Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 7 februari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider

Agendapunten

 1. 1

  Locatie: Camping Ganspoort (Helling 87 in Rotsoord), grote zaal de Kantine
  Tijd: 19.00 - 20.00 uur


  Beleidsterrein: Economische Zaken / wethouder Schilderman
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met ondernemers, ambtenaren en andere betrokkenen.
  Agenderenden:
  Mariam Al-Saqaff (VVD), Anton Stam (Volt), Ruud Penders (CDA), Gert Dijkstra (EenUtrecht), Bina Chirino (CU), Mahaar Fattal (GroenLinks), Ralph Peters (D66) en Stefan Gaillard (SBU)
  Motivering:
  Het Ondernemersfonds Utrecht (OFU) financiert initiatieven van ondernemers die Utrecht een stukje beter maken. Het geld van het fonds komt uit een deel van de OZB op niet-woningen. Daarmee worden jaarlijks honderden projecten gefinancierd: van feestverlichting in de binnenstad tot camerabeveiliging op de industrieterreinen, en ook steeds vaker projecten die inspelen op sociaal-maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en gezond stedelijk leven. Gezien de hoeveelheid geld die het fonds besteedt (8,5 miljoen in 2023) vindt de raad het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat het OFU doet. Het belangrijkste doel is bijgepraat worden over het OFU en kennismaken met ondernemers in de stad. Hiervoor wil de raad graag in gesprek met ondernemers die gebruikmaken van financiering door het OFU, om van hen te horen wat het fonds voor hen betekent en welke initiatieven zij opzetten met het geld uit het fonds. De bijeenkomst vindt daarom plaats in de stad, om een aantal initiatieven te kunnen zien en ondernemers te kunnen ontmoeten op de plek waar zij werken. De raad wil graag weten waar het subsidiegeld aan wordt besteed. Ook zijn raadsleden benieuwd voor welke uitdagingen het fonds staat en wat zij kunnen doen om de werking van het OFU te versterken. Tot slot zijn zij benieuwd welke maatschappelijke thema’s op de agenda van het OFU staan en hoe het OFU deze invult.

 2. 2

  Locatie: Stadhuis/ Grote Trouwzaal
  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Beleidsterreinen: Energie en klimaat / wethouder Van Hooijdonk
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met experts, professionals, ambtenaren en andere betrokkenen uit de stad.
  Agenderenden: Ralph Peters (D66), Veerle Smit (Volt), Ilse Raaijmakers (PvdA), Annemarijn Oudejans (S&S), Gertjan te Hoonte (VVD), Rachel Heijne (GroenLinks), Rik van der Graaf (CU) en Harm Dijkstra (CDA).


  Motivatie:
  De agenderende fracties laten zich graag nader informeren door experts en professionals over de laatste ontwikkelingen rondom de congestie van het Utrechtse elektriciteitsnet. Graag gaan de fracties in gesprek over de kansen en bedreigingen die er zijn voor het leveren en terugleveren van elektriciteit op het net en welke mogelijke gevolgen dit heeft voor de bouw- en duurzaamheidsambities van onze stad.
  Doel van de RIB is om een vollediger beeld te krijgen hoe er wordt omgegaan met de transportschaarste. Daarnaast willen de fracties naar aanleiding van deze RIB onderzoeken of het noodzakelijk is om dit te agenderen voor een commissiebehandeling om zo met de verschillende fracties onderling in gesprek te gaan over dit onderwerp.

  • Hoe anticipeert het college op de ontwikkelingen rondom de transportschaarste van het net?
  • Wordt er nagedacht door netbeheerders over eventuele prioritering van het aansluiten van bepaalde sectoren en/of organisaties op het net?
  • Op welke manier wordt er ingezet op batterijen om energiepieken op te vangen en terug te leveren op het moment dat er weinig wordt opgewekt?
  • Zijn er eventuele toekomstige belemmeringen waarbij nieuwe woonwijken gebruik kunnen maken van het net zowel als het gaat over levering als teruglevering?
  • Welke rol kan de gemeente spelen om zoveel mogelijk belemmeringen rondom transportschaarste tegen te gaan?
 3. 3

  Locatie: Stadhuis
  Tijd: 21.15 - 22.30 uur
  Beleidsterrein: Sekswerk / wethouder Eerenberg
  Raadsinformatiebijeenkomst: de raadsleden gaan in gesprek met de commissie Sorgdrager en andere betrokken partijen.
  Agenderenden: Derk van Bergen (CU), Bert van Steeg (CDA), Vincent Stevens (S&S), Fred van der Star (PVV), Dirk-Jan van Vliet (D66), Hester Assen (PvdA), Mahaar Fattal (GroenLinks) en Iskender Şimşek (DENK).
  Motivering:
  Eind september presenteerde de commissie Sorgdrager het langverwachte rapport over de toekomst voor sekswerk in Utrecht. In dit rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Naar aanleiding van dit rapport zal de komende tijd in de Raad gesproken worden over de toekomst van sekswerk in Utrecht. De agenderende fracties gaan graag in gesprek met de commissie Sorgdrager en andere betrokken partijen om te spreken over het rapport en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen.
  Daarnaast is er een aantal reacties binnengekomen vanuit verschillende instanties, zoals het Openbaar Ministerie en de politie. Ook met hen gaan wij graag in gesprek. Daarbij willen we ook experts uitnodigen die onderzoek hebben gedaan naar hoe andere steden of landen sekswerk hebben georganiseerd.
  Tot slot willen wij in gesprek gaan met de sector zelf, belangenorganisaties en zorgverleners die betrokken zijn bij de sector.
  Het doel van de RIB is om een goed beeld te krijgen van de totstandkoming en de onderbouwing van de aanbevelingen van commissie Sorgdrager en om in gesprek te gaan over deze aanbevelingen zodat wij aan de slag kunnen gaan met het uitvoeren ervan om perspectief te bieden aan sekswerkers in Utrecht.

