakken mobiliteit van bestaande bebouwing langs Graadt van Roggeweg, Jaarbeursplein Noordflank (minder autogebruik, autoparkeren op afstand?
  • Bij de kostenvergelijking kost het alternatief niets doen niets. Maar klopt dit wel? Wat kost het als je later (met kostenstijgingen) alsnog de weg herinricht naar 2x1/30km en wat zijn de kosten van ruimtebeslag (minder ruimte voor ontwikkeling Daalsepark)?
  • Waarom zijn maatregelen als een knip naar ASW niet in beeld gebracht?
  • Hoe realistisch / uitvoerbaar is scenario 3?
  • … [PM]

 3. 3

  Waar: Grote Trouwzaal, oude Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Tijd: 21.30 - 22.30 uur
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling / Wethouder Eerenberg
  Raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, bewoners, betrokkenen en overige geïnteresseerden.
  Agenderenden: Pepijn Zwanenberg (GroenLinks), Dirk Jan van Vliet (D66), Esma Kendir (S&S), Linda Bode (Volt), Lisanne Snippe (PvdD), Jan Wijmenga (CU), Rick van der Zweth (PvdA) en Gertjan te Hoonte (VVD)
  Motivatie:
  De omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk stelt het toekomstbeeld en de ambities voor de komende jaren voor deze wijken vast. Er was een uitgebreid participatieproces en er zijn zo’n 50 zienswijzen ingediend, onder andere op het gebied van groen, wonen en mobiliteit. Partijen willen graag met belanghebbenden over de toekomst van hun wijk in gesprek alvorens we hierover gaan debatteren in de commissie.