Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 4 april 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30-20.30 uur
  Waar: Stadhuis
  Beleidsterrein: Cultuur / wethouder Eva Oosters
  Agenderenden: Margreet Ramaker (VVD), Beau Nederhand (Volt) en Harm Dijkstra (CDA).
  In de brief van 26 oktober 2022 is de opstelling van de uitgangspunten voor de nieuwe cultuurperiode vanaf 2025 aangekondigd. De raad zal deze in september 2023 ter vaststelling ontvangen.
  Een groot aantal culturele organisaties in onze stad is afhankelijk van landelijke financiering. En de Utrechtse cultuurnotasystematiek loopt gelijk op met die van het ministerie van OCW. De gesprekken met OCW en de culturele organisaties zijn onlangs gestart, waarvan de raad het resultaat in de vorm van het rapport Culturele verkenning, in maart zal ontvangen.
  De VVD, Volt en het CDA willen graag in gesprek met de culturele organisaties en direct betrokkenen over:
   hun visie op de toekomst van de Utrechtse culturele infrastructuur en wat daarvoor nodig is om deze te verwezenlijken;
   samenwerking binnen de regio voor versterking van de Utrechtse culturele infrastructuur;
   kansen voor vernieuwing en aanpassing van de Utrechtse culturele infrastructuur aan de huidige en toekomstige behoefte van inwoners en bezoekers aan onze stad.
  Vragen van raadsleden
  Wat is de visie van culturele organisaties op toekomstige cultuurbeleid?
  Wat hebben culturele organisaties nodig voor verwezenlijking van hun ambities?
  Welke kansen liggen er op vlak van samenwerking binnen en buiten de stad en op versterking van de culturele infrastructuur in relatie tot de behoefte van inwoners en bezoekers aan onze stad?

 2. 1.2

 3. 2

  Tijd: 20.30-22.00 uur
  Waar: Stadhuis
  Beleidsterrein: Asiel en integratie / wethouder Rachel Streefland
  Agenderenden: Gert Dijkstra (EenUtrecht), Wilma Duitscher (EenUtrecht), Bert van Steeg (CDA), Noura Oul Fakir (BIJ1), Hester Assen (PvdA), Melody Deldjou Fard (GroenLinks), Esma Kendir (Student & Starter), Venita Dada-Antonij (D66), Stefan Gaillard (Stadsbelang Utrecht), Beau Nederhand (Volt), Derk van Bergen (ChristenUnie) en Iskender Şimşek (DENK).
  Vorig jaar is de nieuwe wet inburgering ingetreden. Utrecht heeft zich tot doel gesteld meer te doen dan de wet om mensen goed te laten inburgeren. Er zijn hiertoe twee technische sessies georganiseerd. Nu is het tijd om de inburgeraars zelf aan het woord te laten. Hoe gaat het, wat kan beter en hoe kunnen we dat doen?
  De wethouder zegt toe de raad in Q1 2023 schriftelijk te zullen informeren over de aanpak en de voortgang van inburgering door middel van een evaluatierapport, zowel kwantitatief als in cijfers. Daarbij zal de wethouder ook ingaan op het verloop van de gesprekken met de kinderopvang-organisaties over de instroom van kinderen van statushouders en gezinsmigranten alsmede de status rondom oudere inburgeraars. Daarom een RIB op 4 april 2023 zodat ook deze toezegging mee wordt genomen.
  Doel van de RIB: Inzicht in hoeverre we in dit traject erin slagen om als gemeente Utrecht mensen nog beter en sneller in te laten burgeren zodat ze van meerwaarde kunnen zijn in onze maatschappij.
  Vragen van raadsleden:

  1. Slagen we erin om met deze vorm mensen meer op maat te bedienen in hun inburgeringstraject? Bijvoorbeeld inburgeraars met trauma-ervaringen meer tijd geven om te ‘landen. En mensen met een relevante studie/werkervaring sneller. Hoeveel wordt hier rekening gehouden en hoe.
  2. Wat is er nodig om breed de taal machtig te worden, bij de vereniging, school van kinderen en op het werk worden andere taalvaardigheden verwacht.
  3. Kan er proactief vroeg gestart worden met inburgeren, is er ruimte in het AZC om, voor wie dat kan, jezelf de taal en gewoonten meer eigen te maken.
  4. Wat hebben inburgeraars van ons als gemeenteraad nodig?
 4. 3

