Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 11 april 2023

19:30 - 22:30
Locatie

stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijdstip:19.30 - 20.45 uur
  Locatie: Hal, Stadhuis Utrecht, Stadhuisbrug 1
  Beleidsterrein: Economische Zaken / wethouder: Susanne Schilderman


  Raadsinformatiebijeenkomst: de raad gaat in gesprek met standplaatshouders, vaste klanten die ook de sociale en maatschappelijke meerwaarde van deze ondernemers willen toelichten en eventueel juridisch adviseurs van standplaatshouders


  Agendeerders:
  David Bosch (PVV), Mariam Al-Saqaff (VVD), Bina Chirino (CU), Mohamed Talhaoui (PvdA), Ralph Peters (D66), Bert van Steeg (CDA), Anton Stam (Volt), Mahaar Fattal (GroenLinks), Juriaan Otto (EenUtrecht),  Esma Kendir (Student & Starter) en Cees Bos (SBU)


  Motivatie:
  De agenderende fracties wensen een algemene RIB op 11 april 2023 over de situatie omtrent de standplaatshouders en het vervallen van hun vergunningen per 1 januari 2024. Aanleiding is o.a. de Raadsbrief Vernieuwing standplaatsenbeleid en de uitkomsten van het debat van 23 maart 2023 in de commissie VOWE. Er is behoefte om tijdens deze algemene RIB de verschillende ondernemers te horen en geluiden op te halen om zo tot een constructieve oplossing te komen. Voor deze RIB wensen wij in ieder geval alle huidige standplaatshouders uit te nodigen en eventuele vaste klanten die ook de sociale en maatschappelijke meerwaarde van deze ondernemers willen toelichten. Ook eventuele juridische adviseurs van ondernemers zijn welkom.

 2. 2

  Tijdstip:19.30 - 20.30 uur
  Locatie: Grote Trouwzaal, Stadhuis Utrecht, Stadhuisbrug 1
  Beleidsveld: Energie en klimaat / Lot van Hooijdonk
  Agenderenden: Gert Dijkstra (EenUtrecht), Charlotte Passier (Volt), Veerle Smit (Volt), Ralph Peters (D66), Rachel Heijne (GroenLinks), Joachim Cornielje (PvdA), Kirsten Alblas (ChristenUnie), Gertjan te Hoonte (VVD), Jantine Zwinkels (CDA) en Partij voor de Dieren.
  Motivatie:
  Lokale energie-initiatieven hebben in de afgelopen paar jaar, mede op verzoek en met steun van de gemeente, diverse ideeën en soms ook plannen ontwikkeld waarmee lokaal warmte kan worden opgewekt en geleverd voor het verwarmen van woningen. Dit als mogelijk alternatief voor het centrale warmtenet c.q. de stadsverwarming van Eneco. Bij het beoordelen van deze alternatieven blijkt regelmatig dat de lokale warmte netten op prijs/prestatie – met het huidige systeem - slechter scoren dan het centrale warmtenet.
  Dit was het geval bij het plan Buurt warmtenet (2021) van de lokale energie-initiatieven NEV en KVA. Hun buurt warmtenet met duurzame bron bleek financieel niet haalbaar. In de vergelijking met aansluiting op het bestaande warmtenet wordt de financiering van duurzame bronnen voor het warmtenet niet meegenomen. Daardoor ontstaat een ongelijk speelveld voor alternatieven. De lokale energie-initiatieven NEV en KVA in Overvecht-Noord ontwikkelen nu een Hybride-Plus warmteplan voor hun buurten. Maar ook dat lijkt vast te lopen op bestaande stedelijke randvoorwaarden en aannames bij de ontwikkeling van het stadswarmtenet en de vergelijking met alternatieven. Dat roept vele vragen op.
  Doel van de RIB (openbare informatie voor op de website – kort en bondig):
  Raadsleden willen graag in gesprek met Utrechters en Utrechtse energie-initiatieven over hoe zij de toekomst zien van de lokale energie-initiatieven en hun plannen in Utrecht, gelet op het huidige speelveld en de ‘concurrentie’ met het centrale warmtenet c.q. de stadsverwarming van Eneco. Het gaat om organisaties zoals aangesloten bij Energie-U of de Community of Practice van Utrechtse Energiecoöperaties, waaronder NEV en KVA uit Overvecht. De raadsleden zijn nieuwsgierig naar de reactie hierop van de gemeente
  De agenderende fracties willen graag een antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat is er nodig om te komen tot een gelijkwaardig speelveld waarin baten/lasten voor alternatieven, zoals die van de lokale energie-initiatieven, volledig integraal kunnen worden vergeleken met de aansluiting op het centrale warmtenet van Eneco c.q. de stadsverwarming?
  2. Op welke manier kunnen we in deze baten/lasten vergelijking de voordelen van lokaal eigenaarschap van Utrechters en Utrechtse (bewoners)organisaties hierin waarderen en mee laten wegen in de integrale beoordeling? Anders gezegd, welke extra investering mag dat lokale eigenaarschap (met bijkomende baten) kosten?
  3. Als lokale energievoorstellen zoals in Overvecht inderdaad niet concurrerend zijn, zoals wordt aangegeven in de reactie van het college op de SV 228/2022, wat betekent dit dan voor alle andere vergelijkbare lokale energie-initiatieven in de stad?
  4. Op welke manier moet duurzaamheid worden afgewogen bij lokale energie-initiatieven ten opzichte van de aansluiting op stadsverwarming en op welke manier kunnen de inzichten die de NEV en KVA geven in hun standpuntennota verduurzaming stadsverwarming van september 2022 worden benut?
  5. Met welke stedelijke randvoorwaarden dienen alternatieve energie-initiatieven zoals het Hybride-Plus plan van de NEV en KVA uit Overvecht Noord wel (en niet) rekening te houden, waarbij zij nog steeds voldoende ruimte overhouden om op zoek te gaan naar lokale duurzame alternatieven?
 3. 2.3

 4. 3

  Tijdstip: 20.30 - 21.30 uur
  Locatie: Grote Trouwzaal, Stadhuis Utrecht, Stadhuisbrug 1
  Beleidsveld: Energie en klimaat / Lot van Hooijdonk
  Agenderenden: Gert Dijkstra (EenUtrecht), David Bosch (PVV), Gertjan te Hoonte (VVD) en Cees Bos (Stadsbelang Utrecht)
  Motivatie:
  Lange tijd is voor de polder Rijnenburg en Reijerscop uitsluitend ingezet op een energiepark. Bij de start van het nieuwe college (2022) is er nu afgesproken dat het plan wordt aangepast en het energiepark gecombineerd zou moeten worden met nieuwbouw. Wat betekent dit voor de besluitvorming in de raad en de participatie van betrokkenen?
  Doel van de RIB:
  Het doel is tweeledig: (A) helder krijgen welke besluitvorming en participatie nu wel of niet nog nodig is en (B) scherp krijgen welke risico's er zijn die kunnen maken dat het energiepark er alsnog niet komt of de nieuwbouw vertraging oploopt.
  • Welke (integrale) besluitvorming is nog nodig?
  • Is alsnog een extra participatieronde nodig?
  • Hoe voorkomen we een kostbare juridische strijd als daarvoor al duidelijk is dat windmolens er niet mogen komen.
  • Wat is de invloed van de uitspraak van de rechter in Roermond waar het besluit van de gemeente om het plaatsen van drie windmolens goed te keuren is vernietigd?