 4. 4

  Locatie: Stadhuis
  Tijd: 20.15 - 21.15 uur
  Beleidsterrein: Onderwijs / wethouder Eerenberg
  Agenderenden: Hester Assen (PvdA), Maartje Vermeulen (Groenlinks), Berdien van der Wilt (D66), Mariam Al-Saqaff (VVD), Anton Stam (Volt), Esma Kendir (Student en Starter) en Bert van Steeg (CDA).
  Motivering:
  De afgelopen jaren heeft de raad vaak en intensief gesproken over voorschoolse educatie (VE). Dat had er mee te maken dat wijziging van landelijke wetgeving met de Wet Harmonisatie Kinderopvang maakte dat de gemeente voorschoolse educatie niet langer aan kon bieden zoals dat gebeurde, namelijk met Spelenderwijs als 1 stedelijke aanbieder.
  Voorschoolse educatie wordt sindsdien via de kinderopvangaanbieders aangeboden. Zie links in iBabs: Voorschoolse educatie | Voorschoolse en vroegschoolse educatie | Rijksoverheid.nl en daartoe is in 2019 deze Nota van Uitgangspunten vastgesteld: Voorstel Vaststelling Nota van uitgangspunten voorschoolse educatie 2020 -2023 - U-reka Gemeente Utrecht.
  Vlak na deze wijziging in aanbieding van VE brak de corona-epidemie uit, met alle gevolgen van dien voor onderwijs en ook de kinderopvang en VE. Sinds de wijziging in de aanbieding van VE is het bereik van VE van de kinderen met een VE-indicatie gedaald en sindsdien ook weer gestegen en het lijkt niet haalbaar te stellen welke effecten zich als gevolg van de wetswijziging en welke als gevolg van corona hebben opgedaan.
  Feit is dat het bereik in eerdere jaren hoger was dan 90% en in de raadsbrief van juli jongstleden 72%, en wordt aangegeven dat 82% van de kinderen met indicatie is aangemeld en 10% dus wacht op een plek.
  In november is via een raadsbrief gedeeld dat VE in Utrecht gratis wordt voor U-pashouders.
  Begin 2023 ontvangt de raad na eerder gedane toezeggingen en moties een plan van aanpak om meer kinderen te bereiken met voorschoolse educatie.
  Ook zou de raad Q4 2022 een update ontvangen van het Utrechts Kwaliteits Kader om niet alleen toe te zien op het bereik maar ook de geboden kwaliteit.
  Alles om alle Utrechtse kinderen gelijke kansen op een goede start en goed onderwijs te bieden, ook wanneer al vroeg een risico op achterstand is geïndiceerd.
  De fracties willen in gesprek over dit (nog te ontvangen) plan van aanpak, het bereik en de kwaliteit van de VE, de effecten van de tekorten in de kinderopvang en dus de VE zoals de wachtlijsten, de ambities in het coalitie-akkoord op dit terrein, mede in relatie tot het toepassen van ongelijk investeren voor gelijke kansen.

 5. 4.1

 6. 4.2

 7. 5

  Locatie: Grote Trouwzaal, Stadhuis
  Tijd: 21.00 - 22.30 uur
  Beleidsterrein: Wonen en Volkshuisvesting / wethouder De Vries
  Agenderenden: Rick van der Zweth (PvdA), Meike Hellevoort (GroenLinks), Gert Dijkstra (EenUtrecht), Has Bakker (D66), Rik van der Graaf (CU), Myrthe Minnaert (BIJ1), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair), Annemarijn Oudejans (S&S) en Veerle Smit (VOLT).
  Motivatie:
  Graag willen de agenderende fracties de raadsbrief Groot tekort aan woonruimte voor kwetsbare Utrechters agenderen door zowel een RIB als commissie. Het college is voornemens eind 2023-Q1 met een concrete aanpak te komen. Dit betekent dat het commissie uiterlijk eind maart moet plaatsvinden en de RIB voor die tijd.
  In de RIB willen de fracties graag een ambtelijke toelichting op de urgentie van het vraagstuk, de mogelijke oplossingsrichtingen en een beeld krijgen wat er gebeurt als we te weinig of niets doen. Hier nodigen we partijen uit die werken met MO/dakloosheid (denk aan Onder de Panne en de Tussenvoorziening), de STUW namens de woningcorporaties en belangenorganisaties uit de stad.