  Tijd: 19.30-21.00 uur
  Waar: Stadhuis
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening / wethouder Eelco Eerenberg
  Agenderende: Has Bakker
  Motivatie:
  Medio 2023 zal de Stedenbouwkundige Visie Utrecht gepresenteerd worden. De voorloper daarvan (de concept-Hoogbouwvisie) is ter informatie met de raad gedeeld en dit heeft geleid tot een commissiedebat op 8 december 2022. De fractie van D66 wil graag in gesprek met experts op stedenbouwkundig gebied om – tijdig in dit proces – op te halen wat belangrijke elementen zijn in de visie, hoe Utrecht t.o.v. andere steden in binnen- en buitenland ervoor staat en wat experts de raad willen meegeven. Ook hoort de fractie graag van de ambtelijke organisatie waar zij nu staan in het proces en wat dilemma's zijn. Dit om goed beslagen ten ijs te komen wanneer de Stedenbouwkundige Visie medio 2023 naar de raad komt.
  Doel van deze RIB is om in gesprek te gaan met experts en andere geïnteresseerden over de aantocht zijnde Stedenbouwkundige Visie Utrecht. Ophalen input, verkrijgen inspiraties en wellicht wel ‘no go’s’ voor onze stad.
  Vragen die beantwoord moeten worden zijn:

  1. Wat zijn belangrijke elementen in een stedenbouwkundige visie?
  2. Hoe doet Utrecht het op stedenbouwkundig gebied t.o.v. andere steden in binnen- en buitenland? (hier ook de lessen uit de excursie aan koppelen)
  3. Wat zijn ‘te kraken noten’ in de stedenbouwkundige visie?
  4. Wat willen experts ons meegeven, inspirerende voorbeelden, no go’s etc?
 5. 3.1

 6. 4

  Locatie: Stadhuis
  Tijd: 21.00-22.00 uur
  Beleidsterrein: Ruimtelijke ordening / wethouder Eelco Eerenberg
  Raadsinformatiebijeenkomst: de raad gaat in gesprek met bewoners, enkele vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars, ambtenaren en andere betrokkenen.
  Agenderenden: Wilma Duitscher/Gert Dijkstra (EenUtrecht), Linda Bode (Volt), Has Bakker/Dirk Jan van Vliet (D66), Gertjan te Hoonte (VVD), Jantine Zwinkels/Hessel Stellinga (CDA), Fred Dekkers/Fred Claasen (GroenLinks) en Rick van der Zweth (PvdA).


  Motivatie:
  Het college wil graag het UPP vernieuwen: deze moet efficiënter en sneller. Tegelijkertijd deelt het college ook de wens van diverse fracties dat in het UPP de positie van de raad en de Utrechters sterker/beter moet en kan.
  De agenderende fracties willen graag van de bewoners horen (i) op welke manier zij nu soms aanlopen tegen de drempels of beperkingen in het UPP, ofwel in het planproces van een project ruimtelijke ordening, openbare ruimte of mobiliteit én (ii) op welke manier we gezamenlijk dat UPP zouden kunnen verbeteren opdat de participatie van burgers beter tot zijn recht komt.


  De vragen die leven bij de agenderende fracties zijn:
  (1) Wat zijn belangrijke voorbeelden van projecten waaruit blijkt dat Utrechters te laat of niet goed zijn betrokken in het participatieproces, vermoedelijk deels omdat het in het UPP zo is geregeld?
  (2) Zijn er belangrijke voorbeelden waarin het daarentegen wel goed werkt?
  (3) Kun je stellen dat burgers onvoldoende positie hebben en/of te laat worden betrokken bij een project omdat dit zo is geregeld in het UPP of heeft dat meer te maken met de manier waarop de UPP wordt 'gelezen’ en hoe we in de stad omgaan met participatie?
  (4) Wat zouden verbeteringen kunnen zijn in het UPP die maken dat Utrechters eerder, tijdig genoeg en/of wel goed/beter worden betrokken bij een project?
  (5) Op welke manier zouden we dat concreet kunnen verbeteren in het UPP?
  (6) Hoe kunnen we de positie van de Gemeenteraad versterken binnen het UPP? Op welke momenten in het proces is het belangrijk dat de Raad stemt zodat zij haar kaderstellende en controlerende taak kan uitvoeren?

 7. 4.1

 8. 4.4

 9. 5
  Technische Sessie Arbeidsmarkttekorten Zorg & Welzijn